I Budget Hypotheek passieux SNS Regio Bank een hypotheek van de meest persoonlijke j C. bank A Gierzwaluwpannen moeten vogels terug de stad afein lokken De Bevelander OOSTWAL 1 - GOES TEL. 01 13 - 228895 WWW.PASSIEUX.NL Zaterdag 1 7 november, 1 1.00-1 7.00 uur Kookdemonstratie dt dé Weekkrant Stadsvogels Dakpannen i tot 1 december geen afsluitprovisie Op zoek naar een origineel Sinterklaas- of kerstcadeau? Kookmagazijn Passieux, voor kleine en grote geschenken Kookmagazijn Passieux Oostwal 1 - 4461 JT Goes, telefoon 0113 - 22 88 95 www.passieux.nl info@passieux.nl gietijzer. Grillen, braden, wokken poffertjes bakken! Zeeuwse koren zingen voor Israël Regionale dag Kom over en help Woensdag 14 november 2007 - Pagina 23 SNS Regio Bank biedt haar financiële diensten uitsluitend aan via honderden intermediairs verspreid over heel Nederland. Ook bij u in de buurt. snsregiobank.nl mussen nestelen graag onder dakpannen. Mensen kunnen Gierzwaluwen en huismus sen zijn bekende vogels in Nederland. Gierzwaluwen komen vanuit Afrika naar Noord-West Europa gedu rende de zomermaanden. Ze zijn maar drie maanden van het jaar in Nederland en België. De zwaluwen arrive ren eind april en vertrekken weer begin augustus. De huismus leeft in grote delen van de wereld, in of dicht bij mensen en woongebieden. Het is een standvogel. Dit betekent dat hij vaak op de zelfde plek woont. In de win ter kan de mus overleven door het bijvoederen door mensen. Hiervoor zijn vet bolletjes, pindanetjes en oud brood geschikt. Naast de merel is de huismus de alge mene broedvogel van Ne derland. een dakpan inleveren bij de ge meente, waarna deze vogel vriendelijk wordt gemaakt. Ook zullen professionele bouwers en woningcorporaties bena derd worden om te kijken of er interesse is om mee te doen aan deze actie. Nieuwe huizen wor den dan gelijk vogelvriendelijk gebouwd." De plaatsing van de gierzwa- luwpannen is een langdurig project. Er wordt alvast een be gin mee gemaakt door bij alle CU en SGP raadsleden gierzwa- luwpannen te plaatsen. "Vroeger, als het had ge sneeuwd, verzamelden vogels zich om het vogelhuisje in de tuin, om van de pindanetjes te snoepen. Het was altijd een mooie vertoning. Dat zie je nau welijks meer. Door gierzwaluw- pannen te plaatsen laten we dat beeld herleven." Inwoners van de gemeente Goes die mee willen doen aan de actie Goesse Vogels Onderdak, kunnen hun dak pannen inleveren bij de ge meente om ze te laten aan passen. Nadat de dakpannen geschikt zijn gemaakt voor vogelbewoning, moet de in diener ze zelf terugleggen. Zaterdag 17 november bent u welkom aan de Kruitmo- lenlaan 60 in Middelburg, van 10.30 tot 15.30 uur. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte ge houden. De eerste zang avond is op 24 november in de Elimkerk in ’s Graven polder. Meer informatie over de data en locaties vindt u op www.zeeland- zingtvoorisrael.nl. ‘s-GRAVENPOLDER - Drie Zeeuwse zangkoren wer ken mee aan een serie van vier zangavonden waarvan de opbrengst is bestemd voor Evangelieverkondi ging en diaconale projecten in Israël. Het Eilandenkoor uit Zierikzee, mannenkoor Elim uit ’s-Gravenpolder en jongerenkoor Matthanja uit Goes zullen deze avon den zingen. Ook de trom pettisten Willem Groen- edijk en Sjaak Berrevoets laten van zich horen. MIDDELBURG - In het ka der van de winteractie komt stichting Kom over en help naar Middelburg met twee Georgische gasten. Kom over en help verleent hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa. Op de regio nale dag, gehouden in het Calvijn College, vertellen de Georgiërs over de situatie in hun land. Er is een afwis selend programma; van Oost-Europees koken tot het beschilderen van ma- troesjka’s voor de kleintjes. GOES - Op het dak van het huis van SGP-raadslid René West- strate in Goes zijn afgelopen za terdag gierzwaluwpannen neergelegd. Dit is in het kader van de actie Goesse vogels On derdak. Hiermee hoopt de CU- SGP fractie de aandacht te ver groten voor de vogelstand in de gebouwde omgeving. Raadslid Paul Colijn die de actie steunt hoopt dat er in de toe komst meer vogels in de bin nenstad te zien zijn. "Er is een achteruitgang in de het aantal stadsvogels in Goes. Zo zijn de gierzwaluw en de huismus hun leefomgeving kwijtgeraakt. Dat is jammer, want we hadden al tijd veel vogels in Zeeland. Het wordt tijd om daar verandering in te brengen, want meer vogels betekent een stad met meer leefkwaliteit." Peter Boelee, lid van de Konink lijke Nederlandse Natuurhisto rische Vereniging, juicht het ini- Het voorstel van de SGP en CU tiatief van harte toe. "De vogel- omvat enerzijds de aanleg van populatie is de laatste decennia oeverzwaluwwanden in water- behoorlijk achteruitgelopen, rijke nieuwbouwwijken en an- Hiervoor zijn diverse oorzaken derzijds de mogelijkheid voor verondersteld. Zo zijn de daken burgers om dakpannen in te le- veranderd. Vroeger bouwden veren, zodat die geschikt wor de vogels hun nesten onder los- den gemaakt voor bewoning liggende dakpannen. Nu zijn door stadsvogels. veel van die dakpannen vervan gen door een aaneensluitend Colijn: "Gierzwaluwtjes en huis dak. Er ligt geen pan meer scheef." Op het dak van raadslid René Weststrate liggen dakpannen waarin gierzwaluwen zich kunnen nestelen, foto: romano scheurwater Goes wil vogels terug DOOR MERIAN KWAKKELAAR

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 23