Euro’s als ontbijt Openbare kennisgevingen Internet in de binnenzak l t Op zoek naar een technische snufje waarmee je websites kunt bekijken zoals ze bedoeld zijn, met alle grafische kunst jes, Java ondersteuning en an dere ingewikkelde webde signer bedenksels? De Pocket Surfer2 is er klaar voor. Altijd. Overal. Geen dra den, geen WiFi, geen contract. De Pocket Surfer2 beschikt na melijk over een GPRS modem. Aanzetten en surfen maar! Meer weten? Op www.firebox.com staat het. gemeente Goes Moeite met sparen? Met een Money Monster wordt het leuk. En misschien zelfs noodzakelijk, want als je het monster niet regelmatig voert met geld, wordt hij ongelooflijk chagrijnig! Daar staat tegenover dat hij je op on- geveer twintig verschillende manie-/ ren weet te bedanken als je ‘m wél/ voert. En eigenlijk is dat voeren/ het aller-leukste, want de Money/ Monster laat heel duidelijk mer ken dat hij blij is met z’n eten. Zelfs een tevreden boer hoort bij het eetpatroon. Natuurlijk kun je\ het spaargeld op een gegeven mo-\ ment weer van de Money Monster, terugvorderen, maar niet zonderX slag of stoot. Hij zal jammeren over\ honger en je op andere gedachten pro-\ beren te brengen. Meer weten over dit geldmonstertje? Kijk op www.iwantoneofthose.com. 2007-550 2007-551 19-10 19-10 2007-508 19-10 2007-556 23-10 2007-484 2007-554 23-10 24-10 2007-560 2007-561 24-10 22-10 22-10 2007-529 24-10 I I I I 1 1 Vrijstellingsprocedures Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan vrijstel ling te verlenen: met gebruikmaking van de daartoe in het bestemmingsplan op genomen mogelijkheid van: - een gebruiksbepaling uit het bestemmingsplan "Binnenstad- Zuid" voor het vestigen van een kapsalon in een deel van de woning op het perceel M.A. de Ruijterlaan 32 te Goes. met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening van: - het bestemmingsplan "Detailplan Oostmolenpark I" voor het vestigen van een schoonheidssalon in de garage bij de woning op het perceel Simon Vestdijklaan 9 te Kloetinge; - het bestemmingsplan "'s-Heer Hendrikskinderen Oost 2003" voor het bouwen van een woning op het perceel Floris de Voogdstraat 11 te 's-Heer Hendrikskinderen; - het bestemmingsplan "Buitengebied" voor het uitbreiden van de berging bij de woning op het perceel Wagnerlaan 7 te Goes; - het bestemmingsplan "Landelijk Gebied" voor het uitbreiden van de woning op het perceel "s-Gravenpolderseweg 118 te Goes. - het bestemmingsplan "Valckeslot I - 1970" voor het bouwen van een tuinkamer aan de woning op het perceel Albert Joachimikade 13-15 te Goes. met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van: - het bestemmingsplan "Ouverture/Aria" voor het plaatsen van tijdelijke leslokalen bij de school op het perceel Elvis Presleylaan 103 te Goes voor een termijn van 5 jaar; - het bestemmingsplan "Oost I" voor het plaatsen van een tijdelijk bouwbord op een perceel aan de Oranjeweg te Goes voor een termijn van 5 jaar. De ontwerpbesluiten met de relevante stukken liggen van 1 novem ber tot en met 12 december 2007 ter inzage. Gedurende deze ter mijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over de ont werpbesluiten naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via telefoonnummer 24 98 09. Ontwerpbesluiten waartegen geen zienswijzen zijn ingediend Burgemeester en wethouders maken bekend dat over de onderstaan de ontwerpbesluiten binnen de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen naar voren zijn gebracht: 's-Heer Hendrikskinderendijk, Patijnweg, 's-Gravenpolderseweg en Anthony Fokkerstraat te Goes: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WR0 voor het plaatsen van infor matieborden; Breitnerstraat 22 te Goes: het verlenen van vrijstelling-op grond van artikel 19 lid 3 WR0 voor het uitbreiden van de wo ning; Bewestenwege 36 te 's-Heer Arendskerke: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WR0 voor het vergro ten van de garage; Krommemeet 6 te Goes: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 15 WRO voor het verhogen van de garage. Noordweegseweg 6 's-Heer Arendskerke Op grond van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieube heer: de heer P. Hoondert, voor het veranderen van de inrichting van Slager op Wielen. De verandering betreft een uitbreiding van de inrich ting met opslag, vriescel, koelcel, kantine en receptie. De meldingen liggen vanaf 31 oktober 2 zes weken ter inzage. Infor matie: tel: 24 98 27. 20-10 22-10 25- 10 26- 10 26-10 2007-402 2007-555 2007-559 2007-558 2007-557 Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en ge motiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Informatie: afdeling Vergunnin gen en Handhaving, bureau Vergunningen, tel, 24 98 09. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen c.q. verleende vergunningen inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken, tel. 24 97 00. Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Milieuvergunning Stanleyweg 16 Goes Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning volgens de Wet milieubeheer te verlenen aan de heer C.A. Eckhardt, Stanleyweg 16 te Goes. Het betreft een oprichtingsvergunning voor een steenhou- werij/natuursteenhandel het NatuursteenHuis B.V. Gemotiveerde schriftelijke zienswijzen kunt u tot 12 december 2007 indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge ziens wijze kunt u binnen deze termijn een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving, tel. 24 98 24. De ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage. Monumentenprocedure Geertesplein 16 Kloetinge Een monumentenaanvraag is ingediend voor het uitbreiden van de wo ning Geertesplein 16 te Kloetinge. Vanwege de status van rijksmonu- ment is een monumentenprocedure gevoerd bij de Rijksdienst voor Ar cheologie, Cultuurlandschappen en Monumenten. Het conceptbesluit ligt op grond van artikel 14a van de monumentenwet vanaf 31 okto ber 2007 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u ziens wijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. Burgemeester en Wethouders van Goes Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Za 10.00 - 12.00 uur Postbus 2118 4460 MC Goes Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders van Goes maakt be kend dat het kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Goese Meerlaan 10 Goes: 1 kronkelwilg (wordt vervangen door een cipres) Nassaulaan 99 Goes: 2 berken en 1 prunus Binnen zes weken, na de dag van verzending van de kapvergunnin gen op 29 oktober 2007, kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wet houders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of, als er bezwaar is ingesteld, tot op het bezwaar is beslist. Informatie: afdeling Openbare Ruimte, tel. 24 97 70. Meldingen art. 8.40 Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende mel dingen zijn ontvangen: Grote Kade 30 Goes Op grond van het Besluit tandartsenpraktijk en milieubeheer: de heer R. Rodenburg, voor het uitbreiden/wijzigen van de bestaande tandartsenpraktijk; Westsingel 98 Goes Op grond van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieu beheer: de heer G.P. Harinck, voor het veranderen van de inrichting van Decokay De Verfbron. De verandering houdt in het realiseren van een trapopgang en het ombouwen van het magazijn naar kan toorruimte. E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Bezoek 24 uur per dag onze webwinkel op www.goes.nl Wijziging bouwverordening Burgemeester en wethouders maken op grond van de artikelen 139 en volgende van de Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad in zijn ver gadering van 18 oktober 2007 de elfde wijziging van de bouwverorde ning gemeente Goes 1993 conform de twaalfde serie modelwijzigingen heeft vastgesteld. De wijziging is noodzakelijk in verband met de in werkingtreding van de gewijzigde Woningwet per 1 april 2007, waarin de naleving en handhaving van regels centraal staat, en de doorwer king van die aanpassingen in de bouwverordening. De gewijzigde bouwverordening, die in werking treedt op 8 november 2007, ligt ter inzage. Kopieën zijn tegen betaling verkrijgbaar. Tel.: (0113) 24 96 00 CalamiteitenteL: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten Martinus Nijhofflaan 64, het plaatsen van een studeerkamer Spaakstede 3642, het verwijderen van vloer bedekking in de keuken 2007-444 Albardastraat 47, het plaatsen van een dak kapel Albert Plesmanweg 15 01, het plaatsen van verdiepingsvloer, wanden en pui Klein Frankrijk 1, het vernieuwen van lichtreclame Opril Grote Markt 7, het wijzigen van een winkelpand Zandweg 2, het uitbreiden van de woning met keuken Westsingel 90, het bouwen van een berging Albert Joachimikade 1, het wijzigen van 2 appartementen in 1 appartement Willem de Zwijgerstraat 19, het uitbreiden van de woning Willem de Zwijgerstraat 21, het uitbreiden van de woning Albert Plesmanweg 13, het veranderen van de bedrijfsloods Nansenbaan 0, het bouwen van een bedrijfs pand Leliestraat 5, het plaatsen van 2 dakkapellen Boudewijnstraat 25, het bouwen van een erker Oranjeplaatweg 4A, het plaatsen van fundatie voor warmwatertank Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen 18-10 Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 22 t/m 26 oktober 2007 2007-359

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9