LAP TOP als sieraad i Prijswinnaars raam- posteractie brandweer Vergaderingen raadsfracties Vrijwilligers massaal actief: Make A Difference Day Vergadering gemeente raad 8 november KAARS met afstandsbediening Gemeentearchief gesloten op 2 november Herinrichting Singelstraat/ Zusterstraat van start Uitreiking Culturele Prijs aan Racoon gemeente Goes 0 tea l Pi Er zijn genoeg plekken in huis te bedenken waar ‘levend vuur’ niet verstandig is, maar kaars licht wel gezellig zou zijn. Deze LED kaars zou een oplos sing kunnen zijn, want de kaars is gemaakt van echt kaarsvet en het flikkerende licht is net een echte vlam. Alleen heb je geen aansteker, maar een afstands bediening nodig om 'm aan te doen. En als bonus ruikt de kaars ook nog eens naar vanille. Kijk voor meer informatie op www.smarthome.com. huizing. En als kers op de slagroom is het logo van Apple met diamanten belegd. Past het mooiste van het mooiste binnen jouw budget? Neem dan maar eens kijkje op www.com- puter-choppers.com. Als je het mooiste van het mooiste kunt betalen, neem je natuurlijk geen genoegen met een gewo ne MacBook Pro. Hoe mooi de standaarduitvoe ring ook is. Nee, als je het mooiste van het mooiste kunt betalen, ga je voor goud. En dat kan, want Computer Choppers pre senteert de MacBook Pro met een volledig 24-karaats gouden be- komen Stephan en Luc de Lange uit Kattendijke hebben een zweefvliegvlucht boven Zeeland gewonnen met de raamposteractré van Brandweer Zee land in het kader van de Nationale Brandpreventieweek. Burgemeester drs. D.J. van der Zaag reikte de prijs uit. In het voorjaar van 2008 maken de twee de vlucht samen met de prijswinnaars uit de andere Zeeuwse gemeenten. Foto André Joosse. U bent van harte welkom bij de fractievergaderingen. Wilt u leden van de gemeenteraad spreken, dan kunt u tijdens de fractievergadering te recht. Dat kan gaan over de raadsvergadering van 8 november (vaststellen van de begroting 2008 en een gewone raadsvergadering), maar ook over andere onderwerpen die u wilt aankaarten bij de frac ties. De fracties vergaderen volgende week: PvdA, VVD, Groenlinks en D66 7 november Op woensdag 7 november vergaderen de fracties van de PvdA, VVD, Groenlinks en D66 in het Stadhuis aan de Grote Markt. De vergade ringen zijn openbaar. De fractie van de PvdA vergadert vanaf 17.00 uur uur in de burgemeesterskamer. Op 31 oktober heeft de PvdA een extra fractievergadering ook in het Stadhuis. De fractie van de VVD ver gadert op 10 oktober om 19.30 uur in de secretariskamer. Als u de frac tie wilt toespreken, neemt u dan eerst contact op met een van de frac tieleden. De fractie van D66 vergadert vanaf 19.30 uur in de trouwzaal. Voor de agenda zie www.d66goes.nl. De fractie Van Groenlinks verga dert om 20.00 uur in de voormalige publieke tribune. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november is het weer Make A Difference Day (MADD). Dan doen zoveel mogelijk mensen in heel Nederland een of twee dagen vrijwilligerswerk. Op vrijdag gaan twee VMBO-klassen van het Ostrea Lyceum een och tend organisaties ondersteunen bij allerlei activiteiten. Zo helpen leerlingen bij Ter Valcke, het Gasthuis, Basisschool het Noorderlicht, MEE Zeeland, Leger des Heils en Stichting Zuidwester. Leerlingen maken kennis met vrijwilligerswerk en de organisaties kunnen die ochtend extra activiteiten houden. Vrijdagavond gaat de jongeren- raad van Goes gezellig op stap met cliënten van Stichting Zuidwester. Zaterdag 3 november tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur kunt u als belangstellende gaan kijken bij de scouting groep Frans Naerebout. Jongeren vanaf 7 jaar zijn dan rond hun scou- tinggebouw 'de Baak' aan de Oosterschans 2 bezig met allerlei acti viteiten. De scouting kan nog vrijwilligers gebruiken. Kijk voor meer informatie en meer activiteiten op de website www.makeadifference- day.nl Het adres van het Steunpunt Vrijwilligerswerk is 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. Op dinsdagmorgen is het inloopspreekuur van 9.30 tot 12.00 uur. Wilt u liever op een ander moment langskomen dan kunt u daarvoor dagelijks bellen van 9.00 tot 17.00 uur, tel. 27 71 11. Or ganisaties die een vrijwilliger zoeken, kunnen gratis een vacature plaatsen. E-mail vrijwilligers@smwo.nl. Website www.smwo.nl voor vacatures. Zaterdag 27 oktober ontving Ra coon in 't Beest de Culturele Prijs Goes 2006 uit handen van voorzitster van de Culturele Raad Goes Marlize Laport. De prijs be staat uit een kunstwerk van Danny van Rijt en een chegue van 1000. Wethouder Cultuur Sophie van 't Westeinde, coördi- CDA en SGP/Christenllnie 6 november Op dinsdag 6 november vergaderen de fracties van het CDA en SGP/ChristenUnie in het Stadskantoor. De vergadering van het CDA is vanaf 20.00 uur openbaar. De fractie van de SGP/ChristenUnie verga dert om 19.30 uur en is openbaar. Op vrijdag 2 november is het gemeentearchief in verband met een personeelsreis gesloten voor het publiek. Op maandag 5 no vember hopen we u weer van dienst te zijn. Op donderdag 8 november vergadert de gemeenteraad in het Stadskan toor. Tijdens deze vergadering wordt onder andere gesproken over de begroting 2008 (het huishoudboekje van de gemeente voor volgend jaar) De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar. Geïnteres seerden kunnen de agenda en vergaderstukken inzien bij de publieks- balie. Op de avond van de vergadering liggen agenda's en stukken op de publieke tribune. Spreekrecht burgers Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers gezamen lijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over onder werpen die op de agenda staan. Wie van het spreekrecht gebruik wil maken moet dit voor aanvang van de vergadering melden aan de grif fier, tel. 24 97 30 onder opgave van naam, adres en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf mi nuten het woord. Vaststelling agenda De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Vragenuur voor leden van de gemeenteraad Aan het begin van de vergadering is er een vragenuur voor gemeente raadsleden. Agendapunten Beëdiging de heer G.M. van der Slikke Verordening reclamebelasting 2e Bestuursrapportage 2007 Programmabegroting 2008 Krediet uitbreiding parkeerterrein Hollandsche Hoevegebied Aanvullend krediet spoorverdieping. Aanpassing Welstandsnota betreffende erfafscheidingen E-Loket en "Mijn gemeente" Voorbereidingskrediet Wilhelminadorp, voormalig proefstation Krediet herstructurering Schumanstede Voorkeursrecht De Poel Benoemen leden bezwaarschriftencommissie Diverse begrotingswijzigingen nator van Podium 't Beest Rens Schot en de uit Goes afkomstige directeur van het Nationaal Pop Instituut Arjen Davidse waren aanwezig om Racoon in een korte toespraak te feliciteren met de prijs. Racoon speelde tot slot nog een aantal akoestische nummers. Deze week is gestart met herin richting van de Singelstraat aan de kant van de Kreukelmarkt. In het voorjaar van 2008 komt de Zusterstraat aan de beurt. Het is de bedoeling dat de werkzaam heden halverwege 2008 zijn af gerond. In het Masterplan Binnenstad is voor de herinrich ting van de winkelstraten een principe-ontwerp vastgelegd. De Zusterstraat krijgt dezelfde be strating als de winkelstraten. De Singelstraat wordt ingericht als een rustpunt: een autovrij plein met een kerktuin die omzoomd wordt door een natuurstenen muurtje. De bestrating wordt volledig uitgevoerd in natuur steen. In het gebied Singel- straat/Zusterstraat verdwijnen dus alle parkeerplaatsen. Zo'n 300 fietsenklemmen daarvoor in de plaats. Info Goes Parkeertsrre n Singelstraat vanaf 29-10 afgesloten

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 8