Kilometervreters Bekendmaking www.laudi.be voor info bel 0032-36589621 r Pe-gootdraj|ri Nieuw strandje uT-nn- @es22 @0 ©CD® 'We kieke nie op’n kilometer' op een idyllisch plekje Wildkamp Beschut zonnen De Bevelander NIEUW DAK IN MINDER DAN 24 UURI Rijkswaterstaat dé Weekkrant AL<< TIl€ o rWQrcy F) irrrfPTA Wielercompetitie op de Bevelanden VERBODEN TOEGANG Art.461Wetb. v.SIrafr.-ï oerfietsers Woensdag 31 oktober 2007 - Pagina 24 BON voor gratis prijsbestek of documentatie Nu worden bewoners nog op afstand gehouden DOOR INE BLOEMEN Middelburg, 31 oktober 2007. ir. EJ. Blaakman Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1 Terinzagelegging De ontwerpbeschikkingen en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 1 november 2007 tot en met de termijn waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld, ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen: 1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Poelendaelesingel 18 te Middelburg op voorafgaande afspraak (telefoon 0118 - 62 24 28), op werkdagen De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend. competitie 2007. Het parkoers is, met niveau verschillen en verschillende soorten terrein, schitterend gelegen aan de rand van ’s-Heer Arendskerke op voormalige vuilnisbelt de Kra ker aan de Poldersedijk. De wedstrijd begint om 12.30 uur met de jeugd tot en met 8 jaar, 12.31 uur jeugd 9 en 10 jaar, van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur; 2. Gemeentesecretarie van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 14.00 uur, woensdag van 9.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Buiten de reguliere openingstijden is alleen op afspraak (telefoon 0113 - 39 50 00) inzage mogelijk. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Zienswijzen Eenieder kan tot en met 12 december 2007, zowel schriftelijk als mondeling, zienswijzen inbrengen bij de hoofd- ingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt, kan gelijktijdig en bij aparte brief verzoeken zijn/haar persoon lijke gegevens niet bekend te maken. 30 jaar fabrieksgarantie Ook platte daken en dakgoten ZELFWERKEND PATROON PLAATSING /N GANS BELGIE EN NEDERLAND 1 12.32 uur jeugd 11 en 12 jaar. Verder komen aan de start jeugd 13 en 14 jaar, jeugd 15 en 16 jaar, B-categorie 39+, en als slot om 15.15 uur dames en A- categorie 40+. Inschrijven in het Arendshuis op de Torenring vanaf 12.00 uur. Informatie www.arends- kerke.com project Rondom het Veerse Meer dat het recreatiegebied aantrekkelijker wil maken voor dagjesmensen. Het zand is al gestort. Nieuws gierigen worden op afstand ge houden door borden en linten. Over een paar weken kan met de aanleg van dé steiger begon nen worden. De werken moe ten voor december 2007 afge rond zijn. De plek voor het strandje is zonder meer idyl lisch te noemen. Aan drie kan ten beschut, zodat je de meeste tijd beschermd bent tegen de wind. Alleen als de wind uit het zuiden waait, ligt de zonneaan- bidder er niet zo fijn. DOOR LEON JANSSENS ’s-HEER ARENDSKERKE - Tour Club Arendskerke (TCA) heeft een treffend motto voor 2007: 'We kieke nie op 'n kilo meter'. De 45 leden die de tour club telt fietsen in clubverband en volgen daarbij van maart tot oktober de Tourkalender die ritten kent van 80 tot 150 kilo meter. De tourtocht van sponsor De Vlieger, de Jaap de Vliegertour- tocht, gaat over de kortste af stand. Maar wanneer de pe- daalridders de Vlaanderen Clas sic doen, dan glijden er 150 kilo meters onder de bandjes weg. Secretaris Rinus Smallegange: "Bovendien fietsen we zondag morgen en woensdagavond. Er zijn op de Tourkalender ritten uitgezet zoals rondje Walche ren, Omloop Veerse Meer, Zeeuws-Vlaanderen, de Kem- melberg. Ger Philipse bepaalt de route, hij kent de toerritten. We rijden meestal in groepjes Zonder uw bestaand dak af te breken, geplaatst in één dag in alle weersom standigheden Vuurvast, wind en hagel- stendig, geluidswerend en isolerend. OOK PLATTE DAKEN EN DAKGOTEN. worden vervangen. Deze nieu we steiger wordt 72 meter lang en zal in dieper water komen te liggen. Voordeel is dat ook gro tere jachten kunnen afmeren. Het strand is onderdeel van het Wet verontreiniging oppervlaktewateren OCTAVA VERSYS Re®0* ITiTiTH Prijs is exd. BTW. van twaalf. Als het bakken re gent zonder zicht op verbete ring dan rijden we niet." Rinus fietst nu 23 jaar en stelt vast dat er veel veranderd is in het ver keer. "Het wordt drukker en als fietser op het fietspad De gemiddelde snelheid bij TCA bedraagt 32 kilometer per uur. Dat is de snelheid van de lang zaamste fietser. Deelnemers hoeven niet perse op kop te rijden en met achterblijvers wordt reke ning gehouden, foto: feuce buonadonna FAMILIEBEDRIJF In samenwerking met Van Zantvoort-Libert, en Goedons uit Geetbets kun je andere fietsers niet met volle snelheid passeren. Wat au to’s betreft stoppen Belgische auto’s eerder voor fietsers dan Nederlandse." Bij TCA is een fietshelm verplicht. De club is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NFTU) en heeft via deze organisatie een verze kering. De hoofdsponsor is Hef trucks De Vlieger, die bij tour tochten een veegwagen be schikbaar stelt, verbandmidde len. Zondag werd het seizoen afgesloten met de Moddertocht van 75 kilometer. Smallegange: “Fietsen, lekker buiten bezig zijn, gezond bewegen en je ziet nog eens wat.” Info: www.arendskerke.com of 0113- 212270 Meer dan 20.000 technische artikelen op voorraad. 's-HEER ARENDSKERKE - Wie- lercomité ’s-Heer Arendskerke organiseert zaterdag 3 novem ber in samenwerking met de KNWU, district Zuidwest Ne derland,een ATB wedstrijd in het kader van de Zeeuwse ATB KORTGENE - Er komt een nieuw strandje voor de bewo ners van Kortgene. Vanaf vol gend voorjaar kunnen ze heer lijk zonnen en zwemmen bij de hoek tegenover de Sabbinge- plaat. Het wordt 200 meter lang en 10 meter breed. Om er te ko men zal de gemeente Noord- Beveland zorgen voor toegang over het land. Het strandje ligt namelijk twee kilometer ten westen van Camping De Paar- dekreek en is lopend langs het water niet te bereiken. De dorpelingen zijn er blij mee. Ontwerpbesluit inzake het voornemen om de vergunning verleend aan Lamb-Weston/Meijer v.o.f. te Kruiningen ambtshalve te wijzigen Want sinds de komst van de huizen rondom het havenge bied, kunnen ze niet meer kuie ren langs het Veerse Meer. Be halve het strandje zal de huidige steiger door een drijfsteiger Er bestaat het voornemen om de bij beschikking d.d. 27 juli 1999, met nummer WM 6564 verleende vergunning aan Lamb-Weston/Meijer v.o.f. te Kruiningen 1 ambtshalve te wijzigen. De aanleiding voor het ambtshalve wijzigen van deze vergunning betreft het zogenaamde periodieke 'bezien' van de vergunning en de Europese IPPC-richtlijn, waaraan voldaan moet worden. De artikelen 5 (lozingseisen) en 7 (meet- voorziening, controle afvalwater en rappor tage) worden gewijzigd. Daarnaast zijn de artikelen 6 (defosfatering), 8 (reductie afvalwater) en 15 (wijzigingen) niet meer van toepassing en worden verwijderd uit de vergunning. I Naam: I Adres: I Postnummer:Plaats:Tel. privé: LAUDI BVBA - Koningshoflei 15 - 2900 Schoten - www.laudi.be BEL NR. 0032-36589621 - Alle werkdagen weekends vanaf 7.30 tot 23.00 uur 7a**® all® Nr.: Actie geldig t/m 14-11-07. r-.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 24