Blauwzwaailichten-CAO 9 sue J Goes EO I I Krabbendijke krijgt stukje natuur terug L-INBOUWAPPARATEN •J/o ÏJ KEUKENSr I o I Historische spanni I Nobelweg 2-26 tel. 0113-216230 TulpKeukens.nl BF1 De Bevelander r o Ö.G.I s 5 uur uur uur uur ff dé Weekkrant Ml Openingstijden Ma t/m wo: Do: Vr: Za: 10.00-17.30 10.00-21.00 10.00-17.30 10.00 - 17.00 Handig maken de ambulance broeders gebruik van de dage lijkse file. Iedereen krijgt een 'rode kaart' om mee te doen aan de handtekeningenactie. Aan het eind van de file kan de kaart worden omgeruild voor een plak cake. Het ambulance personeel voert actie voor een eigen CAO. De ambulance dienst in Zeeland, de RAVZ, is verzelfstandigd en viel onder een gemeentelijke regeling, maar dreigt over te gaan naar een particuliere CAO. Woord voerder van de RAVZ Jaap van der Does: "Op een gegeven moment is de maat vol, dan is de rek emit. Het is een hard ge lach voor veel collega's. We hebben al zoveel toegegeven. Bovendien is een particuliere regeling gericht op commer cie, dat zou ten koste kunnen gaan van de zorg die we kun nen bieden." Het ambulance personeel doet dringend een appel op de Zeeuwse gemeen ten, die er verantwoordelijk voor zijn haar burgers te blij ven voorzien van goede ambu lancezorg. Samen met politie en brandweer wil de RAVZ in de toekomst één blauwzwaai- lichten-CAO. Het project aan de Meiboomdijk zorgt behalve voor natuurherstel ook voor meer waterberging. De aanleg kost 230.000 euro, het wa terschap en Rijkswaterstaat delen de kosten. Bovendien tast het Na tionaal Bestuursakkoord Water voor een kwart van het bedrag in de buidel.In de één kilometer lange strook komen drie waterlo- pen samen. Het gebied is ideaal om extra waterberging te maken. Bepaald geen overbodige luxe ge zien de fikse buien van de laatste tijd. Rijkswaterstaat had in het aangrenzende stuk plannen om natuur aan te leggen. Door nu sa men te werken komt de water berging over een langer gebied. Bovendien wordt het zo ingericht dat een moerasachtig gebied ont staat met brede rietkragen waar rietvogels en kleine zoogdieren beschutting vinden. Ook voorbij gaande fietsers of wandelaars kunnen meegenieten want aan beide uiteinden komt een rust punt met een picknickset en bo men. Het werk is eind dit jaar klaar. GOES - 'CAO-ambulance' en 'Afspraak=afspraak', zo luidt de tekst op het span doek dat over het viaduct van de A58 bij de afslag Goes-Zuid hangt Geen en kele automobilist kon de actievoerders missen afge lopen maandagochtend. Springend van de ene eeuw naar de andere heeft Heather Terrell met De metamorfose een historische thriller geschreven, waarin een verloren ge waand kunstwerk een prominente rol speelt. Het prestigieuze veiling huis Beazley's staat op het punt een verloren gewaand meesterwerk, De metamorfose, te veilen. De veiling dreigt echter in gevaar te komen door de beschuldiging dat het schil derij geen eigendom is van Beazley's cliënt. Hilda Baum, de dochter van een Nederlandse kunstverzamelaar die de nazitijd niet overleefde, claimt dat zij de rechtmatige eigenaar is van het meesterwerk. Juriste Mara Coyne gaat als verdediger van Beaz- ley's achter aanwijzingen rond het schilderij aan. Ze komt daarbij steeds meer tot het idee dat het verhaal van Baum wel waarheids getrouw zou kunnen zijn. Bij het onderzoek, dat ze samen met de jurist van het veilinghuis uitvoert, komt ze echter veel meer te we ten dan de ware herkomst van het schilderij. Heather Terrell, De metamorfose, is verschenen bij uitgeverij De Fontein en kost 16,95 euro. KRABBENDIJKE - Rijkswaters taat en waterschap Zeeuwse Ei landen zijn naast de A58, even voor de afslag naar parkeer plaats De Vliete bij Krabbendij ke, begonnen met het herstellen van natuur van weleer. Als het werk af is, ziet het krekenpa troon er net zo uit als vroeger. 0 Woensdag 31 oktober 2007 - Pagina 18 I ©DIPS I* r M ■U CBW-erkend I X 'c GRATIS Tulp Keukens

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 18