'In donker met de lichtjes lopen is het spannendst' dé Weekkrant Trainingshuis Het doel Actie Nieuw winterpeil Veerse meer Biezelinge verkoop woningen Vrijwilligersorgani saties en imago Uitleenmagazijn Allévo sluit De Bevelander Veel deelnemers Nacht van de Nacht Voor wakkerblijvers: Slapen kun je leren Een eigen plek in het dorp DOOR CORINA DE VOS Sanjay Riddersma met zijn vader. Op zoek naar een eigen plek in Kapelle. foto: romano scheurwater Sanjay is 19 jaar en heeft een licht verstandelijke beperking. “Als hij van school af is, gaat hij werk zoeken. Bijvoorbeeld bij de Akkerwinde, bij Stichting Ar duin of bij een fysiotherapeut als conciërge. Het is belangrijk dat hij zelfstandig wordt", vindt de vader van Sanjay. Sanjay vindt het jammer dat hij van school gaat. “Het is altijd gezellig op school.” Dat is ook één van de redenen waarom zijn vader het huis wil begin nen. “Dan krijgt hij een eigen plek waar hij het leuk vindt. De jongeren kunnen bijvoorbeeld samen eten en het gezellig met elkaar hebben. We willen graag een huis in Kapelle. Zo kan San- KAPELLE - Een trainingshuis voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Dat is wat het echtpaar Riddersma uit Kapelle wil opzetten. “Onze zoon Sanjay gaat bijna van school af. We maken plannen voor de toekomst.” Languit ligt Irene van der Kolk op de grond. Ze prikt gaatjes in papier. "Het lopen met de licht jes vind ik het leukste. Dan is het donker. Lekker spannend!" Martine Zuidweg is leidster van de +14-jeugdvereniging van de Petrakerk, die de lichtjesop- tocht organiseerde voor e.en goed doel. "We vonden dit een originele manier om geld te ver zamelen. De kinderen reageer den enthousiast. Voor 3,50 euro mogen ze meedoen. We ver wachtten ongeveer veertig kin deren en nu zijn het er ruim tachtig. Het knutselen begon om half vier uur, maar de eer sten stonden al om drie uur op de stoep." Het is lawaaierig in de ruimte. Er hangt een lijm- en verflucht. Twee jongens trekken aan één schaar. Ingespannen versieren de kinderen hun mee gebrachte blik of potje. Joël Ka- merik beplakt die van hem met rood crêpepapier. Er doorheen schemeren de letters ‘aardbei- KAPELLE - Het is zaterdag én nog vakantie. Toch zit de gemeenschapsruimte van de Juliana van Stolberg- school in Kapelle vol met kinderen. Ze versieren pot jes waarmee ze ’s avonds een lichtjesoptocht zullen maken. jay blijven wonen in de omge ving waar hij opgegroeide.” Riddersma overlegde met de gemeente en met de woning bouwvereniging RWS die het project willen steunen. “Het is de bedoeling dat we met andere jongeren in contact komen die mee willen doen. Ongeveer twee jaar blijven ze in het trai ningshuis. Daarna kunnen ze, als alles goed gaat, op zichzelf enjam’. "Zo, dit is in ieder geval klaar", zegt hij voldaan. Een poos later roept hij naar de lei ders: "Hoe kan ik zo’n soort hengeltje krijgen?", doelend op het stokje om het potje te dra gen. Martijn zes jaar staat met letter- stickertjes op het potje van Mar tijn de Jonge. "Mijn potje is nog lang niet af. Het lopen met licht jes vind ik het leukste." Daar gaan wonen.” Voor elke bewo ner worden er doelstellingen geformuleerd. Als de jongeren thuiskomen van hun dagbeste ding, zal er een begeleider zijn. Die helpt hen met het behalen van de doelstellingen. De bewo ners betalen dit zelf vanuit hun persoonsgebonden budget. “Ik strijk wel eens voor mijn moeder en ruim de vaatwasser denkt Niels Dingemanse anders over. "Ik vind knutselen leuker. Daar houd ik van." Marit Hoogesteger steekt net haar kwast in de verf. "Verven gaat snel. Dat is makkelijk want ik maak ook een potje voor mijn broertje." 's Avonds is het opgewonden gepraat van de kinderen bij de Petrakerk al van ver te horen. "Wauw die stok is echt sterk hé mama", zegt een jongentje. Een uit”, vertelt Sanjay. Als bijbaan tje is hij vakkenvuller bij Golff. Hij heeft daar een buddybege- leider. Het zelfstandig wonen ziet hij wel zitten. Zijn vader ver telt: "Andere jongeren gaan op kamers wonen en worden op die manier zelfstandig. Sanjay heeft wat begeleiding nodig. Het is de bedoeling dat hij leert omgaan met geld, het huishou den leert runnen en onderhoud enorme optocht kinderen loopt door de donkere parkjes van Kapelle. De lichtjes trots voor zich uit dragend. Een klein meisje dat amper kan lopen trekt mokkend aan haar vaders mouw. "Zo’n pot is veel te zwaar voor jou", zegt de vader. Hier en daar gaan er lichtjes uit door de wind. Eén meisje laat haar potje vallen. Na afloop krij gen alle kids een worstje in de kerk. aan het huis kan doen. Ook het contact met de buren onder houden is belangrijk.” Het mooie aan dit plan is vol gens Riddersma dat het een kleinschalig project is, in de ei gen woonomgeving. Eén ding is wat minder leuk aan het plan: “Je bent afhankelijk van andere mensen. Als er verder niemand mee wil doen, kan het mis schien niet door gaan.” De actie Toekomst voor de Kerk begon in april dit jaar en wordt in januari 2008 offi cieel afgerond tijdens een landelijke jongerenbijeen komst. De jongeren hebben dus genoeg tijd om hun acti viteiten voor te bereiden. KAPELLE - Op de plaats van de voormalige haven wordt woonproject De Bieseling- he gerealiseerd rondom een nieuwe waterloop. Op za terdag 27 oktober ging de verkoop van start van de eerste fase van 25 wonin gen. HEINKENSZAND - Het cen trale thema op de provinciale vrijwilligersbeurs in de Sten- ge in Heinkenszand donder dag 15 november is hoe je een vrijwilligersorganisatie aantrekkelijk maakt. Muziek, informatie, ontmoeting en workshops vormen het pro gramma. De beurs begint om 13.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Het programma is te vinden op www.vrijwilligers- zeeland.nl. Aanmelden via de site of 0118-682512. HEINKENSZAND - Het uit leenmagazijn in Heinkens zand van Allévo sluit op 1 november. Hierna worden de hulpmiddelen standaard aan huis in de gemeente Borsele bezorgd. Mensen die hun hulpmiddelen zelf willen halen of brengen kunnen terecht op de uit- leenpunten, dichtstbijzijn de uitleenpunt is Hollan- diaplein 1 in Goes Het aan huis bezorgen of ophalen van hulpmiddelen vindt plaats op dinsdag en don derdag. Een afspraak kan gemaakt worden via de zorgcentrale van Allévo: 0113-249111. Woensdag 31 oktober 2007 - Pagina 16 In heel Nederland proberen alle jeugdverenigingen van de Gereformeerde Gemeen ten geld bij elkaar te brengen voor de actie Toekomst voor de Kerk. Het opgebrachte geld gaat naar het landelijk jeugdwerk, naar het jeugd werk in Ecuador en naar de Theologische school. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeente (JBGG) organi seert de actie. Jongeren halen op verschillende manieren geld op. Ze wassen bijvoor beeld auto’s, houden een verkoping, organiseren een vossenjacht voor de jeugd, la ten zich sponsoren voor een spelletjesmarathon en rege len een ontbijtservice of een viswedstrijd. Voor de actie zijn ook boeken, cd’s’ en spel len te koop. Meer informatie is te vinden via: www.toe- komstvoordekerk.nl GOES - Meer dan zevenhon derd Zeeuwen deden mee aan activiteiten in de Nacht van de Nacht vorige week za terdag op zondag. Gezamen lijk genoten ze van de schoonheid van de duister nis. Organisator Zeeuwse Milieu Federatie kijkt tevre den terug op de donkere nacht. Echtpaar Riddersma is initia tiefnemer voor het neerzet ten van een trainingshuis in Kapelle. Sanjay is hun ge adopteerde zoon. Hij komt uit India. Riddersma is maat schappelijk werker/sociaal psychiatrisch verpleegkundi ge. Na de zomervakantie werd begonnen met de plan nen voor het project. Voor aanmelden of meer informa tie: 0113/548421 of 06/51458307 of mail naar trainingshuis@zeelandnet.nl. GOES - Centrum voor gees telijke gezondheid Emergis in Goes leert volwassenen omgaan met slaapproble men in een cursus Slapen kun je leren. Mensen die re gelmatig vroeg wakker wor den en niet meer in slaap val len krijgen tips aangereikt hoe ze met die problemen kunnen omgaan. In vier tweewekelijkse bijeenkom sten krijgen de cursisten veel informatie om te kunnen ontspannen. Aanmelden via 0118 625113 of preventie@emergis.nl. Met hun lampionnet jes lopen de kinderen door de donkere straatjes van Kapelle. foto: feuce buona- DONNA Lampionoptocht DOOR CORINA DE VOS VEERE - Rijkswaterstaat verhoogt het winterpeil op het Veerse Meer van NAP- 0,60m naar NAP-0,30m. Het nieuwe winterpeil wordt vanaf oktober 2008 in drie stapjes van 10 centimeter per jaar gerealiseerd. Voor het peil omhoog gaat wordt eerst nog gekeken of de oe vers, steigers, gemalen en dergelijke aangepast moe ten worden. 31 oktober is het definitieve besluit.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 16