Bekendmaking Peilbesluit Veerse Meer Herdenking '44 Inspraakpunt i I De Bevelander dé Weekkrant Wie is het? Australisch pronkjuweeltje Lezing over fruitverwerking L I I 1 Woensdag 31 oktober 2007 - Pagina 12 Terugkeer van Amos DOOR ANOESKA GIJZEL Amos heeft zijn oude plek terug in Hansweert. 1 DOOR CINDY BUTEIJN Ook moet een afschrift van het besluit waarop het beroep betrekking heeft, worden overgelegd. Instelling Peilbesluit Veerse Meer De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoe ning aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Beroep en voorlopige voorziening Op grond van artikel 42 van de Wet op de waterhuishouding kan van 1 november tot en met 12 december 2007 tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die hun zienswijze al bij het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en door degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Het ondertekende beroepschrift moet ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening van het beroep; - een omschrijving.van het besluit waartegen het beroep is gericht; - de gronden van het beroep. Bij besluit van 8 oktober 2007 is besloten het winterpeil voor het Veerse Meer te verhogen. Het winterpeil wordt stapsgewijs verhoogd naar NAP -0,30 m en zal fluctueren tussen NAP -0,20 m en NAP -0,40 m. In periodes van extreme neerslag is er de mogelijkheid om een noodpeil in te stellen van NAP -0,50 m. Het zomerpeil wordt niet gewijzigd. De reden voor dit besluit is de ecologische en recreatieve poten ties van het Veerse Meer beter te benutten. De stapsgewijze verhoging van het winterpeil zal vooraf worden gegaan door de noodzakelijk te compenseren maatregelen. Voor de uitvoe ring van de compenserende maatregelen is een plan van aanpak gemaakt dat op initiatief van Rijkswaterstaat Zeeland en in overleg met alle belanghebbenden zal worden uitgevoerd. De winterpeilverhoging zal vanaf 20 oktober 2008 in stapjes van maximaal 10 cm per jaar worden gerealiseerd. Het peilbesluit zal uiterlijk in 2015 worden geëvalueerd. Documenten inzien Het peilbesluit met toelichting en de relevante stukken liggen van 1 november tot en met 12 december 2007 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties: - de gemeentehuizen van Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere; - de openbare bibliotheken in Goes en Middelburg; - het waterschap Zeeuwse Eilanden in Middelburg; - de bibliotheek van Rijkswaterstaat Zeeland in Middelburg; - het informatiecentrum van de provincie Zeeland in Middelburg; - de bibliotheken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide in Den Haag. Nadere informatie U kunt het peilbesluit Veerse Meer met toelichting downloaden via www.inspraakpunt.nl en www.zeeland.nl/rondomhetveersemeer of aanvragen bij het afdelingssecretariaat van Rijkswaterstaat Zeeland, telefoon 0118 622 239. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Over de hoogte, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen kunt u zich in verbinding stellen met de Rechtbank Middelburg. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van het besluit niet. Gelet hierop kunnen belanghebbenden - als tegen dit besluit beroep wordt aangetekend - in spoedeisende gevallen een verzoek tot voor lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht. Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat Zeeland, de heer J.W. Slager, telefoonnummer op maandag t/m woensdag 0118 622 271Op donderdag en vrijdag kunt u contact opnemen met het afdelingssecretariaat, telefoon 0118 622 633. U wordt dan teruggebeld. te worden vervangen door een bronzen exemplaar. De levering liet langer op zich wachten dan voor speld maar twee maanden geleden is het dan toch te ruggeplaatst. "Langs de Schelde van bron tot zee staan wachters. Hier staat Amos", luidt de tekst op de plaquette die 15 oktober werd onthuld. Toch ne- Amos was een veeboer en fruitteler in de achtste eeuw voor Christus. Hij werd door God van Judea naar Israël gestuurd waar hij de ondergang van het rijk van korting Jerobeam II voorspelde. In de Bijbel is Amos het derde boek van de twaalf kleine profe ten. Orakels en visioenen over sociaal onrecht en immoreel gedrag staan daarin centraal. Amos roept zijn toehoorders op hun leven te verbeteren. men weinig mensen de moeite de boodschap te le zen. "Het beeld staat er al lang", aldus een man die op een bankje van het zon netje geniet. "Maar wat het precies voorstelt, weet ik niet. Ik dacht iets met land, lucht en water." Een fietser stopt bij Amos en maakt er foto's van. "Ik denk dat het anders is", is zijn verkla ring. "Het was eerst van hout, de grove trekken ko men overeen maar ik wil het toch eens vergelijken." "Ja, een rondje Amos, zo heet het hier," vertelt een dame uit Hansweert. "Wat het beeld precies betekent, weet ik niet hoor. Dat zou ik aan mijn zoon moeten vragen, die werkt bij het waterschap." Voor Adri ver is blij dat het beeld weer op zijn plaats staat en mooi weer." Dat blijkt. "Het is een mooie plek KAPELLE - Voor alle visliefhebbers is dit een avond om op de agen da te noteren. Op vrijdag 2 november houdt Gilbert Maebe een lezing over het bij zondere leven en de Re- genboogzalm of Regen- boogvis. Deze fantasti sche vis is het Austra lisch pronkjuweeltje waar veel over te vertel len valt. De lezing is bij Auariumvereniging De Vuurneon in Kapelle. Het Fruitteeltmuseum in Kapelle is geopend van woensdag 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Toegangsprijs is drie euro. KAPELLE - Hoe veelzij dig is een stuk fruit? Op zaterdag 3 novem ber om 14.00 uur vindt in het Fruitteeltmuse um een lezing plaats over de verwerking van fruit. Op elke eerste za terdag van de maand is de rondleiding of de le zing gratis. Voor de kin deren is er een tuin- en museumspeurtocht be schikbaar. C de trap. Toen kwamen de Canadezen en die hadden hun zakken vol met snoep jes. Die hadden ze trou wens uit de stopflessen van de bakkerij zelf hoor." De gesneuvelden kent hij niet. Daar was ik te klein voor." "Ik kende ze allemaal", zegt een 84-jarige dorpsgenoot. "Mijn leeftijd mag in de krant, maar mijn naam lie ver niet." Hij loopt naar het monument om de namen te lezen. Zijn ogen lijken zich met herinneringen te vullen. "Deze bijvoorbeeld, Geeraard Spijk. Die was aan het werk op zijn lapje grond vlakbij de spoorlijn. Er kwam een trein en die werd belaagd door Spitfires. Dat overleef de hij niet. En deze mannen stierven in Duitsland: Van Maris, De Jonge, Mol, Veer- hoek... Ik heb er zelf ook gezeten." Na een korte stilte zegt hij: "Het is goed dat we jaarlijks stilstaan om dit verdriet te herdenken." r Er staat een zacht maar fris briesje op een zonnige za terdagmiddag in het na jaar. Het is rustig op de Westerschelde. Enkele binnenvaartschepen varen langs De Punt het Kanaal door Zuid-Beveland in. Vlak aan het water staat het vernieuwde Amos- beeld. Twee jaar geleden werd het verweerde, hou ten beeld van pastoor Om er Gielliët weggehaald om Kinderburgemeester Fraukje Goessens en burgemees ter Siebe Kramer leggen een krans bij het herden kingsmonument in Kapelle. foto: feuce buonadonna i Kortlever, voorzitter van de voorzien is van een pla- dorpsraad Hansweert, zijn quette. "Ik vind het echt de opmerkingen herken- heel mooi geworden, 't Is baar. "Veel mensen noe- gewoon een begrip: een men Amos de wachter rondje Amos. Zeker bij over De Schelde maar dat is niet waar, het is een Bij belse figuur. Hij staat trou- hier", aldus een voorbij wens ook met z'n gezicht ganger. "Net de boulevard de andere kant op.Kortle- in Vlissingen. Scheepvaart en het water, dat trekt ge woon." HANSWEERT - Een rondje Amos. Het is een begrip in Hansweert. Maar de betekenis wordt pas duidelijk als je op een mooie namid dag naar de De Punt of wel de Voorhaven gaat. En het kan weer, want Amos is sinds afgelo pen week officieel te rug. KAPELLE - Diep in de kraag van hun jas wegge doken staan zeventig man nen, vrouwen en kinderen zondag 28 oktober bij het monument bij de her vormde kerk in Kapelle. Ze zijn bij elkaar gekomen om de bevrijding van Kapelle te herdenken. "Vandaag is eigenlijk een feestdag", roept burge meester Siebe Kramer het publiek toe. "Maar het is vari hSnSje Z3t RlGt VCCl Se4ing."hS- mensen in de derburge- schuilkelder meester Fraukje Goessens stapt hij naar voren om een krans bij het monument naast de kerk te leggen. Adrie Do- misse kijkt toe. Hij was vier jaar toen Kapelle bevrijd werd. "Ik zat in de schuil kelder van de bakkerij van Jozias Remijnse. Het was druk, je zat daar met veel mensen. Mijn vader zat op

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 12