l Opening meldpunt 'Achter de voordeur' Extra spoedkaarten beschikbaar Vergaderingen raadscommissies Openbare kennisgevingen Meldpunt Uit de gemeenteraad van oktober Ter inzage Achter de voordeur gemeente Goes **4| 15-10 2007-497 15-10 2007-496 15-10 2007-479 15-10 2007-427 16-10 2007-426 17-10 2007-412 18-10 2007-457 18-10 2007-299 16-10 2007-483 19-10 2007-505 Uw kind heeft plotseling hoge koorts en het is vroeg in de avond. Het is zondagmiddag en u krijgt ineens pijn op uw borst en valt zelfs soms af en toe weg. Waar moet u naar bellen in deze situaties? Klaverblad Zeeland heeft een spoedkaart ontwikkeld met telefoonnummers waar u in geval van spoed terecht kunt. Als u de kaart op een vaste plek Op woensdag 17 oktober is het meldpunt Achter de voordeur of ficieel geopend door wethouder Dieleman. Het meldpunt 'Achter de voor deur' is op 1 september jl. al van start gegaan met als doel om stille armoede en vereenzaming in de gemeenten Goes en Noord- Beveland tegen te gaan. Twee coördinatoren van het meldpunt zorgen voor de eerste opvang, het beantwoorden van vragen en 17-10 17- 10 18- 10 15-10 15-10 16-10 16-10 2007-382 2007-536 2007-438 2007-547 2007-548 2007-184 2007-543 Wie gebruik wil maken van het meldpunt 'Achter de voordeur' kan contact opnemen met een van de coördinatoren Eveline Janse of Milly Nieuwenhuize. Telefoon: 24 99 24 of e-mail: achterdevoordeur@goes.nl fungeren als wegwijzer voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van de juiste soci ale voorzieningen. De gemeenteraad heeft vorige week donderdag de Jeugdnota gemeente Goes 2007 -2011 vastgesteld. De nota is opgesteld in samenwerking met onder ander het onderwijs, de kinderopvang. SMW0 Welzijn en het jonge renplatform. Het doel van deze nota is om ontwikkeling van de jeugd tot en met 23 jaar zo optimaal mogelijk te maken. Verder is de raad akkoord gegaan met de verzelfstandiging van Nobego. Dat betekent dat er per 1 januari 2008 een stichting wordt opgericht voor de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. De fractie van de VVD diende tijdens de behan deling van dit onder werp een motie in waarin zij het college opdraagt om in "Waterstad" een school voor primair Openbaar Onderwijs te realiseren. Groenlinks en de PvdA steunden de motie en deze werd daarom aange nomen. CDA, SGP/ChristenUnie en D66 stemden tegen. De raad ging ak koord met een voorstel van het college om in te stemmen met de subsi dieverordening voor het opplussen van eigen woningen in de gemeente Goes. Omdat Nederland vergrijst moeten de komende jaren extra senio renwoningen worden gebouwd. Naast nieuwbouw kan er ook een oplos sing gevonden worden in het verbeteren van de bestaande woningvoor raad zodat meer ouderen en mensen met een lichamelijke handicap langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen. De raad heeft 147.945,- be schikbaar gesteld voor de aanleg van openbare pleinen en het plaatsen van speelvoorzieningen, beplanting en verlichting bij de brede sclioolin legt kunt u in geval van paniek altijd de spoedeisende nummers vin den. De spoedkaart is ontwikkeld op initiatief van het Klaverblad en in april 2007 verspreid via huis-aan-huisblad De Bevelander. De kaart en ligt ook in het Stadskantoor. De seniorenraad signaleert een be hoefte aan extra kaarten. U kunt deze kaarten daarom telefonisch op vragen via 24 96 00. 16-10 16-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 2007-394 2007-478 2007-395 2007-471 2007-289 2007-425 2007-421 2007-364 2007-485 2007-469 2007-374 2007-245 Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. Burgemeester en Wethouders van Goes De Goese raadscommissies vergaderen over onderwerpen die in de raadsvergadering van 8 oktober as. aan de orde komen en brengen advies uit aan de gemeenteraad. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het Stadskantoor. De commissies Grondgebied en Maatschappelijke Ontwikkeling vergaderen deze maand gezamen lijk in verband met de behandeling van de begroting 2008 (het huis houdboekje van de gemeente voor volgend jaar). U kunt tijdens de commissievergaderingen het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpakket van de commissie behoren, het zogenaamde spreek recht. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken inzien bij de receptie. Dinsdag 30 oktober om 19.30 uur Commissie Grondgebied en Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling Mededelingen en informatie van de portefeuillehouders Verordening reclamebelasting 2e bestuursrapportage 2007 Programmabegroting 2008 Krediet uitbreiding parkeerterrein Hollandsche Hoevegebied Aanvullend krediet spoorverdieping Aanpassing welstandsnota betreffende erfafscheidingen Voornemens tot het starten van art. 19, lid 1 WRO-procedure voor het verzoek voor het plaatsen van een mestsilo van Kon. Maatschap Wilhelminapolder aan de Slurfseweg in Wilhelminadorp Initiële berekening en voorbereidingskrediet Wilhelminadorp, voormalig proefstation Krediet herstructurering Schumanstede Voorkeursrecht De Poel E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Za 10.00 - 12.00 uur Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester en wethouders hebben besloten op 16 oktober 2007 ge handicaptenparkeerplaatsen te reserveren op kenteken van de gebrui ker wonende te Goes in de buurt van of aan: Claushof, nabij nummer 39 Colijnhof, nabij nummer 22 Fluitekruidstraat Kennedylaan, nabij nummer 17 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebben de tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; Ij. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt zes weken na deze publicatie ter inzage. Telefoon (0113) 24 99 24 Huisartsenpost Goes en Centrum De Pijlers Niet iedereen is voor spoedeisende huisartsenzorg in avond, nacht of weekend aangewezen op de Huisartsenpost Goes naast het Ooster- scheldeziekenhuis. 'Eigen patiënten' van de huisartsen in Centrum De Pijlers kunnen daar gewoon 24 uur per dag terecht. Vergaderdata welstands/monumentencommissie 2007 Welstandscommissie Monumentencommissie 13 november 27 november 27 november De vergadering begint om 9:00 uur tot 13:00 uur. De bouwplannen moeten uiterlijk zeven werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij de afdeling Vergunningen en Handhaving. Afhankelijk van de bestemmingsplan- toets en de kwaliteit van de tekeningen zal het plan behandeld worden. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders van Goes maakt bekend dat het kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Spaakstede 36-30 te Goes: 1 spar Wilsonstraat 54 te Goes: 1 loofboom Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 22 oktober as-, kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwaren- termijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld, tot op het bezwaar is beslist. Informatie: afdeling Openbare Ruimte tel. 24 97 70. Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar belastingen Burgemeester en wethouders hebben, gelet op artikel 2.1 van de Collec tieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente, besloten het hoofd van de afdeling Economische Zaken aan te wijzen als de gemeenteamb tenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeen tewet. Deze aanwijzing heeft uitsluitend betrekking de gemeentelijke belasting parkeerheffingen als bedoeld in artikel 225, lid la van de Ge meentewet. Dit besluit is ingegaan op 1 juli 2007. Het besluit van 19 december 2006 tot aanwijzing van het hoofd van de afdeling Financiën tot deze ambtenaar is hiermee per 1 juli 2007 ingetrokken. Inzage aangevraagde en verleende vergunningen Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen c.g. verleende vergunnin gen in komen zien. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken met afdeling Vergunningen en Handhaving, bureau Vergunningen, tel. 24 97 00. =t> Donderdag 1 november om 19.30 uur Commissie Middelen Mededelingen en informatie van de portefeuillehouders 2e bestuursrapportage 2007 Behandeling programmabegroting 2008 Vaststellen van diverse belastingverordeningen voor 2008 Vaststellen van de programmabegroting 2008 Precario tijdens evenementen Verordening reclamebelasting E-loket en "Mijn gemeente" Benoemen leden bezwaarschriftencommissie Diverse begrotingswijzigingen de Goese Polder. Een voorstel van het college van burgemeester en wet- houders om geld beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de fusie tussen Podium 't Beest en De Mythe werd terug genomen door het colle ge. De meeste fracties hadden moeite met het voorstel. Het college beloof de met een ander voorstel te komen. Tel.: (0113) 24 96 00 Calamiteitentel.: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Postbus 2118 4460 MC Goes Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten Bezoek 24 uur per dag onze webwinkel op www.goes.nl Info Goes <5 gemeente Goes Albardastraat 41, het plaatsen van een dakkapel Albert Plesmanweg 7, het plaatsen van opslag tanks Bessestraat 4, het wijzigen van de westgevel Blokjesplaat 47, het uitbreiden van de woning Jachthuisstraat 18, het verbouwen van de woning Molendijk 20, het verwijderen van achtergevel en kapconstructie Mosselbank 10, het uitbreiden van de woning Scheldestraat 103, plaatsen van een dakkapel Singelstraat 3, het plaatsen van een tijdelijke huisvestiging Veerweg 34A, het bouwen van een schuur Westsingel 98, het veranderen van de gevels en maken trapopgang Willemsstraat 18, het slopen van het dak en wand van de carport Watertorenstraat 42, het aanbrengen van een naambord Bewestenwege 16,18, 28, 38 en 42, diverse opties op de woningen Raadhuisstraat 9, het plaatsen van kantoorunits Singelstraat 3, het veranderen van de gevel- puien en inrichting Columbusweg 23A, het bouwen van een bedrijfsgebouw Torenring 46, het gedeeltelijk vernieuwen van het dorpshuis Albert Plesmanweg 14-15, het aanbrengen van twee kozijnen Leliestraat 5, het plaatsen van een erker Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd be zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Te vens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Informatie: afdeling Vergunningen en Handhaving, bureau Ver gunningen 24 98 09. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Slotstraat 5, het uitbreiden van de serre Zusterstraat 2, het plaatsen/veranderen van de aanzichtgevels Kloetingseweg 40, het bouwen van een serre Kolveniershof 13-15, het plaatsen van gevel- reclame Zwanenburg 17, het bouwen van een berging en plaatsen dakkapel Kloetingseweg 60, het uitbreiden van de woning Nieuwe Diep 16, het vergroten van de steiger 's-Gravenpolderseweg 42, het bouwen van een loods Statenhof 26, het uitbreiden van de woning Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 15-10 t/m 19-10-2007 15-10 15-10

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9