^clecó HOME ELENBAAS NOOM Mannendag Dé specialist voor uw huis I Werk aan de A58 Broodtroosters Gift voor KZGW dé Weekkrant Hospice Speeltuin in Schore GRATIS Interieuradvies De Bevelander Schrijvers van elf en twaalf jaar Lezing Groei en Bloei 0118-468886 of 0115-696456. Clarahofje gaat verhuizen DOOR CINDY BUTEIJN Marianne van Meer onder de amandelboom, het symbool van hoop. r nemen. “Het is geweldig dat er Volle., agenda - Verf - Kalkverf - Behang - Tapijt - Laminaat - Raamdecoratie - Gordijnstoffen - Bedtextiel Burgemeester C J. van Liere bezoekt elke kern voor een informeel afscheid, foto feuce buonadonna - Verlichting DOOR INE BLOEMEN - Buitenzonwering komsten. Officieel legt de bur gervader in december zijn ambt neer. 1 Iet afscheid nemen begon vrij dagavond al een beetje. Van Liere was te gast in het Restau rant op Landgoed Rijckholt. Als dank voor de vele projecten en voorzieningen die onder zijn leiding tot stand zijn gekomen, werd hem een diner aangebo den door een aantal onderne mers op Noord- Beveland. Ver bleef zij het idee houden dat het mogelijk moest zijn om mensen op een fatsoenlijke manier te la ten sterven. “In de eerste tien Een hospice ondersteunt mensen in hun laatste le vensfase. waarbij de inwoners gevraagd wordt vooral te antwoorden op de brief van de werkgroep. Dit kan nog tot donderdag 25 okto ber. GEERSDIJK - De coverband The Broodtroosters geven op 26 ok tober een optreden in soos De Het hospice komt er, maar het moet ook nog zo gezellig moge lijk ingericht worden. Daarmee is veel geld gemoeid. “Er is nog veel te doen”, besluit Van Meer. weer een plekje komt op de Be- velanden waar mensen terecht kunnen om er, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert, hun laatste levensda gen door te brengen.” SCHORE - Er staan nieuwe speeltoestellen op speelveld Boomweidelaan. De kinde ren van DBS De Tunnel heb ben het speelweidje zelf ont worpen. Ze kr egen daarvoor een budget van 15.000 euro. Verhalen gaan dat de speel toestellen populair zijn on der de jeugd van Schore. NU OOK IN THOLEN Van Meer doet dit in eigen huis. “Als je je zieke man of vrouw thuis verzorgt, dan is dat best zwaar. Omdat wij juist de alledaagse zorg op ons nemen, kan zo’n echt paar nog echt samen zijn en in alle rust nog fijne momen ten met elkaar beleven. Ook dat is voor mij kwaliteit bie den." *-• i'X Woensdag 24 oktober 2007 - Pagina 43 Welgelegen 2c - 4691 SJ Tholen - Tel. 0166 - 662880 Biezelingsestraat 51 - 4421 BN Kapelle - Tel. 0113 - 342101 Bezoek onze website: www.decohomeelenbaasnoom.nl KRUININGEN - De noord- buis van de Vlaketunnel, Ber gen op Zoom richting Goes is maandag 29 oktober vanaf 19.30 uur tot dinsdag 30 ok tober 6.00 uur afgesloten. Vanaf dinsdag 30 oktober 19.30 uur tot woensdag 31 oktober 6.00 uur is de zuid- buis, Goes richting Bergen op Zoom, afgesloten. Aan sluitend worden op de A58 werkzaamheden aan het as falt uitgevoerd. Bij ongunsti ge weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Het ver keer zal worden omgeleid via deN289. GOES - Particulier hospice Het Clarahofje in Hans- weert verhuist naar Goes. Marianne van Meer, die er samen met vrijwilligers stervenden begeleidt, is te vreden over de nieuwe plek. GOES - Tijdens de herfstva kantie is er volop tijd om lek ker te gaan lezen. Neem een kijkje in boekhandel de Koperen Tuin in Goes want hier zijn boeken met hele speciale verhalen te vinden. De schrijvers zijn namelijk kinderen uit de groepen 5, 6 en 7. Tijdens de kinderboe kenweek hebben zij zelf ver halen geschreven aan de hand van het thema boeken vol geheimen. “We zijn sinds 2000 bezig om ons hospice te verplaatsen en te professionaliseren. Eerst zou den we bouwen bij Poelwyck. Maar daar hebben we ons te ruggetrokken. Nu gaan we ver der in samenwerking met Zorg- stroom. Eerst mocht er op de pleging ging werken. Het stuitte kavel aan de ’s-Heer Hendriks- haar tegen de borst hoe werd kinderendijk niet gebouwd omgegaan met stervende men worden. Nu wel en een gedeelte sen. En in de jaren die volgden ervan komt voor ons beschik- baar. In 1992 begon Van Meer als eer ste in Zeeland een hospice, jaar hebben we honderd bewo- Toen heette het een 'bijna thuis ners gehad. Maar eigenlijk zegt huis'. Haar motivatie ontstond dat getal niets. Want het langste toen ze als 17-jarige in de ver- verblijf was veertien maanden 's-GRAVENPOLDER - Hans van Biemen, die vaak in aller lei groenbladen schrijft, geeft donderdag 25 oktober een le zing over klim-, slinger- en leiplanten. Deze groep krijgt volgens Van Biemen altijd te weinig aandacht, daarom laat hij dia's zien en geeft hij talloze tips over het gebruik van dit soort planten. De le zing is in Dorpshuis Ons Dorpsleven, Poelvoorde- straat 3 in 's Gravenpolder en begint om 19.30 uur. Leden kunnen zonder betalen naar binnen. Niet-leden betalen vijf euro per persoon. WISSENKERKE - Het is een druk najaar voor burgemeester CJ. van Liere van Noord- Beve land. Naast zijn overvolle agen da heeft hij de komende tijd verschillende afscheidsbijeen- der bezoekt Van Liere de ko mende maanden elke kern binnen zijn gemeente. Zater dag 3 november staat Colijns- plaat in de agenda. Volgens de organisatie belooft dat een spectaculaire dag te worden, Het eigenlijke afscheid is pas in december. Tijdens een bijzon dere raadsvergadering op woensdag 19 december van 16.00 tot 17.00 uur. Aansluitend is er een openbare receptie in de Raadszaal van het Stadhuis in Wissenkerke. GOES - Het mannencomité van Dioraphte kan ook het laat - houdt op 3 november vanaf ste deel van de collectie toegan- 10.00 uur in het Calvijn College kelijk worden gemaakt. in Goes een bijeenkomst. Info: GOES - Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschap Vaete in Geersdijk. Om 22.00 (KZGW) heeft van de Stichting uur begint het concert. The Dioraphte een gift van ruim Broodtroosters spelen een mix 85.000 euro gekregen voor de van soul en rock covers van bij- inventarisatie van zijn archeo- voorbeeld Tina Tuners en de logische collectie. Met deze gift Stones. en het kortste 23 uur”. een rustpuntje in de soms druk- “Het Clarahofje" dankt haar ke omstandigheden. “Hier kun- naam aan Clara, de eerste vrou- nen de bewoners en hun familie welijke volgeling van Franciscus tot rust komen. Er staat een van Assisi. Van Meer is zeer beeld van Franciscus en de geïnspireerd door zijn spirituele amandelboom staat centraal, erfgoed. als het symbool van hoop.” De nieuwbouw in Goes zal plaats bieden aan vijf bewoners. Amandelboom Van Meer vindt het fijn dat Aan de tuin wordt veel aan- Zorgstroom de fakkel gaat over dacht besteed en is daahnee

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 43