I I I Groei starters zet door I Metamorfose TMC I de Bevelanden A Nieuw tenue Apollo Dl Vrijehuizenmarkt TE TE KOOP KOOP Delta Succes HF Uit het Zakenhart van Eigen zaak in werden 927 jonge onder- detailhandel populair Ör De Bevelander 9P dé Weekkrant Italiaanse auto's op beurs Nieuwe rotonde bij de Banjaard Wielerteam krijgt extra sponsor 4 Z; I 11 t3rts Woensdag 24 oktober 2007 - Pagina 23 Kunst op beurs v! De stand van Stichting Kunstspoor op de Contacta vorige week, foto: cas donker Vrijchuizenmarkt nemers geteld. TMC Woonwinkels zitten in Koudekerke en Goes D1 -trainer Wim Harthoom, speelt dit seizoen in een nieuwe samenstelling in de derde klas, dus tijd voor een nieuw tenue. Lans Zeeland BORSSELE - Vrijehuizen- markt is een landelijke or ganisatie met meer dan honderd kantoren waarvan het eerste per 1 augustus in Zeeland geopend is. Eige naar Ton van Gaaien: “Vrij- ehuizenmarkt bemiddelt in de aan- en verkoop van wo ningen en in hypotheekver strekking. Wij geven traject- BV wilde dit jonge, gemoti veerde team graag spon soren. Lans Zeeland BV is een glastuinbouwbedrijf dat trostomaten produceert. Er werken veel scholieren zo dat in de visie van het be drijf de sponsoring van dit jeugdteam hier goed bij aansluit. "Ja" stelt Lenny van Broekho ven, beeldend kunstenaar, gra fisch vormgever en vrijwilliger bij Kunstspoor. "Juist bedrijven geven vaak geld uit om kunst werken in huis te hebben en zijn in veel gevallen daar ook ka pitaalkrachtig genoeg voor." De presentatie van Kunstspoor op de Contacta heeft zeker wat op geleverd vindt Van Broekhoven. “Je doet contacten en ideeën op. Zo heb ik bijvoorbeeld een aantal vragen gehad over het huren van kunstwerken. Daar gaan we zeker over nadenken. Want het is toch een ander ge voel als jouw kunstwerk bij een particulier of bedrijf dat je kent een plek heeft, dan dat het te rechtkomt bij de meer anonie me kunstuitleen in Goes of Mid delburg bijvoorbeeld." DOOR INE BLOEMEN Stichting Kunstspoor Noord- Beveland is voor de eerste keer present op bedrijvenbeurs Contacta in de Zeelandhallen. De bekende vlag met de afdruk van een voet 'wappert' fier in stand 194. Kunst en commer cie? Dat betekent een lichte stijging van zo'n anderhalf procent. Dit blijkt uit de cijfers van de Vlaanderen en Tholen werd een winst geboekt op het ge bied van startende onderne mers. Daar kwamen respectie velijk 234 en zesenzeventig starters bij, tegen 219 en vijfen zestig over de periode vorig jaar. Vooral de sectoren bouw, de tailhandel en persoonlijke dienstverlening zijn dit jaar in trek bij de jonge ondernemers in Zeeland. land wonende kunstenaars en de galeries op het eiland. De stichting wil zowel de kunst van professionele als de semi-pro- fessionele kunstenaars tonen en telt dertig deelnemers. Een commissie waakt over voldoen de kwaliteit. Een andere activi teit van Kunstspoor is de orga nisatie van een poëziewedstrijd: de Maerlant Poëzieprijs. In 2006 voor het eerst gehouden met als winnaar Hans Dingemanse uit Goes. Van de inzendingen is een boekje gemaakt: De mooi ste gedichten over Noord-Beve- land. Op Nederlands grootste au- tobeurs voor liefhebbers van Italiaanse auto's is wer kelijk van alles te zien en te beleven uit de Italiaanse au- toindustrie. Er staan ruim 150 standhouders met ver- koopstands. Alles is er te vinden, van de nieuwste Fiat 500 tot de meest exclu sieve Ferrari's zijn er te zien. De Auto-Moto-Italia is op 3 en 4 november in Houten. begeleiding aan de klant tot aan de notaris toe. Wij laten zonodig, in overleg met de klant, een woningbouw- kundig onderzoek uitvoe ren. Wij hanteren lage tarie ven en bij intrekken van de opdracht wordt geen cour tage berekend.” Informatie www.vrijehuizenmarkt.nl telefoon 0611624480 De Kamer van Koophandel heeft een startersnetwerk voor zeeland. Meer informatie of aanmei- den: Jacqueline Begheijn, tele foon (0118) 673520. GOES - Rijkswaterstaat is be gonnen met de aanleg van een rotonde bij de Banjaard op de N57/N255 om de vei ligheid en de verkeersdoor- stroming te verbeteren. De werkzaamheden duren tot vrijdag 16 november. Tij dens deze periode is de Oos- terscheldekering slecht be reikbaar. Ondanks de lokale omleidingen adviseert Rijks waterstaat weggebruikers om tijdens de hele werkpe riode het kruispunt zo veel mogelijk te mijden en in bei de richtingen de N256 - Goes-Zierikzee - en de A58 te gebruiken. De verkeerslich ten op het kruispunt worden vervangen door een roton de. RILLAND - Lans Zeeland B.V. uit Rilland voorzag het complete Dl team van Apollo’69 van een nieuw te nue. KLOETINGE - Delta Suc ces doet zijn naam eer aan: hét bedrijf is al veertig jaar hét adres voor sport- prijzen, stickers en relatie geschenken. Rie den Boer: “Mijn man en ik begon nen heel klein, met naai- setjes, etuis en agenda’s. Later kregen we een rui mer assortiment zoals KOUDEKERKE - De Biggie Best winkel aan het Dorps plein in Koudekerke heeft een complete metamorfo se ondergaan. Het meubelaanbod is uitge breid met bekende lifestyle merken als Blanc d’Ivoire, Gilles Nouailhac en Grange. Deze uit breiding werd gerealiseerd doordat Verf Wand plaats maakte voor deze nieuwe col lecties. Met de gordijnen, het ta pijt en de behangcoJJectie wordt een compleet plaatje geboden. Op de Woonboulevard Goes werd Sleepy totaal vernieuwd en biedt de mooiste collecties op slaapkamergebied. Box spring is in vele mogelijkheden geëtaleerd. Er is een brede keu ze topkwaliteit in slaaptrends Regi van Driel, een van de der tien deelnemende kunstenaars: "Ik denk dat onze aanwezigheid zeker gevolgen kan hebben. Op zo’n beurs moet je natuurlijk niet alleen in je stand blijven, ik ben actief de beurs opgegaan en daar waar ik kon, heb ik contac ten gelegd en onze brochure achtergelaten. Als een bedrijf echt geïnteresseerd is in je werk, hebben ze er ook echt wel wat van het aantal Zeeuwse dan vorig jaar. starters gaat ook dit jaar verder. In de eerste helft van dit jaar zijn 941 men sen een eigen zaak begon nen. In dezelfde periode Voetbalteam Dl is in nieuwe outfit gestoken. Ton van Gaaien in zijn kantoor. (vrijehuizenmarkt (vrijehuizenmarkt 0113-271984 0113-271984 vrijehöiïüenmarttt.nlvrijehuizentnarkt.nl voor over." Andere vragen die Kunstspoor kreeg, betroffen het meedoen aan een kunstmarkt en exposeren bij galeries. Van Broekhoven: "We hebben op dit moment nog niet geëvalueerd. Maar het is zeker de moeite waard geweest. En daarnaast is het ook leuk om te laten zien dat Noord- Beveland meer heeft dan vissen, zeilen en duiken."Kunstspoor is in 1999 opgericht en zal volgend jaar haar tiende editie beleven. Zij ziet het als haar taak de mensen kennis te laten maken met het werk van de op Noord-Beve- JtU Geny en Wim Digger en Rie den Boer. sportprijzen." In 2000 ging Delta Succes over naar Wim Logger. “Veel gaat via de website waar de ca talogus en de prijzen te vinden zijn en onze klan ten komen ook hier op Schalklaan 1.” Informatie: www.delta- succes.nl telefoon 0113- 215797 GOES - Het damesteam van wielervereniging ZRTC Theo Middelkamp heeft naast hoofdsponsor Rabo bank ook AB Zeeland als sponsor. Rabo Lady Force zoals het team per 1 januari gaat he ten wordt een driejarige sponsorovereenkomst aan geboden. Baukje Doedee van Theo Middelkamp: “Het team bestaat uit nieu weling-, junior- en elite- vrouwen. Door flinke toena me van het aantal dames was er grote behoefte aan een co-sponsor. De directie van AB Zeeland, een uit zendbureau voor agrari sche en aanverwante secto ren, reageerde enthousiast en wil graag AB Zeeland op het wielertenue van de da mes zien.’’ zoals Magnitude, het nieuwste van de klant geleverd kan wor- topmode merk in boxspring den. Informatie www.tmc- waarbij de uitvoering naar wens woonwinkels.nl MIDDELBURG - De groei veert‘g starters minder geteld J- De regio Walcheren trekt de kar met 282 starters. Een stij ging met ruim vijftien procent ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal van negenen- Kamer van Koophandel voor negentig starters op Schou- Zeeland in Middelburg. wen-Duiveland laat geen groei De ondernemersgeest op de meerzien.Vorigjaarteldedeze Bevelanden is opvallend afge- regio nog 107 mensen die een nomen. Met tweehonderdvijf- eigen bedrijf begonnen. tig starters werden er ruim Ook in de regio's Zeeuws-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 23