I l' Asfaltonderhoud 2007 Begroting 2008 ter inzage Openbare kennisgevingen Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk cE gemeente Goes dJ 08-10 2007-155 08-10 2007-270 2007-536 09-10 10-10 2007-456 2007-350 2007-267 10-10 11-10 2007-504 Bezoek 24 uur per dag onze webwinkel op www.goes.nl Watervtietweg tussen Elvis Presley laan en J. Weyermansweg Donderdagochtend 25-10 wordt er geasfalteerd. In de weken van maandag 22 oktober t/m vrijdag 2 november wordt in de gemeente Goes het jaarlijkse asfaltonderhoud uitgevoerd. Zuidweg en gedeelte Dorpsstraat te Kattendijke Woensdag en donderdag 24 en 25 -10 van 07.00 tot 17.00 uur voor alle verkeer afgesloten, doorgaand verkeer wordt omgeleid via Mon- nikendijk. Kureweg en Reijmersweg blijven bereikbaar. Woensdagochtend 24-10 wordt de oude deklaag weggefreesd, waar na een snelheidsremmer wordt aangelegd op de 30 km grens. Op donderdagochtend 25-10 wordt een nieuwe deklaag aangebracht. Veerweg vanaf Burgemeester Hackstraat tot de Aardebolleweg en onderaan de dijk naast camping de Veerhoeve te Wolphaartsdijk Donderdag 25-10 wordt van de Burg. Hackstraat tot de Aardebolle weg de oude deklaag gefreesd en op vrijdag 26-10 worden beide ge deelten geasfalteerd. Beide dagen van 07.00 tot 18.00 uur zijn de wegen voor alle verkeer gesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Oud Sabbinge en onderaan de dijk wordt gewerkt met stoplichten. In de week van maandag 29-10 t/m vrijdag 01-11 worden asfalte- ringswerkzaamheden uitgevoerd op de begraafplaatsen van Goes, 's- Heer Hendrikskinderen en Wolphaartsdijk. Vanwege mogelijke be grafenissen zijn hiervan geen exacte data bekend. Eveneens worden diverse kleinschalige werken uitgevóerd in de Baarsdorpsezandweg en de Poldersedijk te 's-Heer Arendskerke op woensdag 31-1. Het fietspad aan het eind van de Jacoba van Beier enstraat en diverse asfaltpaden op de Westwal, Vogelzangspad, 's-Heer Elsdorpweg, Stadhouderslaan en Garnaetwei zijn op don derdag en vrijdag 01-11 en 02-11 aan de beurt. Asfalteringswerkzaamheden zijn erg gevoelig voor de weersomstan digheden het is dus mogelijk dat de uitvoertngsdata worden gewij zigd. Nadere inlichtingen: N.L. Moerman, tel. 24 98 33. 2007-514 2007-534 Inzage aangevraagde en verleende vergunningen Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen c.q. verleende ver gunningen in komen zien. Hiervoor kunt u een telefonische af spraak maken met afdeling Vergunningen en Handhaving, bureau Vergunningen 24 97 00. Weekend ondersteuning voor kinderen met een verstandelijke beperking (494) Scootmobiel'tochten begeleiden met de fiets (493) Medewerker "eigen haard is opplussen waard" (490) Voorzitter schoolbestuur "De Basis"(489) Creatieve vrijwilliger voor de "Walk Inn" (482) Bibliothecaris voor een Symfonie Orkest (484) Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2007 vindt Make A Difference Day (MADD) weer plaats! Tijdens MADD doen zoveel mogelijk mensen in heel Nederland één of twee dagen vrijwilligerswerk. Wilt u kennis maken met vrijwilligers werk? Neem contact op met het Steunpunt voor een eenmalige klus of meer informatie. Kijk voor meer informatie ook eens op de web site www.makeadifferenceday.nl Ons adres is de 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. Op dinsdagmorgen is het inloopspreekuur van 9.30 tot 12.00 uur. Wilt u liever op een ander moment langskomen dan kunt u ons daarvoor dagelijks bellen van 9.00 tot 17.00 uur tel: (0113) 27 71 11. Zoekt u als organisatie een vrijwilliger? Plaatst u dan gratis een vacature bij het Steunpunt. E-mail: vrijwilligers@smwo.nl. Website: www.smwo.nl voor meer va catures. 11- 10 12- 10 E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Met ingang van heden ligt de concept-programmabegroting 2008 ter Inzage. De begrotingsstukken 2008 zijn tegen beta ling van de verschuldigde leges verkrijgbaar. De behandeling en vaststelling van de begroting staan op de agenda van de raadsvergadering van 8 november 2007. 2007-490 2007-539 Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Za 10.00 - 12.00 uur Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Europalaan tussen de Marshallstraat en de Adenauerstede 43 en het gedeelte tussen de Monnetstede en de Adeauerstede 44, Troel- stralaan tussen de Europalaan en de versmalling bij de Erasmus- flat Maandag 29-10 wordt gefreesd en dinsdag 30-10 wordt geasfalteerd. Vanaf 07.00 tot 17.00 uur zijn deze weggedeelten gesloten voor alle verkeer. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Prinsenhof 12 te Goes: 1 berk en voor de volgende gemeentelijke bomen: Tomatestraat 7 te Goes: 1 wilg. Deze boom zal worden vervan gen; Het Presleypark, nabij de rotonde Van Hertumweg/Beukenstraat te Goes: 1 acer en 1 iep; Stelleweg, t.h.v. Manneeweg te Goes: 5 populieren en 1 es. Binnen zes weken, na de dag van verzending van de kapvergunnin gen op 15 oktober 2007, kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wet houders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunnin gen kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Ruimte tel. 24 97 70. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de be kendmaking. Burgemeester en Wethouders van Goes Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Stationspark vanaf Fruitlaan naar A.O.C. en vanaf Fruitlaan tot PZC Donderdag 25-10 overdag diverse freeswerkzaamheden en 's avonds vanaf 17.00 uur wordt de deklaag aangebracht. De weggedeeltes zijn dan voor alle verkeer afgesloten. De apotheek en de PZC blijven be reikbaar. Vanaf maandag 15-10 worden reparaties aan de trottoirs uitgevoerd en goottegels aangebracht. Postbus 2118 4460 MC Goes artikel; 8.19 van de Wet milieubeheer. De melding betreft de volgen de veranderingen: het plaatsen van een compressor in het magazijn (gerealiseerd op 30-01-2004; in de zomerperiode (afhankelijk van de weersomstandigheden) kunnen verfspuitwerkzaamheden aanvangen om 05.00 uur. Dit zal maximaal 10 maal per jaar plaatsvinden; het vervangen van het destillatieapparaat vanwege een defect aan het oude destillatieapparaat (gerealiseerd op 09-08-2007) van Lakfinishing Jan Rijn B.V. aan de Dirk Dronkersweg 9 te Goes. De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan dat er al door de huidige milieuvergunning wordt toegestaan. Wij hebben daarom besloten de melding te accep teren. Inzage Het besluit en de stukken liggen vanaf vandaag zes weken ter in zage. Bezwaar Tegen dit besluit kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na verzending van het besluit. Dit is de datum van verzending of uitreiking. U stuurt uw brief aan: burgemeester en wethouders, Postbus 2118, 4460 MC Goes Nadat tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend, kunt u de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dat is een uit spraak van de Voorzitter, dat het besluit waartegen u bezwaar maakt nog niet gebruikt mag worden. Het adres is: Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage. Informatie Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Hendrikse van het bureau vergunningen telefoonnummer 24 98 27. Goedkeuring bestemmingsplannen Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedepu teerde Staten van Zeeland op 2 oktober 2007 de bestemmings plannen "Binnenstad-Centrum, gedeelte Bleekveld 2006" en "Be bouwde kom Wolphaartsdijk" hebben goedgekeurd. Het bestemmingsplan Binnenstad-Centrum, gedeelte Bleekveld betreft de herinrichting van het Kolverniershof en het Bleekveld. Het plan betreft enerzijds de bouw van een parkeergarage aan de Westwal en anderzijds de bouw van twee bouwmassa's ten oosten van het theater De Mythe. De parkeergarage zal worden voorzien van randbebouwing die op de begane grond wordt ingevuld met commerciële functies en op de verdiepingen met woningen. Ook in de twee andere bouwmassa's zijn deze functies voorzien. Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Westwal, Kolveniers- hof, Wijngaardstraat en de Beestenmarkt. Het bestemmingsplan Bebouwde kom Wolphaartsdijk heeft be trekking op de bebouwde kom van Wolphaartsdijk. Het bestem mingsplan heeft voornamelijk een beheersmatig karakter, waarbij de bestaande situatie zoveel mogelijk is vastgelegd. Met ingang van 18 oktober 2007 liggen de besluiten van Gedepu teerde Staten en de bestemmingsplannen zes weken ter inzage. Tevens zijn de plannen in te zien via www.goes.nl/bestemmings- plannen. Gedurende deze termijn kan een beroepschrift ingediend worden tegen de goedgekeurde plannen bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-GRA- VENHAGE door: een belanghebbende die tijdig zijn bedenkingen bij Gedepu teerde Staten heeft ingediend; een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig zijn bedenking bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht.. De besluiten van Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Binnen de be roepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend waardoor de besluiten niet in wer king treden voordat op het verzoek is beslist. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen 28-09 2007-514 Columbusweg 25, het bouwen van een woning 08-10 2007-534 Fruitlaan 30, het plaatsen van een reclamezuil Verleende bouw- en sloopvergunningen in de peri ode van 08-10 08-10 Wet milieubeheer Op 27 september 2007 ontvingen wij een melding op grond van Wet Milieubeheer meldingen (art. 8.40) Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende mel ding is ontvangen: Elvis Presleylaan 103 Op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieube heer: Gemeente Goes, de Beatrixschool betreffende, voor het op richten en in werking hebben van een school voor het geven van onderwijs. Inzage De melding ligt van 17 oktober 2007 ter inzage. Voor informatie over deze melding kunt u contact opnemen met tel. 24 98 27. Tel.: (0113) 24 96 00 Calamiteitentel.: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten Info Goes <5 gemeente Goes t/m 12-10-2007 Da Vinciplein 14, het inrichten van het bowling/biljartcenrum Columbusweg 42, het bouwen van een bedrijfsgebouw Rietweg 20 en 22, het slopen van 2 loodsen Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge meester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Hand having, bureau Vergunningen 24 98 09. Papeweg 72, het uitbreiden van de berging en keuken Bewestenwege 25, het bouwen van een woning en garage Beukenstraat 8, het plaatsen van onderwijs- units Koningin Julianastraat 21, het bouwen van een kantoor De Tol 3, het herplaatsen van schutting Indira Gandhilaan 24, het uitbreiden van de woning Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9