MEPHISTO www.skuzzie.nl Officiële Mededelingen milieu I Sos wijdemans HoilandsePot De Bevelander Provincie Zeeland j de Weekkrant Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl Het supergemakkelijk loopwonder van de Provincie Zeeland Woensdag 17 oktober 2007 - Pagina 6 zondag Kado Nodig? Tegen de melding of een mededeling van gedeputeerde staten naar aanlei ding van de melding kan door belang hebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Wel is er de mogelijkheid om gedeputeerde staten er op te wijzen dat de verontreiniging of de voorgenomen sanering niet vol doet aan de eisen van het Besluit uni forme saneringen. Evaluatieverslag/nazorgplan Clara's Pad 68 te Heinkenszand De beschikking ligt van 19 oktober tot en met 29 november 2007 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Mid delburg, op werkdagen van 08.00- 17.00 uur en desgevraagd buiten kan tooruren, en in het gemeentehuis van Vergunning ontgronding Scheldeoord Baarland Borsele, Stenevate 10 te Heinkens zand, op werkdagen van 08.30-12.30 uur. De vergunning, de aanvraag en overige stukken liggen van 18 oktober tot en met 28 november 2007 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Tot en met 29 november 2007 kunnen belanghebbenden tegen het verlenen van de vergunning beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Gelijke be voegdheid komt toe aan de vergun ninghouder voor zover betreft de aan de vergunning verbonden voorschrif ten. De vergunning wordt op 30 november 2007 van kracht, tenzij overeenkomstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8:81 van de Algeme ne wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vergunningen Auto- en Demontagebedrijf Otte Openingstijden: ma. t/m za. vanaf Reden genoeg om eens een bezoekje te brengen aan "De Hollandse Pot" Kijk op www.wapenvangoes.nl voor onze a la carte kaart met 20 keuze maaltijden De vergunning(en) worden op 30 november 2007 van kracht, tenzij over eenkomstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een ver zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bodemverontreiniging/ saneringsplan Bathseweg 17-21 te Rilland Nu om af te halen: Vers gekookte mosselen met saus, sla en gebakken aardappelen 9,50 p.p. Belanghebbenden die naar aanleiding van de ontwerpbeschikking een ziens wijze naar voren hebben gebracht of belanghebbenden aan wie redelijker wijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht, kunnen binnen deze termijn beroep tegen de beschikking instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Gedurende de be handeling van het beroep kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor ziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De beschikking treedt 30 november 2007 in werking, tenzij binnen die ter mijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voor dat op dat verzoek is beslist. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Vermeer [tel. 0118-631924], Op www.zeeland.nl is de tekst van de beschikking te vin den onder Vergunningenloket/Bodem- beschikkmgen/Verleende besluiten. aanleiding van deze ontwerpbeschik king zijn twee zienswijzen ontvangen. Gedeputeerde Staten hebben besloten de beschikking met aan te passen en hebben vastgesteld dat met het sane ringsplan kan worden ingestemd. De vergunningen liggen van 18 oktober 2007 tot en met 28 november 2007 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water. 11.30 tot 13.30 u. 16.30 tot 19.30 u. gesloten Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot E.l. de Smidt [tel. [0118] 631986). De beschikking ligt van 19 oktober tot en met 29 november 2007 ter inzage bij de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 08.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Reimerswaal Oude Plein 1 te Kruiningen op werkda gen van 09.00-12.00 uur en op maan dag tot en met donderdag van 13.00- 16.00 uur en [na telefonische afspraak: tel. 0113-395315) op donderdagavond van 17.30-20.30 uur. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Vermeer (tel. 0118-631924], Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren [voor het inzien buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot G. Beckers,, tel. 0118- 6317861 en in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkens zand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur. 1 1 J SCHOENENSPECIAALZAAK en REPARATIES ÉHv Oude Vismarkt 10 - 4461 AE Goes Tel. (0113) 22 75 26 Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben met het evaluatieverslag en nazorgplan van Jac. Rijk B.V. Aan- nemmgs en Handelsbedrijf te Hein kenszand met betrekking tot de bodemsanering op de locatie Clara's Pad 68 te Heinkenszand ingestemd [artikel 39c en 39d Wet bodembe scherming!. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 2 oktober een 'Melding BUS-sanering' op grond van artikel 6 Besluit uniforme saneringen ontvan gen voor de sanering op de locatie stortplaats Poldersedijk te 's Heer Arendskerke, Melding BUS-sanering stort plaats Poldersedijk te ‘s Heer Arendskerke Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de onlwerp- vergunning(en), de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning(en) en belang hebbenden aan wie redelijkerwijs met kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp- vergunninglenl kunnen tot en met 29 november 2007 tegen de vergun- ning(en) beroep instellen bij de Afde ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's- Grayenhage. Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren; het gemeentehuis van Goes M A de Ruijterlaan 2 te Goes van maandag tot en met donderdag 09.00-17.00 uur, op donderdagavond vap 17.00- 20.00 uur en vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur en; de receptie van het Waterschap Zeeuwse Eilanden Kanaalweg 1 te Middelburg, op werkdagen van 9.00- 12.00 en 13.00- 16.00 uur en [na tele fonische afspraak 0118-621000] van 18.00-21.00 uur Maandag 22 oktober: Verse worst met witte kool en gekookte aardappelen. Kipfilets Picasso met gebakken aardappelen Dinsdag 23 oktober: Stamppot rauwe andijvie met speklapje Hamburger Hawaii met doperwten en gebakken aardappelen Woensdag 24 oktober: Karbonade met sperziebonen en gekookte aardappelen Vleesragout met risottorijst. Donderdag 25 oktober: Gekookte eieren in botersaus met spinazie en gekookte aardappelen •Stukjes rundvlees pepersaus met komkommersalade en gebakken aardappelen Voor het inzien, mondelinge toelich ting en kopieën van de 'Melding BUS- sanering' kunt u zich wenden tot mevrouw L. Vermeer (tel. 0118-63 19 24] Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 14 augustus 2007 de ont werpbeschikking betreffende de bodemverontreiniging op de locatie Bathseweg 17-21 gepubliceerd. Naar Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aanvragen ontvangen van Auto- en Demontagebedrijf Otte om vergunningen Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewa teren voor het in werking hebben van een autodemontagebedrijf gelegen aan de Ambachtsweg 1 te 's Heer Arendskerke. De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en Waterschap Zeeuwse Eilanden hebben de vergun ningen verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu. AFHAALRESTAURANT VAN HOLLANDSE MAALTIJDEN WESTSINGEL 1 -4461 DKGOES TELEFOON 0113-212071 Heeft u eens géén zin in kokkerellen weinig of geen tijd, in de ploegendienst, overwerken, of vaak wat laat thuis?! Belanghebbenden 'kunnen tot en met 29 november 2007 een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaar kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De beschikking treedt op 30 november 2007 in werking, tenzij binnen die ter mijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voor dat op dat verzoek is beslist. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben vergunning ingevolge de Ont grondingenwet verleend aan de Dienst Landelijk Gebied te Goes. Het betreft hier het uitvoeren van ont- grondingswerkzaamheden ten behoe ve van de inrichting van het natuuront wikkelingsgebied Scheldeoord, gele gen ten zuiden van Baarland. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen. Naar aanleiding van het ontwerp besluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Maandaanbieding oktober: Shoarmaschotel met saus, groente naar keuze en gebakken aardappelen. 6,-- p.p. DAGMENU'S DE HOLLANDSE POT a 4,75 p.p. Vrijdag 19 oktober: Lekkerbekje remouladesaus met rauwkostsalade en gebakken aardappelen Macaronischotel met kaas. Zaterdag 20 oktober: Duitse biefstuk met bloemkool en gekookte aardappelen Paella (Spaanse rijstschotel met vlees en vis) Zondag 21 oktober: HOLLANDSE POT GESLOTEN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 6