Hollandse Pot I ‘Roeland Uitvaart Zorg De Bevelander Voor een zorgzame begeleiding dé Weekkrant Monumentenprocedure A. Joachimikade 13 Ter inzage Vrijstelling bestemminsplannen Landelijk gebied en Noordhoek 1 Voorbereidlngsbeslutt Klein Frankrijk Beleidsregel aanlegsteigers Het Goese Meer Inzage aangevraagde en verleende vergunningen Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 20-08 t/m 24-08-2007 gemeente GOCS Kappen van bomen Vaststelling bestemmingsplan Nieuwe economische dragers 6,- p.p. DAGMENU'S DE HOLLANDSE POT a 4,75 p.p. Nu ook om af te halen: Vers gekookte mosselen met saus, sla en gebakken aardappelen. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Geldeloozepad 20,4463 AJ Goes (0113) 227525 (0113) 311 444 'Ai- Woensdag 29 augustus 2007 - Pagina 9 3 2007-384 20-08 20-08 2007-365 i 20-08 2007-433 20-08 2007-150 2007-220 20-08 2007-182 20-08 Burgemeester en Wethouders van Goes 20-08 2007-403 21-08 2007-451 2007-445 21-08 n 22-08 2007-452 22-08 2007-454 2007-384 9 UlTVAARTZORGCENTRUM zondag i Openingstijden: ma. t/m za. vanaf Reden genoeg om eens een bezoekje te brengen aan "De Hollandse Pot" Kijk op www.wapenvangoes.nl voor onze a la carte kaart met 20 keuze maaltijden heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningen rechter van de Rechtbank Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Er is een monumentenaanvraag ingediend voor een verbouwing en restaureren van het pand A. Joachimikade 13 in Goes. Door de status van rijksmonument moet er een monumentenprocedure gevoerd wor den bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monu menten. Het conceptbesluit ligt op grond van de Monumentenwet vanaf 30 augustus 2007, zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. 2007-370 2007-439 2007-366 20-08 20-08 20-08 20-08 20-08 20-08 Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. 2007-228 2007-384 2007-327 2007-285 2007-304 2007-347 Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Za 10.00 - 12.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat zij vrijstelling hebben verleend van de bestemmingsplannen 'Landelijk Gebied' en 'Noordhoek 1' voor het bouwrijp maken en de bouw van de eerste woningen in Mannee. Het plangebied voor het bouwrijp maken wordt in het noorden be grensd door de Kattendijksedijk, in het oosten door de Manneeweg, in het zuiden door de Stelleweg en in het westen door de waterloop tussen de wijk Noordhoek en de toekomstige wijk Mannee. De vrijstelling voor de bouw van de eerste woningen geldt voor wo ningen die in het oosten van het plangebied liggen en binnen de begrenzing vallen zoals weergegeven in het kaartje. Ter inzage Met ingang van 29 augustus 2007 Ligt het besluit zes weken ter in zage. Tegen dit besluit kan gedurende zes weken na de dag van ter- inzagelegging van het besluit beroep worden ingesteld bij de recht bank Middelburg, Sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg, door: belanghebbenden die zienswijzen naar voren heb ben gebracht over de ontwerp-vrijstelling; belanghebbenden die be zwaren hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de vrij stelling ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden dat zij geen zienswijzen naar voren te hebben ingebracht over de ontwerp-vrijstelling. Tegelijk met of na het indienen van een be roepschrift kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg, Sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van: het bestemmingsplan 'Binnenstad-Centrum' voor het plaatsen van een kunstwerk op de hoek Ganzepoortstraat/Klokstraat/Lange Vorststraat te Goes; de bestemmingsplannen 'Landelijk gebied' en 'Bedrijventerrein De Poel II' voor het plaatsen van informatieborden aan de 's-Heer Hendrikskinderendijk (nabij het Tiendenplein, vervanging van het huidige bord), aan de Patijnweg (vervanging van het huidige bord), aan de 's-Gravenpolderseweg (tussen nummer 118 en 120) aan de Anthony Fokkerstraat (ter hoogte van Livingstoneweg 11). De ontwerpbesluiten met de relevante stukken liggen met ingang van 30 augustus tot en met 10 oktober 2007 ter inzage. Gedurende deze ter mijnen kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over de ontwerp besluiten naar voren brengen bij het college van burgemeester en wet houders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via tel. 24 98 09. Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de gemeenteraad op 23 au gustus 2007 heeft besloten een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied Klein Frankrijk cg. het gebied wat is gelegen tussen de 's- Heer Hendrikskinderendijk, de Westerstraat en Ringbaan West. Dit be sluit is in werking getreden met ingang van 24- augustus 2007. Tot 8 oktober 2007 kan een belanghebbende op grond van de Algeme ne wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij de gemeenteraad. Tevens kan degene die tijdig een bezwaarschrift bij de gemeenteraad 11.30 tot 13.30 u. 16.30 tot 19.30 u. gesloten Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de tweede herzie ning van de beleidsregel aanlegsteigers Het Goese Meer hebben vast gesteld. Het bestemmingsplan 'Het Goese Meeri laat het realiseren van aanlegvoorzieningen voor pleziervaartuigen slechts toe met een vrij stelling van het bestemmingsplan. In de uit 1993 daterende beleids regel zijn de uitgangspunten verwoord die bij de bouw van een aan legsteiger in acht genomen dienen te worden om voor een vrijstelling in aanmerking te komen. De huidige herziening van de beleidsregel voorziet in het verruimen van de mogelijkheden die bij de eerste her ziening in 2004 zijn geschapen. Het plaatsen van ten hoogste twee af- meerpalen op maximaal vier meter buiten de eigendomsgrenzen in het water wordt in de tweede herziening in bepaalde gevallen mogelijk ge maakt. Deze beleidsregel treedt in werking op 30 augustus 2007 en ligt vanaf deze datum ter inzage. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen aq. verleende vergun ningen in komen zien. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken met afdeling Vergunningen en Handhaving, bureau Vergunningen, tel. 24 97 00. Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes 20-08 2007-384 Binnenhof 11 t/m 49, het slopen van de Postbus 2118 4460 MC Goes Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het kap- vergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Bizetlaan 1 Goes: 1 naaldboom en 1 geënte boom (worden vervan gen) Noordoordplaat 13 Goes: 1 wilg Willemsstraat 24 Kloetinge: 1 den en 1 spar en voor de volgende gemeentelijke bomen: Martinus Nijhoflaan 2 Kloetinge: 1 sierpeer (wordt vervangen) De Spinne 54 en 56 Goes: 2 lijsterbessen Ruijsdaelstraat 3, 10, 20, 30 en 32 Goes: 5 sierkersen Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 27 augustus kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld, tot op het bezwaar is beslist. Informatie: afdeling Openbare Ruimte tel. 24 97 70. Begrafenissen - Crematies Anthony Edenloon 21, 4463 JD Goes, Tel. 0113 - 231 577 of 06-512 774 73 www. roeland-uitvaart. nl Uitvaartverzorging voor particulieren en alle landelijke uifvaartverzekeringsmaotschoppijen. E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Bezoek 24 uur per dag onze webwinkel op www.goes.nl Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 augustus 2007 het bestemmingsplan 'Nieuwe eco nomische dragers' heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke herziening van het be stemmingsplan 'Landelijk Gebied'. Het doel van deze gedeeltelijke her ziening is het mogelijk maken van verbreding van de agrarische bedrij ven met niet-agrarische neventakken. De planherziening richt zich op het richting geven aan ruimtelijke ontwikkelingen die zowel betekenis hebben voor het bedrijfseconomisch perspectief als voor de eigen kwa liteiten die met het buitengebied verbonden zijn. Er worden daarom geen functies toegestaan die een inbreuk betekenen op de agrarische ontwikkeling. Ter inzage Met ingang van 30 augustus 2007 ligt het vastgestelde bestemmings plan zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een bedenking op het vastgestelde plan worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg door: degene die tijdig zijn zienswijze bij de ge meenteraad kenbaar heeft gemaakt; een belanghebbende aan wie re delijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet tij dig bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. TeL: (0113) 24 96 00 Calamiteitentel.: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten AFHAALRESTAURANT VAN HOLLANDSE MAALTIJDEN WESTSINGEL 1 -4461 DKGOES TELEFOON 0113-212071 Heeft u eens géén zin in kokkerellen weinig of geen tijd, in de ploegendienst overwerken, of vaak wat laat thuis?! Maandaanbieding september: Pepersteak met groenten naar keuze en gebakken aardappelen. Vrijdag 31 augustus: Gebakken mosselen cocktailsaus met rauwkostsalade en gebakken aardappelen. Spaghettischotel met kaas. Zaterdag 1 september: Schnitzel met bloemkool en gekookte aardappelen. Gevarieerde koude schotel. Zondag 2 september: HOLLANDSE POT GESLOTEN Maandag 3 september: •Gehaktbal met sperziebonen en gekookte aardappelen. Kipfilet champignonsaus met doperwten en gebakken aardappelen. Dinsdag 4 september: Hachee met rode kool en gekookte aardappelen. Stukjes varkensvlees pepersaus met gemengde groenten en gebakken aardappelen. Woensdag 5 september: Cordon Blue met worteltjes en gekookte aardappelen. Gevogelteragout met risottorijst. Donderdag 6 september: Runderlapje met spinazie en gekookte aardappelen. Grillworst satésaus met komkommersalade en gebakken aardappelen Groenedaal 20, het bouwen van een schuur Smithweg 1, het bouwen van 36 bedrijfsunits Geertesplein 18, het plaatsen van een tuinmuur Noordweegseweg 6, het uitbreiden van de loods Breitnerstraat 22, het uitbreiden van de woning Duke Ellingtonlaan 23, het plaatsen van een tuinhuis/blokhut Veerweg 49, het vernieuwen van de achtergevel Bewestenwege 36, het uitbreiden van de woning Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. 10-08 10-08 20-08 schuurdaken Binnenhof 49, het bouwen van een berging Ds. H.Boersmastraat 18 t/m 36, het slopen van de schuurdaken Ds. H.Boersmastraat 57 t/m 75, het slopen van de schuurdaken Hertogenhof 1, het vervangen van de kozijnen en de balkondeur Inlaag 58, het bouwen van een berging Nieuwe Kraaijertsedijk 17, het bouwen van een bakkeet Oude Diep 8, het bouwen van een steiger Prins Bernhardstraat 54, het isoleren en veranderen van de gevels Verrijn Stuartweg 33, het plaatsen van hekwerk Scottweg 21, het bouwen van een kantoor en vergaderruimte Scottweg 3A t/m 31, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw Floris de Voogdstraat 2, het bouwen van een woning met garage Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou ders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden inge diend bij de rechtbank. Informatie: afdeling Vergunningen en Handha ving, bureau Vergunningen, tel. 24 98 09. e 0 t m Voor een volledige en waardige verzorging van uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9