Ontevreden klanten Paranormale workshops de Bevelanden Tiende Bommelrit Dirk deelt weer uit! Primera is gemak... ■1 Uit het Zakenhart van... 4 De Bevelander i -p tijd om op de toekomst voorbe- Bel heeft een lange lijst van frus- te zijn kreeg hij 23.242 reacties. dé Weekkrant Open dag bij Janvier Dance Masters GOES - Dirk van den Broek in Goes heeft een Perfect Draft thuistap weggeven. De gelukkige winnaar van de actie was de familie Pee tere. Die is vaste klant bij Dirk. jes en pretparken.” Primera heeft een spaarzegelaktie, le zaken en begaafdheid. De cursus geeft Luters in het dorpshuis in Vrouwenpolder. reet aan de slag kunt... Er staan enkele honderden ervaringen in: goed en fout, hilarisch, ko misch, dramatisch... Met me ningen en opinies van vakgeno ten uit marketing, communica tie, management, politiek en psychologie. Van bel is docent aan de Universiteit van Amster dam en marketingstrateeg bij Pleon. In zijn top drie van posi tieve klantervaringen staat op één een correcte en snelle klachtafhandeling en achter eenvolgens scoorden: kwaliteit van producten of diensten is boven verwachting en "teen vriendelijke en serieuze bejege ning. Het boek is voor 24,50 eu ro te koop in de boekhandel. CZAV opent nieuw sneltankstation WISSENKERKE - De Coöpe ratieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging opent vrijdag de nieuwe Agri Snel tankstation in Wissenkerke. Het is het zesde tankstation van de CZAV in deze succes volle Agri Sneltank formule. Het is ook meteen het eerste station van CZAV waar B20 Biodiesel wordt verkocht. Burgemeester C. van I.iere doet de openingshandeling. GOES - Janvier Dance Mas ters gaat weer beginnen met de danslessen. Voor zowel de jeugd als voor de volwas senen zijn er weer complete danslessen met onder meer de foxtrot, cha cha, salsa, tango en jive. Er zijn natuur lijk ook lessen streetdance, jumpstyle, salsa en break dance. Volwassenen kunnen zaterdag 1 september vanaf 20.30 uur kijken wat de dans school te bieden heeft. Jeugd kan zaterdag 8 september tussen 14.00 en 16.00 uur te recht aan het Jacob Valcke- plein 4 in Goes. MIDDELBURG - Zondag 9 september wordt voor de tiende keer de Bommelrit voor klassieke motoren ge houden. De rit vertrekt van af café Bommel op de Markt in Middelburg. Rogér Mast booms: “Mijn vrouw Ans en ik zijn fanatieke motorrij ders en eren met deze rit de nagedachtenis van Hans de VROUWENPOLDER Otonoom, is de praktijk voor paranormale (ener getische) therapie, zinge ving en spiritualiteit van Bart Luters. Hij opende aan de Koningin Beatrix- laan 1 in Vrouwenpolder een praktijkruimte. fl Toename van zelfstandigen GOES - Het aantal zelfstan digen in het eerste kwartaal van 2007 is met negen pro cent toegenomen in vergelij king met dezelfde periode vorig jaar. Het Centraal Bu reau voor de Statistiek noemt de stijging spectacu lair. Volgens het CBS neemt de werkgelegenheid op alle fronten toe. De beroepsbe volking bestaat op dit mo ment uit ongeveer 7,1 mil joen mensen in de leeftijd van vijftien tot vierenzestig jaar. Dat betekent een toename met twee procent ten op zichte van de eerste drie maanden van vorig jaar. 5,7 miljoen mensen hadden in de eerste drie maanden van dit jaar een vaste baan. Ruim 530.000 mensen hadden een flexibele baan en 900.000 staan bij het CBS te boek als zelfstandige of als meewer kend gezinslid. dit product konden de klanten meedingen naar een. Deze actie was een groot succes. Twee Weken geleden was er Hertog Jan pils in de aan bieding. Bij aankoop van Drukte voor de Bommelrit. foto: pr/ de hoffotograaf De gelukkige winnaar, foto: pr en een nieuwe jachthaven. Strandjes in de omgeving wor den voorzien van diverse facili teiten. Deze voorzieningen wor den straks toegankelijk voor ie dereen. “De omgeving gaat er flink op vooruit”, vindt Piet Domen. Het project wordt uitge smeerd over een periode van zes jaar. In de plannen is rekening gehouden met de veiligheids- contouren die in het gebied gel den met betrekking tot Vliegveld Midden Zeeland, dat als een risi- cobedrijf gezien wordt. Binnen die contouren wordt niet ge bouwd. Veiligheid staat voorop. ningen en waterwoningen, een overdekt zwembad, een weines kunnen blijven voldoen willen scentrum en bowlingbanen. Een we gaan uitbreiden. Het wordt nieuwe vaargeul wordt gegraven De eigenaars in de meuwe winkel, foto: l janssens GOES - Zaterdag opende cadeau- en kantoorartike- Primera, tabaks- en gemaks- len, tijdschriften, dagbladen, winkel aan de Kolveniershof foto-service en ook staatlo- 13-15 in Goes. Eigenaars Ger terij, lotto en ticketbox, voor- en Jolanda Verdult: “Goes is namelijk voor voetbalkaart- een leuke stad om iets te be ginnen. Primera is een coö peratie en daar zijn wij lid volle kaart is 1/5 staatslot, van. Er is ondermeer een uit- Maandag tot 13.00 uur ge- gebreid aanbod in sigaretten sloten. Telefoon 0113- en tabak, luxe wenskaarten, 218930ofwww.primera.nl. zoek, waaruit blijkt dat liefst dertig procent van de klanten klachtenafhandeling. De helft geen enkele positieve ervaring van de consumenten is hierover kan noemen. Van de positieve ontevreden. In het boek Klote- ervaringen heeft 32 procent be- klanten leest u over de ervarin- trekking op de detailhandel. Bij gen, er worden vele echte cases de overige branches worden za- behandeld, praktijkervaringen kelijke dienstverlening (11 pro- gedeeld, en trends en ontwikke- cent) en banken en verzekerin- lingen aangeven waarmee u di- Voor individuele behandeling via Bart Luters of Brenda Stoll: kan Otonoom eveneens bena- 0118-435210 of derd worden. Meer informatie bart.luters@kpnplanet.nl. GOES - Veel klanten zijn onte- gen (10 procent) nog genoemd, vreden over de service die be- De overheid (5 procent) en de drijven geven. Maar wat zij wél autobranche (6 procent) doen verwachten, durven ze eigenlijk het nog slechter. De klanten er- niet te zeggen. Het boek Klote- geren zich het meest aan de klanten, de klant als noodzake- lijk kwaad? Van Egbert-Jan van Frustraties van Bel heeft een lange lijst van frus- trades van klanten. Om precies klanten in boek te zijn kreeg hij 23.242 reacties. Ook deed hij een fors onder- kloteklanten ARNEMUIDEN- Camping De Witte Raaf in Amemuiden staat aan de vooravond van een gi gantisch uitbreidingsproject. Vanaf het moment dat de ge meenteraad van Middelburg de goedkeuring geeft kan eigenaar Piet Oomen zijn toekomstdro men waarmaken, recreëren op topniveau. De Witte Raaf zal Zeeland nog meer op de toeristi sche kaart zetten. Kamperen zoals vroeger dat is niet meer in, er wordt tegen woordig veel meer verwacht van een camping. De voorzieningen en faciliteiten moeten volledig beantwoorden aan het heden daagse tijdsbeeld. Luxe, gemak, Graaff, de vorige eigenaar rust, ruimte en entertainment, van café Bommel, die bij het zijn zo maar wat steekwoor- een motorrit om het leven den die belangrijk zijn voor de kwam.” Het is een van de vakantievierders. Op internet weinige ritten in Zeeland wordt er gezocht naar een loca- voor klassieke motoren van tie die alles kan bieden, voorzie- voor 1978. Inschrijven kan ningen voor de kinderen, een Piet Oomen kijkt over de Kleine Piet en geniet van een weids uitzicht, foto: bo van scheyen op 9 september tussen 10.00 zwembad, het liefst nog over- en 11.30 uur bij café Bom- dekt, en ander vertier om te ont- mel. Informatie staat op: spannen. Je valt als camping af reid te zijn. Willen we hier in Zee- www.cafebommel.nl. als je niet meegaat met deze ten- land, op Walcheren het toerisme dens. In 1972, toen De Witte Raaf een impuls geven, dan zullen we begon, waren er een kleine 600 moeten investeren”. In 1999 zijn plaatsen, 35 jaar later zijn dat er de eerste ideeën ontstaan. Anno 620. In de loop der jaren was er 2007 liggen de plannen klaar om geen uitbreiding. Er doet zich uitgevoerd te worden, en die lie- een kans voor om te kunnen gen er niet om. Een miljoenen- groeien. “Nu wordt het tijd voor project. De Witte Raaf breidt uit verandering. De gebouwen van 19 hectare naar 55 hectare, waarin bijvoorbeeld de super- Er worden 810 ruimere plaatsen markt en de disco gevestigd zijn gerealiseerd, er komen dijkwo- staan er al dertig jaar”, zegt Oomen. “Om aan alle eisen te “Ik ontwikkelde een cursus die ik eerder al elders met succes gaf’, zegt Luters. Hij is afgestu deerd paranormaal therapeut op hbo niveau. Workshops Met Kassamanager mevrouw beide voeten op de grond, bie- De Wolf overhandigde de den een nadere kennismaking Bart Luters in zijn nieuwe praktijkruimte, foto: leon janssens gewonnen thuistap aan met het fenomeen paranorma- meneer en mevrouw Pee tere. Die waren zeer ver heugd met de prijs. r zz, I’ o—- - 1 1 Woensdag 29 augustus 2007 - Pagina 35 Witte Raaf investeert DOOR BO VAN SCHEYEN P** -yTX... 1 I 'O 4 u» j ..T -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 35