Zondag open •Bloemlezing... Kleding voor de armen Museum op zoek naar helpers... VLOOIEN? 3? Brutale dieven duperen vijfentwintig hoogbejaarden Frontline* helpt kijk op: www.wegvlooien.nl BijserhiaHs Optiek PAGINA 12: SAIL DE RUHER DAVEREND SU in start formatie bellen: 0118-625113. 10.00 tot 17.00 uur. Deze week "Onze woningen staan natuurlijk op www.huislijn.nl" Rommelmarkt in en om de kerk KORTGENE - In en rond de kerk in Kortgene is vrijdag 7 en zaterdag 8 september een rommel markt. GOES - Stichting Maat schappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio begint op 15 oktober een groep rouwverwerking voor de in woners van de regio. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten aan de ’s Heer Elsdorpweg 12 in Goes. De bijeenkomsten zijn tus sen 14.00 en 16.00 uur. Aan melden via: 0113-277111. Tussen 9.00 en 16.00 uur zijn er zeer bruikbare spullen te koop, maar ook kleding, boeken of koffie met een warme wafel. In de kerk wordt elk heel uur het orgel bespeeld en er is een kleine expositie van historische bij bels. Afleveren van tweede hands spullen kan op vrijdag 7 september tussen 8.00 en lO.OOuur bij de kerk. werk voor haar is, of een beetje water kan drinken. De oude mensen die erin trappen mis sen later portemonnees, hand tassen, geld of sieraden. De die vegge is weer snel weg, want buiten wacht de man in een au to. ”Ze bewaarden de buit in een Vlissingse flat", vertelt politie van de ziekenhuizen. Aanmel den voor het e-panel kan via www.klaverbladzeeland.nl. De senen die last hebben van som berheid en nummer drie is een intensieve manier om terugval augustus. Van 19.00 tot 00.00 uur kunnen belangstellenden men kuieren. Voor kinderen is er een draaimolen en een Zuid- muziekgroep wijze aan een vrijwilliger van stichting De Opkikker overhan digd. Deze stichting verzorgt Opkikkerdagen voor langdurig zieke kinderen en hun gezin. In totaal negen ziekenhuizen heb ben inmiddels hun krachten met De Opkikker gebundeld en zij nodigen de gezinnen na mens de stichting uit voor een unieke dag. GOES - De hulpverleningsor ganisatie Dorcas Nederland houdt zaterdag 1 september tussen 9.00 en 11.30 uur een kledinginzameling. Deze is bij de Sionskerk aan de Louise de Colignylaan en de Levens bron aan de Mansholtlaan in Goes. Er kan schone kleding, schoeisel en beddengoed af gegeven worden. De kleding gaat naar Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Lezing over de kunstkolonies GOES - Joost Bakker houdt op maandag 3 september in het Historisch Museum de Bevelanden in Goes een le zing over kunstkolonies op Walcheren. Bakker is gast conservator van museum De Schotse Huizen, is de sa mensteller van de tentoon stelling over Dirk van Gelder. Belangstellenden kunnen om 19.30 uur binnenlopen voor een kopje koffie in het museumcafé, waarna de le zing begint. Entree is 5,00 euro. Aanmelden via: 0113- 228883. Woonboulevard Breda ventieprogramma's Grip op je dip, In de put, uit de put en Mindfulness. Alle drie de cur- CXESKOLE WOLPHAARTSDIJK - Onge veer 25 hoogbejaarden op Walcheren en Zuid-Beve- land zijn slachtoffer van brutale dieven. Inmiddels heeft de politie een man en een vrouw opgepakt. Hoewel de man gebruik maakt Rouwverwerking gaat wi GOES - De tiende editie van de nisstraf tegoed heeft", aldus nachtmarkt in Goes is vrijdag 31 Don. Op verzoek van de Rech- ter-commissaris is de flatin Vlis- singen onderzocht. Daar heeft langs de meer dan honderd kra- de politie spullen in beslag ge nomen die eerder dankzij de babbeltruc zijn buit gemaakt. Amerikaanse Daar lagen ook de valse identi- zorgt voor de sfeer, teitspapieren. PAGINA 23: ZEEUWSE JEUGD SPUBELT NIETVffiLPAGJNA 38-41: UIT IN ZEELAND Vliegend van start in groengeel! - Open dag bij Palazzoli Panel kijkt naar goes - stichting Paiazzoii in ziekenhuisplannen Goes-het steunpunt voor men sen met kanker en hun naasten, GOES - Het Klaverblad Zeeland houdt op zaterdag 8 september is een e-panel begonnen om de een open dag. Er zijn dan vrij- fusieplannen van de ziekenhui- willigers aanwezig om informa- zen boven de Westerschelde kri- tie te geven over wat Palazzoli tisch te bekijken. Het e-panel be- allemaal doet, kapsalon Gerrie staat uit 258 personen die zich is er met haarwerken en sjaals hebben aangemeld bij het Kla- en is er een expositie van olie- verblad om mee te denken over verfschilderijen van Harry van de gezondheidszorg in Zeeland, der Klooster. De open dag is van Klaverblad gebruikt de resulta ten voor het innemen van een &e Qpldklfgi- GOES - De Holtkampschool in informatieavonden over de zie- Goes heeft afgelopen schooljaar kenhuiszorg zijn gepland op een grote actie gehouden waar- maandag 3 september in hotel mee de leerlingen een bedrag Arion in Vlissingen en dinsdag 4 van vijfduizend euro opgehaald september in DeStenge in Hein- hebben. Zij hebben deze che- kenszand, beide bijeenkomsten que vorige week op feestelijke beginnen om 20.00 uur. Aan melden kan via: 0113-256856. van verschillende identiteiten, blijkt dat hij voor een eerder ver grijp nog een jaar de cel in moet. Als het rovende tweetal in april begint met hun rooftocht, heb ben ze het vooral voorzien op bejaardenwoningen. Daar belt de vrouw aan en vraagt vriende lijk of ze naar de toilet mag, of er woordvoerder Alwin Don. "In juni van dit jaar is de vrouw op vakantie gegaan in haar geboor teland Hongarije. Ze nam de ge stolen spullen uit de voorgaan de periode mee. Begin augustus kwam ze terug naar Nederland. Vergezeld van haar vijftienjarige dochter. De diefstallen zijn toen weer begonnen. In Koudekerke vroeg de vrouw of ze mocht wa- ter drinken. Ze heeft daar verder Weer grip op de dip niets gedaan. Maar haar signa lement correspondeerde met GOES - Sombere en depressieve die van een diefstal twee dagen gevoelens overwinnen bij eerder in Wolphaartsdijk. Toen Emergis. Dat kan tijdens de pre- kwam de zaak aan het rollen.” De 38-jarige vrouw uit Honga rije zit vast. Haar dochter is in middels met een dagvaarding sussen beginnen in september, teruggestuurd naar Hongarije. Grip op je dip is voor jongeren, “Die was ook betrokken bij de de tweede cursus voor volwas diefstallen", weet Don. De identiteit van de man is nog duister. “Hij maakt gebruik van verschillende bij depressie te voorkomen. Be- g- identiteiten en heeft langstellenden kunnen voor in- verscheidene paspoorten met daarop zijn foto. Via zijn vingerafdrukken op één van Nachtmarkt ill GOES die identiteiten blijkt dat hij in ons land nog een jaar gevange- HEINKENSZAND - Frans Sturm heeft groene vingers, f hij is idolaat van dahlia’s en zijn visitekaartje vermeldt hobbykweker van dahliaspecialiteiten, meer dan 140 soorten. Van 20 tot en met 22 september houdt Sturm een dahliashow voor liefheb bers bij Wisse Bloemisterij in Heinkenszand. Er zijn dan meer dan tienduizend dah lia's te bewonderen, foto; leon janssens WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 35 Laffe diefstal FOTO: JAAP WOLTERBEEK Lange Vorststraat 57 - Goes - Tel. 0113-230214 POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NI. ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek B R E D S3 De Bevelander WeGONCR huis-aan-huiskranten \BEW. KAPELLE - Het Fruitteelt- museum in Kapelle is op zoek naar vrijwilligers. De hulpvraag is ontstaan door het groeiende aantal bezoe kers en nieuwe activiteiten. Er zijn mensen nodig voor baüewerkzaamheden en de winkel maar ook voor het onderhoud in de fruittuin en het museumdepot. Info via. 0113-342404 of 0113- 228883, A I Profiteer bij Cees Kole I Garantiemakelaars de Ij hele maand september van 50% korting op de courtage en maak tevens kans op een reis*. *vraag naar de voorwaarden CMMmeMniMC IB DOOR MARCEL VAN DER VOORT www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Zondag 2 september open van 11.00 tot 17.00 uur. Afslag Breda West (naast IKEA). Gratis parkeren! www.woonboulevardbreda.nl standpunt over de fusieplannen Actie VOOr Stichting

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1