GOESE RESTANTEN 3 daagse 20, 21, 24eu25 Goes en Michieltje Tovaal Tijgers weer in seizoenstraining raKapelse Dar 1 23 - 24 - 25 augustus KcipdsG Doqj&è Braderie Kermis 25 augwstu,s*-J^ door de he/e binnenstad Boeken met een streepje voor peuters KAPELLE - Kinderen in de drie laagste groepen van 45 Bevelandse basisscho len krijgen deze week een boek via school. Uitgeverij Pica Educatief uit Zoeter- meer brengt met de promo tieactie de aandacht op de kinderboekenserie De Ge streepte Boekjes. Vorig jaar was er een vergelijkbare actie waardoor hoofdper soon Borre in één klap ra zend populair werd. bew. ex. AGINA 7: FRAUDE IN ZEEUWSE HAVEN PAGINA 39/40/ PAGINA 2/3: VOETBAL ZONDER SPONSORS?! De expositie schetst de ge- Goed Biodanza cursus Griezeltocht Deze week 03 Kamperland heeft weer een Sik "Het grootste aanbod huurwoningen vindt u op www.huislijn.nl" Irene Tweede Auto De Laat tennistoernooi Op je kop in ‘n tobbe GOES - Vrouwen stonden nog niet eens zo heel lang geleden de hele maandag op hun kop in de wastobbe. In het Historisch Museum De Bevelanden in Goes is zaterdag 25 augustus tussen 12.00 en 16.00 uur te zien wat bij het wassen kwam kijken. De leden van Klederdracht- groep Mooi Zeeland demon streren het wassen met het was bord, de borstel, de klok en de wasstamper tijdens de nostalgi sche wasdag. Voor kinderen is er een speurtocht en een juk- race. danspasjes voor te leren. De eerste les is op 11 september. Aanmelden via: 06-20594396. Eerste editie open Tuinendag is succes KORTGENE - Acht leden van de afdeling Noord-Beveland van KAMPERLAND - Jeugdsoos De Sik in Kamperland gaat vanaf zaterdag 1 september weer we kelijks open op zaterdag vanaf 20.00 uur. In De Sik is van alles te doen voor de jeugd vanaf twaalf jaar: iets drinken, kaartje leggen, darterr biljarten, tafel voetballen of spelen op de spel computer. Regelmatig zijn er De Jongens van de Wit houden via een satelliettelefoon de redactie van De Bevelander op de hoog te van hun belevenissen. Ze zijn dan ook de komende tijd in de krant te volgen, foto: izaak verkesje schiedenis van de scheepvaart in Goes vanaf de Middeleeu wen, toen Goes een van de be langrijkste zoutsteden van Ne derland was, tot in de Gouden Eeuw. De expositie over Goes in de tijd van Michel de Ruyter is tijdens kantooruren en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur te bezichtigen. ontspanning genomen. Als Roland met de Nissan Patrol -2^ .unnn tuinen open voor leden en an dere belangstellenden. Het weer was niet echt stralend, richting het strand bij Neeltje maar dat weerhield meer dan Jans rijdt, trekt hij veel bekijks, tweehonderd bezoekers er niet Even later manoeuvreert hij dej auto door het zand en kan. hierdoor vast wennen aan i te maken. De training begint om 18.45 uur en jongens en de Goesenaren kende vorig sei- meisjes vanaf zes jaar zijn wel- zoen een flinke groei. Met een kantine en een materialenber- kom. Informatie: www.tovaal.nl of Hans Houmes telefoon 0113- ging aan het veld op sportpark 214438. - themafeest. De Sik ligt gustus vertrekken de broers om 21.30 uur bij het stadhuis van Veere voor de Amster dam-Peking Challenge. Tot het laatste moment zijn er veel zaken die ze moeten re gelen. de NBvP Vrouwen van Nu stel- Afgelopen weekend heeft het den woensdag 15 augustus hun tweetal even de tijd voor GOES - In de hal van het Stadskantoor in Goes is tot 16 september een exposi tie over de maritieme ge schiedenis van Goes met het accent op de zeventien de eeuw. Jumpstyle- en I streetdance GOES - Dansstudio Shir- B ley in Goes begint K' maandag 27 augustus haar lessen weer. Naast de bekende streetdan ce- en hiphoplessen voor alle leeftijdgroe- J pen beginnen er ook meer- dere cursussen jumpstyle. Dit is nu de hype die jong en oud goed kan volgen. Gratis proefles via 0113-226226 of wvyMfcdajï^SftTtiteshirley.nl. VEERE - De spanning stijgt voor Roland en Jacques de filmavonden en maandelijks is Wit uit Veere. Zaterdag 25 au- er een t aan de Korte Nieuwstraat 6. HEINKENSZAND - De Zeeuwse Schaapskudde houdt vrijdag 31 augustus een griezeltocht. Van 21.00 tot 22.30 uur, bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar. Het vertrekpunt is het Bezoe kerscentrum. Aanmelden kan via 0113-655268. ‘s HEER ARENDSKERKE - Bij tennisvereniging de Stha- epskooi in ‘s Heer Arends- kerke is van 27 augustus tot en met 2 september het open Auto de Laat toernooi. Gespeeld wordt er in de klas sen zes tot en met acht in de categorieën dames dubbel, heren dubbel en mixed dub bel. Gekozen is voor het spe len van twee volledige sets met als derde set een tie bre ak. Info via 06-27152347. K I Seniorenraad Borsele, oude- renbonden, ouderensozen en vrijwilligersorganisaties. N^&iformatie via 0113-311999. GOES - De jeugdrugbyers van het Schenge zet het bestuur van de Goese rugbyclub Tovaal her- Tovaal alles in het werk om de vatten woensdag 22 augustus jeugdafdeling groter en sterker dé training voor het komende seizoen. De jeugdafdeling van Borsele pakt eenzaamheid aan BORSELE - Borsele gaat het probleem eenzaamheid in de gemeente aanpakken. Dat wordt in eerste instantie gedaan door te kijken waar de eenzamen zich bevinden in het veertien kernen om vattende gebied van de ge meente. Het project heeft als titel Kijken achter de gerani ums. Als de initiatiefnemers duidelijk is wie eenzaam zijn, gaan zij er iets aan doen döor bijvoorbeeld gerichte ^groepsbezigheden of indivi- •tiers in het project zijn Allé- M Algemeen maatschappe- l lijk werk, GGD Zeeland, de van om een rondje over Noord- Beveland te maken en de prachtige, zeer verschillende moeilijk terrein. Vooraf- 1 tuinen te bezichtigen. De op- gaand aan het vertrek zijn brengst, ruim 1760 euro gaat de broers komende zater- j naar het Landelijk Project voor dag samen met familie en 8 microkredieten in Benin. andere genodigden in het stadhuis. Daar wacht een toespraak van gedeputeer- n de T. Poppelaars en de Jon- GOES - Na de succesvolle gens van de Wit zullen de workshop Biodanza in Goes mensen die hebben geholpen^! start Catherine Telford een cur- bedanken. Burgemeester R. van1 sus van tien avonden in Goes, der Zwaag geeft daarna met een Biodanza is een vorm van dan- toeter het startsein en dan ver sen waarbij het gaat om de dwijnt de auto met de Zeeuwse combinatie van muziek, bewe- avonturiers richting de eindbe- ging en emotie. Je hoeft er geen stemming. Ze krijgen tot Amster dam een motorescorte van vrien den. Roland houdt de redactie van De Bevelander met een satel liettelefoon op de hoogte van de belevenissen. Zo kunnen de le zers van deze krant als het ware mee op reis. I? pelt WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2007 JAARGANG 59 - NUMMER 34 Succes jongens! POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek VERVOLG OP PAG 42 r 'W' WWW W'W'WWWW W W'WWWW V F ra De Bevelan W6GGN6R huis-aan-huiskranten H DOOR MARCEL VAN DER VOORt OOG L te** UJK weiK, cjvju Zuceiaiiu, ut - Braderie Kermis 25 v 1 - Ja 5” De Bevelander j. Strijdbarst*»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1