V ArJUlT JF WT Officiële Mededelingen to X Help ons helpen - Giro 6700 EiTJQRffiREDENSlW/ zeelandhallen Xentree De Bevelander Va>naf 0118-617781 06-51762783 dé Weekkrant Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl van de Provincie Zeeland Geven aan een goed doel? Let op dit keurmerk (cbf; <CBF> Provincie Zeeland Geef gehoor aan de roep van de grutto t euro Fonds SI acht o ffe r h u 1 p Vogelbescherming - uur 2 Woensdag 22 augustus 2007 - Pagina 13 A3 IK HWC Maandagavond Vrijdagavond: Zaterdag 13-10 Middelburg zondag 11-11 Rotterdam - 10.30-17.30 uur. Dansdagen; De ontwerpvergunning ligt van 23 www.cbf.nl N| milieu De grootste schade bij een verkeersongeluk of misdrijf is vaak onzichtbaar. Het Fonds Slachtofferhulp helpt helpen. Zo financiert het onder andere de opleiding van de 1.500 vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland. Jaarlijks staan zij zo'n 100.000 slachtoffers gratis bij met juridisch advies, praktische tips en emotionele hulp. Ontwerpvergunning grondwateronttrekking ten behoeve van aanleg kelder onder nieuwbouw zorgcentrum Vredelust te Yerseke Fonds Slachtofferhulp Voor meer informatie: www.fondsslachtofferhulp.nl. augustus tot en met 4 oktober 2007 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Mid delburg, op werkdagen van 8-17 en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen op werkda gen van 9-12 en op maandag tot en met donderdag van 13-16 uur en Ina telefonische afspraak 0113-395315] op donderdagavond van 17.30-20.30 uur; Een ieder kan tot en met 4 oktober 2007 naar aanleiding van de ontwerp vergunning schriftelijk of mondeling 'The Dancing Path' beoogt het vrijmaken van levensenergie door dans. Je lichaam vindt haar eigen beweging, mits je de controle van je denken kunt loslaten. Wanneer je kunt Zijn in het Nu, en jezelf én datgene vorm geeft wat in je leeft, biedt de dans je mogelijkheden tot transformatie naar lichaam, ziel en geest. Intensieve dans maakt schoon en vult je met energie, wat leidt tot meer helder heid en diepere inzichten in jezelf en je levenssituatie. Het stelt je in staat om boven je beperkte waarneming uit te stijgen en je bewustzijn te verruimen. Een danssessie wordt ingeleid met een meditatie en deelmoment. De ritmes waar op gedanst wordt, gaan van zacht en vloeiend, naar krachtig en opzwepend, en van speels en licht, naar innerlijke stilte. Krachtig geluid daarbij werkt vitaliserend en bevrijdend. Elle van Rooij is een gepassioneerd trainster. Zij begeleidt haar mede mens in de Zoektocht naar Zichzelf. Zij geeft les op diverse locaties in Nederland. (Zie voor meer info over Elle van Rooij en haar werk de website www.dancingpath.nl of vraag de folder aan). bracht tegen de ontwerpvergunning kunnen later beroep instellen. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer W. Buizer [tel. 0118-631168], VOOR GOEDE DOELEN GOEDE DOELEN Gedeputeerde Staten van Zeeland Vogelbescherming Nederland wil zoveel mogelijk vogelsoorten vrij en zelfstandig laten leven. Zoals de grutto, die onze èn uw hulp hard nodig heeft. Word daarom lid en ontvang, naast een fraai welkomstpakket, regelmatig het magazine VOGELS. Meer weten? Kijk op www. vogel bescherm ing.nl Voor aanvraag folder of opgave cursus of kennismakingsles (le les): dancingpathelle@tiscali.nl Website: www.dancingpath.nl hebben van R B Wonen te Heinkens- zand een aanvraag ontvangen om een vergunning Grondwaterwet voor het onttrekken van grondwater ten behoe ve van de aanleg van een kelder onder een te bouwen zorgcentrum ter plaat se van het sportterrein aan de Hogeweg te Yerseke. Gedeputeerde Staten willen de ver gunning verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij het grond- waterbeheer betrokken belangen. zienswijzen of adviezen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Directie Ruimte, Milieu en Water, post bus 165, 4330 AD,Middelburg. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om op ingekomen zienswijzen te reageren. Alleen belanghebbenden, die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning en belanghebbenden aan wie redelijker wijs niet kan worden verweten niet eerder zienswijzen te hebben inge- NEDERLAND Middelburg - balle+zaal muziekschool - 19.30-21.30 uur. Wekelijks, (kennismakingsles ma. 27-8. Tijdig opgeven - nog beperkt aantal plaatsen) Vrijdagochtend: Middelburg - balletzaal muziekschool - 9.30-11.30 uur. Elke 14 dagen, (kennismakingsles vrij. 31-8. Tijdig opgeven) WoensdagavondRotterdam - centrum Djoj - 18.30-20.30 èn 20.45-22.45 uur. Wekelijks. Noordgouwe (Sch.Duivel.)-de Schouw - 19.30-21.30 uur. Om de 2/3 weken. Data zie website. (kennismakingsles vrij. 13-8. Tijdig opgeven) bï 5*» a V I I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 13