I I Subsidie bodemsanering mkb Vergaderingen raadsfracties Vergaderingen raadscommissies Openbare kennisgevingen I Kermis van 10 t/m 16 augustus Aankomst fietsers Nice-Goes Uittreksel GBA digitaal bestellen gemeente Goes cb Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk Kappen van bomen Ter inzage Voorkeursrecht Zuidvlietpolder Wolphaartsdijk Ontwerp-milieuvergunning Marquesweg Goes CDA en SGP/ChristenUnie 14 augustus PvdA, VVD, Groenlinks en D66 15 augustus Ontwerpbestemmingsplan bebouwde kom 's-Heer Hendrikskinderen Maandag 13 augustus om 19.30 uur Woensdag 8 augustus 2007 ^£171QQTltS G O 6 S Ingekomen bouw- en sloopaanvragen 23-07 Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 30 juli t/m 03 augustus 30-07 2007-432 2007-429 27-07 2007-296 02-08 2007-172 02-08 2007-125 02-08 2007-217 02-08 2007-233 02-08 2007-383 2007-279 De rijksoverheid heeft de subsidiemogelijkheden voor bodemsanering verruimd. Eigenaren en erfpachters van verontreinigde bedrijfsterrei nen kunnen onder voorwaarden de saneringskosten gesubsidieerd krijgen tot 70 procent (voor mkb-bedrijven). De subsidie moet voor 1 januari 2008 worden aangevraagd en dat kan via het Bodemcentrum (www.bodemcentrum.nl). In verband met de vakantieperiode vergaderen de Goese raadscommis sies op maandag 13 augustus om 19.30 uur gezamenlijk over onder werpen die in de raadsvergadering van 23 augustus aan de orde komen. De commissies brengen advies uit aan de gemeenteraad. De commissievergadering is openbaar en wordt gehouden in het Stadskan toor. U kunt tijdens de commissievergadering het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpakket van de commissie behoren, het zogenaamde spreekrecht. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken inzien bij de receptie. Leerlingen die zich willen inschrijven voor het voortgezet onderwijs hebben een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) nodig. Dit uittreksel is ook digitaal te bestellen, via de webwinkel op www.goes.nl via DigiD in combinatie met iDeal. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschik- king. Informatie: bureau Vergunningen, tel. 24 97 18. 30-07 30- 07 31- 07 01-08 30-07 30-07 02-08 02-08 02-08 02-08 02-08 02-08 02-08 2007-433 2007-371 2007-180 2007-435 2007-387 2007-277 2007-273 2007-139 2007-225 2007-151 2007-173 2007-219 2007-008 Bergweg 89, het uitbreiden van de woning, garage en berging Krukweg 3, het slopen van de loods Oude Kraaijertsedijk 2, het plaatsen van een mini-windmolen Burgemeester Hackstraat 31, het vervangen van de garage/schuur Deltastraat 28, het bouwen van een woning Heemskerkstraat 21, het uitbreiden van de woning op de 'loods' Nieuwe Diep 55, het uitbreiden van de woning Siemenwei 12, het uitbreiden van de woning Veerweg 35, het wijzigen van de indeling woning, bouwen garage Watervlietweg 2, het plaatsen van 2 kozijnen in de topgevels Westsingel 58, het slopen van diverse delen aan kantoorpand Zomerweg 27, het uitbreiden van de woning Zuidvlietstraat 18, het wijzigen van het voorraam Zwembadweg 1, het plaatsen van een tijdelijke huisvesting V.d.Spiegelstraat 92, het slopen van het garagebedrijf Fluitekruidstraat 17, uitbreiden van de woning na de dag van verzending (zie vermelde datum) De Goese Kermis draait weer op de Grote Markt, Singelstraat, Zusterstraat en de Koepoort. Vanaf dinsdagavond 7 augustus wordt opgebouwd en vrijdag 10 augustus vanaf 15.00 uur gaat de kermis open tot en met don- I derdag 17 augustus 's avonds. De kermis is elke dag, ook zondag, open van 12.00 tot 24.00 uur. Maandag 13 augustus is er een speciale middag voor gehandicapten. De kermis biedt weer veel topattracties: het reuzenrad op het Koe- poortterrein, de Booster (dit jaar in de Singelstraat), Break dance, autoscooter en uiteraard vele andere attracties en van oudsher de poffertjeskraam, draaimolens, snoepkramen en nog veel meer. Nieuwe attracties zijn de Katapult (een soort bungee jump), de Superpolièp en de Superstar. Een groep van 38 Zeeuwen fietst voor het goede doel in acht dagen van Nice naar Goes. Zaterdag rond 17 uur worden ze verwacht aan de kade. Burgemeester Van der Zaag verwelkomt ze rond 17.15 uur met een toespraak. 1. 2. 3. 4. 5. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Lindenstraat 8 Goes: 1 iep en voor de volgende gemeentelijke bomen: Kastanjestraat Goes: 1 iep (wordt vervangen) Kennedylaan 25 Goes: 1 hazelaar (wordt vervangen) Middelburgsestraat Goes: 1 linde Nieuwstraat (gazon) Goes: 1 els (wordt vervangen) Oude Singel Goes: 1 iep (wordt vervangen) De Savornin Lohmanlaan Goes: 1 els (wordt vervangen) Noordeinde Wesselopark Kloetinge: 4 essen (worden vervangen) Vlied bergstraat 91 Wolphaartsdijk: 1 prunus (wordt vervangen) Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 6 augustus kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwaren- termijn is verstreken of, als er bezwaar is ingesteld, tot op het be zwaar is beslist. Informatie: afdeling Openbare Ruimte tel. 24 97 70. Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter in zage bij de receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekend making. 1 Burgemeester en Wethouders van Goes Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Burgemeester en wethouders hebben besloten de raad voor te stel len om op grond van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeen ten (Wvg) bepaalde gronden in de Zuidvlietpolder te Wolphaartsdijk aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn. Dat houdt in dat de gemeen te eerste recht van koop heeft. Het besluit, voorstel en bijlagen lig gen vanaf 9 augustus ter inzage. Bezwaar en beroep Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken, in gaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een be zwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het be sluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het be zwaar (de motivering). Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen rechter van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Zienswijzen Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van vier weken, in gaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, schriftelijk hun zienswijzen over het raadsvoorstel naar voren brengen bij de ge meenteraad, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Mondeling kan dit tijdens de vergadering van de raadscommissie Grondgebied op maandag 27 augustus 2007, aanvang 19.30 uur, in het Stadskantoor. Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vandaag ter inzage is gelegd het ontwerp-besluit op een aanvraag om milieuver gunning van Imtech Industry BV aan de Marquesweg te Goes. De aanvraag betreft een vergunning voor de oprichting/het in werking hebben van een inrichting voor het vervaardigen van analysesta- tions voor industriële en petrochemische installaties op hetzelfde adres (art. 8.1a en c). Wij zijn van plan om - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning te verlenen. Zienswijzen De aanvraag, de ontwerp-beschikking met de daarbij behorende voorschriften en andere van belang zijnde stukken liggen geduren de de termijn voor het indienen van zienswijzen ter inzage. Schrif telijke (gemotiveerde) zienswijzen kunnen tot en met 18 september 2007 bij het gemeentebestuur worden ingebracht; in linkerboven hoek van envelop vermelden: "Zienswijze". Wie zienswijzen in brengt, kan tegelijkertijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie dat uitdrukkelijk wenst, kan zienswijzen mon deling naar voren brengen tijdens een hoorzitting. Tot en met 11 september 2007 kunt u dat via onderstaand telefoonnummer ken baar maken. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn of op te reageren. Beroep kan later worden inge steld door: belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren heb ben gebracht over de ontwerpbeschikking; belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; U bent van harte welkom bij de fractievergaderingen. Wilt u leden van de gemeenteraad spreken, dan kunt u tijdens de fractievergadering terecht. Dat kan gaan over de raadsvergadering van 23 augustus, maar ook over andere onderwerpen die u wilt aankaarten bij de fracties. De fracties vergaderen volgende week: Op dinsdag 14 augustus vergaderen de fracties van het CDA en SGP/ChristenUnie in het Stadskantoor. De vergadering van het CDA is vanaf 20.00 uur openbaar. De fractie van de SGP/ChristenUnie verga dert om 19.30 uur en is openbaar. Op woensdag 15 augustus vergaderen de fracties van de PvdA, VVD, GroenLinks en D66 en in het Stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de PvdA vergadert vanaf 19.30 uur in de burgemeesterskamer. De vergadering is openbaar. Op 22 augustus heeft de PvdA een extra frac tievergadering ook in het Stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de VVD vergadert op 13 juni om 19.30 uur in de secretariskamer. De vergadering is openbaar. Als u de fractie wilt toespreken, neemt u dan eerst contact op met een van de fractieleden. De fractie van D66 ver gadert vanaf 19.30 uur in de trouwzaal. De vergadering is openbaar. Voor de agenda zie de internetsite: www.d66goes.nl. De Fractie Van GroenLinks vergadert om 20.00 uur in de voormalige publieke tribune. De vergadering is openbaar. Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het ontwerpbestem mingsplan "Bebouwde kom 's-Heer Hendrikskinderen" met ingang van 9 augustus 2007 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op de bebouwde kom van het dorp 's-Heer Hendrikskinderen. Het bestemmingsplan heeft een beheers matig karakter, waarbij de bestaande situatie zoveel mogelijk is vast gelegd. Gedurende deze termijn kunt u een schriftelijke of monde linge zienswijze op het ontwerp indienen bij de gemeenteraad. Informatie: de heer R.D.J. temmens, afdeling Stadsontwikkeling, tel. 24 97 93 of per e-mail r.lemmens@goes.nl Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4464 GE Goes Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Za 10.00 - 12.00 uur 6. 8. 9. Postbus 2118 4460 MC Goes E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Bezoek 24 uur per dag onze webwinkel op www.goes.nl Begeleider schoolvervoer (412) Peuter-kleuteroppas voor de vrijdagmorgen (473) Individuele begeleider om naar feestavond te gaan (437) Leider bij de welpen van een scoutinggroep (453) Begeleider bij folders uitbrengen door cliënten met verst, beperking (426) Opslaghouders/chauffeurs collecte MS fonds (478) Vrijwilliger voor huiskamer in verzorgingshuis (435) Bestuurslid Stichting Buurtwerk Goese polder (384) Maatjes voor project vriendendienst (349) 10. Kerkbegeleiding op vrijdagmiddag in verzorgingshuis (444) Dinsdag inloopspreekuur 9.30-12.00 uur, 's-Heer Elsdorpweg 12, Goes. Tel. 27 71 11. Website: www.smwo.nl voor meer vacatures. 02-08 Binnen zes weken van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en ge motiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Informatie: afdeling Vergunnin gen Handhaving, bureau Vergunningen, tel. 24 98 09. Inzage aangevraagde en verleende vergunningen Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen c.q. verleende ver- gunningen inzien bij bureau Vergunningen. Hiervoor kunt u telefo nisch een afspraak maken, tel. 24 97 00. Tel.: (0113) 24 96 00 Calamiteitentel.: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten Gezamenlijke vergadering van de raadscommissies Grondgebied, Maatschappelijke Ontwikkeling en Middelen Mededelingen en informatie van de portefeuillehouders le Bestuursrapportage Krediet voor tijdelijke inhuur parkeermanager GGD-transactie Subsidieverordening Wonen boven Winkels Benoeming leden Commissie bezwaarschriften Begrotingswijziging Info Goes <5 Pykeswegje 3, het slopen van de silo en 2 schuren Lange Vorststraat 81, het wijzigen van de pui en de trap Verrijn Stuartweg 33, het plaatsen van hekwerk Golfzichtlaan 11, het plaatsen van 2 dakkapellen Golfzichtlaan 14, het uitbreiden van de woning Bouwensputseweg 6, het bouwen van een ponystal Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9