J Dagje uit? Je konflkr met Buzzer. Naar een eigen toekomst Officiële Mededelingen milieu natuur en landschap r www.shuzzie.nl De Bevelander 2 a dé Weekkrant Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl Provincie Zeeland Gevulde kaiserbroodjes Hammousse 100 gram 0,99 Helen Oyeyemi maakt het zichzelf en haar lezers niet echt gemakkelijk. In Het ande re huis moet je als lezer zelf de vertelling rond Yemaya (Aya) Saramagua en het 'ergenshuis' maar zien te plaatsen. Oyeye mi lijkt er echter geen twijfels over te hebben dat haar lezers dat zal lukken. In Het andere huis staat de op jonge leeftijd uit Cuba geëmi greerde Maja Carmen Carrera op een belangrijk punt in haar leven. Ze is plotseling zwan ger, wat haar onzekerheid over haar identiteit versterkt. Echt Engels is de Londense niet maar Cubaans eigenlijk ook niet. En via Cuba, haar moeders godsdienst en haar vriend Aar- Misschien is een reis naar Cu ba wel de beste remedie? Of Mihoen met kipfilet 750 gram 5,00 zou alleen het kopen tickets haar Havana al voldoende los maken? Het verhaal rond Aya valt lang zaam op zijn plaats. Helen Oy eyemi, Het andere huis, is ver schenen bij De Bezige Bij en kost 18,90 euro. e Y Rundvleessalade 100 gram 0,99 Gepaneerde varkensschnitzels 4 voor 5,00 ALLES VOOR DE BARBECUE Speklapjes met of zonder zwoerd 1000 gram 4,50 donderdag - vrijdag 2 gegrilde kippen voor 6,00 HELEN OYEYEMI HET ANDERE van de Provincie Zeeland |euk (jgf je er bij bent’ on is er ook nog een band met West-Afrika. Haar omgeving maakt het haar echter niet ge makkelijk om die identiteit te ontrafelen. A've rhe Woensdag 8 augustus 2007 - Pagina 13 1, 1 Het besluit en de melding kunnen Alles voor de reiziger. COnne» ion 4 voor 5,00 Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Voor het realiseren van een nieuwe 150 kV hoogspanningsverbinding tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen ter plaatse van het Natura 2000-gebied Wester- schelde Saeftinghe is vergunning verleend aan Delta N.V. Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 31 in het kadervan artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 de vol gende vergunning heeft verleend. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het bezwaar niet de werking van het Ontwerpvergunning grondwateronttrekking aanleg riolering toekomstig bedrijventerrein Sloepoort nabij ‘s-Heerenhoek De ontwerpvergunning ligt van 9 augustus tot en met 21 september 2007 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 en desgevraagd buiten kantooruren en donderdag vrijdag - zaterdag in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, op werkdagen van 8.30-12.30 uur. Besluit accepteren melding Gebr. Gresnigt Holding B.V. Vergunning grondwateronttrekking tbv natuurontwikkeling Scheldeoord nabij Baarland u w A N D R I e iT s L A G E R Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer W. Buizer (tel. 0118-6311681. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot dhr. P. Beijaard [tel. (01181 631071). worden ingezien september 2007: - bij de Directie ruimte, milieu en water. Het Groene Woud 1 te Mid delburg op werkdagen van 8.00- 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren; - in het gemeentehuis van Kapelle, op werkdagen gedurende openings tijden en in de avonduren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grondgebied afd. Vrom tel. 0113-333110). W Kijk voor meer informatie op connexxion.nl/buzzer De vergunning ligt van 9 augustus tot en met 21 september 2007 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middel burg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd.buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Borsele, Ste nevate 10 te Heinkenszand, op werk dagen van 8.30-12.30 uur. Beenham Rundermelange Salami Katenspek 4 x 50 gram 3,30 besluit schorst. Op grond van art. 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuurs recht kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. leend voor het onttrekken van grond water door middel van 1 kwelput ten behoeve van de natuurontwikkeling van het natuurontwikkelingsgebied Scheldeoord, zuidelijk van Baarland. Bezwaar De vergunning ligt 6 weken ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middel burg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelin ge toelichting en kopieën van ter inza- .ge gelegde stukken kunt u zich wen den tot Mevrouw M. Pross (tel. 0118- 631988) of de heer B. Bouwman (tel. 0118-631795). Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na bekendmaking van het besluit tot Verlenen van de vergunning bezwaar tegen de vergunning indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg Degenen, die zienswijzen hebben ingébracht tegen de ontwerpvergun ning, de adviseurs die advies uitge bracht hebben over de ontwerpver gunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe ten geen zienswijzen te hebben ingé bracht tegen de ontwerpvergunning kunnen tot en met 21 september 2007 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s Gravenhage. De vergunning wordt op 22 september 2007 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een ver zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van.ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot W. Buizer (tel. 0118- 631168). Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben van Grontmij te Middelburg namens de gemeente Borsele een aanvraag ontvangen om een vergun ning Grondwaterwet voor het onttrek ken van grondwater ten behoeve van de aanleg van riolering ter plaatse van het toekomstig bedrijventerrein Sloe poort nabij 's-Heerenhoek. Gedeputeerde Staten willen de ver gunning verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij het grond- waterbeheer betrokken belangen. Een ieder kan tot en met 21 september 2007 naar aanleiding van de ontwerp vergunning schriftelijk of mondeling zienswijzen of adviezen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Directie Ruimte, Milieu en Water, post bus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om op ingekomen zienswijzen te reageren. Alleen belanghebbenden, die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning en belanghebbenden aan wie redelijker wijs niet kan worden verweten niet eerder zienswijzen te hebben ingé bracht tegen de ontwerpvergunning kunnen later beroep instellen. Belanghebbenden kunnen tot en met 6 september 2007 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift heb ben ingediend kunnen om een voorlo pige voorziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Graven- hage. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan Natuurmonumenten te Kwadendamme een vergunning Grondwaterwet met voorschriften ter bescherming van de bij het grondwa- terbeheer betrokken belangen ver- Gedeputeerde Staten van Zeeland geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de melding Wet milieubeheer van Gebr. Gresnigt Holding B.V. te Kapelle. De melding heeft betrekking op het plaatsen van een noodstroomaggregaat binnen de inrichting aan de Kreekweg 2 te Kapelle. i Jij W C' v tot en met 6

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 13