:.<3 Verplaatsing weekmarkten 1 Baggerwerk I Openbare kennisgevingen O cP Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuw Raadplaatje op de website cP t Goedkeuring Bestemmingsplan bebouwde kom Oud- Sabbinge Ontwerpbesluiten waartegen geen zienswijzen zijn ingediend Ontwerp-milieuvergunning Nijverheidsstraat 8 's-Heer Arendskerke Ter inzage Kappen van bomen Wet milieubeheer meldingen (art.8.40) Vrijstellingsprocedures gemeente Goes Woensdag 1 augustus 2007 gQfflQente G O C S Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Verleende bouw- en sloopvergunningen en positieve reacties tot bouwvoornemen 23 t/m 27 juli 23-07 2007-212 2007-282 23-07 2007-292 23-07 25-07 2007-263 25-07 2007-321 17-07 20-07 2007-411 20-07 2007-412 23-07 2007-425 23-07 2007-420 23-07 2007-428 25-07 2007-289 25-07 2007-426 2007-264 26-07 26-07 2007-326 In verband met de kermis op de Grote Markt worden de weekmarkten op zaterdag 11 augustus en dinsdag 14 augustus 2007 verplaatst naar de Oostwal. In verband met de zaterdagmarkt is parkeerterrein Oost- wal vanaf vrijdag 10 augustus 18.00 uur tot zaterdag 18.00 uur slechts gedeeltelijk toegankelijk. Parkeerterrein Agnietenhof blijft bereikbaar. In verband met de dinsdagmarkt zijn de parkeervakken van parkeerterrein Oostwal niet toeganke lijk voor autoverkeer kan het bevoorraden van de bedrijven aan de Oostwal niet via het parkeerterrein plaatsvinden kan de in-/uitrit van parkeerterrein Agnietenhof niet worden gebruikt vanaf maandag 13 augustus 18.00 uur tot dinsdag 14 augustus, 18.00 uur. De parkeerplaatsen op het gedeelte van de Heernisseweg tussen de Oostsingel en de Anjelierstraat worden tijdens de weekmarkt aange wezen als gehandicaptenparkeerplaatsen. 24-07 24-07 2007-358 2007-421 De vierde én laatste fase van het vierjarig baggerplan is gestart. Eerst zijn Kattendijke en de Hollandsche Hoeve aan de beurt, daarna Noord- hoek, Overzuid, De Poel en de Grote Waterleiding. Eind februari 2008 is het gezamenlijke project van de gemeente en het waterschap Zeeuwse Eilanden naar verwachting klaar. 25-07 25-07 25- 07 26- 07 25-07 25-07 E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl 2007-339 2007-342 2007-367 2007-377 2007-376 2007-310 Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedeputeerde Staten van Zeeland op 10 juli 2007 het bestemmingsplan Bebouw de kom Oud-Sabbinge gedeeltelijk hebben goedgekeurd. Goedkeu ring is onthouden aan het roodomlijnde deel van de plankaart aan sluitend aan de woning Ring 34, het roodomlijnde deel van het perceel Kasteelstraat 11 op de plankaart, de zinsnede "in artikel 15" in artikel 5 en de zinsnede "als bedoeld in artikel 19 lid 1" in artikel 10, lid 4 en 5. Het goedgekeurde bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Oud-Sabbinge. Het betreft voornamelijk een beheersmatig bestemmingsplan, waarin met name de bestaande situatie juridisch is vastgelegd. Vanaf 2 augustus 2007 liggen besluit en bestemmingsplan zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een beroepschrift in gediend worden tegen het goedgekeurde plan bij de Afdeling be stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-GRAVENHAGE door: een belanghebbende die tijdig zijn bedenkin gen bij Gedeputeerde Staten heeft ingediend; een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig zijn bedenking bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht; iedereen tegen (gedeeltelijke) onthouding van goedkeuring. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de béroepster- mijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlo pige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State worden ingediend waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op het verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders maken bekend dat over de onderstaan de ontwerpbesluiten binnen de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen naar voren zijn gebracht. Het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WR0: Binnenhof 49 te Kloetinge: voor het bouwen van een berging; Van Doornestraat 2 te Goes: voor het plaatsen van twee winkelwagenstallingen; Veerweg 35 te Wolphaartsdijk: voor het plaatsen van een bijgebouw; Kastanjestraat en Sparrenstraat te Goes: voor het uitbreiden van de badkamers van woningen; Walstraat en Jonkerstraat te 's-Heer Arendskerke: voor het uitbreiden van de badkamers van woningen; Het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 15 WR0: Deltastraat 28 te Kattendijke: voor het bouwen van een woning. Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage is gelegd het ontwerp-besluit op een aanvraag om milieuvergunning van Heftruckser- vice De Vlieger B.V. aan de Nijverheidsstraat 8 te 's-Heer Arendskerke. De aanvraag betreft het oprichten/het inwerking hebben van een inrichting (art. 8.1a en c) voor de verkoop, verhuur en onderhoud van vorkhef trucks, verreikers, minigravers, grondverzetmachines en overig intern transportmateriaal en het vullen van propaangasflessen met een vulin- stallatie op hetzelfde adres. Wij zijn van plan om - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning te verlenen. Zienswijzen Schriftelijke (gemotiveerde) zienswijzen kunnen tot en met 11 sep tember 2007 bij het gemeentebestuur worden ingebracht; in linkerbo venhoek van envelop vermelden: "Zienswijze". Wie zienswijzen in brengt, kan tegelijkertijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie dat uitdrukkelijk wenst, kan zienswijzen monde ling naar voren brengen tijdens een hoorzitting. Tot en met 4 septem ber 2007 kunt u dat via onderstaand telefoonnummer kenbaar maken. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn of op te reageren. Beroep kan later worden ingesteld door: belangheb benden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ont werpbeschikking; belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; belanghebbenden wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen de ontwerp-beschikking. Informatie: afdeling Vergunnin gen, tel. 24 98 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter in zage bij de receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekend making. Burgemeester en Wethouders van Goes Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Cort van der Lindenstraat 32 Goes: 2 berken, 1 esdoorn en 1 es Noordzakweg 21 's Heer Arendskerke; 2 populieren, 1 kersen boom en 1 den en voor de volgende gemeentelijke bomen: Bergweg Goes: 1 abeel (wordt vervangen) Kamperfoeliestraat Goes: 6 abelen (worden vervangen) Van Dusseldorpstraat Goes: 2 abelen (worden vervangen) Valckeslotlaan Goes: 2 abelen (worden vervangen) Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 30 juli kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of, als er bezwaar is ingesteld, tot op het bezwaar is be slist. Informatie: afdeling Openbare Ruimte, tel. 24 97 70. Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Za 10.00 - 12.00 uur Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldin gen op grond van het Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer zijn ontvangen: Da Vinciplein 14 V.O.F. De Carambowl Goes, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting met 12 bowlingbanen, 12 pooltafels, 8 caramboletafels, brasserie, lounge, bowlingcafé, partyzaal en pro-shop. Grote Markt 6A Lunchroom Smulle, voor het van toepassing worden van het besluit op en reeds opgerichte lunchroom met ijsverkoop. De meldingen liggen van 1 augustus t/m 14 augustus 2007 ter inzage. Informatie: tel. 24 97 18. Enkele tientallen inwoners van Goes zonden een oplossing in van het Raadplaatje van juli. Het te raden plaatje was het pand van hoeden winkel Maison Visser in de Papegaaistraat. Per 1 augustus staat er weer een nieuw raadplaatje op de website en verloten we weer een boeken- bon onder de goede inzendingen. U vindt het Raadplaatje op www.goes.nl rechtsonder op de homepage onder 'Fotoprijsvraag'. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van: het bestemmingsplan "Buitengebied" voor het uitbreiden van de woning op het perceel Schubertlaan 5 te Goes; het bestemmingsplan "Valckeslot I - 1970“ voor het bouwen van een brug en een poort op het perceel Albert Joachimikade 13-15 te Goes. De ontwerpbesluiten met de relevante stukken liggen met ingang van 2 augustus tot en met 12 september 2007 ter inzage. Geduren de deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij het college van burge meester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge ziens wijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een af spraak te maken via telefoonnummer 24 98 09. Restaureren schip beurtvaarder Frans Naerebout (234) Bestuursfuncties Atletiekvereniging AV '56 (475) Trainingscoördinator Atletiekvereniging AV '56 (14) Trainer organisatieadviseur Amnesty International (449) Coach belangenvereniging (476) Opslaghouders/chauffeurs collecte MS fonds (478) Coördinator vrijwillige palliatieve terminale zorg (363) Collectant NSGK (366) Organisator collecte NSGK (367) 10. Kerkbegeleiding op vrijdagmiddag in verzorgingshuis (444) U kunt kiezen uit 200 vacatures. Ons adres is de 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. Op dinsdagmorgen is het inloopspreekuur van 9.30 tot 12.00 uur. Wilt u liever op een ander moment langskomen, dan kunt u ons daarvoor dagelijks bellen van 9.00 tot 14.00 uur, tel. 27 71 11. Orga nisaties die een vrijwilliger zoeken, kunnen bij het Steunpunt gratis een vacature plaatsen. E-mail vrijwilligers@smwo.nl. Website www.smwo.nl voor meer vacatures. Tel.: (0113) 24 96 00 Calamiteitentel.: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 ilniilii Postbus 2118 4460 MC Goes Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten Info Goes ;:<g Magdalenastraat 11, het veranderen van de voorpui Schalklaan 19, het veranderen van het dak van de schuur Sportweg 9, het plaatsen van openslaande deuren in zijmuur Deltastraat 20, het plaatsen van een schuur Jasmijnstraat 11, het plaatsen van een dakkapel Valckeslotlaan 149, het uitbreiden van de woning Westwal 37,‘het plaatsen van een buitendeur 's-Hr Hendrikskinderendk 34, het wijzigen van de voorgevel Floris de Voogdstraat 24, het bouwen van een tuinhuis Trumanlaan 35, het plaatsen van een raam Beestenmarkt 4, het vernieuwen van pannendak, kozijnen en dakkapel Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het col lege van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Infor matie: afdeling Vergunningen Handhaving, bureau Bouwen, tel. 24 98 09). Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen inzien op de afdeling Vergunningen Handhaving. Hiervoor kunt u telefo nisch een afspraak maken, tel. 24 97 00. Patijnweg, van Hertumweg, 's-Gravenpolderse- weg, Tiendenplein, het plaatsen van informatieborden in de gemeente Torenring 46, het deels slopen van het dorpshuis Torenring 46, het gedeeltelijk vernieuwen van het dorpshuis Raadhuisstraat 9, het plaatsen van kantoorunits Slurfseweg, het oprichten van een mestsilo/ mestbassin Bewestenwege 2, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 44, diverse opties op de woningen Ridderstraat 14, het bouwen van een garage Singelstraat 3, het veranderen van de gevelpuien en inrichting Westsingel 98, het veranderen van de gevels en maken trapopgang Columbusweg 23A, het bouwen van een bedrijfsgebouw Nijverheidsstraat 14, het aanbrengen van gevelbekleding Torenring 18, het bouwen van een overkapping Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. 2007-424

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9