WAAR VOOR UW GELD I s “VANAF DIT SEIZOEN MEER “PUBLIEKACTIES IN TOEKOMST VERDER INTENSIVEREN” Bbo merchandising ZEELAND’S ROEM HOOFDSPONSOR VAN RBC ROOSENDAAL PUBLIEKSCATERING KWS De Kroon I I 4 Media Makers 0 CITROËN DE JONG BETON e-sites STORK Van de Ree Essen HET LAATSTE NIEUWS OVER RBC ROOSENDAAL I PAGINA 5 pec 1 Heuvel i- fP. r n Aanbiedingen - - J rs de Informatie: www.rbconline.nl Wedstrijdsponsors AAN DE STEGGE I SCHOQNMAAKBEORiJF Het Zeeuwse bedrijf Roem van Yerseke was al twee jaar een zeer gewaardeerd sponsor van RBC Roosendaal, maar de nieu we activiteit - het produceren en leveren van garnalen - is voor de firma, waar financieel direc teur Bert Hoogerland aan is ver bonden, een reden om de sa menwerking met de voetbalclub verder te intensiveren. Dit sei zoen prijkt de naam Zeeland’s Roem op het shirt van RBC Roosendaal. En daar is de voetbalclub maar wat trots op. Bij RBC Roosendaal zijn ze het erover eens dat de club zich geen betere hoofd sponsor had kunnen wensen en die tevredenheid wordt ook ge deeld door de andere partij. “Wij zien via RBC Roosendaal mogelijkheden om onze merk naam Zeeland’s Roem, waaron der het bedrijf Roem van Yerse ke de producten in de markt zet, nog breder uit te dragen. Wij verwachten dat het verbinden van de naam Zeeland’s Roem aan de club zal leiden tot een grotere naamsbekendheid. Ver der willen wij onze garnalen on der de aandacht brengen. Met het produceren en leveren van deze schaaldieren zijn we een Bourgondische levensstijl. Wij zijn al langer aan RBC Roosendaal verbonden en de sfeer bij die club past ook goed bij ons bedrijf en datgene wat wij graag willen uitstralen. In het stadion van RBC heb ik nog nooit een onvertogen woord ho ren vallen.” RBC Bub: voor de rasechte verzame laar, en natuurlijk voor de échte RBC-fan, de razend populaire RBC- spelersbus! Verkrijgbaar in de kleu- listen die onze producten verko pen uit te nodigen.” t i e d e n e k Bak De introductie van de RBC-bal bleek een regelrecht schot in de roos. De mateloos populaire bal is er dit seizoen nog altijd! In de RBC Fan shop verkrijgbaar voor 12,50! Loop ook eens binnen voor de RBC Mini- bal! Wedstrijdshirt: De allernieuwste wedstrijdshirts zijn NU verkrijgbaar in de RBC Fanshop! Een absolute must have voor iedere supporter die RBC Roosendaal een warm hart toe draagt. Laat het RBC Stadion oranje kleuren en schaf hem nu aan! Prijs volwassen maten (S t/m XXL): 49,95 Prijs kindermaten (104 t/m 176): 42,95 'g e n Ml wmw inmMWvrMU ït 1- 1- n m e. !g St it iets te verkorten, zodat ieder een voor aanvang van de wed strijd en in de rust weer tijdig op zijn of haar plaats is. Het spreekt voor zich dat met het schenken in grotere bekers een kleine prijsstijging niet kan ach terblijven. Maar wij verzekeren u dit seizoen meer waar voor uw geld. Zo bieden we dit seizoen grote re zakjes chips aan, waar geen prijsstijging bij komt kijken. Daarnaast zijn we enorm ver heugd met het feit dat we Lip ton Ice Tea en Gatorade aan ons assortiment hebben mogen toe voegen.” Vanaf het seizoen 2007-2008 vinden er een aantal belangrij ke wijzigingen plaats met be trekking tot de publiekscatering in het stadion. Zo wordt het bier en frisdrank vanaf dit sei zoen in grotere bekers geschon ken en is er naast (grotere) zak jes chips ook Lipton Ice Tea en Gatorade verkrijgbaar. Hoogerland kondigt al wel aan dat er ook voor het publiek ac ties zullen komen om het voet bal en de mosselen en garnalen te promoten. „Wij hebben dat in het verleden ook gedaan. Toen stopten we een zogenoemde gouden mossel in onze winkel- verpakkingen en kon de consu ment een VIP-arrangement bij een thuiswedstrijd van RBC win nen. Dit soort acties zullen we in de toekomst verder intensive ren. We zullen de thuiswedstrij den ook gebruiken om de detail- Ook in het nieuwe seizoen komt de RBC Fanshop elke maand met een spetterende maandaanbieding. Daarnaast worden ook de RBC Buf fels weer niet vergeten. Elke eerste woensdag van de maand krijgen zij op vertoon van hun Buffelpas maar liefst 10% korting op het duurst aan gekochte artikel! ren zilver, zwart en geel. Het wordt het klapstuk in je collectie en dat voor slechts 13,95! Het contract tussen RBC Roosen daal en Roem van Yerseke is nog maar net getekend. De inkt van de handtekening is bij wijze van spreken nog nat, maar Bert Horecamanager Maurits van Zwol spreekt vol overtuiging van een positieve ontwikkeling vanuit het oogpunt van de sup porter. “Met het schenken van bier en frisdrank in grotere be kers hopen we de wachtrijen Volgens Bert Hoogerland kan de mosselconsumptie in Nederland omhoog. “Het schelpdier wint ook bij ons aan populariteit, maar in België worden verhou dingsgewijs nog steeds meer mosselen dan in Nederland ge geten. Onze Zuiderburen zijn nog steeds wat Bourgondischer ingesteld. Lekker de pan met mosselen op tafel en dan met z’n allen eten. In Nederland ge beurt dat vaak op vakantie, maar nog te weinig thuis, hoe wel we terrein aan het inhalen zijn.” Bert Hoogerland belooft een goed mosseljaar. “Door het war me voorjaar zijn de schelpdieren al ruim een maand eerder op ge wicht dan vorig jaar. De mosse len blijven wel schaars, want de beste kun je alleen vinden in de Waddenzee en de Oosterschel- de. Voorlopig zal echter nog nie mand in de schappen van de winkel misgrijpen. Door onze naamsverbinding aan RBC Roosendaal willen we een nog breder publiek bereiken, zodat de mosselconsumptie op verge- lijkbaar niveau komt als ons buurland België.” kortgeleden begonnen. Een nieuwe activiteit, waarvoor wij via RBC Roosendaal veel recla me denken te kunnen maken,” spreekt directeur Bert Hooger land zijn hoop uit. Het toonaan gevende bedrijf in de schaal- en schelpdiersector uit Yerseke heeft bewust voor RBC Roosen daal gekozen. “Wij zullen niet zo snel kiezen voor een club in het betaald voetbal, die veel op een negatieve wijze in de publiciteit komt. Bij het eten van mosselen en garnalen hoort gezelligheid, Een andere belangrijke veran dering op het gebied van pu bliekscatering is de hernieuwde scheiding tussen het suppor- terscafé en het spelershome. Algemeen directeur Manfred Laros spreekt van een onver hoopte, maar noodgedwongen maatregel. “Om onze commer ciële stroom van inkomsten te kunnen waarborgen voelen wij ons jammer genoeg genood zaakt beide ruimtes op wed strijddagen opnieuw van elkaar te scheiden. Hiermee levert het supporterscafé helaas nodige ruimte in.” k Roosendaal

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 25