I Jb 3 1 Officiële Mededelingen 7 milieu natuur en landschap 1 I W Naam Krant dé Weekkrant Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt Gepaneerde hamburgers 3 voor 1,95 Saucijzenbroodjes 5 HALEN 4 BETALEN 7 200 gram 1 ,95 Ook 4 x 50 gram Kip-kerrysalade 100 gram 0,99 Lasagne 750 gram 5,00 enkel opwarmen Horeca rookvrij. Ook hier heeft het Astma Fonds in 2006 hard aan gewerkt. Rundergehakt 1000 gram 4,54 Pampasteak 4 voor 5,00 ALLES VOOR DE BARBECUE donderdag - vrijdag 2 gegrilde kippen voor 6,00 u op www.zeeland.nl van de Provincie Zeeland Provincie Zeeland Woensdag 1 augustus 2007 - Pagina 13 advertentie) 8S M van Vergunningen Van Gansewinkel ligt Tegen de vaststelling van kaart is geen bezwaar of beroep mogelijk. Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbescher mingswet 1998 de volgende vergun ning te verlenen. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbescher mingswet 1998 de volgende vergun ning te verlenen. Wilt u meer resultaten weten? Lees het jaarverslag op www.astmafonds.nl Het college van gedeputeerde staten van Zeeland maakt bekend dat zij op 26 juni 2007 een geluidbelastingskaart hebben vastgesteld. EU richtlijn omgevingslawaai- geluidbelastingkaarten Zeeland Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden'tot A. Scherbeijn (tel. 0118- 631709 e-mail: asb0zeeland.nl). Beschikking voor het Waterschap Zeeuwse Eilanden Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbe schikking, de adviseurs die advies uit gebracht hebben over de ontwerpbe schikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver weten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpbeschikking kunnen tot en met 13 september 2007 tegen de beschikking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. saneringsplan voormalige stort plaats Weelhoekweg te Borssele In de vergunning(en) voor Van Ganse winkel zijn een aantal wijzigingen aan gebracht ten opzichte van het ontwerp. u w A N D R S L A G E R Astma Fonds ge toelichting en kopieën van ter inza ge gelegde stukken kunt u zich wen den tot De heer J.F. Brilman (tel. 0118- 631154) of de heer E.C. Stikvoort (tel. 0118-631795). Belanghebbenden kunnen tot en met 12/09/2007 een zienswijze op het ont werp indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. De kaart is de basis voor het actieplan dat gedeputeerde staten medio 2008 moeten opstellen. In dit plan staat het geluidsbeleid voor de periode 2008- 2013. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer Schrage (tel. 0118-631736). Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevr. A. de Pijper (tel. (01181 631958). 7 Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot E. de Smidt, tel. 0118- 631986. Gebraden gehakt Varkensrollade Schouderham Leverkaas De beschikking wordt op 14 september 2007 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een ver zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de.Raad van State. donderdag - vrijdag - zaterdag De beschikking ligt van 2 augustus 2007 tot en met 12 september 2007 ter inzage bij: - de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren en; - hetgemeentehuisvanGoes.M A.de Ruijterlaan 2 te Goes van maandag tot en met donderdag 09.00-17.00 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur en vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben vastgesteld dat de bodem verontreiniging op de locatie ter plaat se van de voormalige stortplaats Weelhoekweg te Borssele ernstig is en hebben met het saneringsplan van TenneT TSO B.V. te Arnhem ingestemd (artikel 29 en 39 Wet bodembescher ming). Voor het uitvoeren van werkzaam heden aan het dijktraject Leendert Abrahampolder in het Nature 2000- gebied Oosterschelde ter plaatse van het Nature 2000-gebied Oosterschelde is een ontwerpbeschikking opgesteld van de te verlenen vergunning aan Waterschap Zeeuwse Eilanden. Centraal in het nog op te stellen plan staan de zogenaamde plandrempels. Als de geluidsbelasting hoger is dan de plandrempel, worden ook de voor genomen [kosteneffectieve) maatrege len aangegeven waarmee het mogelijk is de overschrijdingen ongedaan te maken. Het ontwerp van dit plan zal met de bewoners worden gepubli ceerd, waarbij iedereen zijn zienswijze daarover naar voren kan brengen. Te zijner tijd wordt het actieplanproces bekend gemaakt. Belanghebbenden kunnen tot en met 13 september 2007 een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaar kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De beschikking treedt 14 september 2007 in werking, tenzij binnen die ter mijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan In dat geval treedt het besluit niet in werking, voor dat op dat verzoek is beslist. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de vergunning Wet milieube heer van het Waterschap Zeeuwse Eilanden voor het baggerspeciedepot aan de Schottersweg, ongenummerd, te Goes op verzoek gedeeltelijk inge trokken. De reden voor het verzoek is dat het baggerspeciedepot gedeeltelijk zal worden gesloten in verband met de aanleg van een infrastructureel werk. De geluidbelastingskaart ligt van 2 Bodemverontreiniging/ augustus 2007 tot en met 13 septem ber 2007 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Gedeputeerde Staten hebben besloten geen toepassing te geven aan de uni forme openbare voorbereidingsproce dure. De beschikking ligt van 3 augus tus 2007 tot en met 13 september 2007 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantoor uren, en in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkens- zand, op werkdagen van 8.30-12.30 uur. Zienswijze De ontwerpbeschikking ligt 01/08/2007 tot 12/09/2007 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middel burg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelin ge toelichting en kopieën van ter inza ge gelegde stukken kunt u zich wen den tot Mevrouw M. Pross (tel. 0118- 631988) of de heer E.C. Stikvoort (tel. 0118-631128). Belanghebbenden kunnen tot en met 12/09/2007 een zienswijze op het ont werp indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. De verplichting tot het opstellen van een geluidsbelastingkaart is opgeno men in artikel 118 van de Wet geluid hinder en vloeit voort uit de implemen tatie van de Europese Richtlijn omge vingslawaai in Nederland. De geluids belastingkaart is een weergave van de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door de provinciale wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 6 miljoen motorvoertuigen per. jaar. In Zeeland- betreft het (delen) van de Deltaweg in Goes en Noord Beveland en de Nieuwe Vlissingseweg in Middelburg en Vlissingen. In kaart is gebracht het aantal geluidsgevoelige objecten, geluidsgevoelige terreinen en stille gebieden er zijn en hoeveel bewoners van woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting worden bloot gesteld. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerp- vergunning(en), de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning(en) (belangheb benden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp-vergunning) en belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp-vergunning(en) kunnen tot en met 13 september 2007 tegen de vergunning(en) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De vergunning(en) worden op 14 september 2007 van kracht, tenzij overeenkomstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, j.unc- to art. 8.81. van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het tref fen van een voorlopige voorziening is -gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en Rijkswaterstaat hebben de vergunnin gen verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aanvragen ontvangen van Van Gansewinkel te Roosendaal om ver gunningen Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewa teren voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de inrichting aan de Polenweg 8 te Nieuwdorp. De inrichting is bestemd voor het op- en overslaan van afvalstoffen en het sorteren en/of bewerken van deze afvalstoffen tot deelstromen. Voor het uitvoeren van werkzaam heden aan het dijktraject Koude- en Kaarspolder ter plaatse van het Nature 2000-gebied Oosterschelde is een ontwerpbeschikking opgesteld van de te verlenen vergunning aan Waterschap Zeeuwse Eilanden. De vergunningen liggen van 1 augustus 2007 tot en met 12 sep tember 2007 ter inzage: - bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00- 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren; - in het gemeentehuis van Borsele. Stenevate 10 te Heinkenszand, op werkdagen van 8.30-12.30 uur; - bij Rijkswaterstaat directie Zee land. Poelendaelesingel 18 të Middelburg, op werkdagen van 9.00- 12.00 en 13.00-16.00 uur en na tele fonische afspraak (0118-622428). Zienswijze De ontwerpbeschikking ligt van 01/08/2007 tot 12/09/2007 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middel burg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelin- F ■’4^ WH I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 13