iPhone f Openbare kennisgevingen OMLOOP GOEREE-OVERFLAKKEE Natuursteeniïuis gemeente Goes Eerste bedrijven vrijetijdscentrum Zeelandhallen open Grafgêdenktekens e f ALS HUISDIER op www.natuursteenhuis.nl om de arm ER BINNEN 24 UUR HET EILAND ROND De Bevelander Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk 2007-322 17-07 2007-328 2007-294 2006-618 18-07 dé Weekkrant I Vrijstellingsprocedures 1. 2. Inzage aangevraagde en verleende vergunningen Kappen bomen Za 10.00 - 12.00 uur Ontwerpbesluiten waartegen geen zienswijzen zijn ingediend Verleende APV ontheffingen 10. Ter inzage gemeente Goes dens het sporten stabiel aan je arm kunt bevesti gen. En omdat de iPhone veel kan, maar (nog?) niet de deur kan openen, is er ook een apart vakje voor de Nét op het moment dat je denkt dat er geen originele accessoires voor de iPod meer te bedenken zijn, wordt gelukkig de iPhone geïntroduceerd en ja hoor, de accessoires voor dit nieuwe apparaat hebben zich ook al gemeld. Zoals deze Sport Armband, waarmee je de iPhone tij- Geen tijd voor huisdieren? Pleo zal het tegendeel bewijzen. Deze eerste levende robot is uit zijn ei gekropen om mensen te verbazen, te verblijden en gezelschap te houden. En hij vraagt er niets voor terug. Elke Pleo zal bij zijn baasje thuis geboren worden. Hij leert dan zijn eerste stapjes maken, zijn baasje kennen en de wereld zien zoals die is. Pleo kan van alles. Pootjes geven, opzitten, bijten en allerlei spelletjes doen met zijn eigenaar. Hij kent ook vele emoties; angst, blijdschap, droefenis en agres siviteit zijn er enkelen van. Leer Pleo kennen, speel met hem en verzorg hem. Dan zal Pleo de beste vriend zijn die er maar te wensen is. Kijk op www.jokerag.com voor meer Pleo-nieuws! sleutels. Meer info op www.belkin.com. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen 16-07 16-07 Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 16-07 t/m 20-07 16-07 Een prestatie wandeltocht door uniek natuurgebied 110 km wandelen op 24 en 25 augustus Ook in estafette af te leggen Aanmelden? WWW.OMLOOP.COM Tel. 06-30600575 Tot 1 augustus inschrijven a 32,00 daarna 40,00 Woensdag 25 juli 2007 - Pagina 9 2007-285 16-07 2007-410 17-07 19-07 2007-157 Burgemeester en Wethouders van Goes 18-07 Kijk voor “F Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Het Goese Meer" voor het uitbreiden van de woning op het perceel Golf- zichtlaan 26 te Goes; Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn met gebruikmaking van de daartoe in het bestemmingsplan opge nomen mogelijkheid vrijstelling te verlenen van een bouwbepaling uit het bestemmingsplan "Oost II" voor het plaatsen van een over dekte fietsenstalling bij de school op het perceel Kamperfoeliestraat 63 te Goes; De ontwerpbesluiten liggen van 26 juli tot en met 5 september 2007 ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk of mon deling uw zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelin ge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken: tel. 24 98 09. Afgelopen zaterdag en zondag konden de eerste nieuwsgierigen een kijkje nemen in het splinter nieuwe leisurecentrum van de Zee- landhallen bij Carambowl (bow ling, poolen, biljart) en Fitland (fitness). Op 28 en 29 juli zijn er opnieuw open dagen van 11.00 tot 14.00 uur (Fitland) en van 11.00 tot 16.00 uur (Carambowl). Belanghebbenden kunnen tegen de verleende ontheffing bezwaar in dienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de ontheffing schriftelijk zijn in gediend. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het be sluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het be zwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen in dien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 17-07 17-07 17-07 18-07 18-07 18-07 18-07 2007-337 2007-408 2007-409 2007-355 2007-308 2007-243 2007-341 2007-112 2007-007 Bob Marleylaan 35, het plaatsen van een dakkapel Da Vinciplein 8, het creëren van de indeling tbv een sportcentrum Augusta de Witlaan 8, het wijzigen van de serre en vergroten dakkapel De Spinne, het tijdelijk plaatsen van een bouwbord Kleinewei 2, het bouwen van een carport Stationspark 30, het tijdelijk plaatsen van een- porto ca bin Veerweg 4, het uitbreiden van de woning Westhavendijk 18, het wijzigen van een raam in een schuifluik 3. 4. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact op nemen met de afdeling Vergunning en Handhaving (0113) 24 98 09 Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen c.q. verleende ver gunningen in komen zien op de afdeling Vergunning en Handha ving. Hiervoor kunt u een afspraak maken tel. (0113) 24 97 00 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij kapvergunnin- gen hebben verleend voor de volgende bomen: Schaepmanstraat 21 te Goes: 5 coniferen en voor de volgende gemeentelijke bomen: Beukenstraat 58-60 te Goes: 2 essen (met herplantplicht) Boomdijk te Wolphaartsdijk: 13 populieren (met herplantplicht) speelveld Garnaatwei te Goes: 1 els (wordt vervangen) Hollandiaplein te Goes: 2 linden (wordt vervangen) Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergun- ning(en) op 23 juli kunnen belanghebbenden een schriftelijk en ge motiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2118, 4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Informatie: afdeling Openbare Ruimte tel. 24 97 70. Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Burgemeester en wethouders maken bekend dat over de onderstaan de ontwerpbesluiten binnen de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen naar voren zijn gebracht: Heemskerkstraat 21 te Goes: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WR0 voor het uitbreiden van de ruimte onder-de kap van de loods; Oosthavendijk 23 te Wilheminadorp: het verlenen van vrijstel ling op grond van artikel 19 lid 3 WR0 voor het verbouwen van de woning en het bouwen van een garage/berging; Wagnerlaan 9 te Goes: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WR0 voor het plaatsen van een terras overkapping; Dorpsstraat 12 te Kattendijke: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WR0 voor voor het uitbreiden van de bovenverdieping: Zomerweg 27 te Kloetinge: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WR0 voor het uitbreiden van de woning; Vinkenlaan 20 te Goes: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WR0 voor het uitbreiden van de woning; Burgemeester Hackstraat 31 te Wolphaartsdijk: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WR0 voor het vervangen van de garage/schuur; Bleekveld 1 te Goes: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 17 WR0 voor het tijdelijk plaatsen van een keukenunit; Zwembadweg 1 te Goes: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 17 WR0 voor het plaatsen van tijdelijke huis vesting. Aan BAM Rail BV in Breda is een ontheffing van de APV verleend voor de periode 1 september 2007 tot en met 31 augustus 2009 voor het verrichten van geluidproducerende onderhoudswerkzaamheden (maxi maal twee keer per jaar) aan het spoor. 5. 6. 7. 8. 9. Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter in zage bij de receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekend making. Postbus 2118 4460 MC Goes Peuter-kleuteroppas voor de vrijdagmorgen (473) Projectmedewerker Amnesty International (450) Voetbalmaatje voor cliënt met verstandelijk beperking (470) Coördinator actie Amnesty international regio Zuid/Zuid-Holland (452) Algemeen vrijwilliger bij ouderen in een verzorgingshuis (477) Medewerker terreinonderhoud bij hondenvereniging (461) Zwemmen met lichamelijk gehandicapte cliënt (392) Collectanten werven voor het diabetes fonds (303) Wijkhoofd diabetes fonds (307) Maatjescontact voor cliënten (286) Ons adres is de 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. U bent van harte wel kom om een kijkje te nemen in de vacaturebank. Inloopspreekuur: dinsdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur. Wilt u liever op een ander mo ment langskomen dan kunt u ons daarvoor dagelijks bellen van 9.00 tot 14.00 uur tel. (0113) 27 71 11. Indien u als organisatie een vrij williger zoekt, dan kunt u bij het Steunpunt (gratis) een vacature plaatsen, vrijwilligers@smwo.nl of www.smwo.nl voor meer vacatures. E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Tel.: (0113) 24 96 00 Calamiteitentel.: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten Krommemeet 6, het uitbreiden van de garage Nazareth 4, het oprichten van een woongebouw en behandelruimte Nieuwe Kraaijertsedijk 17, het bouwen van een bakkeet Ganzepoortstraat, het plaatsen van een kunstwerk Lange Vorststraat 112, het plaatsen van sereens Vogelzangsweg 25, het herbouwen van de schuur Zuidvlietstraat 12, het bouwen van een fietsenschuur en schutting Muidenweg 225, het bouwen van een sanitairgebouw Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas-als er een besluit is genomen op de aanvraag. Info Goes <5 DINO Goes 's-Heer Hendrikskinderendijk 117. Tel (0113^TH&5^ Middelburg Arnesteinweg 40. Tel (0118) 612579 (op ofsprdak)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9