I I 4.30 Bekendmaking I I z^UkmceUinkok Alliance Voordeel..! BARBECUE DELUXE ssr Strakke actie B f/ MALSE RUNDERBIEFSTUK ORIGINELE RUNDERKOGEL RONDER SUCADELAPPEN ^RUNDERLAPPEN RIBLAPPEN 4 Officiële Mededelingen 2.99 3.99 3.99 9.99 375 9!5 natuur en landschap 25.’s SPAR 1 Rijkswaterstaat Kokorumba Safari likeur 0.7 liter Dimple 15 years Scotch whisky 0.7 liter Smimoff vodka 12.50 0.7 liter Smeets jonge jenever if jje: ra o> Wenneker zeer oude koren wijn 15’5 De Bevelander Provincie Zeeland 1/2 KILO 1/2 KILO 1 KILO [fris en fruitig 6 voor 15,- dé Weekkrant Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl 7 z likorette 0.75 liter Ackerman EP., JONi JENB j 1 O KILO LEUZE HIJ 11SOORTEN VLEES MIJ o.a. 8IEF-FILET-SATÉ-UMS enz. www.gildeslijter.nl/deveerhoeve Kr/AaVifiapena rosé fris en fruitig 6 voor 15,- 4.45 van de Provincie Zeeland W 100 cl <§p I iSafakI) Woensdag 25 juli 2007 - Pagina 11 1 j i 1 liter 4 Wet verontreiniging oppervlaktewateren 1OOc Middelburg, 25 juli 2007. ir. EJ. Blaakman Ministerie van Verkeer en Waterstaat 100 cl de aanbiedingen zijn geldig in week 30, 31 en 32 lOOd [SMEETS iMIRWFf SMIRNOff PASSOA 2 lelehxHi 01M I 61 19 Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 29 in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 de vol gende vergunning heeft verleend. Bezwaar De vergunning ligt 6 weken ter inzage -Voor de goede orde wijzen wij erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. Op grond van art. 8.81 lid 1 van de Algemene wet bestuurs recht kan de indiener van een be zwaarschrift bij de voorzitter van de verlenen van de vergunning bezwaar tegen de vergunning indienen bij het college' van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Mid delburg Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. BREDA-TUINZICT Cypresstr. 7 w centrum Tuinzigt MADE Den Deel 4 COES-OOST Kamperfoeliestr. 85 Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 23 april 2007 is van Air Liquide Industrie B.V. te Bergen op Zoom een aan vraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ontvangen voor het op de Westerschelde lozen van afvalwater, via de waterzuiveringsinstallatie van General Electric Plastics B.V. Het voornemen bestaat om, onder het stellen van voorschriften, hiervoor vergun ning te verlenen. stadskantoor van de Gemeente Bergen op Zoom, Jacob Obrechtlaan 4, van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur, op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur; 3. Gemeentesecretarie van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, op werk dagen van 8.30 uur tot 12.00 uur. Op voorafgaand telefonisch verzoek (0113 - 39 50 00) kunt u de stukken ook ‘s avonds inzien. Zienswijzen Eenieder kan tot en met 5 september 2007, zowel schriftelijk als mondeling, zienswijzen inbrengen bij de hoofd- ingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. Degene die schriftelijke ziens wijzen inbrengt, kan gelijktijdig en bij aparte brief verzoeken zijn/haar persoon lijke gegevens niet bekend te maken. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, het hoofd van de afdeling Emissies, WAALWIJK crotestr. 309 SCHIJNDEL Hoofdstr. 166 Fruitige, lichtzoete rosé. Evenwichtig van geur, kleur en smaak. Heerlijk als aperitief of bij een toastje. Serveer gekoeld. Rosé d'Anjou- 75 cl Voor saneren van een kleine voormalig stortlocatie in de Koudepolder ter plaa.tse van het Natura 2000-gebied Oosterschelde is vergunning verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap. bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middel burg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelin ge toelichting en kopieën van ter inza ge gelegde stukken kunt u zich wen den tot Mevrouw M. Pross (tel. 0118- 6319881 of de heer B. Bouwman (tel. 0118-631795). Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na bekendmaking van het besluit tot ‘sfWèclw -r: Reclames geldig t/m zaterdag Terinzagelegging De aanvraag, alsmede het ontwerp en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 26 juli 2007 tot en met de termijn waarbinnen tegen het besluit op de aanvraag beroep kan worden ingesteld, ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen: 1. Rijkswaterstaat Zeeland, Poelendaele- singel 18 te Middelburg op vooraf gaande afspraak (tel. 0118 - 62 23 87), op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur; 2. in de leeshoek van de hal van het ROOSENDAAL-OOST voltastr. 9 OOSTERHOUT-ZUID w.centrum Zuiderhout 13 SI IJ T F R IJ W H X H A X I) f- L ^ominicus QIP.K.3.33) .«MWO 3 f S •o s s. o S ff iï g^ VEERWEG48 WOLPHAARTSDIJK TEL. (0113) 586040 FAX (0113) 586042 www.supermarktdeveerhoeve.nl BEE 70 cl s GROOTHANDELSKORTING 10 a 20%, bij afname van 3 kg per vers vleessoort excl. reclames Ontwerpbesluit inzake een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Air Liquide Industrie B.V. te Bergen op Zoom 30 -D 100 cl 99

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 11