r Een zilte aquacultuur s, waaghalzen en wilde beesten .Jl SIK Gelukkig 1 Kwallenballen in Sabbinge Tennissen in het zand Woonboulevard wonN Breda ruimt op! I ft I Inspectie onderzoekt brandveiligheid Spaanse flamenco als cursus I I I a i Schelpdieren, water en vissen op Hogeschool HT PAGINA 7: KARTEN OM ZEEUWSE TITEL PAGINA 1619: UIT IN ZEELAND PAGINA 24: NUMEEGSE VIER Deze week de organisator van de Veel geld voor de provincie Zeeland Organist Kees van Eersel improviseert "Ik heb mijn nieuwbouwwoning gevonden op www.huislijn.nl" Arno Op vrijdag 31 augustus wordt de school heropend. Er is dan een Fancy Fair en het is natuurlijk feest. Het thema van deze dag is Multi cultureel. Er is dans, kleder dracht, muziek en er zijn zelfgemaakte hapjes. Er is ook een kapsalon aanwezig en ons Boeregoed geeft een optreden. Iedereen is welkom op dit festijn van 16.30 tot 20.30 uur. De opbrengst is be stemd voor Stichting Plan Nederland. veau van het lesprogramma is mbo+/hbo. Deelnemers krijgen les op woensdag. In zestien we ken komen de basisconcepten van aquacultuur en teeltspeci- fieke onderwerpen aan bod. Ook over de biologische, teelt- technische, marketing en eco nomische aspecten van deze cultuurvorm krijgen de cursis ten wat te horen. Duurzaam heid en wet- en regelgeving ko men ook aan de orde. De cursis ten zullen een bedrijfsplan op moeten zetten. Theorie en praktijk wisselen zich per les af. De deelnemers moeten thuis ook opdrachten uitwerken. Niet nere zijn zaken geconstateerd die onvoldoende zijn", legt Broerse uit. "Zoals het ontbre ken van noodverlichting en bordjes of stickers met een vluchtroute. De eigenaars heb ben een termijn gekregen waar in ze dat in orde moeten maken. Een hotel sluiten is het uiterste een loterij en er zijn diverse de monstraties. Ook zijn er allerlei oude ambachten te zien. Het inmiddels bekende Kwal lenballen wordt gespeeld. Naar wie zal de wisselbeker dit jaar gaan? Tot 22.00 uur is het dorp vanwege de dag afgesloten voor het verkeer. KAMPERLAND - Sporters spelen op zaterdag 25 augus tus het MMSZ-Slagvast een beachtennistoernooi. De wedstrijden zijn op het hoofdstrand van de Banjaard in Kamperland. Er wordt met gewone rackets en speciale beachtennisballen gespeeld. Volleren is in het mulle zand noodzakelijk. Na de wedstrij den is er een barbecue. Meer info of opgeven: 06-18495109. GOES/MIDDELBURG - En kele kleine hotels in de ge meente Vlissingen en Mid delburg zijn niet brandvei lig. Dat blijkt uit de inspec tie van het ministerie van VROM. Die in Goes lijken wel in orde. OUD-SABBINGE - De dag van't Ouwelarid is op zaterdag 4 au gustus in Oud-Sabbinge. Van 10.30 tot 22.00 uur is er veel te zien in het dorp. Van 11.00 tot 17.30 uur is het sjeesjesrijden. Verder is er een rommelmarkt, PERLAND - Topartiesten uit diverse Eu ropese landen werken mee aan het Staatscircus van Moskou-Holiday. Op don derdag 9 en vrijdag 10 au gustus is het circus in Kam perland. Het motto van Moskou-Holiday GOES - Het publiek geeft lie deren op en organist Kees van Eersel improviseert tij dens het concert op zaterdag 4 augustus. Het concert is in de Grote Kerk in Goes en begint om 13.30 uur. De entree is gratis. Groot feest op school De Welle KRUININGEN - Aan de buitenkant ziet Basis school De Welle in Kruiningen er nog net zo uit als voorheen. Toch is de binnenkant flink ver bouwd. MIDDELBURG - Een groot succes, dat is de conclusie van Danceparade, Martin Priem. Vijftigduizend mensen maakten er afgelopen zaterdag in Middelburg een flink feest van. Nauwelijks een wanklank en lekker weer. “Ik ben een zeer gelukkig man", verzuchtte Priem dan ook na afloop, foto izaak verkeste wat de gemeente Vlissingen op ons advies kan doen." Er komt volgens Broerse nog een hercontrole. "Als het dan nog niet in orde is, volgt er be stuursdwang, met bijvoorbeeld een boete." Volgens E. Broerse van de Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg gaat het niet om levensbedreigende si tuaties. "In principe is elk hotel bij ons in beeld. De grotere hebben al lemaal een gebruiksvergunning en zijn brandveilig. Bij de klei- boulevard ,n,CMr l. L* VLISSINGEN/GOES - Men sen die geboeid worden door schelpdieren, vissen en andere organismen of er gewoon meer over willen weten, kunnen deelnemen aan de introductiecursus (zilte) Aquacultuur. is: Circus, zoals circus hoort te zijn. Want in de voorstelling ko men huisclowns, tijgers, paar den, trapezeartiesten en een circusorkest voor. De clowns geven een artistieke, acrobatische en muzikale voor stelling. Job Lijfering presen teert de Bengaalse tijgers. Ook andere dieren laten tijdens de show zien wat ze kunnen. Kat ten zijn gedresseerd tot jong leur, koorddanser en antipodist. De artiesten komen uit Rus land, Oekraïne, Tsjechië, Polen, Azerbeidzjan, Frankrijk, Roe menië, Duitsland en Neder land. De Nederlandse Jennifer treed op met haar hoelahoep- act. Dit is een uit de jaren vijftig stammende rage. Op bok en trampoline tonen The Luna- tricks hun atletische vaardighe den. Dit is een komische spring- act. Het circus is op het terrein aan de Ruiterplaat. De voorstellin gen op donderdag 9 augustus beginnen om 16.30 en 20.00 uur. Op vrijdag 10 augustus is er om 16.30 uur een show. De kassa is geopend vanaf 11.00 uur. Kaarten in de voorverkoop zijn te halen bij de VW. Meer info: 06-15501390 ofwww.mos- koucircus.nl. Hogeschool Zeeland in Vlissin gen start deze cursus in septem ber. De cursus is vooral bedoeld voor ondernemers en werkne mers in de sector en andere be langstellenden. Het ingangsni- ITI alleen docenten van de Hoge- Meer ZeeUWSC school maar ook gastdocenten postorderbedrijven zullen lessen verzorgen. De cur sus wordt aangepast aan het ni- GOES - Met bijna zestig procent veau en de verwachtingen van is het aantal postorderbedrijven de deelnemers. Dit wordt ge- in Zeeland in 2006 gestegen. peild in intakegesprekken. Een Waarschijnlijk komt de enorme begeleidingscommissie be- groei door de opkomst van waakt de inhoud van de cursus, webwinkels. Vertegenwoordigers van ver schillende sectoren binnen de aquacultuur hebben in deze commissie zitting. Bij voldoen de belangstelling is er in no vember ook cursus Schelpdier- teelt. Deze lessen zullen op de vrijdagen zijn. Meer info: 0118- 489765 of spring@hz.nl. KV GOES - Ruim 520.000 eu ro stelt de Provincie Zee land ter beschikking aan verschillende projecten. Het gaat om projecten die een bijdrage leveren aan de versterking van de sectoren Kusttoerisme, Logistiek, Bio- energie en Maintenance. Ook van het Rijk krijgt de provincie subsidie. Daarmee worden onder andere toeris tische producten vernieuwd en een kenniscentrum voor Duurzame Technologie ge realiseerd. BEW. EX. WOENSDAG 25 JULI 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 30 eek MS I VERVOLG OP PAG. 8 DOOR MARCEL VAN DER VOORT B De Bevel WeGONGR huis-aan-huiskranten 1^ ...JTJU, Hotels niet veilig GOES - Flamencodansen. Dat valt te leren tijdens de workshop die danseres Cin dy Begthel van zaterdag 4 tot en met donderdag 9 augustus geeft in Goes. De cursus bestaat uit zes lessen van een uur voor beginners en van ander half uur voor gevorder den. Meer info: 06- 15485187. Afslag Breda West (naast IKEA) Gratis parkeren! breda www.woonboulevardbreda.nl i DOOR CORINA DE VOS POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 k

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1