Bestedingsvoorstellen wijk- en dorpsbudgetten Openbare kennisgevingen Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk gemeente G06S I r- r.e Ter Inzage n. n 3. ik le le n n n n n :e 1- n t- r gemeente Goes :n d le -I t I a ^ub* i j f 8 3 st I !2 2007-380 02-07 02-07 2007-267 05-07 2007-387 2007-229 03-07 2007-221 03-07 2007-071 2007-176 03-07 06-07 2007-197 06-07 2007-187 06-07 2007-256 06-07 2007-303 27-06 2007-375 27-06 2007-377 28-06 2007-383 29-06 2007-321 2007-381 02-07 2007-245 02-07 02-07 2007-386 2007-103 02-07 02-07 2007-277 2007-379 02-07 02-07 2007-079 ■n Door verscheidene wijk- en dorps- verenigingen zijn voorstellen in gediend voor de aanwending van het wijk- of dorpenbudget. De suggesties zijn besproken tijdens de bewonersavonden of aange- kondigd in het wijk- of dorpsblad. De bewonersorganisatie Goese Meer' wil in december drie kerst bomen plaatsen. Hiervoor is een Het bestemmingsplan betreft voornamelijk een beheersmatig be stemmingsplan, waarin met name de bestaande situatie juridisch is vastgelegd. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn wel wijzigingen aangebracht, namelijk: de toelichting is op een aantal punten aan de actuele situatie aangepast c.q. aangevuld; in de toelichting is Hoofdstraat 53 als potentiële ontwikke- lingslocatie toegevoegd. De toewijzing van deze locatie als potentiële ontwikkelingslocatie heeft overigens geen verder gevolgen. Hiermee wordt alleen aangegeven dat de gemeente positief tegenover de ontwikkeling van deze locatie staat. in de toelichting is aan het streefbeeld Bedrijvigheid/voorzie- ningen toegevoegd dat, wanneer de situatie hier aanleiding toe geeft, de mogelijkheid voor het realiseren van een woon- werkzone op het bestaande bedrijventerrein -mits passend binnen de milieuwetgeving- onderzocht dient te worden. in de toelichting is aan het streefbeeld Bedrijvigheid/voorzie- ningen toegevoegd dat, wanneer de situatie hier aanleiding toe geeft, uitbreiding van de zorg/verpleegwoningen, in de directe omgeving van de Meulenweie, plaats dient te vinden. op de plankaart is de totale hoogte voor de kavel Bertiusstraat 9, conform het vigerende bestemmingsplan, aangepast van 3 naar 6 meter. Op deze wijze worden dezelfde bouwmogelijk heden mogelijk gemaakt als in het vigerende plan en bij de omliggende bebouwing. budget nodig van 3.175,- ten laste van het budget 2007. Wijkbelangen Goes Zuid wil het wijkbudget 2007 en de opgebouw de reserve (totaal 20.600,-) aanwenden voor het plaatsen van een kunstwerk. Over de locatie en het kunstwerk vindt nog nader overleg plaats. De wijkvereniging Noordhoek Ontwerpbesluiten waartegen geen zienswijzen zijn ingediend Burgemeester en wethouders maken bekend dat over het onderstaande ontwerpbesluit binnen de termijn van terinzagelegging geen zienswij zen naar voren zijn gebracht: Perfecta Chemie B.V., Dr. A.F. Philipsstraat 9 te Goes, voor een aanvraag om milieuvergunning voor het veranderen van een chemische lijmfabriek. 2007-179 2007-384 Verdilaan 6 het uitbreiden van de woning Ds.H.Boersmastraat 18 t/m 75 het slopen van de schuurdaken Nieuwe Rijksweg 43 het plaatsen van een aluminium kweekkas s-Hr Hendrikskinderendk 34 het wijzigen van de voorgevel v.d.Spiegelstraat 92 het slopen van het garagebedrijf Floris de Voogdstraat 24 het bouwen van een tuinhuis Albert Joachimikade 13 het plaatsen van een brug Jachthuisstraat 18 het verbouwen van de woning Kleine Kade 27 het wijzigen van de garage Middelburgsestraat 54 het bouwen van een schuur Oude Kraaijertsedijk 2 het plaatsen van een mini-windmolen Rietweg 20 t/m 24, 29, 's-Gravenpolderseweg 40 en 42 het slopen van 3 woningen en 5 loodsen Stationspark 22 het bouwen van een bedrijfspand Voorzitter voor stichting 3 Zeeuwse wandeldagen (471) Begeleider cursus "Game Maker" voor groep 7 en 8 (472) Voetbalmaatje voor cliënt met verstandelijk beperking (470) Begeleiding voor jongerenclub "de Pitclub" (29) Begeleider vriendenkring voor bios, bowlen, biljarten (243) Chauffeur voor maaltijdservices (391) Coördinator jeugdafdeling handbalvereniging (396) Fietsvriendin (413) Fitness medewerker (239) Lasser voor bootwerkzaamheden (328) Ons adres is de 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. U bent van harte wel kom om een kijkje te nemen in de vacaturebank. Inloopspreekuur: dinsdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur. Wilt u liever op een ander mo ment langskomen dan kunt u ons daarvoor dagelijks bellen van 9.00 tot 14.00 uur tel. (0113) 27 71 11. Indien u als organisatie een vrij williger zoekt, dan kunt u bij het Steunpunt (gratis) een vacature plaatsen, vrijwilligers@smwo.nl of www.smwo.nl voor meer vacatures. 03-07 04-07 05-07 Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. Burgemeester en Wethouders van Goes 03-07 03-07 03-07 E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl 2007-376 2007-304 2007-345 2007-271 2007-259 2007-325 Couwervestraat 38 het bouwen van een berging Domeinplaatweg 5 het uitbreiden van de woning Monnikendijk 49 het bouwen van een machineberging Muidenweg 181 het uitbreiden van de berging Veerweg 45 het plaatsen van een dakkapel van Dusseldorpstraat 1 het aanbrengen van reclame Columbusweg 25A het bouwen van een loods Beukenstraat 125 het legaliseren van de erfafscheiding Ganzepoortstraat 12 het wijzigen van de winkelinrichting en gevelpui Vinkenlaan 16 het bouwen van een schuur en veranda Smithweg 1.01 t/m 1.36 het bouwen van 36 bedrijfsunits (le fase vergunning) Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur 1T Vaststelling bestemmingsplan bebouwde kom Wolphaartsdijk Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 juni 2007 het bestemmingsplan 'Bebouwde kom Wolphaartsdijk' heeft vastgesteld. Verkeersmaatregelen Marconistraat Burgemeester en wethouders hebben besloten de inrichting van de Marconistraat en omgeving te wijzigen door het treffen van de vol gende verkeersmaatregelen: door plaatsing van een verkeersbord op de naar de rotonde leidende wegen, worden de kruispunten: Marconistraat - W. Barentzstraat, Marconistraat - Braillestraat en Marconistraat - Heemskerkstraat als rotonde aangeduid; fietsstroken aanbrengen op de voorgenoemde rotondes; het eenzijdige vrijliggende fietspad in de Marconistraat aanwijzen als verplicht tweerichtingenfietspad; de naar de rotonde leidende wegen en fietspaden aan te duiden als voorrangsweg; het fietspad aan de noordzijde van de rotonde Voltaplein, tussen de aansluiting van het fietspad aan de noordzijde van de Marconistraat en de aansluiting van het fietspad aan de noordzijde van de Ringbaan-west wordt aangewezen als twee richtingenfietspad; een gelegenheid voor onmiddellijk laden en lossen, tevens par keerverbod, aanwijzen met een lengte van ongeveer 30 meter aan de zuidzijde van de Marconistraat ter hoogte van Marconi straat 2-4; aan de zuidzijde van het noordelijk deel van de Braillestraat, wordt een inrijverbod ingesteld met uitzondering van (brom)fietsers en laden /lossen ten behoeve van Gamma; door het plaatsen van een fysieke belemmering aan het noordelijk deel van de Braillestraat wordt het inrijden voor autoverkeer onmogelijk gemaakt. Dit besluit treedt in werking na het uitvoeren van de daarbij beho rende werkzaamheden, omstreeks medio 2007. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belangheb bende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten a. de naam en het adres van de indiener, b. de dagtekening, c. een omschrij ving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, d. de gron den van het bezwaar. Het besluit ligt gedurende zes weken na deze publicatie ter inzage. wil twee fonteinen en enkele bankjes voor wandelaars en wijk bewoners plaatsen (wijkbudget 2007 5.400,-). Wilt u als belanghebbende op deze bestedingsvoorstellen rea geren, dan kan dat binnen zes weken via tel. 24 97 46 of via e- mail d.oste@goes.nl Vrijstelling bestemmingsplan 'landelijk gebied' Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat zij vrijstelling hebben verleend van het bestemmingsplannen Landelijk Gebied voor de aan leg van een vierde voetbalveld bij het Wesselopark in. Met ingang van 12 juli 2007 ligt het besluit zes weken ter inzage. Tegen dit besluit kan gedurende 6 weken na de dag van terinzageleg ging van het besluit beroep worden ingesteld bij de rechtbank Middel burg, Sector bestuursrecht. Postbus 5015, 4330 KA Middelburg, door a. belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-vrijstelling, b. belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de vrijstelling ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht, c. belanghebbenden die rede lijkerwijs niet verweten kunnen worden dat zij geen zienswijzen naar voren te hebben ingebracht over de ontwerpvrijstelling. Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kunt u een ver zoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen rechter van de rechtbank Middelburg, Sector bestuursrecht. Inzage aangevraagde en verleende vergunningen Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen c.q. verleende ver gunningen in komen zien op de afdeling Vergunning en Handha ving. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113- 249700). Stadskantoor M.A. de Ruijtertaan 2 4461 GE Goes Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Oo-avond 17.00 - 20.00 uur Za 10.00 - 12.00 uur Postbus 2118 4460 MC Goes lg 1- at i- t- i- :e r- >r Tel.: (0113). 24 96 00 CalamiteitenteL: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Met ingang van 12 juli 2007 ligt het vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een schriftelijke en/of mondelinge bedenking op het vastgestelde plan worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD MIDDEL BURG, tel. 0118-631700 door a. degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, b. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet tijdig bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht en c. een ieder tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpplan zijn aan gebracht. op de plankaart is de bestemming van de Burgemeester Hack- straat 26 gewijzigd van de bestemming bedrijf B(2) in de bestemming bedrijfswoning B(2)(bw). Het betreffende pand betreft een (voormalige) woning. op de plankaart is de dakvoethoogte van de kavel Nazareth 4/4a, conform de huidige situatie, aangepast van 3,5 naar 7 meter en totale hoogte 7 naar 10,5 meter. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunning en Handhaving (0113- 249809). Van Hogendorplaan 20 het wijzigen van de garagedeur Columbusweg 42 het bouwen van een bedrijfsgebouw Trumanlaan 35 het plaatsen van een raam Oude Diep 8 het bouwen van een steiger Kamperfoeliestraat 63 het plaatsen van een fietsenstalling Kleine Kade 3 het slopen van het dak Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten Info Goes ;:<s Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen 14-06 27-06 Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 02-07 t/m 06-07-2007 03-07

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9