Van Gils de Wit verlaat de Bosstraat HET HELE PAND MOET LEEG! www.vangilsdewit.nl Van hondenpenning tot Vespanianus van (Je Jlil fff I I I mogeluk Zeeuwse weerman ingezet bij Vierdaagse van Nijmegen Weerlog Modern Exclusieve moderne en Perzische tapijten in overvloed. €1250,- ALLE NEPAL TAPIJTEN VOOR DE HALVE PRIJS OF Perzen De Bevelander cll dé Weekkrant Kelim 180x120 300x200 €75/1 Nepal 240x170 Bidjar 200x200 Heriz 252x201 Mitzapur 300x200 Ming 350x250 Kashan 350x250 Ahar280x365 Unie 220x150 300x200 €1995^ Berber super 240x240 Zijde kashmir 350x250 €699%= OCC. €S25*Z Kars 345x239 Ziegler TOP KWALITEIT 240x240 Lilan 240x162 €2495< OCC. €475,- Mir 237x165 Mouth 250x250 €389%,- €1~~" Tribal Art NIEUW BINNEN 200x161 €137%; €875,- 241x171 €187% Gabbeh 300x200 Vorig jaar werd de hoge tempe ratuur fataal voor de Vierdaagse. Op de avond van de eerste dag meldde de marsleiding dat de Vierdaagse is afgelast in verband met de extreem warme weer somstandigheden en de ver wachtingen voor de daaropvol gende dagen. Ze vonden het on verantwoord de wandelaars op pad te sturen en de hulpverle ning kon niet meer gegaran deerd worden. “Een terechte be slissing”, meldt weerman Jules Geimaerdt. “Het was ook een bijzonder hete zomer. Onver antwoord om door te lopen." Geimaerdt kent de Vierdaagse van televisie. “Nee, zelf gelopen stad. Tijdens de Vierdaagse moeten we daar dus ook reke- Om goed voorbereid te zijn op elke wandeldag van de Vierdaagse is het ook be langrijk de weersverwach ting te bekijken. Jules Geimaerdt, meteoro loog verbonden aan Stich ting De Vierdaagse, be steedt op zijn website aan dacht aan de weersver wachting voor de Vierdaag- seweek. Zeer fijn design tapijt 200x200 GOES/NIJMEGEN - Aan gis sen doet hij niet. “Mijn taak is voorspellen en adviseren”, meldt de Goese weerdes- kundige Jules Geimaerdt. Hij is toegevoegd aan het Uitvoerend Comité van de Vierdaagse in Nijmegen. Het wandelfestijn begint dins dag 17 juli in Nijmegen. “En dat doen we op basis van metingen. Nederland is een bijzondere omgeving om het weer in de gaten te hou den.” Ook het weer volgen, surf dan naar www.vierdaag- se.nl. wie de afbeelding heeft ontwor pen.” Ook oud en wat nieuwer pa piergeld is er weer volop ge toond. "Het varieerde van klei ne coupures Nederlands geld Daarnaast zal hij op zijn weerlog ook achtergrond informatie omtrent de weersverwachting geven. GOES - Juweeltjes en bij- is in januari 2008 voor het laatst zondere munten. Die kreeg om te wisselen bij De Neder- taxateur Willem van Moll onder ogen tijdens de gratis taxatie voor lezers van De Bevelander. Dit jaar was het Historisch Museum De Be- velanden in Goes het decor. Bergen op Zoom Bosstraat 24 telefoon 0164 - 242216 Parkeren in Parkeergarage ACHTER DE GROTE MARKT (vh. De Lindebaan) landsche bank. Een enkeling heb ik gelukkig kunnen maken met de mededeling dat het bil jet aanzienlijk meer opbrengt dan nominaal. Dat komt dan al leen door de ongevouwen staat van het biljet. Gevouwen en vui le biljetten hebben in het alge- "Het is steeds weer verwonder- meen geen extra waarde. Willen lijk wat er nog bij mensen thuis de lezers er zeker van zijn dat ze ligt", reageert Van Moll na af- geen waardevole biljetten om loop. "Zo is een mevrouw geko- wisselen, dan moeten ze maar men met een doos met enige eens met mij contact opnemen, tientallen prijsmedailles van “Voor mijzelf is de hondenpen- een schutterij uit de buurt. Der- ning van Wissenkerke uit 1922 gelijke medailles, hoewel niet boeiend. Dergelijke hondenbe- erg veel waard, interesseren mij lastingpenningen zijn in som- bijzonder vanwege de uitzoeke- mige gemeenten in Nederland rij die eraan vast zit. Zo is het nog steeds in gebruik. De eerste een hele toer om te achterhalen zijn uitgegeven in 1797 in Am sterdam, gevolgd door Den Bosch in 1802 en Breda in 1803. De opbrengst is aanvankelijk voor de armenkassen, later is de opbrengst gestort in de ge meentekas.” Ook hele oude van vóór de Tweede Wereldoor- munten passeerden de loep van log tot zojuist verlopen papier- Van Moll. "Zo heb ik, zoals va- geld uit de EU-landen. Deze ker, Romeinse munten mogen keer waren er briefjes bij uit Ma- determineren. De oudste is een rokko onder de Franse over- zilveren denarius van keizer Ve- heersing. In een onberispelijke spanianus. Ook waren er munt- staat zijn die heel wat waard, jes bij van de eerste Christenkei- Ook tussen de oude Duitse bil- zer Constantijn de Grote. Deze jetten kunnen zeldzaamheden koperen muntjes uit begin vier- schuilen die onverwacht veel op de eeuw komen best veel voor kunnen brengen. Dus, nog eens en zijn een lust voor het oog, ze- goed zoeken. Wie weet is men ker als ze in een goede staat vet wei rijker dan men denkt." keren." De oproep in de krant om nog Lezers die de taxatiedag hebben eens bankbiljetten uit de jaren gemist kunnen met Willem van vijftig op te zoeken, bleek goed Moll contact opnemen. Hij is te gelezen, zegt Van Moll. "Er zijn bereiken op 0118-612443. Mail- meerdere mensen geweest met en kan ook: wmoll@hz.nl. Een Nederlands papiergeld uit be- briefje kunt u sturen naar Post- gin jaren vijftig. Dat papiergeld bus 157.4330 AD Middelburg. OMRUIL- GARANTIE: Goesenaar Jules Geimaerdt moet als weerman van de Nijmeegse Vierdaagse een drama als vorig jaar zien te voorkomen. Toen vielen er door extreme hitte enkele slachtoffers, foto: feuce buonadonna Laat NU uw tapijten reinigen voor slechts €13,50 ipv per m2! heb ik hem nog niet. Maar mo- verschillen hebben in een stad gelijk dat ik dat nog eens op de als Nijmegen.” agenda zet.” Dit jaar maakt hij In het afgelopen half jaar heeft het wandelfestijn voor het eerst Geimaerdt diverse meetpunten van dichtbij mee. “Na aanleiding gehad in Nijmegen. “Mobiele van het rapport van Hermans is meetpunten maar ook vaste. Be- een weerdeskundige toege- langrijke plekken waren Ooster- voegd. Dat ben ik geworden.” Hij hout, Lent, Wijchen, Ewijk, vindt het bijzonder leuk. Mook en natuurlijk de stad zelf. Belangrijk punt bij het weer in De meteoroloog heeft plezier in Nijmegen is de Waal. De invloed zijn werk. “Nederland is een is enorm. De Waal bepaalt bij spannende plek om het weer te voorbeeld de luchtvochtigheid onderzoeken. Neem je Frankrijk in haar omgeving. Ik kan vast- of Spanje dan heb je vaak het- stellen dat een stadsklimaat zo’n zelfde weer. Uiteraard zijn er lo- 1,5 graad hoger is dan buiten de kale verschillen maar in een land zoals in Nederland kunnen die enorm groot zijn. Je kunt zelfs ning mee houden.” Milas 300x200 1 1 y I Woensdag 11 juli 2007 - Pagina 8 Meteoroloog in zeil DOOR ARANCA JANSSEN I u opdrachten en maatwer)_ 4 V' -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 8