Een kunstig bakje koffie de Bevelanden Hulp bij schulden Gonzales is nu Cabana Uit het Zakenhart van... I I I Shop voor vis en vogel Volop ruimte in de stad 4 I I I I 1 De Bevelander tfi - de Lamain van restaurant De 'markante ondernemers' krijgen uit handen van S. Kramer (rechts) de prijs, foto: bo van scheyen d? dé Weekkrant Lekker doezelen in een doezeltje een eigen persoonlijke sfeer te creëren. De nieuwe naam depot voor vertegenwoordi gers, alles kan. City Store is een uitbreiding van verhuis- hutje in het Spaans. Vermeu- lent: “We hebben prachtige ren Marijke Verstraeten en Sara Thijs. Kunst is duidelijk de be- MIDDELBURG- Koffie is niet alleen ontnuchterend, maar kan vooral inspirerend zijn. Dat is wat de nieuwe Middelburgse es pressobar Ko d’ooooooor wil uit stralen. Niet aan een select groepje mensen, maar liefst aan een breed publiek. Bij de ope ning leek dat al meteen gelukt. De bar vulde zich als een kleur rijk schilderspallet met uiteenlo pend publiek. “On-Middel- burgs.” Een van de openingsbe- MIDDELBURG Delta heeft sa men met alle Zeeuwse ge- de komst van deze twee onder nemers tijden van weleer. Het ondernemersduo organiseert de desbetreffende gemeente lijke instantie melden. Daar stenaars maken en exposeren er dan hun werk. Deze innovatieve bedrijfsvoe ring heeft er ondermeer toe ge leid dat de jury besloot om de prijs aan het duo toe te kennen. Van Zetten en Van IJsseldijk dingen nu mee naar de landelij ke titel. Uit twaalf regionale Markant-winnaars wordt in no vember de Meest Markante Ho recaondernemer van Neder land 2006-2007 gekozen. Het kan voor de Zeeuwen een thuis overwinning worden, want die uitreiking is dit jaar op Neeltje Jans. GOES - Tegenwoordig willen veel kersverse ouders hun pasgeborene zo veilig en comfortabel mogelijk laten indoezelen. De meeste wiegjes zijn meestal al echte ledikanten. Nanette van der Veen uit Goes ontwikkelde en ont wierp een doezeltje. Een la kentje en dekentje ineen, waar je het bedje van de ba by veilig en mooi mee kunt opmaken. Het principe is ge baseerd op het matrozen bedje van vroeger. Haar doe- zeltjescollectie is comforta bel afgewerkt in katoen, flee ce of badstof. Intemetwin- M kei: www.doezeltje.nl. HEINKENSZAND - Prachti ge koi-karpers, zeldzame tropische en exotische vo gels en alles wat er nodig is om deze dieren te kunnen verzorgen kun je vanaf 7 juli vinden bij de nieuwe Vis- en Vogelshop, voorheen Ho- randa, aan de Schouwers- weg 22 in Heinkenszand. “Nergens in Zeeland kun je GOES/DOMBURG - Chris- toffel van Zetten en Karei van IJsseldijk van Strand hotel Duinheuvel en hotel Wilhelmina in Domburg zijn door Koninklijk Hore- ca Nederland uitgeroe- 4 pen tot de Meest Markan- te Horecaondernemers 1 van Zeeland. ZMF tegen vergunning Total MIDDELBURG - De Zeeuw se Milieufederatie (ZMF) overweegt beroep aan te te kenen tegen de wet milieu beheer vergunning voor To tal raffinaderij Nederland die de provincie heeft opgesteld. De Zeeuwse Milieufederatie vindt het niet juist dat de Ver- C gunning niet voldoet aan de eisen die de Europese Unie stelt. Delta gaat hier erg voorzichtig mee om. langrijkste inspiratiebron van de laten ontstaan met omliggende bar. Het is niet voor niets de be- galeries en artistieke getinte win dowing een kruisbestuiving te kels in de Lange Noordstraat. meenten een tweede mogelijk- gereikt, heid aan: schuldhulpverle- Droom van Goese edelsmid komt uit GOES - De Goese edelsmid Marc de Regt was als enige Nederlandse edelsmid en ontwerper uitgenodigd om zijn werk te tonen tijdens de viering van het zestigjarig ju bileum van de Amsterdamse diamantbeurs eind juni. Omdat Amsterdam als dia mantstad een rijke geschie- denis heeft, is de organisatie op zoek gegaan naar heden daagse vormgevers en edel smeden die zich onderschei den. De Regt bleek als enige Nederlander in aanmerking te komen. Alle andere expo santen kwamen uit het bui tenland. Directeur E. Blik van de Ne derlandse diamantbeurs zag het werk van Mare de Regt en zijn vrouw Anneke in 2005 in kasteel de Hooge Vuursche in Baarn. Hij was meteen onder de indruk. terecht waar er zoveel ex pertise is en zo’n ruim assor timent”, zegt nieuwe eige- zoekers typeert de bar meteen al naar Hans Bosman. John treffend. Want dat is de splinter den Hollander van Horanda nieuwe espressobar in de Lange zal de nieuwe shopeigenaar Noordstraat (tegenover het post- de komende tijd nog van ad- kantoor) zeker. Toch wil de bar vies voorzien. Tegen inleve- niet té anders zijn, maar juist ring van deze zakenflits ont- laagdrempelig, volgens eigena- vangen klanten een verras sing op zaterdag 14 juli. MIDDELBURG - Een enor me loods met 92 units varië- bedrijf Bouwense. City Store, rend in grootte van 12 tot 24 Voltaweg 27 in Middelburg, kubieke meter geeft de mo- is begin juli gestart. Eigenaar gelijkheid aan bedrijven en Rob Bouwense verwacht be- particulieren om daar tijde- gin september een open dag lijk of permanent opslag- te organiseren. Info:^, ruimte te huren. Inboedels of www.city-store.nl. Hét adres voor bijvoorbeeld prachtige koi-karpers. Rob Bouwense in de nieuwe opslaghal. foto: bo van scheyen heden die de Zeeuwse Ge meenten en Delta aanbieden, heid aan: schuldhulpverle- Het afsluiten van water, kabel, De eerste mogelijkheid is een ning. Sinds kort is het mogelijk gas of elektriciteit bij klanten tijdelijke regeling als men niet dat klanten ook bij Delta een die hun rekening niet betalen in staat is om een jaar of eind- verklaring voor schuldhulp- gebeurt niet zomaar, factuur te betalen. De lasten verlening kunnen onderteke- worden dan over een wat lan- nen. Als men heeft onderte- in behandeling genomen. Voor meer informatie over schuldhulpverlening is een fol der ontwikkeld die wordt toe nen nu ook via Delta in aan- gevoegd bij een aanmaning merking komen voor schuld- hlllp 33H van een factuur, nadat een hulpverlening. herinnering al is verstuurd. De Er zijn verschillende mogelijk- de Vereniging Zeeuwse Ge- eerste folder is vorige week uit- gere periode verspreid. Als de kend moet de klant zich ver- flnanciële situatie voor een volgens binnen één week bij meenten onlangs een unifor- langere periode niet toerei- me werkwijze afgesproken kend is om aan de betalings- over hoe zij omgaan met klan- verplichting te voldoen biedt wordt de schuldhulpverlening ten die in financiële proble- een convenant. Klanten met betalingsachterstanden kun- met geldproblemen Beide ondernemers ontvin gen vorige week een oorkonde Remy Vermeulen in een sfeervolle zaak, foto: bo van scheyen en een beeldje uit handen van juryvoorzitter Siebe Kramer, in het dagelijks leven burge meester van Kapelle. Of schoon beide ondernemers erg I taurant, Cabana, betekent blij zijn met de prijs, waren ze - niet verrast dat ze deze won- MIDDELBURG - Na drieën- lent: “We hebben prachtige nen. Ze hadden het eerder half jaar onder franchise te muurschilderijen van Stefan vreemd gevonden als ze de prijs hebben gewerkt vonden Re- Thelen gekregen, bekend van niet hadden gekregen. Vorig my Vermeulen en Jean Clau- de Efteling. Frietjes, gamba’s jaar had het tweetal al de Toe- en verschillende vissoorten risme Innovatieprijs voor Wal- Gonzales het tijd worden om zoals pangafilet verfraaien cheren en Noord-Beveland in onze barbecuekaart.” Reser- ontvangst mogen nemen, dus lend, elkaar vinden in een sym- veringen: 0118-624600 en was dit eigenlijk een logisch ge- biose van modem en klassiek voor het Middelburgse res- www.cabanabbq.nl. volg, zegt Van IJsseldijk. “Dat waarbij het exposeren van klinkt misschien wat arrogant, kunst centraal staat, krijgt de Maar we hebben de afgelopen gast een bijzonder verblijf in zeven jaar hard gewerkt om in een altijd boeiende omgeving, onze hotels een sfeer te creëren die je nergens anders vindt”, Schilders vult Van Zetten aan. In Domburg, van oudsher een Beide hotels zijn grondig ver- kunstenaarsdorp, herleven met bouwd en aangepast aan de ei sen van deze tijd. Hotel Wilhel mina heeft haar klassieke karak ter behouden en Hotel Duin- elk jaar, met hun Stichting Art heuvel heeft een moderne en Performance, een schilders- strakkere inrichting. Doordat week in de pittoreske badplaats, beide hotels, toch heel verschil- Honderden schilders en kun- len, bedrijfsarchieven of een I A Woensdag 11 juli 2007 - Pagina 31 Markante h DOOR BO VAN SCHEVEN DOOR BO VAN SCHEYEN DOOR BO VAN SCHEYEN Kunst en koffie gaan hand in hand, foto: toost bakker DOOR B0 VAN SCHEYEN men zitten. Dit is vastgelegd in Delta biedt klanten l. Si-..

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 31