I Vlissingi 3 1 üS fa yj De Bevelander manningslid D. Robo zegt: “Het dé Weekkrant Razende Ruyter a* 2 op de onderzeeër Hr. Ms. Bruin vis die langs de kust vaart. Ook het witte marine-opleidingsvaar- tuig Van Kinsbergen valt op tus sen het grijs van de overige sche pen. Dat geldt eveneens voor de LVNS Zibens uit Letland. Het Actievoerders Vooral de binnenhaven is omge doopt tot evenemententerrein. Vrijdag in de namiddag komen daar de schepen binnen. Publiek is er mondjesmaat. De wind is een spelbreker, ’s Avonds zit op met spandoeken en protesteren. Ze willen aandacht voor de pen maken”, roept Franklin een jongetje toe. Ondertussen gaan steeds meer mensen het reuzen rad in. “Wij hebben vrijdag toen VLISSINGEN - Het weer tij dens de Zeeuwse Marineda- gen is net zo veelzijdig ge weest als de activiteiten. Har de wind, regenbuien en uit- kleinste scheepje is de hekken sluiter van de vlootschouw. door smalle gangen en een nau we trap op om vervolgens in de stuurhut te eindigen. De com municatie gaat gebrekkig, maar loopt een moeder met twee de mensen zijn tevreden. Be- zoontjes langs de LVNS Zibens. “Ik vind dit niet zo spectaculair. Hier zit ik niet op te wachten”, zegt ze over het bootje. Op het evenemententerrein is een lucht- kussenpark waar de kinderen zich uitleven. Er zijn grote tenten met restaurants en snackwagens. Verder ook enkele podia met mu ziek. Zaterdagavond lukt het wel om het vuurwerk de lucht in te knallen. Onder grote belangstel ling. Zondag is het erg druk bij de schepen. Bij het luchtverdedi- gings- en commandofregat Hr. Ms. De Ruyter staat een lange rij mensen te wachten om het schip van binnen te mogen bekijken. Tenslotte zijn er optredens van de Marinierskapel, een steel- band, de NS Harmonie en de Ma- rinedagen zijn afgesloten met een openluchtconcert door pro- jectorkest De Ruyter Vlissingen en Gé Reinders. eindelijk de zon. De vloot schouw was daarom specta culair om te zien. De wilde zee zorgde voor een schitte rend schouwspel ter gelegen heid van het vierhonderdste geboortejaar van zeeheld Mi- chiel de Ruyter. Er zijn ruim 150.000 bezoekers geweest, de Hr Ms. Zierikzee de stemming De organisatie verwachtte er er goed in. Zangeres Patricia Paay vijftigduizend meer. Weerman Piet Paulusma is blij dat Michiel de Ruyter aan zijn programma meedoet, foto: izaak verkeste 2— - Bij de vlootschouw, bij Piet Paulusma en dan weer er gens anders. Tijdens de ma- rinedagen is Hans Koeman als De Ruyter op veel plek ken te zien. Voor die gele genheid heeft de zeeheld geen schip tot zijn beschik king, maar een luxe auto met chauffeur. Eén van de mede werkers van Car Service is Jan-Kees Janssen uit Vlissin gen. “Wij brengen mensen zoals Michiel de Ruyter en vice-admiraal J. Kelder ra zendsnel naar hun afspra ken. Het is hard wer ken, maar bijzonder om te doen. En ik heb de schepen van dichtbij gezien.” “OantMoam”, buldert het door weervoorspeller. Dat was vrij de stationshal van Vlissingen. dagavond goed te merken. Pau- SBS-weerman Piet Paulusma lusma zet regelmatig handteke- sluit juist zijn weerpraatje af en ningen en gaat op de foto met de aanwezigen, waaronder Mi- fans. "In Zeeland ben ik vaker chel de Ruyter roepen “tot mor- geweest. Twee jaar geleden heb gen” in het Fries. Paulusma ik hier twee weken opnames ge- heeft het vak via een Teleac cur- maakt. De mensen moeten de- sus geleerd en is inmiddels uit- ze provincie echt gaan ontdek- gegroeid tot een populaire ken”, vindt de weerman. van Michiel dé Ruyter. De Hon- naast het schip “De Piratenoplei- gaarse ambassadeur onthult een ding.’ De bemanning van de Kri plaquette. De Ruyter bevrijdde Diponegoro zingt “heo heo” met ooit Hongaarse predikanten en de artiest mee, die voor de kinde- dat is nog niet vergeten. Ook leg- ren ballonfiguren gaat maken, gen de Vlissingse burgemeester “Neehee, ik kan geen doodskop en nazaten van De Ruyter kran sen. Op het evenemententerrein is een aantal marineschepen geo pend voor het publiek. Zoals het het zo hard waaide ook gedraaid. Indonesische korvet Kri Dipone- Maar toen was het niet veel”, laat goro. De nieuwsgierigen gaan de exploitant weten. Vuurwerk Aan het begin van de middag Vrijdag was het afzien op de bou levards van Vlissingen. In de loop van de ochtend staan al honder den kijkers te wachten op wat ko men gaat. Als in de verte de eerste stipjes van de marineschepen zichtbaar zijn, blijven de blikken daarop gericht. Camera’s en ver rekijkers zijn ruimschoots mee- W genomen. Vier karretjes met ban- ketbakkersijs komen met moeite vooruit en ze krijgen weinig klan ten. Als staatssecretaris C. van der Knaap en de echtgenote van de minister-president samen met Michiel de Ruyter de schouw af nemen, gaan de kapsels flink door de war. C. van der Poel uit Middelburg laat zich niet verjagen door het opstandige weer. ”Ik heb tweeën dertig jaar bij de marine gediend. En daarvan ben ik twintig jaar op zee geweest. Inmiddels is er veel veranderd. Het is moderner. Nu zou ik mij niet meer thuis voelen op de vloot.” Niet ver van hem vandaan knal len de kanonnen op de boule vard. Het publiek vindt het prachtig. Veel mensen staan langs het water van De Schelde. Hilariteit als er een loodsboot vlak langs vaart en het water om hoog spat. Een soldaat van de Landmacht haalt kinderen bij het als podium. Dat gaat niet hele- weest. Het is wel koud hier.” Zijn water weg. “Deze vlootschouw is prachtig. Wij wonen in Vlissingen en zoals het water nu is door de wind, vind ik het Q mooi. Wel jam- I mer dat enkele onderdelen zijn maal goed als Paay met haar collega Andri poseert gewillig naaldhak tussen de vilttegels voor de fotograaf. Niet veel later is blijft steken. Een producer er een incident aan boord. Twee plakt alle tegels met tape vast, Molukse actievoerders komen terwijl de zangeres flirt met één van de marinemannen. Het vuurwerk gaat vanwege mensenrechten op de Moluk- het onstuimige weer niet ken. Aandacht krijgen ze. Eerst door. vraagt de kapitein of ze weg wil- treedt samen met haar Star Sis- is leuk om in Vlissingen te zijn, ters op. Het achterdek fungeert Vannacht ben ik in de stad ge- t vroeg. Het publiek litie de actievoerders van het vertelt E. Peijpers. De verre kijkers zijn ook gericht Woensdag 11 juli 2007 - Pagina 28 DOOR MARCEL VAN DER VOORT FOTO'S: IZAAK VERKESTE T *"■- I - inedage

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 28