1 I I I I v<1 VERSE SCHOUDERKARBONABE3 Officiële Mededelingen '^9.99 MAGERE RUNDER RIBLAPPEN 3^9.99 VERSE VARKENSSCHNITZELS 2’™ 9.99 KUIKENFILET 2^9.99 ■Blff n 0,79 Km 0.99 Perfect vakantiegevoel s 4J’ 12?5 19“ 12« 10’5 13?’ I 850 milieu verkeer en vervoer natuur en landschap SPAR Talea Di Saronno amaretto Hoog houdt jonge jenever Gilde Johnnie Walker De Bevelander T.. dé Weekkrant Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl Kipkrokant 5 voor 5,00 Surinaamse eisalade 100 gram 0,89 LET OP ONZE SPECIALE ACTIE IN DE WINKEL u w Gato Chili Blanco licht en fris Kroketten 5 HALEN 4 BETALEN s L A G E R amaretto cream 0.7 liter vieUX 1 liter BARBECUE ZIE: WWW.MAROS.NI_ Provincie Zeeland Scotch whisky www.gildeslijter.nl/deveerhoeve Gordon’s gin 0.7 liter 2 gegrilde kippen voor 6,00 Wij zijn op vakantie van 16 juli t/m 1 augustus 1 f: rS i van de Provincie Zeeland u Woensdag 11 juli 2007 - Pagina 13 t 28 k-e—~7 W4W.J VEERWEG 48 WOLPHAARTSDIJK TEL. (0113) 586040 FAX (0113) 586042 www.supermarktdeveerhoeve.nl Evaluatieverslag Biezelingseweg 31 te Kapelle Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben met het evaluatieverslag van de gemeente Kapelle met betrekking tot de bodemsanering op de locatie Biezelingseweg 31 te Kapelle inge stemd (artikel 39c Wet bodembescher ming]. De beschikking treedt 24 augustus 2007 in werking, tenzij binnen die ter mijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voor dat op dat verzoek is beslist. Belanghebbenden kunnen tot en met 15 augustus 2007 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gede puteerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben inge diend kunnen om een voorlopige Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer M. el Maach (telefoonnummer 0118 63 19 73). Besluit accepteren melding Rangeerterrein NS Emplacement Sloehaven Tijdelijke ontheffing van de arti kelen 6 en 12 van de Wegenverordening 1994 voor hebben c.q. wijzigen van een uit weg op de provinciale weg N289 (Reimerswaal) voorziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Boerenrauweham Rundermelange Boerengekookteham Varkensfricandeau 4 x 50 gram 3,50 Beheersgebiedsplan ganzenop- vang Zeeland WAALWIJK Crotestr.309 SCHIJNDEL Hoofdstr.166 centrum, Polderhuis, Nieuwe Burg 42 Middelburg (openingstijden: op werk dagen van 9.30 tot 16.30 uur) en bij de Directie RMW, Het Groene Woud 1 Middelburg. Ook is het plan in te zien en te downloaden via de provinciale web-site: www.zeeland.nl. U moet het beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd indienen. Het voorontwerp Beheersgebiedsplan heeft dit voorjaar de inspraakprocedu re doorlopen. Gedeputeerde Staten hebben het plan, met inachtneming van de inspraakreacties, nu definitief vastgesteld. In uw beroepschrift neemt u ten min ste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom, alsmede uw handteke ning. Overschrijding van de termijn kan ér toe leiden dat met uw beroep geen rekening meer wordt gehouden. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen tegen dit besluit schriftelijk berbep aantekenen bij de rechtbank te Middelburg, Post bus 5015, 4330 KA Middelburg. Het vastgestelde Beheersgebiedsplan, de antwoordnota en het voorontwerp plan liggen gedurende de periode van 13 juli tot en met 23 augustus 2007 ter inzage op alle gemeentehuizen in Ontwerpbesluit Het ontwerpbesluit met bijbehorende tekening en op de zaak betrekking hebben de stukken liggen gedurende zes weken ter inzage liggen in het Provinciaal Informatiecentrum, geves tigd aan de aan Nieuwe Burg 42, 4331 AH Middelburg, op werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur (telefoon 0118 63 14 00). BREDA-TUINZIGT Cvpresstr 7 w centrum Tuinzigt MADE Den Deel 4 COES-OOST Kamperfoeliestr. 85 A N D R L 0.7 liter Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevr. A. de Pijper (tel. (0118) 631958). 1 liter MMOSXO De beschikking ligt van 13 juli tot en met 23 augustus 2007 ter inzage bij de directie Ruimte, Milieu en Water Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 08.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Kapelle op werkdagen gedurende openingstijden en in de avonduren in het gemeente huis (dag en tijd in overleg met de sec tor grondgebied, afdeling Vrom tele foonnummer 0113 33 31 10). Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn van plan een tijdelijke ontheffing te verlenen aan Wervenhove B.V. voor hebben c.q. wijzigen van een uitweg op de provinciale weg N289, ter hoogte van Krabbendijke (hm 34.430) en het hebben van bouwwerken binnen een afstand van 40 meter uit de as van de hoofdverkeersbaan. Bttblwh» 6 .'«never Voor het inzien buiten kantooruren, of het verkrijgen van een mondelinge toelichting of kopieën van de ter inza ge gelegde stukken, kunnen geïnte resseerden zich wenden tot mevrouw mr M.C.J. Meeuwsen-Dek, (telefoon 0118 63 13 78), mevrouw A. Caljouw (telefoon 0118 63 15 71) of de heer A. Pouwer, telefoon 0118 62 17 29 donderdag - vrijdag - zaterdag Stoofvlees 750 gram 5,00 enkel opwarmen Gedeputeerde Staten van Zeeland geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de melding Wet milieubeheer van Rangeerterrein NS Emplacement Sloehaven te Eindho ven. De melding heeft betrekking op het plaatsen van twee relaishuizen op emplacement Sloe aan de Luxem- burgweg 7 te Nieuwdorp. Belanghebbenden kunnen tot en met 23 augustus 2007 een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaar kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. ROOSENDAAL-OOST Voltastr. 9 OOSTERHOUT-ZUID w.centrum Zuiderhout 13 1 liter donderdag - vrijdag i Belanghebbenden kunnen tot en met 23 augustus 2007 schriftelijk of mon deling (na telefonische afspraak] hun Zeeland, bij het provinciaal informatie zienswijzen kenbaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie Economie en Mobiliteit, Postbus 6001,4330’AM Middelburg. ■o o co f fï Sh O s o> •S c/> cz ■s s si Jj o Door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn met de provincies en diverse maatschappelij ke organisaties afspraken gemaakt over de opvang van overwinterende ganzen in Nederland. Kern van deze afspraken is het instellen van ganzen- foerageergebieden. Binnen deze gebieden dient voldoende rust en voedsel voor de ganzen aanwezig te zijn. Om dit te stimuleren is het moge lijke een beheersbijdrage in het kader van de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN) te verkrijgen. In het Beheersgebiedsplan ganzenopvang Zeeland worden de gebieden waarbinnen subsidie verkre gen kan worden aangegeven. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 15 augustus 2007: - bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00- 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren; in het gemeentehuis van Borsele. Stenevate 10 te Heinkenszand, op werkdagen van 8.30-12.30 uur. RevmTate?dag10 GROOTHANDELSKORTING 10 a 20%, bij afname van 3 kg per vers vleessoort excl. reclames i i i I I s s s O» ■3 ■V I ai t

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 13