men wer Sollicitatietips Stress grootste zorg I ‘feesten’ Haring als hobby Eerst wei Eigen bedrijf of uitkering? V M - y Jw W Fl De Bevelander dé Weekkrant Tussen de diverse sectoren blij ken de verschillen niet groot te zijn. Alleen in het onderwijs wordt de werkdruk wel als zeer hoog ervaren. Voor het open baar vervoer en zorgsectoren, zoals verpleeghuizen en jeugd zorg, gelden bovengemiddeld hoge scores. De onderzoekers vinden het opvallend dat in beroepsgroe pen waar werknemers minder zelfstandig kunnen werken, de werkdruk hoger ligt. Daarbij gaat het met name om sectoren als de horeca, vervoer, en we derom: onderwijs en de ge zondheidszorg. Je ziet ze weer in alle winkelcen tra en op vele straathoeken: de kramen met Hollandse Nieuwe. “Ze zijn weer best dit jaar.” De kraampjes zijn er alleen in het haringseizoen, dat begint rond vlaggetjesdag- de vroegere start van de haringrace - en eindigt eind augustus. De kraampjes, spandoeken en kanen verdwij nen met de verkopers weer uit het straatbeeld. Wat doen die mensen dan de rest van het jaar? We vragen het aan een wille keurige haringverkoper. Dat is de heer Den Haan van Haring- handel Den Haan en zijn Maat jes. Een echt familiebedrijf, want niet alleen Den Haan zelf staat vaardig de haring schoon te maken, ook zijn jongste zoon doet mee. “Mijn vrouw staat met onze oudste zoon in Rotter- dienstverlening, vindt dat het (land)bouw en de zorg, baart nodig is om meer maatrege len te nemen tegen de zoge naamde muisarm. werk, en dan vooral in de De grootste arbeidsrisico’s, die de ondervraagden zien, zijn RSI en lichamelijk zwaar werk. Een op de tien werkne mers, vooral uit de financiële 9 procent zorgen. Ook zegt bijna 6 procent re- Zwaar gelmatig gevaarlijk werk te moeten doen. De zomervakantie begint en dat betekent voor veel scholieren even bijkomen van een jaar inspanning. Lekker luieren, het liefst aan een Spaanse Costa. Als je ouders alles voor je beta len, bof je. De meeste jongeren moeten echter zelf een deel betalen. Dan is een vakantiebaantje een uitkomst. Je gaat een paar weken werken om vervolgens een paar weken te feesten. Vakantiewerk wordt in grote hoeveelheden aangeboden: ad ministratief werk, in de tuinbouw, in de horeca of bij een re creatievoorziening. Jongeren met een rijbewijs kunnen ook terecht bij koeriersbedrijven. Kortom, keus genoeg. Vakantiewerk is toegestaan vanaf dertien jaar, maar voor elke leeftijd gelden er beperkingen en regels. Een dertien- en veer tienjarige mag gedurende drie weken klusjes doen, folders rondbrengen of iemand helpen. Maar in een fabriek werken of een machine bedienen zit er voor deze groep jongeren niet in. Een vijftienjarige mag al behoorlijk ‘zelfstandig’ werken en kan zich inschrijven bij een uitzendbureau. Het werk moet wel licht zijn en niet in de buurt van machines. Klanten hel pen is toegestaan, maar afrekenen is er nog niet bij. Daarvoor moet je minstens zestien jaar oud zijn. Een zestien- en zeventienjarige mag bijna alle werkzaamhe den doen, mits er bij gevaarlijk werk een ouder iemand aan wezig is. Werk dat schadelijk voor de gezondheid is, is altijd verboden. Evenals zwart werk. Het is dan ook aan te raden om de werkgever om een contract te vragen, waarin alle afspraken die gemaakt zijn staan opgeschreven. De helft van de vakan tiekrachten krijgt echter geen contract of loonstrookje. Dit tot ergernis van de vakbonden. Wie een eigen bedrijf wil beginnen zal door gaans moeten beschik ken over een startkapi taal. Uitkeringstrekkers met een goed bedrijfs plan in Rotterdam, Leeuwarden en Lely stad kunnen vanaf 1 ju li als proef gemakkelij ker hun startkapitaal lenen van de bank: de overheid staat voor maximaal 80 procent garant. Dat schrijft staatssecretaris Abou- taleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Twee de Kamer. Jaarlijks star ten tussen de 5 en 7 duizend uitkeringsge rechtigden een eigen bedrijf. Nog meer zet ten de eerste stappen, maar haken af omdat het niet lukt de finan ciering rond te krijgen. Ze zijn vaak niet be kend bij de banken en niet interessant, omdat het om relatief kleine bedragen gaat. Aan de proef in de drie bovengenoemde steden kunnen mensen deelnemen met een (gedeeltelijke) bijstands- of werkloos heid- of WAO/WIA- uitkering. De eenjarige proef moet maxi maal 300 uitkeringsgerechtigden aan de slag helpen met een krediet van gemiddeld 10.000 tot 15.000 euro. Meer informatie is te vinden op www.szw.nl. Werkstress en werkdruk zijn de grootste bron van zorg van de werknemers in Nederland. Mensen tussen de 25 en 55 jaar hebben het meeste last van een (te) ho ge werkdruk. Dat blijkt uit de cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstan digheden 2006. dam”, wordt ook verteld. Het Den Haan leidinggevende bij blijkt echter een soort liefheb- TNT Post en werkt zijn vrouw berij te zijn, want eigenlijk is met gehandicapte kinderen. - Woensdag 4 juli 2007 - Pagina 9 De helft van de vakantiekrachten krijgt geen contract of loon- strookje. Daarnaast worden vakantiekrachten slecht geïnfor meerd over hun CAO en de werk- en rusttijden worden niet zo nauw genomen. Dit blijkt uit de vakantiewerktest die door dui zenden vakantiewerkers is ingevuld. “Dit is zorgelijk! Minder jarige vakantiekrachten worden steeds meer behandeld als de volwassen beroepsbevolking”, vindt Klaas Pieter Derks, voor zitter van CNV Jongeren. Slechts 40 procent van de vakantiekrachten die de test invul den op www.vakantiebaantje.com, weet of hij ’s avonds mag werken of niet. En slechts een op de drie is door hun werkge ver geïnformeerd over hun CAO. Een kwart van de jongeren tussen de 13 en 16 jaar werkt meer dan zij eigenlijk mogen, en een derde van alle vakantiekrachten krijgt onvoldoende pauze. Wat mag wel en wat niet? Ook voor vakantiewerk gelden veel regels, zowel voor vakan tiewerkers (en hun ouders), als voor werkgevers. Regels zijn er onder meer voor dingen die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, verzekeringen voor ziektekosten en ongevallen, belastingen en uitkeringen. Bovendien is er ook nog zoiets als het wettelijke minimumloon. Informatie is te verkrijgen bij Postbus 51: telefoon 0800-8051 (gratis) of via www.postbus51.nl. Ook de website van het Mi nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft veel in formatie: www.szw.nl moet altijd de reden van solliciteren staan. Geef ook aan waarom je inte resse hebt in de baan en waarom jij nu juist de ge schikte kandidaat bent Sluit de brief af met een verzoek tot uitnodiging. 1. Reageer alleen op een vacature als je de baan werkelijk wilt. Dit voor komt onnodige frustraties voor beide partijen. 2. Probeer je enigszins te verdiepen in het bedrijf waarbij je solliciteert. Zo kom je niet voor al te veel verrassingen te staan tij dens een eventueel ge sprek. 3. Zet de belangrijkste pun ten van een vacature op een rij voordat je een sol licitatiebrief schrijft. 4. In een sollicitatiebrief Wanneer je gaat solliciteren zijn er een aantal dingen waar je stil bij moet staan. CNV Jongeren wil graag dat de werkgeversorganisaties zich hard gaan maken voor een goede voorlichting. “Hierin zouden we kunnen samenwerken”, reageert Derks. A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9