:.<5 Bestemmingsplannen digitaal Openbare kennisgevingen Vacatures Steunpunt Vrijwilligers werk 2°°Lgemeente Goes De Bevelander Baggerwerkzaamheden in Kattendijke dé Weekkrant Inzage aangevraagde en verleende vergunningen Onherroepelijk bestemmingsplan "Kom Kattendijke” Kappen van bomen Ter inzage Wet Milieubeheer meldingen (art.8.40) Vergaderdata welstands/monu mentencommissie Welstandscommissie Monumentencommissie Gehandicaptenparkeerplaats gemeente Goes Ingekomen bouw- en slpopaanvragen Verleende bouw- en sloopvergunningen in de peri ode van 18-06 t/m 29-06-2007 18-06 18-06 18-06 18-06 18-06 Woensdag 4 juli 2007 - Pagina 8 Grote Markt 2 20-06 20-06 20-06 20-06- Columbusweg 23 Columbusweg 23A 20-06 Appelstraat 2A 22-06 7 augustus Augusta de Witlaan 8 19-06 Fruitlaan 3 19-06 Westsingel 84 19-06 Da Vinciplein 14 19-06 Oude Rijksweg 10 26-06 Grote Markt 8 28-06 Nieuwe Diep 55 28-06 Vanaf 1 juli zijn twintig bestem mingsplannen in pdf-formaat te downloaden en te bekijken via www.goes.nl. Van deze bestem mingsplannen zijn de toelich ting, voorschriften en de plan- kaart te raadplegen. Het huidige aanbod zal langzaam maar zeker uitgebreid worden. Ook worden oude bestemmingsplannen inge scand en via de website digitaal Vanaf 16 juli worden de bermsloten in en rond Kattendijke ge baggerd. Naar schatting is het werk halverwege augustus klaar. Aansluitend wordt gebaggerd in de Poel (toekomstig bouwplan Aria) en in het Hollandsche Hoevegebied. Het werk aan de bermsloten in het Hollandsche Hoevegebied en in de Poel duurt ook ongeveer een maand. De speelvijver wordt in een later stadium aangepakt. Ons adres is de 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. U bent van harte wel kom om een kijkje te nemen in de vacaturebank. Inloopspreekuur: dinsdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur. Wilt u liever op een ander moment langskomen dan kunt u ons daarvoor dagelijks bellen van 9.00 tot 14.00 uur tel. (0113) 27 71 11. Indien u als organisatie een vrijwilliger zoekt, dan kunt u bij het Steunpunt (gratis) een vacatu re plaatsen, vrijwilligers@smwo.nl of www.smwo.nl voor meer vaca tures. 18-06 18-06 20-06 20-06 20- 06 21- 06 21-06 21-06 22-06 25- 06 26- 06 26-06 26-06 26-06 26-06 27- 06 28- 06 28-06 28-06 Geertesplein 16 Inlaag 56 Monnikendijk 31 Sportweg 9 M. Nijhofflaan 64 Scheldestraat 103 Waanskinderen 1 Siemenwei 12 Slotstraat 73 Da Vinciplein 2 Schubertlaan 5 Albardastraat 41 Noordoordplaat 9 Valckeslotlaan 149 Westhavendijk 11 van Zuidvlietstraat 18 Bergweg 89 Westwal 37 Fluitekruidstraat 17 Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen c.q. verleende vergunningen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken tel. 24 97 00. 20-06 20-06 22-06 22-06 22-06 22-06 27-06 27-06 27-06 27-06 E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Laan der Verenigde Naties 86 Oostmolenweg 79 Terlucht 28 Stuartweg 4 Tervatenseweg 40 Rossinipad 0 Da Vinciplein 6 het plaatsen van een dakkapel het veranderen van de verdiepingen Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Za 10.00 - 12.00 uur Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat het door Gedepu teerde Staten van Zeeland bij besluit van 20 maart 2007, het goedgekeurde bestemmingsplan "Bebouwde kom Kattendijke" op 17 mei 2007 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan kan worden ingezien in het stadskantoor. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: van de Spiegelstraat 18 te Goes: 1 conifeer Bankertstraat 24 te Goes: 1 berk Fransen v.d. Puttestraat te Goes: 3 essen met herplantplicht en voor de volgende gemeentelijke bomen: 's-Heer Hendrikskinderenstraat te Goes: 3 cypres Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunnin gen op 2 jul i kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwa- rentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kap vergunningen kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Ruimte tel. 24 97 70. Assistent cursus website maken voor jongeren (469) Bestuurslid Water voor Afrika (463) - Ouderenadviseur voor huisbezoeken (454) Regio voorlichter Amnesty International (456) Chauffeur voor vervoer van honden uit Spanje naar Nederland (458) Diverse vrijwilligers voor het Gasthuis o.a. kerkbegeleiding (444) Medewerk(st)er museumwin keltje (53) Medewerk(st)er tafeltje Dekje (137) Telefoniste (212 Voetbalmaatje voor cliënt van 't Gors (298) Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de be kendmaking. Burgemeester en Wethouders van Goes Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende mel ding zijn ontvangen: Scottweg 10 Op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieu beheer: Klassenoten B.V., voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor opslag-verpakking en transport van noten en verpakte noten. Verrijn Stuartweg 4a Op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieu beheer: ATCC de Loods, voor het oprichten van een werkvoor- zieningschap met daarin ondermeer een scooterwerkplaats en meubelmakerij. Grote Markt 28 Op grond van'het Besluit horeca-, sport- en recreatie- inrichtingen milieubeheer: Grand Café - Hotel Jersey BV, voor het uitbreiden/wijzigen van een inrichting met een hotel- restaurant- en café functie. Da Vinciplein 2 Op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie- inrichtingen milieubeheer: Merrel, voor het oprichten van een inrichting met een service-bioscoop-, restaurant en grand cafe. v. Dusseldorpstraat 78 Op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer: Pontes loc. Het Goese Lyceum, voor het uitbreiden van de inrichting met tijdelijke leslokalen. Inzage De meldingen liggen van 4 juli t/m 17 juli 2007 ter inzage. Voor informatie over deze meldingen kunt u bellen met tel. 24 97 18. beschikbaar gesteld. Goes werkt hard aan een systeem om vanaf 2008 bestemmingsplannen via een zogenaanmde Gis-viewer toegankelijk te maken. Dit is een programma dat speciaal ont wikkeld is om bestemmingsplan nen op een gebruiksvriendelijke manier via de computer in te kunnen zien. het uitbreiden van de woning het plaatsen van een schuifpui het bouwen van een woning het plaatsen van openslaande deuren in zijmuur 's-Gravenpolderseweg 42 het slopen van 2 loodsen Marquesweg 1 Buys Ballotstraat 40 Grote Markt 6 IGJ v.d. Boschstraat 16 het uitbreiden van de woning Henson weg 12 Columbusweg 15 Kreekslagweg 6 Fluitekruidstraat 87 Lange Kerkstraat 16 10 juli 10 juli 24 juli 7 augustus 21 augustus De vergadering begint om 9:00 uur tot 13:00 uur. De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de wel- stand-/monumentencommissievergadering worden ingediend bij de afdeling Vergunningen en Handhaving. Afhankelijk van de be- stemmingsplantoets en de kwaliteit van de tekeningen zal het plan behandeld worden. Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicap tenparkeerplaats te reserveren aan de Achterhaven op het kente ken van een gebruiker wonende aan de Rozemarijnstraat te Goes. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belang hebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het be zwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevat- ten:a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge richt; d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt zes weken na deze publicatie ter inzage. Tel.: (0113) 24 96 00 Calamiteitentel.: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gestoten Info Goes Postbus 2118 4460 MC Goes het bouwen van een bedrijfspand het bouwen van een vrijstaande woning het geheel vernieuwen van de lichtreclame het plaatsen van een erfafccheiding het tijdelijk plaatsen van portocabins het tijdelijk plaatsen van units het verbouwen van het bedrijfspand het bouwen van een woning en bedrijfshal het bouwen van een woning en bedrijfshal het bouwen van een bergruimte/garage het plaatsen van een schutting 18-06 18-06 18-06 18-06 het bouwen van een bedrijfs verzamelgebouw het wijzigen van de serre en vergroten dakkapel het verwijderen van asbesthoudende materialen het verbouwen en uitbreiden van de woning het inrichten van het bowling/ biljartcenrum het plaatsen van een studeerkamer het plaatsen van een dakkapel het slopen van de schuur het uitbreiden van de woning het vernieuwen van de paardenstal Floris de Voogdstraat 2 het bouwen van een woning met garage het aanbrengen van reclame het uitbreiden van de woning het plaatsen van een dakkapel het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde het uitbreiden van de woning/berging het uitbreiden van de woning het bouwen van een woning Dusseldorpstraat 1 het plaatsen van een nieuwe luifel het wijzigen van het voorraam het uitbreiden van de woning, garage en berging het plaatsen van een zonnescherm het vergroten van de aanleg steiger het plaatsen van een buitendeur het uitbreiden van de woning Geertesplein 19 J. van Beierenstraat 41 het bouwen van een blokhut/ tuinhuisje het uitbreiden van de woning het bouwen van een serre het bouwen van een dakkapel aan de achterzijde het bouwen van een garage het bouwen van 4 woningen het oprichten van een restaurant Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge meester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bu reau Bouwen, tel. 24 97 09.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 8