Broodjes bij Boeckiez de Bevelanden Tevreden bij de provincie Voor de beestenboel Leren bij Fabius Mode met een bite Uit het Zakenhart van... Provincie scoorde hoog bij werktevredenheid De Bevelander Anima is verhuisd. Cees Verspuij uit Goes is trots op de goede beoordeling van zijn haring foto: cora slot Smaak Kunst in de Polder Boekhout opende een nieuwe broodjeszaak foto: r. scheurwater dé Weekkrant GOES - Na tweeëntwintig jaar krijgt het Instituut voor Informatica Opleidingen (I.I.O.) een nieuwe naam en een nieuwe uitstraling: Fa bius Opleidingen. Het insti tuut staat al jaren borg voor een gedegen opleiding in fi nanciële-, administratieve en bedrijfsopleidingen. In formatica, uitgeverij en se- urban stijl die verkocht wordt is hot voor dansers en liefhebbers van aero bics. cretariële opleidingen. Di ploma’s worden door het IVIO (secretariaat) en EXIN (informatica) landelijk er kend. Fabius richt zich daar naast op de re-integratie- markt. Op meer dan zestig locaties biedt Fabius oplei dingen aan. Meer informa tie via: www.FabiusOplei- dingen.nl of 0800-4464464. GOES Visspecialist Cees Verspuij uit Goes is hoog ge ëindigd in onderzoek van het Algemeen Dagblad naar de kwaliteit van de Holland se Nieuwe. Hij behaalde met het cijfer 8,5 een veer tiende plaats. De haring van de visspecialist aan de Kreukelmarkt werd door de keurmeesters beoordeeld als een goede haring met een frisse geur, van buiten mooi glanzend en zilver. Fris rood aan de bin nenzijde en mals. Echt een ha ring waarmee je voor de dag kunt komen. Het toegekende cijfer was een 8,5 en de prijs 1,70 euro. De conclusie van de keur meesters luidde: Verspuij redt het wel. Hij moet het spelen met zijn haring nog iets beter onder de knie krijgen, maar in poten tie een adresje om te onthou den. Het Algemeen Dagblad deed voor de zesentwintigste keer onderzoek naar de kwaliteit van de Hollandse Nieuwe. De keur meesters M. Gouda en A. Taal keken naar de temperatuur, het gewicht, het uiterlijk aan de bin nen en buitenkant en de smaak. In totaal beoordeelden de keur meesters 102 adressen ver spreid over heel Nederland. Ter plaatse werden vier Hollandse Nieuwe gekeurd. Direct na de aankoop werd met een geijkte thermometer de temperatuur van twee haringen gemeten, die wettelijk maximaal zeven gra den mag zijn. De twee overige haringen, werden in een steriele zak verpakt, gewogen en on middellijk op droogijs ingevro ren op een temperatuur van min 76 graden, in afwachting van transport naar het laborato rium in Rotterdam. Daar wer den de monsters onderzocht op mesofiel en psychotroof kiem- getal, bacteriën die van nature op de haring voorkomen en die een indicatie geven van de hy- stuurd waarin onder meer werd gevraagd naar werkinhoud, werksfeer, werkdruk, door groeimogelijkheden, vrijheid in het werk en een rapportcijfer te vredenheid werk. Bij de provin cie werken circa 750 mensen. Van de 250 medewerkers die de enquête steekproefsgewijs toe gestuurd kregen werden er 102 teruggestuurd. Dit is volgens de statistieken erg hoog. De pro vinciale organisatie kreeg een 7,7 als eindcijfer en eindigde daardoor op de eerste plaats. “Vorig jaar werden we tweede bij dit onderzoek, dus we zijn erg blij dat we dit jaar als win naar uit de bus kwamen en de ze prijs in ontvangst mochten nemen”, zegt Kees van Gilst, hoofd personeel en organisatie. “Hierdoor weet het manage ment dat medewerkers het naar hun zin hebben, dat willen we zo houden. Het is een symboli sche prijs, geen geld, maar staat vooreer”. giëne van het product. Ook werd in het laboratorium geke ken naar de eventuele aanwe zigheid van enterobactereaceae en staphylococcus aureus. Aan wezigheid duidt op een nabe- smetting, bijvoorbeeld door geen handen te wassen na het toiletbezoek of in de neus te peuteren. Ook werd in Rotter dam het vetpercentage be paald. Het Algemeen Dagblad publi ceert de landelijke resultaten van de test zaterdag. MIDDELBURG - De provincie Zeeland scoorde het hoogst in een werktevredenheidsonder- zoek van het weekblad Interme diair. Het College van Gedepu teerde Staten kreeg op 26 juni een eervolle prijs uitgereikt van Intermediair hoofdredacteur Peter ter-Horst en onderzoek ster Mirjam Baars. Commissaris van de Koningin Karla Peijs en provinciesecretaris Viek Verdult namen de prijs in ontvangst. Het weekblad Intermediair houdt het onderzoek voor het derde jaar. Jaarlijks is het onder zoek in handen van Mirjam Baars van onderzoeksbureau M000I makers van Stichting KIO HEINKENSZAND - De op richtster van Stichting KIO, Mary Korten, is onlangs flink in het zonnetje gezet. Initia tiefneemster van de actie, Amanda Plasschaert van MOOOI makers kappers uit Heinkenszand en haar team, verzorgde in samen werking met de Jeans Inn (kleding), Fiona (styling) en Edith van Eijk (fotografie) een complete metamorfose. Tijdens de braderie op 7 juli in Heinkenszand, zal de vol ledige dagomzet knippen ten gunste komen van Stich ting KIO. Diverse bedrijven hebben medewerking ver leend om deze dag te onder steunen. Zo zal Bakkerij Rijk de knip-klanten voorzien van een hapje en onder steunt DJ Sun de dag muzi kaal. Mary Korten zet zich al jaren volledig in voor de stichting Kind in Ontwikke ling, die kleinschalige op vang biedt aan kinderen met een handicap. RILLAND - Klaus en Loes Müller uit Rilland zijn er voor Kunst in de Polder weer in geslaagd om prominente en talentvolle kunstenaars te strikken. Het is de vierde edi tie van de expositie. Net als in voorgaande jaren is het aanbod heel gevarieerd. De kunstenaars exposeren hun werken zowel in het huis als in de tuin aan het Midden hof 3a. Te zien zijn bronzen kunstvoorwerpen van Toos Vos en Frans Kegels. Loes Müller en Jan Kettelerij laten stenen beelden zien en Rein hard Schregardus beelden. Verder zijn er aquarellen van Chris Verheul en Jos Boog aard, olieverfschilderijen van Dini Simons en acrylverf schilderijen van Pleunie. Ook zijn er glazen sieraden van Marina Waterman en Anke Rentmeester, glazen objecten van Rinus Rent meester en keramiek van Digna Blaauw te zien. Hoe den van Loes de Wolff en poëzie van Eef de Jonge completeren de kunst in de polder. De expositie is tot en met 15 juli, van 11.00 tot 17.00 uur te bekijken. Bij Boeckiez kun je terecht voor een eerlijk en lekker broodje, dagelijks drie heerlijke maal tijdsalades en een lekkere koffie. Het winkelend publiek kan er een lekker bakkie meenemen voor onderweg. Boeckiez heeft geen uitgebreid assortiment. Daar is volgens Boekhout duidelijk voor geko zen om kwalitatief op hoog ni veau te kunnen blijven werken nou schapen, koeien, vis sen, vogels, honden of paarden bezit, bij Anima vind je alles wat je nodig hebt voor het welzijn van de dieren. Van volières tot hondenkussens en van zangzaad tot paardenmid delen. Vanaf de A58 is het bedrijventerrein eenvoudig te bereiken. HEINKENSZAND - Hobby- voeders- en dierenspeciaal zaak Anima heeft vorige week haar deuren geopend op het industrieterrein Noordzak, Daniëlsweg 44 te Heinkenszand. Het be drijf was voorheen geves tigd in Nieuwdorp. Of je GOES - De binnenstad van Goes krijgt er een nieuwe broodjeszaak bij. Ronny Boekhout, beter bekend on der de naam Boeckiez, opende afgelopen maandag zijn nieuwe zaak: Boeckiez. GOES - No Bite Fashion is gespecialiseerd in een uit gebreide collectie street dance en hiphop kleding. De nieuwe winkel is te vin den in de Blanckstraat 8 in Goes, pal vóór het Pilatus- centrum. Je kunt er terecht voor hip pe broeken, shirts, caps en mutsen. De Amerikaanse Bovendien zijn er exclusie ve trendy merken zoals Playersz69 van rapper Snoop Dogg en UFO-jeans geven de toon aan op mo degebied. I.I.O. wordt Fabius Opleidingen foto: bo van scheyen en om de producten vers aan te niershof 8 heeft ook een bezorg- kunnen bieden. service voor bedrijven in Goes De broodjeszaak aan de Kolve- en omgeving. Streetdance en hiphop kleding foto: bo van scheyen SatisAction. Het weekblad hield een landelijk werktevreden- heidsonderzoek onder 24 non profit organisaties. Medewer kers kregen een enquête toege- Woensdag 4 juli 2007 - Pagina 34 Spelen met haring DOOR ELLEN DE VRIEND DOOR BO VAN SCHEYEN DOOR BO VAN SCHEYEN DOOR B0 VAN SCHEYEN ^3

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 34