Officiële Mededelingen Diabetes Fonds 0 milieu natuur en landschap De Bevelander Zeelessen Hugo Hermans heeft plezier als er een kip gezellig op zijn schouder komt zitten, foto izaak verkeste zorgboerderij. Hij heeft ADHD. Provincie Zeeland dé Weekkrant Probleem Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl van de Provincie Zeeland Radjaballetjes met saus 750 gram 5,00 I scherm van zijn computer ge kleefd zitten. Er is meer tussen hemel en aarde dan de pc. Ri- Dat het exploiteren van een zorgboerderij tijdrovend en bewerkelijk is, weet Richard van Adrichem inmiddels. “Het is zwaarder dan ik dacht. Het is niet zomaar van: Ik ga eventjes een zorg boerderij beginnen. Toch was ik snel verkocht. Dit werk zit in onze familie. Wij heb ben enige tijd een autistisch meisje van het Groen College in Goes hier gehad", vertelt hij.Volgens Conny den Heijer komen er vooral kinderen tussen de acht en zestien jaar. Wij streven er naar dat ook de zeventienplusser zich gaan aanmelden en we iets kunnen doen aan het pro bleem van hangjongeren en drop-outs. Meer informatie: 06-25267618 of www.chic- kenftm.nl. Zuidweg 6, leren ze dat de maat schappij anders naar de dingen kijkt. Den Heijer: “De kinderen Aanleg fietspad Nisse is vertraagd NISSE - De aanleg van het nog ontbrekende stuk vrijlig- gend fietspad langs de Drie weg bij Nisse is vertraagd. Omdat het niet is gelukt met alle grondeigenaren over eenstemming te bereiken, kan pas volgend jaar het kar wei verder gaan. Een ontei geningsprocedure is begon nen. Bovendien moet het bestemmingsplan nog wor den gewijzigd. I S OOST-SOUBURG/BORSSE- LE - “Ik vind Chicken Fun leuk. Vooral in de tuin ben ik graag", zegt de negenjarige Hugo Hermans uit Kloetin- ge. Hij heeft het over de zorg boerderij in Borssele. "Daar mag ik plantjes zaaien en on kruid weghalen. Gisteren heb ik broccoli van het land voor mijn moeder meegeno men. Dat vond ze lekker.” www.diabetesfonds.nl KAMPERIAND - Strandbe- zoekers kunnen op dinsdag 10, 17 en 24 juli ontdekken hoe het leven in de zee en op het strand is. De natuur- avontuur lessen zijn van 19.00 tot 21.30 uur bij strand paviljoen De Banjaard in Kamperland. 5 - - Gepaneerde varkensschnitzels 4 voor 5,00 Rundergehakt 1000 gram 4,54 donderdag - vrijdag 2 gegrilde kippen voor 6,00 Het ventje rijdt met een skelter over het erf. Iets verderop staat boer Richard van Adrichem het allemaal te bekijken. Die geniet van het tafereeltje. Hij heeft een biologische boerderij met door gaans zesduizend leghennen, maar ook pony’s en schapen. Totdat Conny den Heijer uit Oost-Souburg bij hem aanklopte met het idee om een zorgboerde rij te starten. Zij is gediplomeerd Wereld kinderen heb tijdens het eieren sorteren." Op Chicken Fun, aan de Lange Naast spelen en voor de kippen Mantraconcert in Wilhelminahuis WILHELMINADORP - Het geplande mantraconcert van het Centrum voor Inte grale Gezondheid in Wilhel- minadorp is van 8 naar 22 ju li verplaatst. Dit is van 14.00 tot 17.00 uur in het Wilhel minahuis aan de Brugstraat. 200 gram 1 ,99 Zomer rauwkostsalade 100 gram 0,89 Ovenspek Wij zijn op vakantie van 16 juli t/m 1 augustus zorgen, voeren de kinderen scha- Ook is er een kantine waar ze pen, konijnen, pony’s en de geit, kunnen knutselen. activiteitenbegeleidster en werkt met kinderen die Autisme Spec- Eerder dit jaar is het tweetal ge- trum Stoornissen, zoals ADHD start en inmiddels maken zowel zijn hier negentig procent van de en Asperger hebben. En ze is er- jongens als meisjes er dankbaar tijd buiten en kunnen tekeer gaan varingsdeskundige. “Door mijn gebruik van. “Een zorgboerderij tot ze erbij neervallen. Er is er één zoon kwam ik op het idee van de is een ontlasting voor de thuissi- die het liefst de hele dag op de tuatie. De ouders zijn blij als ze trampoline staat. Die leer ik dat Hij doet niets anders dan aan het een dag vrij hebben en er goede zijn werkgever later ook andere opvang voor hun kind is. Door dingen van hem verwacht. Ik zie sociale en gedragsproblemen hier duidelijk dat ieder mens functioneren de kinderen anders, uniek is. Het is ongelooflijk wat chard vond het een goed idee. Hij Kijken met andere ogen naar de voor diepe gesprekken ik met die heeft veel gevoel voor die gasten, wereld”, aldus Den Heijer. Hem vinden ze grappig en mij aardig”, zegt Den Heijer. Woensdag 4 juli 2007 - Pagina 13 Kiplekker I SW3S i Tegen de melding of een mededeling EEFTII VAAK donderdag - vrijdag - zaterdag I Melding BUS-sanering voor de locatie Plangebied Mannee te Goes Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 13 juni 2007 een 'Melding BUS-sanering' op grond van artikel 6 Besluit uniforme saneringen ontvangen voor de sanering op de locatie Plangebied Mannee te Goes. van gedeputeerde staten naar aanlei ding van de melding kan door belang hebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Wel is er de mogelijkheid om gedeputeerde staten er op te wijzen dat de verontreiniging of de voorgenomen sanering niet vol doet aan de eisen van het Besluit uni forme saneringen. Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Voor het verleggen en verzwaren van de primaire waterkering rond de voormalige Veerhaven Kruiningen ter plaatse van het Natura 2000-gebied Westerschelde Saeftinghe is ver gunning verleend aan Rijkswaterstaat Zeeland Waterdistrict Zeeuwse Delta. u w s L A G E R DOOR MARCEL VAN DER VOORT Voor het inzien, mondelinge toelich ting en kopieën van de 'Melding BUS- sanering’ kunt u zich wenden tot de heer M. el Maach (tel. 0118 63 1973). 250.000 Mensen in Nederland hebben diabetes zonder dat ze het zelf weten. Daarom zou iedereen de Diabetes Risico Test moeten doen op of bel 0800 - 5766 123 A N D R verlenen van de vergunning bezwaar tegen de vergunning indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg Bezwaar De vergunning ligt 6 weken ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water. Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot Mevrouw M Pross (tel. 0118-631988) of de heer B. Bouwman [tel. 0118-631795). Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na bekendmaking van het besluit tot Voor de goede orde wijzen wij erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. Op grond van art. 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuurs recht kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Schouderham Spekrollade Italiaanse salami Varkensrollade Naturel - Ketjap 100 gram 0,90 Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 25 in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 de vol gende vergunning heeft verleend. SSSSMB'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 13