«te# ERFZUSTOW Wijkschouw juli en augustus Pm .•<11 Uit Zo Vrouwelijke spanning van eigen bodem Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk Ontmoetingsdag Goese Polder Openbare kennisgevingen gemeente Goes vat KOUD-ZUID E De Bevelander W dé Weekkrant dé z ARIANE MEIJER j Bz Woensdag 27 juni 2007 - Pagina 8 West 02-07-07 13:00 uur 09:00 uur 03-07-07 De Poel 04-07-07 13:00 uur Café Oosthoek (lopend) 10-07-07 09:00 uur Troelstralaan 1 - te voet Goese polder 08:30 uur 11-07-07 11-07-07 14:00 uur '17-07-07 Oost 13:00 uur 15-08-07 08:30 uur 17.00 - 20.00 uur 20.00 - 01.00 uur Tot ziens op 30 juni! De populariteit van spannende boeken stijgt alleen maar. Het aanbod groeit minstens zo snel als de vraag, net als de verschei denheid. De Maand van het Spannende Boek draagt daar ongetwijfeld ket: 'gewoon goed' (standaard), 'gewoon slecht' (ingrijpmoment) of 'plus' (extra goed). Kleine ur gente zaken worden meteen aan gepakt. Ook deze zomer gaan we weer alle wijken en dorpen door. Het thema voor deze zomerschouwronde is: "begaanbaarheid voetpaden". Hier onder vindt u de data waarop de zo- merwijkschouw plaatsvindt. De resultaten van de eerste schou- wronde staan op www.goes.nl Onder bouwen en wonen - uw leefomge ving. aan bij. Een groot deel van de boeken, die in aanloop naar de maand juni verschijnen, betreft vertalingen van buitenlandse thrillerauteurs. Een selectie daarvan is op deze pagina bij een gebracht. OOSTERLAND LACE RAMPERTSEWEC 15 BEL 0111-643077 www.oebruinespeeltoestelien.nl wijk/ dorp 's Heer Hendriks kinderen Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge Noordhoek (incl. haven) Kern en Kernwinkelgebied Gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 18 juni 2007 beslo ten gehandicaptenparkeerplaatsen te reserveren op het kenteken van: twee gebruikers wonende aan de Oude Singel in Goes een gebruiker wonende aan de Abel Tasmanstraat in Goes Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belangheb bende tegen deze besluiten een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt gedurende zes weken na deze publicatie ter inzage. datum schouw verzamelplaats start schouw Wijkcentrum "De Westkant”, Evertsenstraat 15 - te voet Schouwpunt 1: Van Doorne- straat/Dr. A.F. Philipsstraat Schouwpunt 1: Ringbaan Oost Noordhoeklaan Wijkinfowinkel Goed Oost, 's Heer ELsdorpweg 12-per fii Schouwpunt 14: grote Markt/ Lange Kerkstraat - bij Stadhuis - te voet De Griffioen (per fiets!) De boeken verschillen aan zienlijk van elkaar maar hebben ook opmerkelijke overeenkomsten. In Koud-Zuid wordt de echtgenoot van Donia geli quideerd, in De erjziisters heeft de verdwenen vriend van Isabelle het leven gela ten. Beiden blijken een le ven geleid te hebben waar de dames geen weet van hadden. Zowel Donia als Isabelle gaat uiteindelijk op zoek naar de waarheid. Ariane Meijer, Koud-Zuid, Uitleen medewerker speel-o-theek Wemeldinge (468) Klusjesman bij dagactiviteitencentrum (462) Handige Harry voor derde wereld organisatie (466) Onderhoudsmedewerker terrein (461) Ondersteuning computercursus senioren (467) Internet blogger (465) Facilitair medewerker (443) Gymnastiek bewegingslessen voor de jeugd (360) Ons adres is de 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. U bent van harte wel kom om een kijkje te nemen in de vacaturebank. Inloopspreekuur: dinsdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur.’Wilt u liever op een ander mo ment langskomen dan kunt u ons daarvoor dagelijks bellen van 9.00 tot 14.00 uur tel. (0113) 27 71 11. Indien u als organisatie een vrij williger zoekt, dan kunt u bij het Steunpunt (gratis) een vacature plaatsen, vrijwilligers@smwo.nl of www.smwo.nl voor meer vacatures. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Robert Schumanlaan 19 in Goes: 1 kastanje Zomerweg 4 in Kloetinge: 1 berk en voor de volgende gemeentelijke bomen: Houtkade in Goes: 1 els Rooseveltlaan 19 in Goes: 1 els (deze wordt vervangen) Europalaan/Adenauerstede in Goes: 8 stuks esdoorn (deze worden vervangen) Schengestraat/Rommerswalestraat in Goes: 1 sorbus (deze wordt herplant) Troelstralaan 40 in Goes: 1 iep (deze wordt vervangen) Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 25 juni 2007 kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwaren- termijn is verstreken of, als er bezwaar is ingesteld, tot op het bezwaar is beslist. Informatie: afdeling Openbare Ruimte, tel. 24 97 70. Intrekken kapvergunningen Het college heeft besloten de volgende kapvergunningen in te trekken: Kortedijk/Bijsterweg in Wolphaartsdijk: 1,4 ha beuken, eiken, Van m; zijn he laire ei de pro Bij sle Symfoi Deelna een os Aanme tie: S a.fertc di b; die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht. Een beroepschrift kunt u richten aan de Raad van State, afdeling be stuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling be stuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergun ning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Informatie: tel. 24 98 27. tijd schouw Vo Bui We' jun voc De: Vai Ge- Alt hei tij' bl dl hi zi h Milieuvergunning Anthony Fokkerstraat 77A Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vandaag het besluit op een aanvraag om milieuvergunning van Mol Schudde= beurs, Kloosterweg 11 in Noordgouwe ter inzage ligt. Het is een uitbreiding van het bestaande tankstation met een aardgasvulstation op het adres Anthony Fokkertstraat 77A, 4462 ES Goes. De aangevraagde vergunning voor de hele inrichting is voor het veranderen van een aardgas-, benzine-, diesel- ep LPG-tanksta- tion voor motorvoertuigen (art. 8.4 lid 1 Wm). Besluit Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning verleend. De vergunning wijkt af van het ontwerp, zoals wij dat eerder ter inzage hebben gelegd. Inzage De vergunning, voorschriften en andere daarop betrekking hebben de gegevens liggen gedurende de bezwarentermijn ter inzage. Beroep Tot en met 7 augustus 2007 kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door belanghebbenden: a. die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit; b. die aantonen dat zij rede lijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen; c. uitgeverij Sirene, 17,95 eu ro. Evelyn de Ruyter, Deerfzus- ters, Valerius uitgevers, 13,90 euro. 'zj de in de buurt van Rotterdam (Schiedam en het Westland). Heel verschillend qua locatie maar voor beide geldt dat de couleur locale bijdraagt aan sfeer en spanning. Op 30 juni a.s. organiseert de werkgroep ontmoetingsdag Goese Polder (de Ruilwinkel, Surantar, Marokkaanse stichting en Turkse Stichting en wijkinfowinkel) een ontmoetingsdag voor alle wijkbewoners (jong en oud) op het wijkinfo-plein (Kuyperlaan) in de Goese Polder. Deze dag is mogelijk dankzij een bijdrage van de BuurtBonus. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen aan onze activiteiten of om eens een kijkje te komen nemen. Wat kunt u zoal verwachten: 9.00 - 13.00 uur 14.00 - 16.30 uur Tijdens het spri beleid i college, Links vi breiden onder d ties var met de comput regelini Tijdens slechte ge deel De gerr het ev( een wa een VJ door jc films w schepe Verder bij de Goes, I len gro pings I ÜTFRAiRE THtlllEK ..LI In de zomer van 2006 hebben we voor het eerst in elke wijk en in elk dorp van de gemeente een zo genaamde "wijkschouw" georga niseerd. Medewerkers van de af deling Openbare Ruimte aangevuld met bijvoorbeeld ver tegenwoordigers van de bewo nersorganisaties, lopen met pen en papier via vaste punten door wijk of dorp. Zij controleren de kwaliteit van de leefomgeving. Beoordeeld worden de bestrating, het groen, afvalbakken, verlich ting, zwerfvuil en het straatmeu- bilair. Ieder punt krijgt een eti- Ook spanning van Nederlandse bodem is er Volop. Zo versche nen de afgelopen maanden Koud-Zuid van Ariane Meijer en De erjzusters van Evelyn de Ruyter. Het eerste boek speelt zich af in Amsterdam, het twee- Info Goes ;:<g Rommelmarkt met artikelen uit de Ruilwinkel Kinderfeest voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar met springkussen, spelletjes, knutselen, suikerspin etc. Wijkbewoners ontmoeten elkaar met een hapje en een drankje Er worden lekkere hapjes geserveerd uit de Nederlandse, Surinaamse, Turkse en Marokkaanse keuken Salsa-avond in het wijkgebouw met medewerking van de bekende dj Celso Vragen over de organisatie: tel. 06 25 23 02 98. Informatie over het programma: Wijkinfowinkel, Coby Breen, tel. 25 12 54 gast»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 8