De Waard is held Dancetour Goes Actie Ter Weel QAWEWUg gjQ.' a A- En nog thuisbezorgd ook? GRATIS MAALTIJD Een heerlijk diner voor €5,85’? 22 44 88 O s gratis toegankelijk GOES Probeer dan nu of de maaltijdservice van Zorggroep Ter Weel iets voor u is. Dancetour KidsRights VOOR ALLE NIEUWE KLANTEN TEL. 0800 TE KOOP (I melden via www.dancetour.nl. dé Weekkrant Bestel 4 maaltijden en betaal er 3! VOOR MEER INFORMATIE BELT U GRATIS 0900 - 563 83 00 www.stienstra.nl GOES - Het Dancetour-con- cept is eenvoudig: top DJ’s die overdag optreden op een centrale buitenlocatie in de stad, die voor iedereen gratis toegankelijk is. Dit jaar vor men van eind april tot eind augustus de centra van ne gen steden het decor voor de internationale DJ-top op dance-gebied. Het dancefestijn wordt geopend door DJ Rafaël Frost. Vervolgens is het de beurt aan de winnaar van de DJ contest. Daarna neemt Dazzle het over. Deze DJ uit Bre da staat na het succes van vorig jaar in Goes, wederom op het po- Vlaamse DJ Fred Baker sluit Dan cetour Goes af. Fred Baker sloot Dit jaar steunt Dancetour de organisatie KidsRights. Kids Rights steunt bestaande, goed lopende, lokale organisaties, die directe hulp bieden aan kinderen. Kinderen die een of meer van de vijf basisbehoef ten of basisrechten moeten missen: Gezondheidszorg, Voeding, Onderdak, Scholing en Bescherming. Vaak kun nen zij met relatief eenvoudi ge middelen grote stappen verder geholpen worden en krijgen zij zo een kans op een toekomst. Tijdens Dancetour Goes wordt gecollecteerd voor het project Nkosi’s Ha ven in Zuid-Afnka. consul in Australië, is geschrok ken van de schietpartij in Mel bourne. “Het gebeuren heeft ie dereen in Melbourne en Austra lië aangegrepen. Dit is geen land waar ze onschuldige pas santen beschieten. Men ziet het als iets erg uitzonderlijks. Het consulaat is vorige week maan dag laat op de hoogte gebracht dat het om een Nederlander ging. Dinsdagochtend heb ik Paul de Waard direct bezocht en met de doktoren gesproken over zijn toestand. Het consu laat heeft direct via de ambassa de het Ministerie van Buiten landse Zaken in Nederland op de hoogte gebracht. Nadat de familie via de politie van Mid delburg in kennis was gesteld, heb ik contact opgenomen met ze om deze mensen zo goed en eerlijk mogelijk op de hoogte te Wandelroute in het licht van De Ruyter VLISSINGEN - Wandelend ken nismaken met het heden en het verleden van de maritieme stad Vlissingen kan tijdens de nieu we wandelroute. Deze voert de wandelaars langs de restanten van de 17e eeuw en het geboor tehuis van zeeheld Michiel de Ruyter. De wandeling is voor 1,95 euro te koop bij de vestigin gen van de VW Walcheren en Noord-Beveland. De route be gint direct bij het VW aan de Oude Markt in Vlissingen en gaat van daar langs de huizen van de rijke redersfamilies en de pakhuizen, het museum en de kaden. In de beschrijving staan bijzonderheden over de huizen die te zien zijn en over het geen op het water is gebeurd. Spirituele healing VLISSINGEN - In de Blauwe zaal aan de Zuidbeekseweg in Vlissingen is vandaag (27 juni) een spirituele healingavond. De avond wordt verzorgt door me dium en reikimaster Ger de Pij per. Tijdens deze avond zal er samen met het team van spiri- tueelcentrum II Delfino gewerkt worden met de onvoorwaarde lijke universele liefdes energie. Het begint om 20.00 uur en en tree kost 9,00 euro. staan honderden opbeurende lie ter plaatse”, zegt de consul, reacties. de kneepjes van het DJ-vak. Tij- afgelopen maart nog Sensation dens het evenement zullen stu- White Belgium af. denten ook mee werken aan het Goes en omgeving zijn in de kamer van de Zeeuwse rugzak toeristvol met kaarten. Hij krijgt consulaat natuurlijk hotels ge- bloemen en op de site van de boekt en was er een contactper- manier helpen zij mee het evene- Australische krant Herald Sun soon en bewaking voor de fami- Verenigde Staten en Canada. De ning en geeft de bezoekers de ment te promoten onder de be- kans gratis kennis te maken met volking van Zeeland. Om ook reacties. Nieuwland zegt betrokken te Dancetour ambassadeur te wor- blijven bij de familie. Onder an- den kunnen jongeren zich aan- uitzonaerlijK dere voor het assisteren bij H. Nieuwland, de Nederlandse persconferenties en contacten. “De plek waar Paul is beschoten staat bekend als een kantoren- buurt van hoge kwaliteit in het centrum van Melbourne. Austr alië ziet De Waard als held en dat is hij ook. De enorme hoe veelheid post die hij in het zie kenhuis heeft ontvangen wijst daarop. Ook Nederland mag trots op hem zijn. Wij verwach ten dat Paul in Australië blijft totdat hij gezond genoeg is om zelf terug naar Nederland te rei zen”, aldus de Nederlandse consul. GOES - Jong DJ-talent uit de pro vincie Zeeland krijgt ook dit jaar Toen ik net van de schietpartij hoorde dacht ik: ‘Was maar doorgelopen.' Ik hoop dat het weer snel goed met hem komt. Dat hij in Australië een held is kan ik mij voorstellen. Je hoort vaak dat de mensen inderdaad gewoon doorlopen, omdat ze bang zijn om een mes in hun rug te krij gen. Dat helpen wat hij heeft ge daan past bij Paul, zoals ik hem ken”, zegt Potin. Geschrokken Zijn werkgever J. Duvekot van restaurant en dijkpaviljoen Westkaap in Westkapelle weet dat zijn personeel enorm is ge schrokken van het nieuws uit Australië. “Paul werkte tot zijn vertrek bij mij in de bediening. Zijn collega’s kijken uit naar de dag uit dat hij na een jaar terug komt en hier de draad oppakt. - houden. Ook toen de familie Wij willen hem graag weer zien onderweg was naar Australië, en volgen alles op de voet. Dat heb ik hun boodschappen door ze hem daar als held zien vind ik kunnen sturen toen wij wisten een goede zaak. Hij kiest er niet dat Paul buiten levensgevaar voor om in de problemen te ko- verkeerde. En ook toen de dader men. Hij wil helpen en dat is was gearresteerd om ze meer op een nobele gedachte. Paul heeft hun gemak te stellen. Bij aan een heel goed karakter. Hij staat komst in Melbourne hebben we hier ook altijd klaar om anderen via de luchthaven, politie, dona te helpen. Wij hebben een grote ne en immigratie speciale ar- kaart naar hem gestuurd”, ver- rangementen gemaakt om de telt zijn baas in Westkapelle. E Ferry Corsten en Marco V op de Grote Markt in Goes. Op zondag de kans een optreden te winnen 29 juli vind de derde editie van het gratis toegankelijke evene ment Dancetour Goes plaats, foto's mark van etten familie zo snel mogelijk en niet via de terminal en wachtende ceerd. Om zes uur is het de beurt Zeeland, de regionale school voor publieksonderzoek. Jongeren uit Inmiddels hangt de ziekenhuis pers naar het ziekenhuis te aan Ferry Corsten, nummer 6 DJ middelbaar beroepsonderwijs, Goes en omgeving zijn in de kamer van de Zeeuwse rugzak- brengen. Daarnaast heeft het van de wereld! Deze Rotterdams DJ is op Dancetour Goes net te- op Dancetour Goes. Op de websi te www.dancetour.nl kunnen zij informatie vinden hoe ze hun sets kunnen insturen, die dan via de Dancetour webradio online kunnen worden beluisterd. Be zoekers kunnen vervolgens hun - - I I stem uitbrengen op de beste set |A ^11 O De winnaar van deze DJ Contest ICz* mag dertig minuten optreden op Dancetour Goes om zichzelf te dium. Het is Stichting Dancetour bewijzen. gelukt om top DJ’s Marco V en Ferry Corsten naar de Grote Jongeren participatie Markt in Goes te halen. Deze De insteek van Stichting Dance- twee DJ’s zijn bijna niet in Neder- tour is om door middel van diver- land te zien. Óm half vijf ver- se participatieprojecten, jonge- schijnt Marco V achter de draai- ren actief te betrekken bij het eve- tafels. Hij heeft net zijn nieuwe al- nement in hun eigen stad. Zo or- bum Combinations III gelan- ganiseren studenten van het ROC een DJ Workshop. Deze works- voorbereiding ook actief als Dan hop op het evenement is onder cetour ambassadeur. Op deze rug van een lange trip door de begeleiding van DJ Erik de Ko- Woensdag 27 juni 2007 - Pagina 21 De Bevelander Dancetour richt zich op 1 Informatie: 0651.53.20.36 Stienstra beleggingen bv - VERVOLG VAN VOORPAGINA Hornikswei 52 indien u 65+ of minder valide bent, anders betaalt u €6,20 Huurkoop mogelijk vanaf 375 p/m2 Prijs 67.500,- k.k. excl. BTW Kruisstraat 56 te Heerlen. Tevens specialist in onafhankelijk hypotheekadvies. Op ruim perceel gelegen eengezinswoning. Koopsom 182.500," k.k. U bent van harte welkom tijdens ons Open Huis op woensdag 4 juli 2007 van 16.00 tot 17.00 uur. Arnestein-Middelburg Bedrijfunits schakelbaar 72 m2 Per direct Ideaal voor opslag/boot/caravan etc. ORGGROEP jongeren

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 21