ll ll seriemoordenaar 'VröTe Vergadering gemeenteraad op 7 juni Openbare kennisgevingen 'Schouwen' op schoon, heel en veilig I .T..“!.“.“:f.“.7.gemeente Goes Ir De Bevelander Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk dé Weekkrant bifrr r Regisseur David Fincher (Fight Club, Se7en) heeft het waargebeurde verhaal over een beruchte, nooit gepakte serie- moordenaar verfilmd. Zodiac gaat over de moordenaar die in de jaren '70 de straten van San Francisco onveilig maakte. Hij selecteerde schijnbaar wil lekeurig z'n slachtoffers en liet na een gruweldaad vreemde aanwijzingen en brieven achter. Dit, en het feit dat hij nooit gepakt is, maakte van de 'Zodiac Killer' een legendarisch £7 moordenaar. Met in de hoof- W drol Jake Gyllenhaal die gef- ascineerd raakt door de teke- ningen en de mysterieuze co- des probeert te ontcijferen en Robert Downeyjr. als cynische jour nalist de zaak aangrijpt om z'n carrière uit het slop te trekken. gemeente Goes Woensdag 30 mei 2007 - Pagina 9 ff üb Voor juni staan de volgende data gepland: datum verzamelplaats start 25 juni 13:00 uur Zuid 27 juni 08:30 uur FOTO: WARNER BROS PARAMOUNT PICTURES. Op donderdag 7 juni vergadert de gemeenteraad in het Stadskantoor. De vergadering begint om 13.30 uur en is openbaar. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken inzien bij de publieksbalie. Op de middag van de vergadering liggen de agenda's en stukken op de publieke tribune. De agenda ziet er als volgt uit: Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. Burgemeester en Wethouders van Goes Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Gerbrandyhof 1 te Goes: 1 berk Oostsingel 156 te Goes: 1 moerascypres L. de Colignylaan 2-4 te Goes: 4 esdoorns (worden herplant) Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning op 29 mei kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De wer king van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwaren- termijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Informatie: afdeling Openbare Ruimte tel. 24 97 70. stukken behorende bij de melding is naar ons oordeel voldoende aangetoond dat de veranderingen geen dan wel uitsluitend gunsti ge gevolgen hebben voor het milieu en dat de milieuvergunning naar ons oordeel ook niet gewijzigd hoeft te worden. Inzage en bezwaar/beroep Tijdens de bezwaar/beroepstermijn bij de Publieksbalie. Belangheb benden kunnen bezwaar en beroep instellen tot zes weken na de datum van publicatie. Gemotiveerd bezwaar moet worden gericht aan burgemeester en wethouders. Schorsing en/of voorlopige voor ziening kan tegelijkertijd worden aangevraagd bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. moet u dit voor aanvang van de vergadering melden aan de griffier, tel. 24 96 10 onder opgave van naam, adres en het onderwerp waaro ver u het woord wilt voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. Wilhelminadorp Kattendijke 's-Heer Arendskerke - Eindewege - Lewedorp Noord 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ook deze zomer gaan we weer alle wijken en dorpen door. Het thema voor deze zomerschouwronde is: "begaanbaarheid voetpaden". De resultaten van de eerste schouwrondes staan op www.goes.nl onder bouwen en wonen - uw leefomgeving. E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl 05 juni 13:00 uur 12 juni 13:00 uur 18 juni 13:00 uur 19 juni 13:30 uur 20 juni 13:30 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Za 10.00 - 12.00 uur Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Oude Rijksweg Slotstraat - te voet De Pit - per fiets Langeweide - per fiets Wagnerlaan - per fiets Goese Meerlaan Nieuwe Diep - per fiets Wilhelminahuis - te voet Blokhuis - te voet Melding verandering inrichting (art. 8.19 Wet milieubeheer) Wij ontvingen van N.V. DELTA, Anth. Fokkerstraat 8 te Goes een mel ding voor het veranderen van hun bedrijf. De verandering houdt in dat: opslag van zand niet meer op het terrein plaatsvindt; de zuur- kast in het magazijn is verwijderd; de vloer in gebouw E vloeistof dicht is; er portacabins bijgeplaatst worden; er een 60 kVa nood- stroomaggregaat geplaatst wordt. De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor het be drijf verleende milieuvergunning van 17 oktober 2002. Maar in de Vrijstelling bestemmingsplannen Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat zij van plan zijn vrijstelling te verlenen van: het bestemmingsplan "West" voor de bouw van zorgcomplex Den Berg aan de Rommerwalestraat 1 te Goes. Het zorgcomplex bestaat uit vier gebouwen voor de huisvesting en dagbesteding van cliënten van stichting De Zuidwester. het bestemmingsplan "Oost II" voor de bouw van 13 apparte menten op de hoek Oostsingel/Voorstad/Kamperfoeliestraat te Goes. Met ingang van 31 mei 2007 liggen de stukken zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u een schriftelijke of mondelinge ziens wijze op het plan indienen bij het college van burgemeester en wet houders. Informatie: mevrouw mw. F.E.W. van Dijk, tel. 24 96 73. Vaststelling agenda De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Vragenuur voor leden van de gemeenteraad Aan het begin van de vergadering is er een vragenuur voor gemeente raadsleden. Spreekrecht burgers Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers gezamen lijk maximaal dertig minuten het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, Bouw transformatiehuisje Bleekveld Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 50, lid 5 van de Woningwet, bekend dat zij van plan zijn medewerking te ver lenen aan de bouw van een transformatorhuisje naast en op het ter rein van het theater "De Mythe" aan het Bleekveld in Goes. Dit transformatiehuisje is nodig om de directe omgeving van stroom te voorzien. Vanwege de strijdigheid met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Binnenstad-Centrum, gedeelte Bleekveld 2006" is het noodzakelijk de aanhoudingsplicht te doorbreken door toe passing te geven aan artikel 50, lid 5 van de Woningwet. Met ingang van 31 mei 2007 liggen de stukken zes weken ter inza ge. Gedurende deze termijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze op het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Informatie: mevrouw mr. F.E.W. van Dijk tel: 24 96 73. Melding besluit landbouw voor tijdelijke opslag van vaste meststoffen Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is ontvangen van: Fa. Westplate-Schipper, Bouwensputseweg 2 te Wolphaartsdijk voor de tijdelijke opslag van schapenmest op een perceel gelegen aan de Bouwensputseweg, kad. bekend gemeente Goes, sectie AE, nummer 613. Inzage De melding ligt van 30 mei tot en met 12 juni 2007 ter inzage. Voor informatie over deze meldingen kunt u contact opnemen met tel. 24 97 18. Onderwerpen Programmaverslag en -rekening en resultaatbestemming 2006 Reactie college op verslag van bevindingen programmaverslag en -rekening 2006 Perspectief nota 2008 en algemene beschouwingen In de perspectiefnota 2008 wordt de verwachte financiële situatie weergegeven. Op basis van die verwachting wordt de begroting 2008 opgesteld. Daarin zijn ook opgenomen de belastingvoorstel len voor 2008. De begroting 2008 is het huishoudboekje van de gemeente voor het jaar 2008. de gemeenteraad reageert dan op de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders. Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Postbus 2118 4460 MC Goes wijk/dorp Kloetinge en Oostmolenpark Overzuid en Ouverture Goese Meer In de zomer van 2006 hebben we voor het eerst in elke wijk en in elk dorp van de gemeente een zogenaamde "wijkschouw" georganiseerd. Medewerkers van de afdeling Openbare Ruimte aangevuld met bijvoor beeld vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties, lopen met pen en papier via vaste punten door wijk of dorp. Zij controleren de kwa liteit van de leefomgeving. Beoordeeld worden de bestrating, het groen, afvalbakken, verlichting, zwerfvuil en het straatmeubilair. Ieder punt krijgt een etiket: 'gewoon goed' (standaard), 'gewoon slecht' (in- grijpmoment) of 'plus' (extra goed). Kleine urgente zaken worden me teen aangepakt. Vrijwillige ouderenadviseur (454) Vrijwilligers dagbesteding verstandelijk gehandicapten (427) Vrijwilligers Zomerspektakel Brede School (351) Zwemvrijwilligers verstandelijk gehandicapten (429) Vrijwilligers kindervakantieweek Goes Zuid (368) Maatjes voor jeugd en jongeren (379) Twee chauffeurs voor vervoer honden van asiel in Spanje naar Nederland (458) Asielmedewerker in Spanje (457) Penningmeester voetbalvereniging Kloetinge (459) 10. Leider van de welpen bij de scouting (453) Ons adres is de 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. U bent van harte wel kom om een kijkje te nemen in de vacaturebank. Op dinsdagmorgen is het inloopspreekuur van 9.30'tot 12.00 uur. Wilt u liever op een ander moment langskomen, dan kunt u ons daarvoor dagelijks bellen van 9.00 tot 14.00 uur tel: 27 71 11. Organisaties die een vrijwilliger zoe ken, kunnen gratis een vacature plaatsen. E-mail vrijwilligers@smwo.nl. Website www.smwo.nl voor meer vacatures. Tel: (0113) 24 96 00 CalamiteitenteL: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten Info Goes <5

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9