Proef het landleven de Bevelenden I Voor begrip en kennis r t Zorg in de uitvaart Eventjes alles vergeten Trimmen met Snuffel I Uit het Zakenhart van... visserij voor werkstukken LI De Bevelander dé Weekkrant Flinke winst Zeeland Seaports cG. Wat levert uw bedrijf op? Wereld stopt met roken Woensdag 30 mei 2007 - Pagina 24 De familie Provoost in Landwinkel Weststrate. foto: leon janssens lan Roeland, foto: leon janssens VLISSINGEN - De Zeeuwse Visveilingen spelen in op de vraag naar educatieve informatiebronnen voor volwassenen, maar zeker is er een nieuwe website ontworpen door Interact Network Onlangs ging die site online. GOES - Dinsdag 29 mei was voor de tweede maal de na tionale Verwendag voor Vrouwen met kanker, de Viva La Donna Day. Salon La Ligne aan de Anthony Edenlaan. 18 in Goes ont ving zeven vrouwen die gratis een speciale behan deling kregen. “Allemaal af gestemd op wat de huid trimster. Ik doe vakkundig alle voorkomende werk zaamheden zoals wassen, epileren, plukken, nagels knippen. Trimmen is goed voor de hygiëne en de hond is dan netjes verzorgd." Klanten kunnen hun hond brengen en ophalen, alleen op afspraak. De Snuffel is te bereiken via 0113-316779. ducten vormen samen het win kelplezier bij Landwinkel West strate. MIDDELBURG - Fruitbedrijf Weststrate aan de Sandberg- laan 10 in Middelburg (richting Sint Laurens) heeft sinds 1 mei de naam Landwinkel Weststra te gekregen. Daarmee is het be drijf de eerste boerderijwinkel in Zeeland die aangesloten is bij de formule van Landwin- kels. Door de aansluiting bij deze nieuwe formule zijn er nu, naast boerderijproducten uit j GOES - Ze vinden hun oor- I sprong in Oostburg. Daar I begon aannemerij Verstra- eten, ongeveer een kwart eeuw geleden, zich te spe cialiseren in funderings- technieken. De grote inno- vatie-impuls kwam met de overname van het machine- bouwgedeelte door IHC. En onder de naam IHC Fundex Equipment opereert het be drijf nu internationaal van uit Goes. De familie Provoost staat er al tijd klaar voor hun klanten. Landwinkel Weststrate is be- wordt hier ontworpen, ge bouwd en afgetest. Waar nodig aan maakt: het Eductiecentrum. Hier vinden kinderen een geschreven in op de kinderen aangepaste taal en bevatten meer dan voldoende informa tie om een spreekbeurt of werkstuk mee te kunnen ma ken. Met de nieuwe website hoopt Lokerse niet alleen meer ken nis over de visserij te versprei den maat ook begrip te kwe ken. De website laat namelijk een onderscheid zien in de soorten visserij en de vangst- gebieden. Zo ontstaat volgens Lokerse een reëler beeld van de werkelijkheid. Ook hoopt hij de terugloop van het visse- rijonderwijs en dus het gemis van jongeren in de visserijsec tor om te buigen. reikbaar via: 0118-640022 en de website: www.weststrate.land- winkel.nl. genlijk alleen gebruikt wordt bij grote bouwprojecten nu zo dicht bij te zien is. We zijn niet echt een bekende naam in Zee land. Dat hoeft door de aard van ons product ook niet zozeer. Maar het is wel mooi om te laten zien waar we in Zeeland ook groot in zijn. Wereldwijd heeft onze bekendheid zich in de af gelopen jaren fors vergroot en is IHC Fundex snel gegroeid en nog steeds groeiende. Onze werknemers zijn allemaal be trokken mensen die het product van idee op kantoor zien groei en tot de kolossen van soms wel honderd ton op ons terrein." Manette Straver van La Ligne. foto: leon jannsens Een zojuist getrimde koningspoedel, foto: leon janssens BORSSELE - De winst van Zeeland Seaports bedroeg vorig jaar 7,7 miljoen euro. Dit resultaat valt zeventien procent hoger uit dan de ge prognosticeerde winst over het vorige jaar. Ook ten op zichte van het resultaat over 2005 (6,6 miljoen euro) deed het havenbedrijf het beter. Dit blijkt uit het concept jaarverslag. De omzet is uit gekomen op 27 miljoen eu ro. Zowel bij de havenin komsten (een omzetgroei van één procent), als bij de inkomsten uit de uitgegeven gronden (een omzetgroei van veertien procent) werd een groei bereikt die uitein delijk zes procent meer is dan aanvankelijk werd be groot. T GOES - De komende jaren zullen meer dan honderd duizend ondernemers hun bedrijf beëindigen. De ver wachting is dat ook in Zee land een flink aantal onder nemers een punt achter hun carrière zetten. Veel onder nemers zullen daarom de komende jaren hun bedrijf in de etalage zetten. Daarom organiseert de Kamer van Koophandel op dinsdag 22 mei in Goes de bijeenkomst Wat levert uw bedrijf straks op? De ondernemer krijgt te horen hoe hij de waarde kan bepalen en wat het op kan leveren. Ook is er informatie over de juridische en fiscale aspecten. GOES - De volledige verzor ging van begrafenissen en crematies in Midden-Zee- land kan vanaf 1 juni ver zorgd worden door Roeland Uitvaart Zorg, aan de Antho ny Edenlaan 21 in Goes. “Vanaf het moment van overlijden tot de dag van de uitvaart wordt alles door mij, in samen- GOES - Tijdens de Wereld niet rokendag donderdag 31 mei begint Prostop Laser- therapie een actie om extra geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. De Goese wethouder Adriaanse (Ge zondheidszorg) verricht om 9.00 uur in de praktijk aan het Geldeloozepad in Goes de aftrap. In de maand juni kunnen rokers een gratis koolmonoxide (CO)-test doen in de praktijk, waar mee nagegaan kan worden hoe schoon de longen zijn. Uitvaartzorg Begrafenissen Crematies Rauwtranspcrten 0113-2315 77 Kolos in de wereld KAPELLE - Marieke Boon opende begin mei haar Hondentrimsalon De Snuf fel aan de Spaarlingstraat 11 in Kapelle. Twee jaar was zij in opleiding in Oud-Be- ijerland en liep daar ook stage. "Theorie deed ik in Bunnink. Best een pittige opleiding maar nu ben ik gediplomeerd honden- F. Lokerse, algemeen directeur nand in het bijzonder. Daar van de Zeeuwse Visveilingen naast is er speciaal voor de vond het tijd voor een nieuwe jeugd een apart onderdeel ge- website. De vorige was niet meer actueel. Daarnaast is er een fusie geweest tussen de compleet overzicht van diver- vismijnen van Breskens en se aan de visserij gerelateerde Vlissingen en is er in de visse- onderwerpen. De teksten zijn kan hebben”, zegt Mariette Strayer van La Ligne. “Dat heeft te maken met de be- de regio, ook streekproducten handeling en de ziektever- uit andere provincies te koop, schijnselen. Daar ga ik De geur van verse groenten en voorzichtig mee om. Men- fruit, de smaak van huisge- sen iets leuks, iets extra’s maakte appelsap en jam en de geven, dat vind ik belang- heerlijke Zeeuwse streekpro- rijk." Meer info: www.sa- lonlaligne.nl of 0113- 212345. Directeur Reggie Thomeas is en blijft Zeeuw en dan met name Zeeuws-Vlaming. Nuchter, be scheiden en met beide benen op de grond, ook al is hij met zijn spraak met de nabestaan- product op vele plaatsen in de den, geregeld en verzorgd", wereld bekend. Reggie: “IHC zegt Jan Roeland. “Ook daar- Fundex Equipment ontwerpt, na sta ik klaar voor nazorg en produceert en levert funde- voor hulp bij diverse admini- ringsmachines en accessoires, stratieve zaken.” Roeland Alle producten worden ontwik- Uitvaart Zorg voorziet ook in keld aan de hand van ruim 35 Fundex is in Zeeland weinig bekend maar in het buitenland een begrip, foto: feuce buonadonna een uitvaartverzekering via jaar ervaring en kennis op het een landelijke uitvaartverze- keraar. Info www.roeland- uitvaart.nl of 0113-231577. rijsector ook veel veranderd. Op de site www.zeeuwsevis- veilingen.nl staat informatie over de visserij in het alge meen en de visserij in Zeel- ook voor de jeugd. En dus $jte met jpfg IC Al« AA1-» 1 Al 11 TA «trz^Gci+A w gebied van funderingstechnie- ken. We beschikken over een ei- genR&D afdeling, waar we met besteden we werk uit de nieuwste software en appara- Zeeuwse bedrijven. We werken tuur de meest nauwkeurige be- met vijfenveertig vaste mede- L rekeningen en tekeningen werkers. De machines worden r maken. Niet alleen het ont- geëxporteerd naar onder andere werp maar ook de pro- Rusland, Esdand, Letland, ductie en het assemble- Duitsland, België, Frankrijk, ■Wf* ren vindt in Goes Turkije, Nigeria en Amerika.” plaats. De serviceafde- Het toeval wil dat een pas nieu- ling bestaat uit een aantal we machine als eerste verkocht zeer ervaren technici die zo- is in Nederland. En nog toevalli- wel in Nederland als in het bui- ger dat die zijn eerste werk- tenland, service en reparaties zaamheden uitvoert op het pro- verrichten. Het bijzondere is dat ject Molenhof in Zaamslag hier wij ons product volledig in Zee- in Zeeland. Reggie: ”We zijn er land produceren. Elk onderdeel trots op dat deze machine die ei-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 24