Moderne historie 949 EM-TE Bekendmaking ECONOMY PAC. STUNT! STUNT! STUNT! STUNT! STUNT! Zeeuws Museum opent met een feestprogramma uur zijn kinderen uitgeno digd om zeven heldenda- dentochten met leeuwen, draken, olifanten en goud vissen te maken. Op don derdag geeft Katie Heyning, auteur van het nieuwe boek ‘De tapijten van Zeeland’, .35 De Bevelander Rijkswaterstaat dé Weekkrant 50% KORTING SUPERMARKTEN SLIJTERIJEN In het Zeeuws Museum leggen medewerkers de laatste hand aan de inrichting van de collecties, foto: izaak verkeste scholen, voortgezet onder wijs en hoger onderwijs ko men kennismaken met het nieuwe onderwijsprogram ma van het museum. Op woensdag 6 juni is het Die rendag. Van 13.00 tot 17.00 APPELKRUIMELVLAAI 4t99 SAUCIJZEN BANANEN per kilo DUBBELFRISSS uee- EDET FRIENDLY TOILETPAPIER pak 24 rollen 4^ twee lezingen. Aansluitend is er een speciaal georgani seerd programma met voor drachten. Onder de titel ‘De Ingreep’ hebben onder meer de dichters H.H. ter Balkt en Arjen Duinker een favoriet wandtapijt als uit gangspunt genomen. Spec taculair is de modeshow geïnspireerd op de Zeeuwse dracht vrijdagavond op het Abdijplein. Onderdeel van de show is de première van de modefilm ‘Going Local’ van Paul en Menno de Nooijer. Tijdens de show vindt de uitreiking plaats van de eerste Deltapas, die gratis toegang geeft tot het museum voor alle jongeren tot achttien jaar. MELKAN HALFVOLLE VANILLE YOGHURT pak 1 liter 095- GRATIS APPELKRUIMELVLAAI bij minimale besteding van 50 euro!* 1 MIDDELBURG - Karakteris tiek historisch maar in een moderne outfit. Dat is het vernieuwde Zeeuws Muse um in Middelburg dat vanaf dinsdag 5 juni weer Open is voor het publiek. Om 10.00 wordt de eerste bezoeker feestelijk ontvangen en dat is het startsein voor een week vol feestelijke activitei ten. Om 12.00 uur wordt de overdracht getekend waar mee de collectie etnografica officieel terugkeert naar het Zeeuws Museum. Een groot deel is te zien in de nieuwe Wonderkamers. Om 15.00 uur verzorgt het museum een introductieprogramma voor het onderwijs. Onder wijsgevenden van basis- ^^*21 kt Besluit inzake een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Gemeente Reimerswaal te Kruiningen .‘7 0“ Of7 Middelburg, 30 mei 2007. EM-TÉ Heinkenszand, Stenevate 2. drs. J.H.G. Jacobs Ministerie van Verkeer en Waterstaat Spaar voor superzachte baddoeken! 24 K tori* Beroep en voorlopige voorziening Tegen het besluit kan tot en met 11 juli 2007 beroep bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door: a. belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht op het ontwerp; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp; c. degenen die bezwaar hebben tegen Bij besluit van 22 mei 2007, nr. WVO 1962 is aan Gemeente Reimerswaal te Kruiningen ingevolge de Wet veront reiniging oppervlaktewateren (Wvo) vergunning verleend voor het eenmalig, tot uiterlijk vijfjaar na het in werking treden van deze beschikking, in de Oosterschelde baggeren en verspreiden van circa 25.000 m3 baggerspecie, afkomstig uit de Koningin Julianahaven, de Prinses Beatrixhaven en de Prins Willem Alexanderhaven te Yerseke. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, Van de indiener van een beroepschrift/ verzoek tot het treffen van een voor lopige voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, kunt u zich in verbinding stellen met de secretarie van de voornoemde afdeling. Het besluit wordt op 12 juli 2007 van kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voor ziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van voornoemde afdeling. Het besluit wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist. wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijker wijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht op het ontwerp. Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met ten minste een vermelding van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening van het beroepschrift, een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het kenmerk van het besluit. Terinzagelegging Het besluit, alsmede het ontwerpbesluit en andere van belang zijnde stukken liggen van 31 mei 2007 tot en met 11 juli 2007 ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen: 1. Rijkswaterstaat Zeeland, Poelendaele- singel 18 te Middelburg op vooraf gaande afspraak (tel. 0118 - 62 24 28), op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur; 2. Gemeentesecretarie van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, op werk dagen van 8.30 uur tot 12.00 uur. Op voorafgaand telefonisch verzoek (tel. 0113 - 39 50 00) kunt u de stukken ook ‘s avonds inzien. Vanille YOGHURT voordeelverpakking per kilo 499- alle smaken pak 1.5 liter 7^9 - 2?9 Wet verontreiniging oppervlaktewateren s MS I Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden. L 7 Exclusief statigeld,tabaks-, slijterij- en servicebalie-artikelen. Friendly EM-TÉ week 22. Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 mei t/m zondag 3 juni 2 2007. Prijswijziging drukfouten en uitverkocht gj voorbehouden. Alleen verkoop aan particulieren, g Aan personen jonger dan 16 jaar wordt geen 2 alcoholhoudende drank verkocht. Kijk voor meer informatie op www.em-te.nl wam*. .xS8»*’ 5.79

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 19