Trouw aan de HOR club Volharding Natuursteeniïuis «pp Crafgedenktekens Alle erelintjes die er zijn heeft Suus al De Bevelander HUIB SCHRIER 1 PIETER MARINUS SONKE .Sc M. Platier, Goes dé Weekkrant Per 1 mei 2007 ben ik gestopt als fysio-manueeltherapeut. Hierbij wilde ik iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking. De warme belangstelling tijdens mijn afscheid heb ik zeer gewaardeerd, terwijl de actie War Child een groot succes is geworden. Woensdag 16 mei 2007 - Pagina 6 dit nu al Ik In plaats van kaarten Waarde, mei 2007 j) Kapelle, mei 2007 Marie Schrier-Koster Kinderen en kleinkinderen Familieberichten bevatten mededelingen van: A. geboorte, verloving, huwelijk, jubilea, verjaardag en dankbetuiging B. overlijden, dankbetuiging en Memoriam De onder A en B genoemde advertenties zijn standaard 74 mm breed. Oplage De Bevelander 41.200 inclusief bezorging buiten de woonkernen Afsluittijden: Opgave familieberichten kan tot maandagmorgen 12.00 uur. Spoedeisende berichten kunnen tot maandag 15.00 uur worden doorgegeven. Op 30 maart 2007 hebben wij afscheid genomen van mijn innig geliefde en zorgzame man, onze pa en opa DOOR PETER DE ZWARTE GOES - Wie niet gelooft dat sporten gezond is, moet maar eens een kijkje gaan nemen bij gymnastiekver eniging Forza Gymnastica in Goes. Zonder dope en met de nodige adrenaline heeft men daar een trainster te leuk om voor de groep te staan. Dat dat wederzijds is, F gehaald en bij de sportzaal werd ze opgewacht door haar Telefoon tijdens kantooruren 0113 - 274014 Fax 0113 - 274010 E-mail: fabe@whk.wegener.nl Uw aanwezigheid, uw kaart of handdruk zullen voor ons een dierbare herinnering blijven. Hiervoor hartelijk dank. hoede, waarvoor ze onder ande re aerobicslessen en linedansen blijkt wel uit de manier waarop verzorgt. Met deze groep is ze 30 de vereniging haar de afgelopen jaar geleden begonnen. Ze da- week in het zonnetje heeft gezet, gen elkaar uit wie het het langste Met een bolide werd ze thuis op- volhoudt. Suus de Koning is nog lang niet toe aan een verzorgingshuis foto: feuce buonadonna Kijk voor op www.natuursteenhuis.nl IMr Wanneer je iemand verliest waar je heel veel van houdt, geeft het troost en steun om zoveel blijken van medeleven te ontvangen. Omdat het niet mogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, willen wij op deze manier een ieder die met ons heeft meegeleefd tijdens de korte periode van ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve zorgzame man en onze onvergefe lijke vader en opa hartelijk danken. Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat hij voor velen iets heeft betekend. J. Sonke-Wisse Corrie Sonke (in herinnering) Will Sonke (in herinnering) Jeannet Hamelink-Sonke en Dick Hamelink Marielle Hamelink en Wouter de Kort Rick Hamelink om het laatste deel van 5 hun leven rustig aan te doen, gaat Suus de Koning er groep, die een erehaag vormden nog steeds volop mee door. “Zo- om haar te verwelkomen. “Ik lang ik gezond ben, wil ik dit blij- doe dit nu al 53 jaar,” blikt Suus ven doen," vertelt Suus. Noch terug. “In het begin deed ik ver liet bejaardenhuis, noch het ver- schillende groepen, van kinde- zorgingshuis hoeft alvast een ka- ren tot volwassenen. Toen ik 65 mer voor haar te reserveren. Ze werd, ben ik gestopt met de kin- is er nog lang niet mee bezig, dergroepen.” Nu heeft ze een in dienst, die negen jaar na Voorlopig vindt ze het nog veel groep 55-plussers onder haar het einde van de Eerste We reldoorlog werd geboren. I Waar mensen van haar leeftijd het tijd vinden om zo zachtjes aan hun stoel op te gaan zoeken Goes 's-Heer Hendrikskinderendijk 117. Tel (0113) 21655? Middelburg Arnesteinweg 40. Tel (0118) 612579 (op afspraak) GOES - Suus de Koning, geboren groep oudere mensen. Maar ver in 1927, is rond 1944 op gymnas- geleken met hun trainster zijn tiek gegaan. Tien jaar ging ze les- het nog ‘jonkies’. Suus beleeft sen geven en dat werkte blijk- veel plezier aan het trainen en baar zo verslavend, dat ze er denkt nog niet aan ophouden, maar niet mee op kan houden. Ze geeft op dit moment aerobics, Begonnen bij Sparta Krabben- afgewisseld door linedansen. dijke, ging ze na haar huwelijk Haar lessen worden altijd beslo- verder bij Volharding in Goes, ten met een potje bankvolley, Deze vereniging is ze al die tijd een volleybalachtige sport, trouw gebleven, ook nadat deze waarbij banken dienst doen als vereniging opging in Forza net. “De dames zijn iedere keer Gymnastica. In het begin trainde erg fanatiek,” vertelt ze. Afgaand ze groepen in diverse leeftijdsca- op dat aspect en het feit dat ze tegorieën, maar naarmate ze ou- nog steeds gezond is, denkt ze er der werd, vielen er groepen af. niet aan om haar sportschoenen Op dit moment traint ze nog een aan de wilgen te hangen. GOES - Niet alleen de vereni ging wilde haar afgelopen week in het zonnetje zetten, ook de gymnastiekbond wilde Suus de Koning eren voor al haar werk. Het probleem was dat alle erelintjes al gegeven waren, want er zijn er niet zo veel, die drieënvijftig jaar lang voor de groep staan. Daarom ontving ze van de bond een speciale erespeld, voor haar unieke prestatie. Suus vindt alle aandacht wel I begrijpelijk, maar blijft er vrij nuchter onder. “Ik doe alleen maar oefeningen, die ik zelf nog goed kan,” vertelt zé, “Zo lang me dat lukt, blijf ik door gaan.”

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 6