Vergadering gemeenteraad 24 mei Gemeentelijke webwinkel Openbare kennisgevingen Wijken en dorpen op Goesweb.net Vacatures Steunpunt Vrijwilligers werk gemeente Goes Werkzaamheden Oosthavendijk Gemeentelijke diensten gesloten gemeente Goes Kattendijksedijk 5 12 juni Or. W. Dreeslaan 4 Nazareth 61 08-05 Piet Hefnstraat 77 08-05 Prinsenhof 4 08-05 Sluisplaat 37 08-05 Volkerstraat 1 08-05 Westhavendijk 128 11-05 TT 0p 8 mei heeft burgemeester Van der Zaag met een druk op de knop de websites van Goesweb.net officieel gelanceerd. De gemeente Goes krijgt daarmee een netwerk van wijk- en dorp-websites met elkaar verbonden door de website www.goesweb.net. De website is als portal het vertrek punt voor de websites van de Goese wijken en de dorpen. Ook is infor matie te vinden van verschillende organisaties die in Goes actief zijn. Enige tijd geleden zijn enkele Goesweb-sites al officieus van start ge gaan. Ondertussen hebben bijna alle veertien wijken en dorpen een eigen site gekregen. Goesweb is bedacht en wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De website is getinkt aan de gemeentelijke website www.goes.nl (u vindt de link op de homepage). Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: P.C. Quantstraat 32 Goes: 1 berk Prinses Irenestraat 26 Kloetinge: 1 berk Jacoba van Beierenstraat 41 's-Heer Hendrikskinderen: 1 Ja panse kers (wordt vervangen door drie bolacacia's) en 1 coni feer (wordt vervangen) En voor de volgende gemeentelijke boom: Moerbeistraat 1-a Goes: 1 sorbus (wordt herplant) Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 14 mei kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of, als er bezwaar is ingesteld, tot op het bezwaar is be slist. Informatie: afdeling Openbare Ruimte tel. 24 97 70. Vrijstellingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel ling willen verlenen van bestemmingsplan "Wolphaartsdijk" voor uitbreiding van de woning Veerweg 4 te Wolphaartsdijk. Het ont werpbesluit en de relevante stukken liggen van 16 mei tot en met 28 mei 2007 ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijzen over het ontwerpbesluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via tel. 24 97 09. 08-05 08-05 08-05 08-05 08-05 10- 05 11- 05 11-05 08-05 09-05 09-05 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het plan heeft be trekking op de bebouwde kom van het dorp Kloetinge en het sportpark Wesselopark. Het bestemmingsplan heeft een beheersmatig karakter, waarbij de bestaande situatie zoveel mogelijk is vastgelegd. Geduren de deze termijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze op het ontwerp indienen bij de gemeenteraad. Voor informatie kunt u te recht bij dhr. R.D.J. temmens, afdeling stadsontwikkeling, tel. 24 97 93 of per e-mail r.lemmens@goes.nl Op 14 mei is gestart met de verbetering van de afwatering op de Oost havendijk. Van nr. 31 tot nr. 39 wordt een goot aangelegd en de ra- batstrook tussen de rijbaan en de woningen wordt herstraat. Op 21 mei start de herstrating van de aansluiting op de brug. Deze kruising is vanaf dan naar schatting voor een week voor autoverkeer gesloten; fietsers kunnen met enige beperking (afstappen) passeren. Informatie: de heer N. Moerman, tel. 24 98 33. Barmedewerkers wijkvereniging Goes-Oost (418) Vrijwilliger met groene vingers voor tui nwerkzaam heden (199) Zwemvrijwillig(st)er (403) Jeugdwerk disco één keer per maand (390) Huiswerkbegeleiding naschools basisonderwijs (345) Algemeen medewerker opknappen boot (328) Muzikant voor dansvereniging VODAGO (256) Trainer en/of begeleider rolstoelhockey (306) Ons adres is de 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in de vacaturebank. Op dinsdagmorgen is het in loopspreekuur van 9.30 tot 12.00 uur. Wilt u liever op een ander mo ment langskomen, dan kunt u ons daarvoor dagelijks bellen van 9.00 tot 14.00 uur tel: 27 7111. Organisaties die een vrijwilliger zoeken, kunnen gratis een vacature plaatsen. E-mail vrijwilligers@smwo.nl. Website www.smwo.nl voor meer vacatures. In verband met Hemelvaartsdag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 mei. Afvalinzameling Op donderdag 17 mei wordt geen afval ingezameld. Het afval in de Binnenstad wordt op woensdag 16 mei opgehaald. Het afval in de Goese Polder op vrijdag 18 mei. Dé Milieustraat is op donderdag 17 mei gesloten. Duke Ellingtonlaan 22 Scottweg 4 Columbusweg 12A A. van Saksenlaan 6 Binnenhof 49 Hoogewei 51 Inlaag 45 Kleinewei 2 Deltastraat 28 Kasteelstraat 13 Veerweg 35 Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter in zage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekend making. Burgemeester en Wethouders van Goes Vergaderdata welstands/monumentencommissie 2007 Welstandscommissie Monumentencommissie 29 mei 12 juni 26 juni De vergadering is van 9:00 uur tot 13:00 uur. De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand-/monu- mentencommissievergadering worden ingediend bij de afdeling Vergun ningen en Handhaving. Afhankelijk van de bestemmingsplantoets en de kwaliteit van de tekeningen zal het plan behandeld worden. Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en ge motiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met bureau Vergunningen, tel. 24 98 09. Vanaf woensdag 16 mei heeft de gemeente een webwinkel, ook wel digitaal loket genoemd. De webwinkel is een aanvulling op andere gemeentelijke loketten. Dit betekent dat u voor een aan tal producten niet meer naar het Stadskantoor hoeft, maar deze met behulp van DigiD vanaf uw computer kunt bestellen en beta- E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur len. Betalen gaat nu nog alleen met i-deal, maar binnenkort kunt u ook met uw mastercard of visa card afrekenen. De webwinkel vindt u op onze vernieuwde web site www.goes.nl onder 'digitale balie’. De webwinkel bevat nu een beperkt aantal producten, maar wordt in de toekomst uitgebreid. Digitale pleinen De websites van Goesweb.net moeten de digitale wijk- en dorpspleinen worden waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Bewoners worden uit genodigd om zelf bij te dragen aan de website. Zo kunnen zij hun eigen website over bijvoorbeeld een hobby of een weblog als link laten opne men. In fotoboeken kan iedereen nog eens terugkijken op een activiteit. Een forum of een poll zijn mogelijkheden om bewoners te vragen naar hun mening over hun leefomgeving. Op het internet zijn vele voorbeelden te vinden van wijk-, buurt- en dorp- websites, maar deze staan vaak op zichzelf en uiterlijk en inhoud zijn zeer wisselend. Uniek aan Goesweb.net is dat de verschillende websites van wijken en dorpen toch een eenheid vormen. Dit komt doordat ze zijn gebouwd met hetzelfde softwareprogramma en een aantal gezamenlijke onderdelen hebben. Maar elke wijk of dorp kiest zijn eigen onderwerpen en thema's op basis van wat leeft in de buurt. Melding tijdelijke opslag van vaste meststoffen Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is ont vangen van de heren G. en J. Mol, Kokuitsweg 2 te Kattendijke voor de tijdelijke opslag van ca. 40 m3 schapenmest op een landbouw- perceel gedegen aan de Oude Zeedijk te Kattendijke, kad. bekend ge meente Goes, sectie X, nummer 153. De melding ligt van 16 t/m 30 mei 2007 ter inzage. Informatie: tel. 24 97 18. Ontwerpbestemmingsplan Bebouwde kom Kloetinge Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het ontwerpbestem mingsplan "Bebouwde kom Kloetinge” met ingang van 21 mei 2007 Inzage aangevraagde en verleende vergunningen Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen c.q. verleende ver gunningen inzien op bureau Vergunningen. Hiervoor kunt u telefo nisch een afspraak maken, 24 97 00. Op donderdag 24 mei vergadert de gemeenteraad in het Stadskantoor.' De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar. Geïnteresseerden kunnen de agenda en vergaderstukken inzien bij de publieksbalie. Op de avond van de vergadering liggen agenda's en stukken op de publie ke tribune. Spreekrecht burgers Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers gezamen lijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over onder werpen die op de agenda staan. Wie van het spreekrecht gebruik wil maken moet dit voor aanvang van de vergadering melden aan de grif fier, tel. 24 97 30 onder opgave van naam, adres en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf mi nuten het woord. Vaststelling agenda De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Vragenuur voor leden van de gemeenteraad Aan het begin van de vergadering is er een vragenuur voor gemeen teraadsleden. Agendapunten Algemene subsidieverordening Goes Quick scan brede school Wolphaartsdijk Krediet en gunning parkeergarage Bleekveld Verordening Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Bouw woning Arendstraat 's-Heer Arendskerke Uitvoeren verkeersonderzoek Verkeersvisie Zuid/A58-aansluiting Exploitatieberekening Riethoek Nieuwe algemene verkoopvoorwaarden bouwterreinen Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad-Noord Exploitatieberekening Mannee Parkeerterrein Stoomtrein Goes-Borsele Maatregelen rechtmatigheidstoets van de jaarrekening 2006 Diverse begrotingswijzigingen Postbus 2118 4460 MC Goes Tel.: (0113) 24 96 00 Calamiteitentet.: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Za 10.00 - 12.00 uur Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten Info Goes <5 het plaatsen van 2 tuindeuren in de zijgevel het uitbreiden van de garage het bouwen van een berging het uitbreiden van de woning en plaatsen dakkapel het vervangen van de aanbouw het bouwen van een carport het bouwen van een woning het veranderen van het dak het wijzigen van de indeling woning, bouwen garage Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen 07-05 het vernieuwen van de inrichting van de woningen het slopen van asbestplaten in de woonkamer het plaatsen van reclamezuil en bakken het vergroten van de keuken en bijkeuken het plaatsen van een prefab zwembad en blokhut het wijzigen van de entree en interne verbouwing het plaatsen van een overkapping het uitbreiden van een opslaghal het bouwen van een kantoor en bedrijfsloods het uitbreiden van de woning Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 07-05 t/m 11-05-2007 08-05

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 17