Officiële Mededelingen Bij het tanken van mininimaal 30 liter brandstof op donderdag, vrijdag of zaterdag van 08.00 uur tot 20.00 uur ontvangt u een: milieu natuur en landschap De Bevelander dé Weekkrant Provincie Zeeland van de Provincie Zeeland - Woensdag 16 mei 2007 - Pagina 13 1 1 1 1 1 1 Een ieder kan tot en met 27 juni 2007 Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Gedeputeerde Staten van Zeeland delen \mede dat zij in week 17 in het kadervan artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 de vol gende vergunning heeft verleend. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. Op grond van art. 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuurs recht kan de indiener van een be zwaarschrift bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Ontwerpbeschikking onttrekking en infiltratie Igrondlwater voor koude- /warmteopslag Centrum De Zwake te ‘s-Gravenpolder De ontwerpvergunning ligt van 16 mei tot en met 27 juni 2007 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water. Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 08.00-17.00 en desge vraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, op werkdagen van 08.30-12.30 uur. Daarna, tot het einde van de beroepstermijn, liggen de stuk ken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. naar aanleiding van de ontwerpver gunning schriftelijk of mondeling zienswijzen of adviezen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Directie Ruimte, Milieu en Water, post bus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke ge gevens niet bekend te maken. Aanvrager wordt in de gelegenheid ge steld om op ingekomen zienswijzen te reageren. Alleen belanghebbenden, die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning en belanghebben den aan wie redelijkerwijs niet kan wor den verweten niet eerder zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp vergunning kunnen later beroep instel len. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot dhr. E. J. Lere, (tel. 0118-631189). Voor het voor eigen gebruik snijden van zeegroenten, ter plaatse van het Natura2000-gebied Oosterschelde zijn 284 vergunningen verleend. De ver gunningen hebben betrekking op de len van enkele schorgebieden, gelegen in de gemeenten Noord-Beveland, Reimerswaal, Tholen en Schouwen- Duiveland. van klimaatbeheersing, door middel van koude-/warmteopslag in de bo dem, van (nieuw te bouwen) woningen en appartementen bij het centrum De Zwake aan de Magnoliastraat 8 te 's-Gravenpolder. Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een aanvraag ontvangen van R&B Wonen te Heinkenszand om een vergunning Grondwaterwet. De aan vraag betreft het onttrekken en infil treren van (grond)water ten behoeve Bezwaar De vergunning ligt 6 weken ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water Het Groene Woud 1, Middelburg, werk dagenvan 8-17 uur en desgevraagd bui ten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stuk ken kunt u zich wenden tot dhr. J. Brilman (tel. 0118-631154) of dhr. B. Bouwman (tel. 0118-631795). Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na bekendmaking van het besluit tot verlenen van de vergunning, bezwaar tegen de vergunning indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg Waardebon

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 13