Werkzaamheden Rotondes Nationale Herdenking Openbare kennisgevingen gemeente Goes Gewijzigde openingstijden Vergaderingen raadsfracties Rectificatie Wegwijzer gemeente Goes Op zaterdag 5 mei is de afdeling Publiekszaken gesloten! De Nationale Herdenking wordt gehouden op vrijdag 4 mei a.s. Tijdens deze herdenking zullen allen, zowel burgers als militai ren, die sinds mei 1940 wanneer of waar ook ter wereld, in het be lang van het Koninkrijk zijn ge vallen worden herdacht. Ook wordt stilgestaan bij degenen die het slachtoffer zijn geworden van oorlogshandelingen, terreur en racisme. Verkeersbesluit M.A. de Ruijterlaan Burgemeester en wethouders hebben na overleg met bewoners en gebruikers van De Stadspoort het volgende verkeersbesluit te geno men: Het gedeelte van de M.A. de Ruijterlaan tussen het punt direct ten oosten van de uitrit van parkeergarage Stadspoort en de F. den Hollanderlaan wordt aangeduid als eenrichtingsstraat in oostelijke richting. Hiermee wordt de aanduiding als eenrichtingsweg verscho ven van de westzijde naar de oostzijde van de garage-uitrit. Door het treffen van deze maatregel wordt het mogelijk om vanaf de uitrit van de parkeergarage de M.A. de Ruijterlaan zowel de richting van de F. den Hollanderlaan als van rotonde Admiraalsplein te berijden. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belangheb bende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt gedurende zes weken na deze publica tie ter inzage. Nationale Reserve verlenen mede werking aan de herdenking op de Grote Markt In Kloetinge wordt iedereen uit genodigd deel te nemen aan de 'stille tocht' naar de begraaf plaats. Om 19.30 uur bent u wel kom in Amicitia voor een bijeen komst. Namens het gemeente bestuur houdt wethouder M.K. Dieleman een korte toespraak. De 'stille tocht' vertrekt om 19.45 uur vanaf Amicitia. Na de krans- legging om 19.55 uur kunt u bloemen leggen op het graf van Milieuvergunning Hensonweg 8 Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vandaag ter in zage ligt het besluit op een aanvraag om milieuvergunning van JB. Nautic, Hensonweg 8, 4462 GV Goes. Het betreft een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het keuren en onderhouden van brandblussers, reddingsvesten, vlotten e.d. op bovengenoemd adres. Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning verleend. De vergunning wijkt niet af van het ont werp, zoals dat eerder ter inzage lag. Inzage en beroep: De vergunning, voorschriften en andere daarop betrekking hebben de gegevens liggen gedurende de bezwarentermijn ter inzage. Tot 13 juni a.s. kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afdeling bestuursrecht spraak, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Informatie: tel. 24 97 18. U bent van harte welkom bij de fractievergaderingen. Wilt u leden van de gemeenteraad spreken, dan kunt u tijdens de fractievergadering te recht. Dat kan gaan over de raadsvergadering van 24 mei, maar ook over andere onderwerpen die u wilt aankaarten bij de fracties. De frac ties vergaderen volgende week: Groenlinks 10 mei Op donderdag 10 mei vergadert de fractie van Groen Links om 20.00 uur in het huis van het GroenLinks-raadslid Floor Köhlen, Wagnerlaan 8 in Goes, tel. 37 27 88. De vergadering is openbaar. Laat even weteh dat u komt. In 's-Heer Arendskerke heeft o.b.s Schengehof een gedenk steen geadopteerd bij de S.0.W- kerk. Om 19.30 uur vindt in Poel- wijck een bijeenkomst plaats. Namens het gemeentebestuur houdt wethouder J. Adriaanse een korte toespraak. Om 19.55 uur worden er kransen gelegd bij de gedenksteen. Om 20.02 uur Excelsior 's-Heer Arendskerke The Last Post. Rotatieplein (rotonde 's-Gravenpolderseweg/Kloetingseweg/Buys Ballotstraat) Van 7 mei 19:00 uur tot 10 mei 06:00 uur. Omleidingsroute: Doorgaand verkeer vanaf de Patijnweg wordt omge leid via de Wulfaertstraat, M.A. de Ruijterlaan, Van Hertumweg en Beu- kenstraat. Albertineplein (rotonde 's-Gravenpolderseweg/Oostmolenweg/Beethovenlaan) Van 10 mei 19:00 uur tot 12 mei 02:00 uur Omleidingsroute: Buys Ballotstraat, Patijnweg, Vierwegen, 's-Graven- polder, Goesestraatweg. Emergis is bereikbaar via de Oostmolenweg. Het Oostmolenpark wordt tijdelijk ontsloten via het fietspad tussen de 's-Gravenpolderseweg en de Martinus Nijhofflaan. Overzuid wordt aan de oostzijde tijdelijk ontsloten via het Rossinipad en aan de westzijde via het fietspad tussen de Chopinlaan en de John Denverlaan. Admiraalsplein (rotonde Piet Heinstraat/M.A. de Ruijterlaan) Van 14 mei 19:00 uur tot 15 mei 06:00 uur Omleidingsroute: Verkeer in de richting oost-west v.v. wordt omgeleid via de Oranjeweg, Ringbaan Oost, Ringbaan West, Tiendenplein, 's-Heer Hendrikskinderendijk. Verkeer naar Goes Zuid vanaf het Tiendenplein via de Ringbaan West en de Edisonstraat naar de Van Hertumweg. In de papierwijzer op pagina 111 staat dat het papier in de Heernis- seweg de vierde zaterdag van de maand wordt opgehaald. Dit is niet correct. Het papier wordt de vierde maandag van de maand opgehaald. Aan de rotondes Rotatieplein, Albertineplein en Admiraalsplein wordt in mei groot onderhoud verricht. Het asfalt wordt vernieuwd en op di verse plaatsen wordt de aansluiting van het fietspad op de rotonde verbreed. Vanwege de grote verkeersdrukte worden de werkzaamheden tussen 19:00 en 06:00 uur uitgevoerd. Overdag kan het verkeer door gang vinden, maar tussen 19:00 en 06:00 uur moet u er rekening mee houden dat de rotondes afgesloten zijn voor autoverkeer. Fietsverkeer kan met enige beperking (afstappen) over het voetpad passeren. Hier onder staat op welke data de werkzaamheden plaatsvinden. Meer in formatie: Ramon de Pauw (projectleider) (0113) 24 98 32 of Nico Moerman (toezichthouder) (0113) 24 98 33. E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Overdracht bevoegdheden raad aan college De gemeenteraad van Goes heeft in zijn vergadering van 19 april 2007 besloten een aantal bestuursbevoegdheden te delegeren aan het college. Het gaat hierbij om bevoegdheden die in verschillende wetten zijn opgenomen. Het raadsbesluit ligt met ingang van heden ter inzage. Vrijstellingsprocedures Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn met gebruikmaking van de van de daartoe in het bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid vrijstelling te verlenen van: een bouwbepaling uit het bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Poel II" voor het bouwen van een woning op het perceel Columbusweg 23 te Goes. Het ontwerp-besluit met de stukken liggen met ingang van 3 mei tot en met 13 juni 2007 ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerp-besluit naar voren brengen bij het college. Voor het geven van een monde linge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via tel. (0113) 24 98 09. Ontheffing stookverbod Burgemeester en Wethouders hebben ontheffing verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer voor het in artikel 10.2, eer ste lid Wet milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en resthout) te verbranden buiten de inrichting van 1 januari 2007 tot 1 mei 2007 en op grond van artikel 5.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, aan: G.H. Buijssen, Lodewijkstraat 3 te Goes voor het ver branden van 8 m! snoeihout van de boomgaard aan de Maartensweg. U kunt tegen deze ontheffing een bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam, handte kening en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; gronden van het bezwaar. In dien tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt, kan gedurende de be- zwaartermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning worden gedaan indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek tot een voorlopige voorzie ning moet u zenden aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. PvdA, VVD en D66 9 mei Op woensdag 9 mei vergaderen de fracties van de PvdA, VVD en D66 in het Stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de PvdA vergadert vanaf 19.30 uur in de burgemeesterskamer. De vergadering is open baar. Op 23 mei heeft de PvdA een extra fractievergadering ook in het Stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de VVD vergadert op 9 mei om 19.30 uur in de secretariskamer. De vergadering is openbaar. Als u de fractie wilt toespreken, neemt u dan eerst contact op met een van de fractieleden. De fractie van D66 vergadert vanaf 19.30 uur in de trouwzaal. De vergadering is openbaar. Voor de agenda zie de internet site: www.d66goes.nl. CDA en SGP/ChristenUnie 8 mei Op dinsdag 8 mei vergaderen de fracties van het CDA en SGP/Christen Unie in het Stadskantoor. De vergadering van het CDA is vanaf 20.00 uur openbaar. De fractie van de SGP/ChristenUnie vergadert om 19.30 uur en is openbaar. Wet milieubeheer meldingen (art.8.40) Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen: Pearyweg 13-15: Op grond van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer: Autobedrijf Van Strien voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor verkoop en reparatie van personenauto's. Columbusweg 3: Op grond van het Besluit opslag- en trans portbedrijven milieubeheer: Aannemersbedrijf D.A van Gilst V0F-.Plameco voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor opslag van bouwmateriaal en bouwmaterieel. Nijverheidsstraat 14: Op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen: DCI Electronics, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het ontwerpen, produceren en repareren van elektronische schakelingen, - producten, - apparatuur en - systemen. Nieuwe Kraaijertsedijk 37: Op grond van het Besluit bouw en houtbedrijven milieubeheer: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V., voor het veranderen van hun aannemingsbedrijf; de verande ring betreft de spuitwand. Inzage: De meldingen liggen van 2 t/m 16 mei 2007 ter inzage. Meer informatie: (0113) 24 97 18. Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Za 10.00 - 12.00 uur Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter in zage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekend making. Burgemeester en Wethouders van Goes speelt een cornetblazer van Ex celsior 's-Heer Arendskerke The Last Post. Vanaf 18.00 uur tot 20.02 uur wordt van alle openbare gebou wen de vlag- halfstok gehangen. Particulieren worden verzocht de vlag eveneens halfstok te han gen. Vanaf 19.55 uur luiden in de hele gemeente de kerkklokken, terwijl van 20.00 uur tot 20.02 uur stil te wordt gehouden. In Goes wordt iedereen uitgeno digd om 19.15 uur in de Wandel- kerk van de Grote of Maria Magda- lenakerk aan de Singelstraat te J.P. Dicaire. Dit monument is ge- verzamelen voor een bijeen komst. De heer E. Zwiep bespeelt het orgel. Burgemeester drs. D.J. van der Zaag houdt een korte toe spraak en een leerling van 't Noorderlicht draagt een gedicht voor. Om 19.45 uur wordt naar het monument voor het Stadhuis aan de Grote Markt gewandeld. Hier vindt de herdenkingsplech tigheid plaats. Om 19.52 uur wor den kransen gelegd. Leerlingen van het Noorderlicht leggen bloemen bij het door hen geadopteerde oorlogsmonument voor het Stadhuis. Ook het pu bliek kan bloemen leggen. De mu ziekvereniging Euphonia en de adopteerd door leerlingen van de Kloetingseschool. De brassband Excelsior Kloetinge zorgt voor een passende muzikale om lijsting. In 's-Heer Hendrikskinderen heeft De Poeljeugd een gedenk steen bij de SOW-kerk geadop teerd. Alle belangstellenden zijn om 19.30 uur welkom in De Poel jeugd voor een bijeenkomst. Na mens het gemeentebestuur houdt gemeenteraadslid H.W. Hooger- land een korte toespraak. Om 19.55 uur worden kransen gelegd bij de gedenksteen. Om 20.02 uur speelt een cornetblazer van Tel.: (0113) 24 96 00 CalamiteitenteL: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten Info Goes <5 Postbus 2118 4460 MC Goes

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9