c^UianceUinicole Alliance Voordeel..! 'ommicus Ji II i '7 ri 1 II Officiële Mededelingen BE I I 1 milieu natuur en landschap L 1 ii'Xt De Bevelander fXCLUSIÊ? dé Weekkrant Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl Provincie Zeeland van de Provincie Zeeland Evaluatieverslag sanering Akkerweg 1-3 te Nieuwdorp Callia Alta wijnen Ontwerp-vergunningen voor Van Gansewinkel Serres Veranda’s Overkappingen Kunststof aluminium ramen, deuren en kozijnen Renovatie Vloertegels Grindvloeren Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Showroom: Houtkade 7A, 4463 AC Goes. Tel. 0113-271375. Fax 0113-271376 (bij Sportpunt Zeeland en Praxis) wóö3> .;7TT*' i Besluit accepteren melding Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen BV UI ii i V I - Woensdag 2 mei 2007 - Pagina 8 Voor de goede orde wijzen wij erop dat 100 c de aanbiedingen zijn geldig in week 18 en 19 70 cl 100 cl -r. K. W 1.1 N H A N' I) E 1 S L I .f I E R IJ Voorstad 23 Goes Teleloon 0113-21 61 19 F F De beschikking ligt van 4 mei tot en met 14 juni 2007 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8.00-17.00 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Borsele, Stene- vate 10 te Heinkenszand, op werkda gen van 8.30-12.30 uur. Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben met het evaluatieverslag van Zeeland Seaports te Terneuzen met betrekking tot de bodemsanering op de locatie Akkerweg 1-3 te Nieuwdorp ingestemd (artikel 39c Wet bodembe scherming]. voor het gehele assortiment geldt: Belanghebbenden kunnen tot en.met 1 juni 2007 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kun nen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gra- venhage. De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer gecoördineerd be handeld Gedeputeerde Staten en Rijkswaterstaat willen de vergunnin gen verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu. Enkel belanghebbenden die zienswij zen hebben ingediend of belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp- vergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp- vergunning(en) kunnen later beroep instellen. Daarna, tot het einde van de beroeps termijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren; - in het gemeentehuis van Borsele. Stenevate 10 te Heinkenszand. op werkdagen van 8.30-12.30 uur; - bij Rijkswaterstaat directie Zee land. Poelendaelesingel 18 te Mid delburg, op werkdagen van 9.00- 12.00 en 13.00-16.00 uur en na tele fonische afspraak (0118-622428). Belanghebbenden kunnen tot en met 14 juni 2007 een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaar kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot A. de Pijper (tel. [0118) 631958). Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot A. de Pijper [tel. (0118) 631958). het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. Op grond van art.'8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuurs recht kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 25Q0 EA s Gravenhage. De beschikking treedt 15 juni 2007 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw A. van Hartevelt (tel. 0118-631915). Een ieder kan tot en met 14 juni 2007, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over de ontwerp-vergunning Wet milieubeheer indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Schriftelijke zienswijzen over de ontwerp-vergun ning Wet verontreiniging oppervlakte wateren dienen te worden gericht aan Rijkswaterstaat, doch te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. Hierbij kan worden ver zocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Bezwaar De vergunning ligt 6 weken ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1. Middel burg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw M. Pross (tel. 0118-631988) of de heer B. Bouwman (tel. 0118-631795). Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na bekendmaking van het besluit tot verlenen van de vergunning bezwaar tegen de vergunning indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland. Postbus 6001, 4330 LA Middelburg Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 17 in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 de volgende vergunning heeft verleend. De ontwerp-vergunningen liggen van 2 mei 2007 tot en met 13 juni 2007 ter inzage: - bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00- Het besluit en de melding kunnen wor den ingezien tot en met 1 juni 2007: - bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00- 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren; - in het gemeentehuis van Borsele. Stenevate 10 te Heinkenszand, op werkdagen van 8.30-12.30 uur. Voor onderzoeksactiviteiten, ten be hoeve van onderzoek naar de aan wezigheid van mogelijke probleem- stoffen in voedselketens, ter plaatse van de Natura 2000-gebieden Ooster- schelde en Westerschelde Saef- tinghe is vergunning verleend aan Rijksinstituut voor Kust en Zee R.I.K.Z.. Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben aanvragen ontvangen om vergun ningen Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Gansewinkel voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de inrichting aan de Polenweg 8 te Nieywdorp. De inrichting is bestemd voor het op- en overslaan van afvalstoffen en het sorteren en/of bewerken van deze afvalstoffen tot deelstromen. GIEK TALLOCH Gedeputeerde Staten van Zeeland geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de melding Wet milieubeheer van Martens Haven ontvangstinstallatie Vlissingen BV te Nieuwdorp. De melding heeft betrek king op het op- en overslaan van zand, grind, breuksteen en niet veront reinigde stalen buizen op en nabij de kade. 70 cl 100 cl 70 cl 70 cl 2 BACARDI

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 8