NedZorg I Natuursteeniïuis Monuta Crafgedenktekens Herinneringen aan de oorlog en aan vermoorde vader •I- De Bevelander KO DAGEVOS ...bij een overlijden heeft u al genoeg aan uw hoofd... \Ne kennen elkaar dé Weekkrant Zoektocht Vrijheid IN VERTROUWDE HANDEN BIJ NEDZORG huwllijk^i begi TenB il a Woensdag 2 mei 2007 - Pagina 6 1 oetU'gif'i •ving Goes 's-Heer Hendrikskinderendijk 117. Tel (0113) 216555 Middelburg Arnesteinweg 40. Tel (0118) 612579 (op afspraak) Familieberichten bevatten mededelingen van: A. geboorte, verloving, huwelijk, jubilea, verjaardag en dankbetuiging B. overlijden, dankbetuiging en Memoriam De onder A en B genoemde advertenties zijn standaard 74 mm breed. Oplage De Bevelander 41.200 inclusief bezorging buiten de woonkernen ^boving j^Wjden Namens de familie: J.A. Dagevos Wemeldinge, april 2007 rein bezat apotheken in Mos kou met laboratoria, zeepfa brieken, een parfumfabriek en werd procuratiehouder, een be langrijke positie.” De vader van talenknobbel, werd tolk.” Na de bezetting in 1940 ontdekten de Duitsers dat Alexander Quack Russisch sprak. Hij werd ge dwongen om als tolk te funge ren. Medio 1942 op reis naar Rusland is hij op doortocht door Polen door partizanen ver moord. Zijn vrouw, Eleonora de Graaf, was zwanger van haar zoon Ed Quack die op 25 okto ber geboren werd. “Zo luidt de Als u in verwachting bent, gaat u een leuke én spannende tijd tegemoet. Hoe zal uw kindje eruit zien? Hoe gaat u het noemen? Hoe zorgt u ervoor dat het uw kindje aan niets ontbreekt? En wat moet u doen om de bevallingen de kraamtijd zo goed mogelijk te laten verlopen? Op heel veel van uw vragen hebben de mensen van NedZorg een duidelijk antwoord. Onze professionele kraamverzorgenden geven onder meer adviezen over de voorbereiding op een thuis- of ziekenhuisbevalhng en ze zijn er natuurlijk met raad en daad tijdens en na de bevalling. Ze assisteren bij de thuisbevalling, verzorgen u en uw baby en helpen om het huishouden draaiende te houden. Meer weten Neem da n contact met ons op en vraag naar de uitgebreide folder "Kraamzorg die bij u past” officiële lezing”, vertelt Ed. “Mijn moeder kreeg na de oor log te horen van een Duitse sol daat, een kameraad van pa, dat Alexander door dronken Duit sers vermoord is omdat hij wei gerde een boerderij in brand te steken. Lidya in Polen, daar moet hij begraven zijn. Het is al tijd een wens van mij geweest om de laatste rustplaats van mijn vader te bezoeken.” "Vrijheid heeft mij altijd erg aangesproken”, zegt Ed Quack. "Wij onderzoeken al les. Voor mij geldt nooit één waarheid. Onze familie be staat uit diverse culturen en dat geeft een ruimere, vrijere blik op de wereld." WEBSITE www.nedzorg.nl NedZorg Goes ADRES Wijngaardstraat 30 4461 DC Goes TELEFOON (0113)24 43 20 FAX (0113) 24 43 29 E-MAIL kz.goes@nedzorg.nl I^Li i'Ji.'ii felicitaties ^kuiers ijjtetuiginj Uitvaartzorg en -verzekeringen Wij willen u bedanken voor uw medeleven in de vorm van brieven en woorden van troost na het overwachte overlijden van onze dierbare vader, lieve opa en overopa KRAAMZORG DIE 8IJ U PAST Afsluittijden: Opgave familieberichten kan tot maandagmorgen 12.00 uur. Spoedeisende berichten kunnen tot maandag 15.00 uur worden doorgegeven. Ed Quack heeft zijn vader nooit gekend. Hij werd in Polen door dronken Duitsers vermoord, zo gaat het verhaak foto: leon janssens Telefoon tijdens kantooruren 0113 -274014 Fax 0113 - 274010 E-mail: fabe@whk.wegener.nl Kijk voor ^op www.natuursteenhuis.nl Bij Monuta verzorgen we een uitvaart met alle begrip voor uw verdriet, met gepaste aandacht voor uw zorgen en een open oor voor uw wensen. Dat is het Monuta-onderscheid in uitvaartzorg en -verzekeringen. Vertrouw op Monuta. Persoonlijke zorg én een brede schouder: van mens tot mens. Goes, Monuta uitvaartcentrum, Fluitekruidstraat 8 Goes, Monuta aula, Geldeloozepad 30 Colijnsplaat, Monuta stiltecentrum voor Noord-Beveland, Dr. Maasstraat 4a Centraal telefoonnummer: (0113) 21 63 63 Meer informatie? Bel gratis 0800-0033 of kijk op www.moiiuta.nl «ankoetuiginc jJ^j^rloving j^o^^ijden Ok ^citaties ^Utakhetuiging i^yt^lpving 'tuiginf •leiu ikflit^^'ei^ovirig huwelijk in mei begrafci hia- felicitaties*vll gebood felicftaties»veroving •huwelijk in memoriitt begrafenis' huisartsen 4 felicitatiing geboorte lelie haiie' in meij^jurl feln itaties| huisartsen dankïl'tuiginc felicitaties«verloving geboorte dankbetuiging felicitaties»'.erloving ,|.-|< IH'giate nis;mdernemer» huisartsen dankbetuiging Ed Quack heeft de geschie denis van zijn familie in Rus land uitgeplozen. Thuis in Goes heeft hij plakboeken vol. Een foto van zijn vader in een ponywagen, die hij van oom Ejack kreeg sym boliseerde voor hem het ge mis van zijn vader. “De re den om op zoek te gaan was puur de onrust die ik kreeg toen ik ouder werd. Het gemis van mijn vader en de verhalen van mijn moeder en oom Ejack. 11 Dat is bij mij toch altijd blijven sluimeren. Met mijn nicht Betty uit Amerika reisde ik naar Rusland. We gingen op zoek naar graven maar vonden uiteindelijk le vende familie terug.” Tijd van herdenken DOOR LEON JANSSENS GOES - De eerste dagen van mei blijven voor veel men sen een periode van herin nering, bittere herinnerin gen, zoete herinneringen en vragen die blijven. Zo ook voor Goesenaar Ed Quack. Hij werd midden in de oorlog geboren in Eindhoven waar zijn ouders woonden. De familie kwam uit Rusland en was na de Russische revolutie in 1920 ge repatrieerd naar Nederland: “Zij hadden hun Nederlandse nationaliteit altijd behouden”, vertelt Ed Quack. "Overgrootva der Jan Quack, notaris in Nijme gen, ging in 1865 naar Rusland omdat de man van zijn zus overleden was. Jan zou in Rus land blijven totdat haar kinde ren groot genoeg waren om hun textielfabriek te leiden. Maar het liep anders. Notaris Quack huwde met Marie Ferrein en tie uit. Alle bezittingen van de kregen een zoon, mijn opa Ferreins werden genationali- Heinrich Kart. De familie Fer- seerd en ze zaten op slag zonder inkomen en eten. Ze wilden te rug naar het oude vaderland. Jan Quack correspondeerde een chemische fabriek. Quack met koningin Wilhelmina en die stuurde in 1920 een schip, de Lingestroom, naar Narvik in Ed, Alexander Quack, werd in de Baltische staten om Neder- 1908 in Moskou geboren en in landers op te halen. Ed Quack: 1917 brak de Russische revolu- “Mijn vader Alexander had een in memoiiuin felicitatie» rt.tll'. C>i <m- huwelijk overlijden in manofitim feilt itaties begrafenisondernemers huisartsen dankbetuiging fclicitatics»verloving» geboorte •■^^W'tuiginj ieh< iraut^^êrroving huwelijl 111 memorit^M lelie italics begraten iscMg^mcrs huisarts, •tdra^petlilgiO, •f<?licil..t!iC^*(MPvitig geboorte «gj^ikbetuiginL ieli«i^iti<^vcHtov 1 ng •huweupMMlgmjden in memorito fencitaties Lrcgrafcnis^jcr^'meis huisaitoi clSMRituiging felle rtatir^^l^^ving geboorte lelie itatii»| •huwdi' in memorid huisartsen •leli'll^A» geboorte o? "srtjiWWW maijden «^Ui'itaties iZorg

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 6