I Wat Is een mo Koks, boeren, scholen en monden gezocht GOES - Het duurt nog 158 dagen voor het de Week van de Smaak is. Maar de orga nisatie zoekt boeren, mon den, scholen en koks voor activiteiten. Aanmelden hiervoor kan via de website www.weekvandesmaak.nl. badka baderie andel recycling - schroot non-ferro metalen - accu's Westbavendijk 9 rel 0113-212684 Fax 0113-232053 Mob. 06-20442944 Mei Afvoer verstopt? www.baderie.nl GERRITSMA Jii De Bevelander I dé Weekkrant Lezers schrijven ACCU'S MAF badkamers, Doe inspiratie op met het GRATIS Badkamerboek! AbdijNieuws, de informatierubriek van het provinciaal bestuur vindt u op www.zeeland.nl/abdijnieuws Tijdens de Week van de Smaak, van 24 tot en met 30 september, staan streekproducten, authen tieke smaken, biologische voe ding, traditie en koken met de seizoenen centraal. De Week van de Smaak zoekt basisscho lieren die al het moois wat op het platteland groeit willen proeven en boeren die deze monden wil- lekkemijen zoals lollies, bolus- elkaar brachten is nog niet hele- sen, frikadelbroodjes en stroop- maal bekend maar het loopt te- wafels. Hoeveel de leerlingen bij gen de tienduizend euro. len vullen met het goud van het land. Ook kunnen de boeren op de scholen vertellen over hun beroep. Verder zoekt de organi satie scholen die hun kantine- aanbod willen verbeteren en koks voor een advies hierover. Uit de praktijk is gebleken dat het slecht gesteld is met het ge zonde aanbod van eten in schoolkantines in het voortgezet onderwijs. Tijdens de week komt een kok op school om voor één dag de kantine over te nemen. Hier introduceert hij een nieuw assortiment dat aansluit bij de jongere en tóch gezond is: een fastfood gerecht dat met verant woorde ingrediënten is gemaakt. Aanmelden kan tot 1 juli. Leen van Westen regiomanager regio Zuid Zuidwester ouders weg te nemen, zal ik zeker in gesprek blijven met alle betrokkenen. In de rubriek Lezers schrijven kunnen lezers reageren op berichten die in De Bevelan der staan of hun mening ge ven over zaken die in Zeeland spelen. Plaatsing van bijdra gen betekent niet dat de re dactie de meningen en stel lingen van de inzenders on derschrijft. Anonieme inzen dingen worden niet ge plaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie be houdt zich het recht voor in zendingen te bekorten. 0113-403764 06-51850610 Voor alle rioolwerkzaamheden BEL EN VERGELIJK 24 uur per dag RIOOLSERVICE Het laatste nieuws van de Provincie I I Dansmiddag voor 55-plussers GOES - Bij Dansschool Jan vier in Goes kan maandag 7 mei voor de laatste keer in dit seizoen vrij gedanst wor den. Van een Engelse wals tot een tango en van een jive tot een foxtrot. De middag is bedoeld voor 55-plussers, van 13.15 tot 15.30 uur en is L gratis toegankelijk. ken en zorgen bij cliënten en In de nieuwe wijk Ouverture, heeft Zuidwester een drietal woningen aangekocht. In deze nieuwe wonin gen zijn echter nog een aantal open plaatsen. Aan een aantal cliënten, die op dit moment nog op het huidige terrein van Huize Den Berg wonen, is daarom een voorstel gedaan. Cliën ten krijgen de keuze om te verhuizen en hun in trek te nemen in één l van deze nieuwe wo- gBHP' ningen. Wij hebben de- ze cliënten en hun ou ders en verwanten alle maal persoonlijk bena derd met dit voorstel. Cliënten en ouders re- r ageetden allemaal posi- I tief. De meeste cliënten I hebben dan ook aange geven, dat ze graag aan de Elvis Presleylaan willen gaan wonen. Van een gedwongen verhuizing is absoluut geen sprake. De regiomanager is dan ook verbaasd over de bezwaren die door verschil lende ouders in deze krant werden uitgesproken. Ou ders twijfelden hier openlijk over de slagingskans van het wonen op deze plek. In het artikel werden tevens een aantal zaken genoemd die feitelijk onjuist zijn: Zo is de Elvis Presleylaan een rustige straat, met maar aan één zij de bebouwing. Er is geen langsrazend verkeer. De wo ningen zijn voorzien van een brandveiligheidssysteem van de allerhoogste kwaliteit. Dit systeem zorgt er voor, dat zodra het brandalarm in werking wordt gesteld, alle deuren binnen de woning automatisch open gaan, in clusief de voordeur. Hierbij wil de regiomanager bena drukken dat de slaapkamer deuren van cliënten ’s nachts niet als vanzelfspre kend op slot gaan. De voor deur van de woning uiter aard wel, maar dat doet toch ieder gezin in Nederland? Ik ben van mening dat wonen op deze locatie voor cliënten mogelijkheden biedt op het gebied van persoonlijke ont wikkeling en meer zelfstan digheid. Om dit te benadruk- 1 d e r e (Vliegen voor goed doel Pieter van Dijk komt uit Kapelle en volgde al sinds 2001 de oplei ding tot MAF-piloot. Mission Aviation Fellowship (MAF) is een christelijke hulpverleningsorganisatie. MAF werkt met honderd- dertig vliegtuigen in dertig arme landen. De organisatie vliegt waar wegen eindigen. Ruim negenhonderd (noodhulp-)organi- saties zijn afhankelijk de diensten van MAF. Van Dijk en zijn vrouw en vier kinderen worden deze zomer uitgezonden naar Indonesië. Daar zullen ze aan de slag gaan als piloot en monteur. Ze ondersteunen daar kerken, voeren medische vluchten uit en draaien eventueel mee in een hulpprogramma ter bestrijding van crisissituaties. Verder doen ze aan evangelisatie, leiden ze de locale bevolking op en doen ze aan gemeenschapsbeleving. Het gezin zal eerst nog een taalcursus moeten volgen voordat ze aan de slag kunnen. MAF-piloot Van Dijk was voorheen docent bio logie aan het Calvijn College. Daarom voerde het Calvijn College voor hem actie. Meer info: www.vandijk-maf.nl. 0 8 I ar j» 2 mei 2007 - Pagina 3 ^nde vlucht Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg 1 ttl f* I T T r e 45 AMP 208x175x175 €30,- 55 AMP 242X175X175 €50,- 75 AMP 278x175x175 €60,- 95 AMP 353x175x190 €70,- 105 AMP 242x175x175 €90,- 120 AMP 513x189x223 €95,- Geen internet? Bel voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400. Voor officiële mededelingen zie ook elders in dit blad. BADERIE MIDDELBURG B.U. GRENADIERWEG 17B fNAAST SIEMATICJ 4338 PG MIDDELBURG - TEL. 0118 -641386 UITGEROEPEN TOT BESTE BADERIE UAN NEDERLAND AbdijNieuws Provincie Zeeland 143 AMP 513x223x223 €115,- ISO AMP 513x223x223 €140,- I 200 AMP 518x276x242 €145,- 230 AMP 518x276x242 €170,- Ind. 19% btw midorc ia roer to nomon t-q! ilz- P.O. 8ö» 468,4460 AW Goes The NetherLinds Td 06-21640633 Fax: -4 31 (0)113-213220 wwwfutufebatterie.com info&futu rc-battetie.com i T

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 3