i Openbare kennisgevingen I WfBÖEK •0' F Zwartboek op dvd De Bevelander dé Weekkrant Kappen van bomen Ontwerpbesluiten waartegen geen zienswijzen zijn ingediend Vrijstellingsprocedures Ter inzage Opheffing gehandicaptenparkeerplaats Westsingel Ontwerp-milieuvergunning Anthony Fokkerstraat 77A Zienswijzen Ontheffing stookverbod gemeente Goes j 1 o Ingekomen bouw- en sloopaanvragen 03-04 Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 09-04 t/m 13-04-2007 11-04 11-04 ■J E Woensdag 18 april 2007 - Pagina 9 Westsingel 58 Verrijn Stuartweg 4 04-04 Wagnerlaan 9 04-04 Grote Markt 2 10-04 38 11-04 I «UKtWH KMN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het een kapvergunning heeft verleend voor de volgende gemeentelijke boom: Laan der Verenigde Naties bij Albardastraat: 1 es Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 17 april kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of, als er bezwaar is ingesteld, tot op het bezwaar is be slist. Informatie: afdeling Openbare Ruimte, tel. 24 97 70. Burgemeester en wethouders maken bekend dat over de onderstaan de ontwerpbesluiten binnen de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen naar voren zijn gebracht: Villa Novastraat 13: het verlenen van vrijstelling op grond van ar tikel 19 lid 3 WRO voor het plaatsen van een kap op de garage; Jim Morrisonpad 10: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WRO voor het plaatsen van een antennemast; Raadhuisstraat 3: het verlenen van vrijstelling op grond van arti kel 19 lid 3 WRO voor het vestigen van een atelier in de garage; Bachlaan 32: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WRO voor het uitbreiden van de woning; Westhavendijk: het verlenen van vrijstelling op grond van arti kel 17 WRO voor het plaatsen van een projectinformatiebord; Prinsenhof 4: het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 15 WRO voor het vergroten van de keuken en bijkeuken. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied" op grond van het voorontwerpbestemmingsplan "Overzuid, gedeelte Rossinipad 2005" voor het bouwen van vier woningen op het perceel Rossinipad ongenummerd te Goes. met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Goese Polder" voor het plaatsen van een vlaggenmast op het perceel De Spinne 39 te Goes. met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Havenindustrieterrein" voor het tijdelijk gebruik van een ge bouw op het perceel Houtkade 22 te Goes voor de vestiging van een winterschietbaan. met gebruikmaking van de daartoe in het bestemmingsplan opge nomen mogelijkheid vrijstelling te verlenen van een bouwbepaling uit het bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Poel II" voor het uitbreiden van het magazijn op het perceel Scottweg 14 te Goes. De ontwerp-besluiten met de relevante stukken liggen met ingang van 19 april tot en met 30 mei 2007 ter inzage. Gedurende deze ter mijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over de ont werp-besluiten naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via tel. 24 98 09. 04-04 05-04 05-04 11-04 11-04 11-04 11-04 12- 04 13- 04 10-04 10-04 10- 04 11- 04 12- 04 13- 04 Monnikendijk 2 ingekomen aanvragen Oosthavendijk 31 Oosthavendijk 29 Magdalenastraat 11 Oude Diep 10 Hensonweg 12 Bleekveld 1 Kon. Wilhelminastr 6 Bergweg 69 Cornelisweg 8 G. Meirstraat 2 t/m Columbusweg 17A Bijsterweg 14 Dorpsstraat 12 het slopen van diverse delen aan kantoorpand het verbouwen van het bedrijfspand het plaatsen van een terras overkapping het bouwen van een loods het bouwen van een schuur het uitbreiden van de boven verdieping het geheel vernieuwen van de lichtreclame het veranderen van de voorpui het uitbreiden van de woning het bouwen van een bedrijfspand het plaatsen van een keuken-unit het uitbreiden van de woning het verwijderen van een asbest standleiding het uitbreiden van de woning kunt u nog geen bezwaar maken, het bouwen van een garage/berging het renoveren van woningen en plaatsen bergingen het vergroten van een serre het uitbreiden en verbouwen van de woning het verbouwen van de woning het renoveren van woningen en plaatsen bergingen het plaatsen van een terras overkapping het uitbreiden van de woning het verbouwen van de erker Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de be kendmaking. Burgemeester en Wethouders van Goes naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een om schrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt zes weken ter inzage. E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Za 10.00 - 12.00 uur Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Burgemeester en wethouders hebben besloten de algemene gehandi captenparkeerplaats aan de Westsingel bij het voormalig Landbouw centrum op te heffen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indie nen bij burgemeester en wethouders. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het be zwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: a. de Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vandaag ter inzage is gelegd het ontwerp-besluit op een aanvraag om milieuver gunning van Mol-Schuddebeurs, Kloosterweg 11 te Noordgouwe voor de uitbreiding van het bestaande tankstation met een aardgas- vulstation op het adres Anthony Fokkerstraat 77A, 4462 ES Goes. De vergunning betreft de gehele inrichting in verband met het veran deren van een aardgas-, benzine-, diesel- en LPG-tankstation voor motorvoertuigen (art. 8.4 lid 1 Wm). Wij zijn van plan om - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning te verlenen. Schriftelijke, gemotiveerde zienswijzen kunnen tot en met 29 mei 2007 bij het gemeentebestuur worden ingebracht; in linkerboven hoek van envelop vermelden: "Zienswijze". Wie zienswijzen in brengt, kan tegelijkertijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie dat uitdrukkelijk wenst, kan zienswijzen mon deling naar voren brengen tijdens een hoorzitting. Tot en met 15 mei 2007 kunt u dat via onderstaand telefoonnummer kenbaar maken. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aan wezig te zijn of op te reageren. Beroep kan later worden ingesteld door belanghebbenden: die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking; die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de vergunning ten op zichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking. Informatie: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel. 24 97 18. Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en resthout) te verbranden buiten de inrichting en op grond van artikel 5.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, aan: de heer W. Vink, ’s-Gravenpolderseweg 124 te Goes voor het verbranden van ca. 2 m3 snoeihout; Fruitteeltbedrijf Op 't Hof-van Strien, Kostersweg 3 te Wolphaartsdijk voor het verbranden van 4m3 snoeihout. U kunt tegen deze ontheffingen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; gronden van het bezwaar. U kunt daarbij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen als spoed dat ver eist. Zo'n verzoek moet u zenden aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Postbus 2118 4460 MC Goes KOI 11 X rr :.oisr Mannen, motoren en midlifecrises. Zo kun je de komische feelgood/roadmovie Wild Hogs het beste samenvatten. John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence en William H. Macy spelen de mannen met buikjes én een passie voor pk's. De vier musketiers besluiten hun geroutineer de en doorsnee leven een andere draai te geven en beginnen aan een freewheeling trip op de motor. Na lang dromen van een tijdelij ke bevrijding van hun zware banen (onder meer als tan darts en loodgieter) en familieverantwoordelijkheden, kunnen zij niet wachten de vrijheid van echte motor- J rijders te voelen. Ze ontdekken een compleet nieu we wereld, maar al snel begint de reis hun ver- j stand en geluk op de proef te stellen. Vooral wan- 4 neer ze meerijden met de Del Fuegos, een echte biker-gang die niet bepaald zitten te wachten op B een toenadering van de groentjes. Tijdens hun ff* zoektocht naar avontuur realiseren de vier^B vrienden zich al snel dat de reis er één is die ze ^B niet licht zullen vergeten. Met een piepklein TB gastrolletje voor Easy Rider-acteur Peter Fonda. Wild Hogs draait vanaf 12 april in de bioscoop. FOTO: TOUCHSTONE PICTURES/WALT DISNEY COMPANY. Oudelandseweg 4 Spaakstede 3501 t/m 3540, 3615 t/m 3662, 3701 t/m 3720 Wagnerlaan 15 Tel.: (0113) 24 96 00 CalamiteitenteL: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten Spanjaardstraat 14 Leliestraat 115 Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank. Informatie: afdeling Vergunningen en handhaving, bureau Vergunningen 24 98 09. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen c.q. verleende vergunningen inzien op de afde ling Vergunningen en handhaving, bureau Vergunningen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken, 24 97 00. 13-04 Tegen dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Zwartboek verschijnt eind april op dvd. De film van Paul Verhoe ven waarin Carice van Houten en Sebastian Koch respectievelijk als joods zangeresje en Duits SD-officier schitteren is ook verkrijgbaar in een speciale luxe editie. Zwartboek werd tijdens de uit reiking van de Rembrandt Awards uitgeroepen tot beste Nederlandse film van afgelopen jaar. Zwartboek kreeg de onder scheiding Diamanten Film dankzij het feit dat meer dan een miljoen mensen de film in de bioscoop zagen De extra's van de dvd bevatten onder meer de officiële trailer, Making Of Zwartboek Achter de Schermen, reportages van de première in Venetië en de pre mière in Den Haag en de Zwart- boek-special in televisiepro gramma De wereld draait door. 'J w’d

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9