Omkomen in het werk Healing de Bevelanden massage 'tL' Ipfplf Antiek met liefde Kampioensvlees bij Mol Sarouk op nieuwe stek •iU IJL Uit het Zakenhart van... “■•‘Wï De Bevelander Rectificatie dé Weekkrant Ondernemers zijn tevreden over Pasen Intratuin deelt Fleuri’s uit Miljoenensteun voor Pandabroodje veelheid werk krijgt de gezond- heeft 06613 tl O heid bij ondernemers ook veel J Woensdag 18 april 2007 - Pagina 42 j** nv en voor vrienden. Door de hoe- heid bij ondernemers ook veel een goed bod wordt gedaan. Irene en Willen Fritsch in de showroom, foto: leon janssens vestigd. Restauratie en ver- ook voor meubelen en schil- DOOR ELLEN DE VRIEND GOES - Wie wil er nog fiet senmaker, schoenhersteller, vishandelaar of slager wor den? Veel jongeren zien zo’n baan niet zitten. Toch is er in Zeeland op dit moment veel werk voor ambachtelijke vakmensen. Dat is tijdens de Week van het Ambacht, die tot vrijdag wordt gehouden, te zien. GOES - Op het Nederlands Kampioenschap voor sla gers in de Jaarbeurshallen in Utrecht is Cees Mol Keurslager, aan de Oostwal in Goes, zes maal met goud bekroond. De gekookte worst, beenham, grillworst, Thuringerbraadworst, Om a’s gehaktballen en gerook te kipsalade werden met en religieuze voorwerpen zijn de voornaamste activi- een hoog puntenaantal ge waardeerd. Cees Mol: “Wij zijn een ambachtelijke sla gerij en maken zestig pro cent van onze vleeswaren zelf. Topkwaliteit, je proeft het. De Thuringerworst is niet vet maar heel mager en de beenham is perfect voor bij de asperges." Meer info: www.mol.keurslager.nl. verlichting. Veel kristallen lampen, en met service en GOES - Bijna de helft van de mkb-ondernemers vindt dat 'tijd voor zichzelf structureel onder druk staat. Daarnaast is ruim een kwart van mening dat ambachten. “Maar dat geldt niet voor alle opleidingen”, bena- Daamaast kijken de onderne mers met ontzag naar het suc ces van Marktplaats en TomT om. Op de vraag waar de on dernemer het meest trots op is, antwoordt ruim een kwart het bedrijf als organisatie. Slechts zeven procent van de onderne mers is trots op zijn personeel. Vakantiedagen en een goede pensioenregeling zijn de be langrijkste secundaire arbeids voorwaarden om personeel te werven en te behouden, geeft de meerderheid van de onder nemers aan. Booming Business is een online-initiatief van on der meer Delta Lloyd, MKB- Nederland en het mediabedrijf Advance. verhaal, maar speelt ook zéker in Zeeland. Het beroep is voor veel jongelui niet aantrekkelijk. Voor andere beroepen, zoals de or thopedisch schoenmaker en de instrumentenmaker, geldt weer dat ze onbekend zijn en dat wil len we tijdens deze week veran deren”, legt Breijer uit. De Week van het Ambacht is een pilotpro ject dat, als het goed verloopt, een jaarlijks vervolg krijgt. Breijer constateert echter dat er nog weinig aanmeldingen in Zee land voor zijn. Op de site www.weekvanhetambacht.nl is meer informatie te vinden. GOES - Bij de vestigingen van de sfeerwinkels Intra tuin wordt van 23 april tot en met 3 juni is een bezoekje aan deze sfeerwinkel bij be steding van iedere 15 euro een Fleuri-munt ter waarde van één euro weggegeven. In ruim 40 dagen kan voor con tante korting gespaard wor den op artikelen om het huis en de tuin mee aan te kle den, zoalsuinmeubelen, vij- verartikelen, interieuracces- soires en natuurlijk ook planten, struiken en bomen. De gespaarde Fleuri’s kun nen van 11 juni tot en met 15 juli weer worden ingeleverd. Zie ook www.intratuin.nl. ZIERIKZEE - Het panda broodje, dat achttien jaar ge leden werd geintroduceerd door het Zierikzeese bakke- rijstoffenbedrijf Zeelandia heeft inmiddels 3,5 miljoen euro opgeleverd voor het Wereld Natuur Fonds. Sinds de introductie zijn ruim 78 miljoen Pandabroodjes ver kocht. GOES - De bezetting tijdens Pasen is voor veel onderne mers beter geweest dan vo rig jaar. Dat blijkt uit een uit gebreide enquête van de Stichting Promotie en Mar keting Zeeland Delta onder de verblijfsrecreatie. Zowel aan de kust als in het achter land is de bezetting goed ge weest. Opvallend is de groei van het aantal Belgische gas ten. Ook het aantal Duitse gasten lijkt weer aan te trek ken. Zij waren goed voor bij na de helft van alle over nachtingen. GOES - In het artikel over Lenns Womans Bussines in Goes vorige week in deze krant staat dat schoenen en accessoires te koop zijn van af 995 euro. Dat moet na tuurlijk 9,95 euro zijn. De zaak is te bereiken via 0113- 212012. ZOUTELANDE - Healing Touch Massage is de praktijk van gediplomeerd stoelmasseu- se Desiree Klink Logeman. “Ik doe stoelmassage om mensen te kunnen helpen en om ziekte verzuim bij bedrijven tegen te gaan. Denk aan RSI, rugklach ten, spanningen in nek en schouders of hoofdpijn”, vertelt Desiree, “Ik bied stoelmassage voor alle medewerkers. Het- massage omvat een bundeling van oosterse- en westerse mas- GOES - Sarouk, import en export van Perzische tapij ten, verhuisde van de woonboulevard naar Sin- gelstraat 19 in Goes. Eige naar Fatemizadeh: “Je blijft toch altijd bezig, ik hou van mijn werk en veel van mijn vaste klanten we ten Sarouk door de jaren heen te vinden. Allerlei ta- HEINKENSZAND - Op be drijventerrein De, Noordzak, Eikenstraat 5, is Ulumini van garantie”, aldus Willem. Op- Willem en Irene Fritsch ge- vallend in de showroom zijn sagetechnieken met als doel ef- de heiligenbeelden, tot in de- fectief te kunnen masseren ter- koop van antiek, verlichting tail gerestaureerd. Dat geldt wijl de cliënt de kleding aan houdt.” Een ziektedag kost een Desiree Klink Logeman, foto: leon janssens derijen. Ulumini werkt voor bedrijf gemiddeld 300 euro per teiten. “Ik doe dit vak met particulieren, bedrijven en liefde. Kring in de tafel, echte instellingen. Info: www.illu- houten vloeren, parket, of mini.nl of 0621586369. 'Een succesvolle overdracht aan de opvolger', typeert voor door het ondernemerschap eenentwintig procent van de ondernemers zijn ambities. Hetzelfde percentage gaf aan er te weinig tijd is voor het gezin Helft mkb-ers en voor vrienden. Door de hoe- te weinig aandacht. Deze cijfers voor zichzelf Zes keer goud voor slager Cees Mol. foto: leon janssens Sarouk zit weer op nieuw adres, foto: leon janssens en het Centrum voor Werk en Het vak van ambachtelijk slager is bij jongeren niet echt populair, foto; feuce buonadonna Inkomen de Week van het Am- In veel ambachtelijke beroepen zijn de carrièremogelijkheden groot en is er goed geld te verdie nen. Toch kiezen steeds minder mensen voor een echt vak. Met als gevolg dat het huidige perso- pijten voor op de vloer in neelsbestand vergrijst en de des diverse maten en dessins kundigheid voor bepaalde be- van modern tot klassiek. Ik roepen in Nederland zelfs dreigt lever uit voorraad en op te verdwijnen. Om daar veran- bestelling. Gewenste maat dering in te brengen houden het en kleur kunnen gemaakt Hoofdbedrijfsschap Ambachten worden. Ze blijven mooi, zijn duurzaam en verslij ten niet.” Maandag is de bacht. In Zeeland vinden diverse vakopleidingen wel, maar die zaak gesloten, telefoon activiteiten plaats in het CWI in zijn niet goed gevuld”, weet Brei- 0113-227101. Goes. “Bij het woord ambachten jer. denken veel mensen aan nostal gische beroepen die enigszins Voorlichter André Huiser van de uit de tijd zijn. Dat imago is onte- horeca-afdeling van het ROC recht”, vindt adviseur Peter Brei- weet dat er weinig animo is voor jer van het CWI. “Het is een dy namische sector, die uit vijfen dertig branches bestaat en waar drukt hij. “Óp de bakkerijafde- circa driehonderdduizend men- ling is het redelijk druk en bij de sen werken.” Volgens de advi- koksopleiding is het ongelooflijk seur is het een landelijk pro- druk. Koken is populair! Alleen bleem dat vooral jongeren geen stagneert gek genoeg de animo beroep kiezen waarbij zij met liiervoor bij de meisjes.” Breijer hun handen moeten werken, vult aan dat er wel een tekort aan “De ROC’s in Zeeland bieden de slagers is. “Dat is een landelijk werknemer; een stoelmassage den te meer om mij een aantal vast. bij Healing Touch Massage kost keren per jaar per werknemer e-mail: desireevan@heulen.nl 17.50 euro exclusief BTW “Re- uit te nodigen”, stelt Desiree of telefoon 0646064201 komen voort uit het onderzoek dat Booming Business heeft ge- plannen te hebben om vesti- daan onder ondernemers. Een gingen in het buitenland te andere opmerkelijke uitkomst openen. Richard Branson (Vir- uit het onderzoek is dat achten- gin Groep), Joop van den Ende dertig procent van de ondeme- en John de Mol worden in deze mers zegt zijn bedrijf te zullen volgorde in de top drie ge- verkopen op het moment dat er noemd van topondernemers die het meest aanspreken. TÏ! •••■■Ui

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 42