GEMEENTE KAPELLE tl Sport, gezamenlijk en breed Breedtesportactiviteiten basisscholen sCOOLsport GALM volwassenen- en ouderensport Sport2Be Het aanbod: Opzet Breedtesportproject Binnen de gemeente Kapelle zijn de afgelopen jaren uiteenlopende spor tieve projecten opgestart om jong en oud in beweging te krijgen. Door te sporten leren mensen verantwoor delijkheden dragen en samen te werken. Veel sportverenigingen zijn een plek geworden waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contac ten aangaan. Met de invoering van de Wet maat schappelijke ondersteuning (Wmo), waarin het bevorderen van de socia le samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten als eerste prestatie-veld wordt genoemd, het belang hiervan maar al te duidelijk geworden. Tijdens de Nationale Sportweek wordt extra stilgestaan bij de belang rijke rol van sport èn be-wegen in de maatschappij. Sport is voor ieder een; voor jong en oud, voor mensen met een beperking, voor mensen die plezier willen hebben en voor men sen die willen winnen. Op openbare basisschool De Mool- hoek in Kapelle ‘draait' sinds sep tember 2006 het project ‘sCOOL sport'. Doel is alle leerlingen van de school elke dag een uur sport, lichamelijke oefening of spel aan te bieden. Binnen drie jaar moet deze doelstelling bereikt zijn. De Mool- hoek werkt hiervoor samen met het CIOS in Goes, SportZeeland en de gemeente Kapelle. Het bewegen kan plaatsvinden in het gewone lesprogramma, tussen de middag, na schooltijd of in de vrije uren (bij voorbeeld op woensdagmiddag). Op De Moolhoek wordt enthousiast gereageerd op de sportieve activi- op 1 januari 2003 van start gegaan. Binnen dit project worden uiteenlo pende activiteiten en projecten ge organiseerd om het sporten en be wegen te stimuleren. In 1999 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de realisering van de lokale breedtesportimpuls bij gemeenten een tijdelijke stimule ringsregeling in het leven geroepen. Deze regeling heeft tot doel meerja rige innovatieve sport-programma’s van die gemeenten te ondersteu nen. Heeft u vragen over het Breedte sportproject? Neem dan contact op met Anousch- ka Terpstra, coördinator sport en be wegen, op 0113 - 333 203 of via de mail: a.terpstra@kapelle.nl. feiten. De kinderen die tussen de middag overblijven krijgen sport aangeboden, de kleutergroepen krijgen extra bewegingsonderwijs en ook na schooltijd wordt er op be paalde dagen sport aangeboden. 1Verenigingsondersteuning 2. Sport en spel in de vrije ruimte 3. Jeugdsport en bewegingsonder wijs 4. Volwassenen- en ouderensport. Het sportproject GALM (Groninger Actief Levens Model) wil senioren in de leeftijd van on-geveer 55 tot 65 jaar in beweging brengen en houden. Eind november 2004 startte de ge meente Kapelle in het kader van Breedtesport met GALM-groepen in Kapelle (2) en Wemel-dinge (1). Inmiddels zijn de groepen ‘geadop teerd' door de gymnastiekvereni gingen Olympia en WIK. De lessen bestaan uit een warming- up, daarna volgen rek-, strek- en grondoefeningen, waarna meestal een spelvorm volgt, zoals badmin ton, tafeltennis, hockey of korfbal. Ter afsluiting volgt een cooling down. Eén keer per maand wordt na afloop van de les in Kapelle in de kantine van de sporthal gezellig koffie en thee gedronken. In We- meldinge wordt regelmatig bijeen gekomen in Holland Inn. In het zo merseizoen gaan de groepen eens per week fietsen, wandelen, nordic walken, zwemmen et cetera. De GALM-lessen vinden plaats in sporthal Groene Woud ta Kapelle op dinsdagmiddag van 14.00 tot Want... hoe meer zielen, hoe meer plezier in bewegen. 15.00 uur o.l.v. Marieke van der Kroft en op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur o.l.v. Dianne Moens en in sportgebouw Burge meester van Sas te Wemeldinge op dinsdagavond 19.00 tot 20.00 uur o.l.v. Marleen Kraaijeveld. Ook toe aan meer bewegen? Meld u aan op de hierboven ge noemde tijden in de sporthal of de gymzaal. Klas op Wielen Basketbalclinic Judo op school Break-/streatdance Hockeyclinic Mountainbiken In opdracht van de gemeente Kapel le hebben twee vierdejaars studen ten van de Fontys Sporthogeschool in Tilburg een sportkennismakings- project opgezet, genaamd: Sport- 2-be! In dit project maken leerlingen van de Kapelse basisscholen (groep 3 t/m 8) kennis met verschillende sporten en sportverenigingen in de gemeente. Op deze manier leren de kinderen verantwoord en bewust een sport(vereniging) kiezen. Al met al dus bruisende activitei ten die de komende jaren verder worden uitgebreid. Kijk voor meer informatie over sCOOLsport op de websites van De Moolhoek (www.moolhoek.nl) en Sport Zee land (www.sportzeeland.nl), of bel met Christiaan Boon (tel.: 0113 342196) of Niek Flipse (tel.: 0113 342196). ‘Sport-to-be!’ uit te voeren. Voor sportkennismaking is de hulp van sportverenigingen nodig. Zeven Kapelse sportverenigingen hebben zich aangemeld voor het project (Twirl en Dancefactory Kapelle, Schietvereniging Sint Andries, Bas- ketbalvereniging de Smokkelhoek, Tafeltennisvereniging Kapelle, Vol leybalvereniging BOK, Korfbalver eniging Kapelle en Gymnastiekver eniging Olympia Kapelle). Jaarlijks krijgen de basisscholen van de gemeente Kapelle verschillende cur- sussen/clinics aangeboden vanuit Breedtesport. Ook dit jaar is er weer een mooi aanbod samengesteld. Uit de verschillende activiteiten kunnen scholen zelf een keuze maken. Scho len die dit nog niet hebben gedaan kunnen alsnog contact opnemen met Anouschka Terpstra, coördinator sport en bewegen van de gemeente Ka pelle. De activiteiten worden steeds in overleg met de scholen gepland. Het breedtesportproject ‘Sport, gezamenlijk en breed' is in Kapelle Dit project is opgezet voor het ‘kwartaal’ februari, maart, april 2007. Maar als in april, na de eva luatie blijkt dat het project positief is ontvangen, is het de bedoeling Structureel 2 a 3 keer per jaar Ondanks de beginnersfouten en kinderziektes mag het project nu al een groot succes worden ge noemd. De kinderen van de Mool hoek, ‘t Honk en de Linge hebben in totaal maar liefst 220 keer met een sport kennisgemaakt. i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 22