Dierenambulance zoekt vrijwilligers Goede generale in Moorsele voor Zeeuwse Judoka's Top-judoka Van der Geest komt naar JudoGoes I u O Dames SV Nieuwdorp in het nieuw Samenwerking tussen Reimerswaal, Noord-Beveland en waterschap loont cent ligt de komende tijd op mogelijke uitbreiding van het sa menwerkingsverband en het uitvoeren van ontwikkelde be leidsplannen. Middeleeuwen herleven op school De Kolk De Bevelander dé Weekkrant SB J X Woensdag 11 april 2007 - Pagina 16 GOES Het team in het nieuw. Foto: PR Henk Kramer Communicatie In de klasse tot 63 kg bij de meisjes cadetten werd Tessa van Meerkerk kampioen en kreeg daarom de kussen en een prijs van de voorzitter van Judo Kwai Moorsele. Zij versloeg met harai- makikomi (waza-ari) gevolgd door een houdgreep Marie-Lau- re Willaert van JC Jokohazam uit Kortemark. In de klasse cadetten jongens tot 55kg hadden we twee deelne mers. Machiel van Dijk won zijn eerste partij met ippon door een prachtige uchi-mata van Rob Meersman uit Kruishoutem. In de partij daarna kon Machiel GOES - Op het toernooi voor groene en blauwe gordels in Moorsele België hebben de drie deelnemers van JudoG oes zaterdag 31 maart laten zien dat ze klaar zijn voor de Zuid-Nederlandse kampioen schappen -15 jaar van vol gende week. Een eerste en een tweede plaats gingen in de tas mee naar Zeeland. Voor de ouderen onder de slo- gun 'Kom van je gat en stap op de mat' en voor de jeugd met de actie 'Hajime (begin) en neem een vriendje of vriendin netje mee'. Kijk op de site www.judogoes.nl in het rooster wanneer er welke lessen gege ven worden. Iedereen is overal welkom. Voor de ouderen is er de Budo- GOES - In de week van 13 tot 22 april is er de vierde Natio nale Sportweek. In deze pe riode is JudoGoes weer erg in beweging. Zo is er de mo gelijkheid om via open les sen kennis te maken met ju do, Jiu-Jitsu en Aikido. niet winnen van de stugge judo ka Aaron Vandoorne van JC Ar- dooie. Omdat deze judoka in de volgende ronde verloor van de latere finalist Ruben Liveys had Machiel geen herkansing en was dus klaar.. Aan de andere kant van het schema was Jimmy Baumann (dit keer in de -55kg i.p.v. de - 50kg) de eerste ronde vrij. De volgende twee ronden won hij snel met ippon van zijn Belgi sche tegenstanders. In de halve finale tegen Michiel van Hamme van JC Aka Karai uit Zelzate moest hij voor het eerst echt aan de bak. Met na drie minuten een yugo en twee koka's op het bord was de finale binnen. Hier in kwam hij er tegen Ruben Li veys van JC Samourai Ronse niet echt aan te pas. Al na een paar seconden kwam hij met een ko- ka achter. Jimmy heeft geknokt tot het einde van de partij, maar verloor uiteindelijk met een yu go de finale van zijn eerste toer nooi in de -55kg. Al met al een goede voorbereiding voor zater- met voorlichting en acties aan een diervriendelijke sa menleving. Dierennoodhulp is één van de kerntaken van de Dierenbe scherming. In het jaar 2006 verdeeld: de geestelijkheid, de adel en de werkers. Ze lieten de kinderen allerlei at tributen en kleding zien die de en het bestuur zijn de twee sponsoren: Piet Meulpolder heeft de afdeling Noord en Mid den Zeeland met haar dieren ambulance 2.173 dieren in nood geholpen. Vaak betrof het hier dieren die geen baasje had den, zoals zwerfkatten, maar ook olievogels, gevonden aan de Zeeuwse kust, werden in vei ligheid gebracht. De dierenambulance draait op vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het dierenwel- De Bevelander is uw clubblad! Ook iets te melden? Mail dan naar red.faam@whk.wegener.nl zijn. Zonder hen is de Dierenbe scherming nergens. Ben jij flexibel inzetbaar, ook in de weekenden? Ben jij in het be zit van een rijbewijs? Ben jij col legiaal, sociaal en kun je werken in een team? Geef je dan op als dierenambulancevrijwilliger. Bel met 0118-490572 of stuur een e-mail naar dierenwelzijn@zee- landnet.nl. Touwtje springen en touwtrek ken deden ze in de Middeleeu wen al, maar voor onze heden daagse leerlingen was potslaan, bikkelen, middeleeuws dansen en middeleeuws voetbal, toch wel iets heel nieuws. Hoogte punt was wel de 'kiddybattle', het zwaardgevecht waarbij het gelukkig in het geheel niet bloe dig toeging, want de zwaarden waren gemaakt van zacht isole- ringmateriaal. Als afsluiting ont vingen alle leerlingen de ridder slag metbijbehorende oorkon de. mensen in die periode gebruik ten en droegen. Leerlingen mochten spinnen met een spin- tol, schrijven met een ganzen veer en leerden de techniek van het zwaardgevecht. In de pauze kregen de kinderen een honingbroodje; voor een heel vriendelijk prijsje gebakken door bakkerij De Gangmaker in Kruiningen, naar echt middel eeuws recept. Na de leerzame ochtend moch ten de leerlingen én begeleiders middeleeuwse spelletjes doen in de gymzaal en in de bibliotheek. vielen niet in de prijzen. Volgend weekend de Districts kampioenschappen van Zuid- GOES - De Dierenbescher- Nederland tot 15 jaar, en de ming bestrijdt dierenmishan- paastoernooien van Clinge en deling, vangt dieren in nood Grave. Op de DK heeft JudoG- op, ziet toe op naleving van oes 8 deelnemers die een gooi dierenwetgeving en werkt doen naar plaatsing voor het NK-15 in Eindhoven op 21 april. KRUININGEN - Het gemeen schappelijk dienstencentrum Aqua Publica waarin de ge meenten Reimerswaal en Noord-Beveland en water schap Zeeuwse Eilanden sa menwerken, functioneert vanaf 1 januari 2006. Uit de evaluatie blijkt dat deze samenwerking zonder meer goed te noemen is. Er vindt meer en in een vroeger stadium afstemming plaats op het ge bied van waterbeheer. De drie partijen hebben kennis gedeeld, zowel gebiedskennis als visie. Een groot aantal beleidsplannen is hierdoor samen ontwikkeld. Bovendien is gebleken dat door het samenwerkingsverband aan-zienlijk bespaard wordt op externe advieskosten. Het ac- Gemeenten lieten voorheen meer over aan externe adviseurs als het ging om watergerelateer- de onderwerpen. Door het sa menwerkingsverband is dit min der nodig. De samenwerking bundelt de algemene kennis van gemeenten over h^t bebouwd gebied met de specifieke water- kennis van het waterschap. Daardoor ontstaat optimale af stemming tussen de taken van de partijen en de planvorming verloopt sneller. Er is tegelijker tijd sprake van onderlinge ken nisoverdracht en er wordt be spaard op externe advieskosten. Dit is voordelig voor de belas tingbetaler. Op het vlak van ontwikkeling van beleidsplannen is een enor me sprong voorwaarts ge maakt. Voorbeelden hiervan zijn onze tijd en bezochten Brede het Waterplan, het Gemeente- school De Kolk. Zij legden lijk Rioleringsplan, Gemeentelij- aan de leerlingen uit hoe het ke afkop-pelplannen en het op- leven er in de Middeleeuwen zetten van ecologische doelstel- uitzag. Ze vertelden over de lingen voor wateren in de be- drie standen waarin de bouwde kom. Uit de evaluatie is maatschappij in die tijd was naar voren gekomen dat deze beleidsplannen zonder Aqua Pu blica niet bin-nen deze termijn gerealiseerd hadden kunnen worden. Recente voorbeelden zijn het onderteke-nen van de afvalwaterakkoorden en afspra ken over wie welk onderhoud binnen de bebouwde kom uit voert (project Beheer en Onder houd in Bebouwd gebied). dag aanstaande in Gilze. Op het toernooi van de JC Berlicum hadden we, na de goede resul taten van zaterdag, op zondag 1 april twee kampioenen. In de ochtend was het Nikki van Meel uit Goes die bij de dames tot 20 jaar (-70kg) al haar partijen met ippon won. Naast de hoogste trede van het podium haalde ze tevens haar eerste punten voor haar zwarte band, 's Middags won Mauk Moerman uit Goes, na al zijn partijen in de voorrondes met ip pon te hebben gewonnen, in de finale op beslissing van Rom- bout van Amstel van Ben Riet dijk Sport en werd waardoor kampioen in de klasse -12 jaar tot 38kg. De andere judoka's De Dierenambulance kan wel wat dierenliefhebbers gebruiken. Foto: Jaap Wolterbeek GOES - Een monnik, een pot tenbakster, een spinster en een soldaat kwamen naar uit Lewedorp dankbaar dat ze trainingspak. De twee teams onze bloeiende damesvoetbal- worden getraind door Bert tak binnen de vereniging in. Schrier en Ben Driesse en het nieuw gestoken hebben draaien goed mee in de com- via. het sponsoren van een petitie. dag op zaterdag 14 april. Hier van de leraren in het kader van kunnen leden en potentiële Ie- de Nationale Sportweek gastles den vanaf 12 jaar op één dag sen Jiu-Jitsu op het Buys Ballot kennismaken met drie budo- College in Goes. Tenslotte is op sporten die wij in de vereniging zondag 22 april is Elco van der onderwijzen. De dag zal bestaan Geest te gast in Goes. De we- uit een demonstratie klassiek ju- reldtopper in de klasse tot 100 dokata in de authentieke kilo en broer van wereldkam- samourai kleding en 3 pioen Dennis van der Geest, is in lessen/trainingen (Judo, Jiu-Jitsu het weekend 6-8 april nog actief en Aikido) van 45 minuten. Aan op het EK in Belgrado en zal een het einde van de middag zijn er gooi doen naar de Europese ti- dan ook nog de JudoGoes Su- tel. Elco verzorgt vanaf 10.00 mo-wedstrijden. De dag wordt uur twee trainingen van ander- afgesloten met een Oosterse half uur voor de judoka's van Ju- maaltijd voor de deelnemers. In- doGoes en mogelijk ook enkele NIEUWDORP - De SVN-dames schrijven voor de Budodag kan judoka's van buiten de vereni- door je aan te melden via in- ging. Deze clinic is mogelijk ge- fo@judogoes.nl maakt door onze kledingleve- Assurantiën uit Nieuwdorp en Op maandag 16 april geeft één rancier Noris Sport Nederland. iASj >1?:- -J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 16